auzefsosyolojiUncategorized

Sosyoloji Ünite-6 Soruları

Sosyoloji Ünite-6 Soruları

1-) Yaşamda benzer avantaj ve dezavantajları paylaşan insan grubuna ne ad verilir?

Toplumsal tabaka
2-) İnsanların bir statüden bezer prestije sahip başka bir statüye geçmesine ne ad verilir?
Yatay hareketlilik
3-) İnsanların bir statüden daha farklı bir prestije ve öneme sahip bir başka statüye geçmesine ne ad verilir?
Dikey hareketlilik
4-) Macionis’inde belirttiği şekilde toplumsal tabakalaşmanın ilkeleri nelerdir?
Toplumsal tabakalaşma, bireysel farklılıkların basit bir yansıması değil, toplumun bir özelliğidir
Toplumsal tabakalaşma kuşaklar arasında devam eder
Toplumsal tabakalaşma evrenseldir fakat değişebilir
Toplumsal tabakalaşma sadece eşitsizlikleri değil, inançları da ihtiva eder.
5-) Bazı insanların diğer insanların tıpkı bir mal gibi sahibi olması ile avcı ve toplayıcı toplumlarda nadir olmasına karşılık tarım toplumlarının da son derece yaygın olan tanıma ne ad verilir?
Kölelik
6-) Köleliğe hangi durumlar yol açar?
Bazı toplumlarda bir borcu ödeyemeyen kişi, alacaklı tarafından gerçekleştirilir .
Kanunlarm ihlalidir.. Katil ya da hırsız öldürülmek yerine ceza olarak mağdurun ailesi tarafından kullanılabilir.
Savaş ve fetihlerdir. Bir grup bir başka ülkeyi fethettiği zaman gerçekleşir.
7-) “Hindistan’da kökleri binlerce yıl öncesine giden bir tabakalaşma sistemidir. Sistem bireylerin bütünüyle ırk, din veya diğer doğuştan kazanılan özelliklerine göre ayrımını esas alır. Bireyler doğumla bir girer ve yaşam boyu nadiren oradan ayrılır. Kendi durumu dışından evlenemez” şeklindeki sisteme ne ad verilir?
Kast
😎 “Brahmanlar (rahipler), Savaşçı, kahatriyaslar, vaisyalar, paryalar” hangi ana gruba aittir?
Kast grubuna aittir
9-) Kutsal düzeni sürdürmek kimlerin görevidir?
Brahmanlar (rahipler)
10-) Askeri aristokrasiyi oluşturan savaşçılarla toplumsal düzeni ve bilgiyi korumakla görevli prenslerden oluşan kişilere ne ad verilir?
Savaşçı kahatriyaslar
11-) İlk üç kast temiz (yani dinsel yönden arınmış) sayılmasına karşılık kirli sayılanlara ne ad verilir?
Paryalar
12-) “Üyesi olunan ailenin toplumsal Statüsüne bağlıdır. Her sosyal tabaka (veya estate), belirli haklara ve ayrıcalıklara sahiptir. Bunlar miras yoluyla aktarılır.” şeklinde yapılan tanım neye aittir?
Zümreler sisteminde tabakalaşma
13-) Toplumsal sıralamada en önemli belirleyicisi toprak olan feodal toplumların bir özelliği şeklinde tanımlanan özellik nedir?
Zümre sistemi
14-) Ortaçağ avrupasında toplumsal sıralamada en üst düzeyde bulunan gruba ne ad verilir?
Soylular
15-) “Onlar geniş toprakları yönetmişlerdir. Kanunları uygulamışlar ve o dönemde son derece prestijli bir iş yapmışlardır . Savaşmışlardır. Genellikle kralın akrabalarıdır. Toplumsal sıralamada en üst düzeyde yer alırlar” şeklindeki tanım hangi gruba ait söylenmiş sözlerdir?
Soylular
16-) Tabakalaşma Sistemine ait gruplar nelerdir?
Kölelik, Kast, Zümre, Sınıf
17-) Hangi sistemde bireylerin konumu büyük ölçüde bireysel (özellikle de ekonomik) başarıya göre belirlenir?
Sınıf
18-) Toplumsal sınıflar kaça ayrılır?1. Üst sınıf: En zenginler
2. Üst orta sınıf: Yüksek maaş alan profesyoneller.
3. Alt orta sınıf: Eğitimli beyaz yakalı işçiler ve düşük maaş alan profesyoneller.
4. İşçi sınıfı: Saat ücretiyle çalışan, vasıflı, mavi yakalı işçiler.
5. Alt smıf: Vasıfsız işçiler ve işsizler.
19-) Toplumsal ilişkiler ve etkileşim yoluyla birbirlerine bağlı olan sisteme ne ad verilir?
Tabakaların üyeleri
20-) “Üretim araçlarını ellerinde bulunduranlar ile bunlardan mahrum olanlar arasında sürekli bir çatışmayı yaşamaktadır. Onun için toplumsal sınıfların temeli, üretim araçlarının mülkiyetidir. Bireylerin sınıfsal konumlan onların düşünce ve davranışlarını belirler” şeklindeki görüş hangi düşünürün insanlığa bakış açısıdır ?
Marks
21-) İktidarın en önemli belirleyicilerinden biri nedir?
Mülkiyet (zenginlik)
22-) Weber’e göre tabakalaşma nedir?
En iyi ekonomik eşitsizliklere, toplumsal onur (ya da prestij) hiyerarşilerine ve siyasal eşitsizliklere bakarak anlayabiliriz. Ona göre sınıflar, sosyal topluluklar değildir, yalnızca toplumsal eylemin mümkün ve muhtemel temellerini teşkil eder.
23-) Weber’e göre ,sınıftan söz edilebilmesi için olması gerekenler nelerdir?
1.bir grup insanın yaşam olanaklarının belli bir nedensel öğesinin ortaklığı,
2. bu ortak öğeyi, mal sahibi olmak ve gelir sağlamak gibi salt ekonomik çıkarların temsil etmesi,
3. bu öğenin meta ve iş gücü piyasalarının koşullarmda temsil edilmesi gerekir,
24-) Ödüllere ve fırsatlara eşit bir biçimde ulaşamayan mesleklere (ya da tabakalara) göre toplumun bölünmesine ne ad verilir?
Tabakalaşma
25-) Weber’e göre sınıf konumu nedir?
Kişilerin mal, yaşam koşullan ve kişisel yaşantılar için sahip oldukları tipik olanaklar demektir.
26-) Statü (ya da prestij) tanımı nedir?
İnsanlara diğerleri tarafından yüklenen olumlu ya da olumsuz anlamlardır. weber’e göre statü grupları genellikle sosyal topluluklardır.
27-) Toplumsal Hareketlilik nedir?
Bir toplumsal statüden diğerine geçiş olarak tanımlanabilir, toplumsal sınıflar arasındaki eşitsizliklere daha hoşgörüyle bakılmasına hatta bunun meşrulaşmasına yol açabilir.
28-) Weber’e göre sahiplik nedir?
Mülkiyetin tek önemli boyutu değildir, tabakalaşmaya ilişkin görüşlerinin ikinci önemli unsurunu statü kavramı oluşturmaktadır.
29-) Sach’a göre gelir eşitsizliğinin sebebi nedir?
Bu konuda özellikle yüksek vasıf getiren enformasyon teknolojileri alanındaki gelişmelerin vasıfsız işçilerin konumunu olumsuz etkilemiş olabileceğini iddia etmektedir.
30-) Toplumda belirli bir hiyerarşi içinde insanların sıralanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumsal tabakalaşma
31-) Marks’a göre toplumsal sınıfların temeli nedir?
Üretim araçlarının mülkiyeti
32-) Üretimin farklı coğrafi bölgelere bölünmüş durumu hangi kavram ifade eder?
Yeni uluslararası iş bölümü
33-) Sosyal bilimcilere göre köleliğin sebepleri arasında yer alır?
Fetihler, Kanunların ihlali, Savaşlar, Borçlar
34-) Birleşmiş Milletler İnsani Kalkınma Raporu’na göre küreselleşme neye yol açmaktadır?
Toplumsal eşitsizlikleri artırmaktadır.
35-) Macionis’in de belirttiği şekilde toplumsal tabakalaşmanın temel ilkelerinden birisi nedir?
Toplumsal tabakalaşma evrenseldir fakat değişebilir.
36-) Köleliğin en yaygın yaşandığı toplum türü hangisidir?
Tarım toplumları
37-) Kast sisteminde en üstteki sınıf nedir?
Brahmanlar

Sosyoloji Ünite 8
Ders Kitabı

Sosyoloji Ünite 8
Sosyoloji Anasayfa

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!