Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 14

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 14

Toplumsal Değişim ve Küreselleşme

Toplumsal Değişim ve Küreselleşme

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler
Fiziki Çevre Faktörü
Kültürel Faktörler
Teknoloji Faktörü
Diğer Faktörler
Küreselleşme
Küreselleşmeye Yaklaşımlar
Küreselleşmeyi Ortaya Çıkaran Faktörler
Küreselleşme Sürecinde Yeni Olan Ne?
Küreselleşmenin Toplumsal Sonuçları
Toplumsal değişme, yerleşik insan ilişkileri ve davranış kalıplarındaki farklılaşmadır.

Toplumsal Değişim ve Küreselleşme

Bölüm Soruları

1) “Değişmeyen tek şey değişimdir.” sözü kime aittir?

a) Heraklitos
b) Aristo
c) Platon
d) Parmenides
e) Hiçbiri

Cevap : a) Heraklitos

2) Yerleşik insan ilişkileri ve davranış kalıplarındaki farklılaşma aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

a) Toplumsal bütünleşme
b) Toplumsal yapı
c) Toplumsal değişme
d) Bürokrasi
e) Hiçbiri

Cevap : c) Toplumsal değişme

3) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme sürecinin karakteristikleri arasında yer alır?

a) Boyutları toplumdan topluma farklılaşsa da toplumsal değişme her yerde olur.
b) Toplumsal değişme bazen planlı fakat çoğunlukla da planlanmamış bir şekilde olur.
c) Toplumsal değişme uyuşmazlıklar yaratır.
d) Bazı değişmeler, diğerlerinden daha önemlidir.
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

4) Yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin yeni olmadığını kimler iddia etmektedir?

a) Aşırı küreselciler
b) Küreselleşme karşıtı/kuşkucular
c) Dönüşümcüler
d) Hepsi
e) Hiçbiri

Cevap : b) Küreselleşme karşıtı/kuşkucular

5) Uygarlıklar çatışması teorisi kime aittir?

a) Huntington
b) Weber
c) Giddens
d) Sennet
e) Hiçbiri

Cevap : a) Huntington

6) Geçmişte astroloji ile uğraşanların gökteki olaylarla toplumsal olaylar arasında ilişki aranması aşağıdaki faktörlerden hangisi ile açıklanmaktadır?

a) Küreselleşme
b) Biyolojik faktörler
c) Teknoloji faktörü
d) Fiziki çevre faktörü
e) Kültürel faktörler

Cevap : d) Fiziki çevre faktörü

7) Küreselleşmeyi “parolaya dönüşmüş moda bir deyim” olarak değerlendiren aşağıdakilerden hangisidir?

a) Burger
b) Giddens
c) Bauman
d) Inglehart
e) Ş. Mardin

Cevap : c) Bauman

8) Aşağıdakilerden hangisi aşırı küreselleşmecilerin yaklaşımlarından biridir?

a) Yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin yeni olmadığını iddia etmektedirler.
b) Dünya ekonomisinde duvarların kaldırılması yolundaki günümüzde yaşanan
gelişmelerin 100 yıl öncesine benzer bir duruma geri dönüşten başka bir şey olmadığını iddia ediyorlar.
c) Küreselleşmenin yeni bir süreç olduğunu kabul etmiyorlar.
d) Küreselleşme sürecinin ekonomik ya da teknolojik gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan bir olgu olmaktan ziyade bir ideolojik tutum olduğunu iddia ediyorlar.
e) Küresel piyasa, politikanın yerini almaktadır.

Cevap : çıkan bir olgu olmaktan ziyade bir ideolojik tutum olduğunu iddia ediyorlar.
e) Küresel piyasa, politikanın yerini almaktadır.

9) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinin ortaya çıkmasında teknolojik gelişmelerin etkilerinden biridir?

a) Enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşması
b) Doğu Bloğu’nun yıkılması
c) Gelişmiş ülkelerde iç piyasaların doyması
d) 1970’lerdeki petrol krizi
e) Çok uluslu firmalar

Cevap : a) Enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşması

10) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye neo-liberal gelenek içinden gelenlerin bakışını yansıtmaktadır?

a) Serbest ticaretin olumlu sonuçlarının zamanla toplumsal sorunların da çözümüne yardımcı olacağını ileri sürmektedirler.
b) Küreselleşmenin tümüyle olumsuz sonuçlarına odaklanırlar.
c) Zenginleri daha da zengin, fakirleri de daha fakir yapacağına inanırlar.
d) Ulusların birbirinden koparacağına inanırlar.
e) Hepsi

Cevap : a) Serbest ticaretin olumlu sonuçlarının zamanla toplumsal sorunların da çözümüne yardımcı olacağını ileri sürmektedirler.

Toplumsal Değişim ve Küreselleşme

Auzef Sosyolojiye Giriş, Toplumsal Değişim ve Küreselleşme
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 13

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 13

Ekonomik Yaşam

Ekonomik Yaşam

Ekonomik Düzenin Sosyolojik Analizi
Fonksiyonalist Perspektif
Çatışma Kuramı
Sembolik Etkileşim Yaklaşımı
Endüstri Toplumunda İşin Örgütlenmesi
Taylorist Bilimsel Yönetim Anlayışı ve İnsan İlişkileri Okulu
Fordizm
Fordizmin Krizi
Post-Endüstriyel Dönüşüm ve Çalışma
Ekonomi sosyolojisi, sosyolojinin yöntemlerini kullanarak ekonomik fenomenler ile bunların toplumsal temellerini inceleyen bilim dalıdır.

Ekonomik Yaşam

Bölüm Soruları

1) Mallar ile hizmetlerin üretimi dağıtımı ve tüketimini örgütleyen sosyal bir kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ekonomi
b) Hükümet
c) Devlet
d) Eğitim
e) Hiçbiri

Cevap : a) Ekonomi

2) Kapitalizmin kendisinin bir çelişki olduğunu iddia ederek uzun vadede kendi kendisini yok edeceğini iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çatışmacı kuram
b) Fonksiyonalist kuram
c) Tarihçi kuram
d) Sembolik etkileşimcilik
e) Hiçbiri

Cevap : a) Çatışmacı kuram

3) “Bilimsel yönetim anlayışı”nı aşağıdakilerden hangisi ortaya atmıştır?

a) Toffler
b) Taylor
c) Mayo
d) Drucker
e) Hiçbiri

Cevap : b) Taylor

4) Ekonomik düzeninin fonksiyonalist analizini yapanlar daha çok aşağıdakilerden hangisine vurgu yapar?

a) Çatışmaya
b) Eşitsizliğe
c) Sömürüye
d) Toplumsal istikrara
e) Hiçbiri

Cevap : d) Toplumsal istikrara

5) Fonksiyonalistlere göre ekonomi ve siyasal kurumlar arasında yakın ilişki, toplumun kaynaklarının yönlendirilmesini nasıl etkiler?

a) Etkinliği artırır.
b) Etkinliği azaltır.
c) Etkilemez.
d) Ekonomik krizlere yol açar.
e) Hiçbiri

Cevap : a) Etkinliği artırır.

6) Aşağıdakilerden hangisi formel sosyalleşme araçlarından biridir?

a) Aile
b) Arkadaş çevresi
c) Devlet
d) Kapitalizm
e) Okullar

Cevap : e) Okullar

7) Aşağıdakilerden hangisi Taylor’un işin geliştirilmesi ile ilgili önermelerinden birisidir?

a) İşçilerin fazla zorlanmaması gerekir.
b) Sınırlı alanlarda hareket edebilir olmalıdırlar.
c) İş aletlerinin yerleri değişken olabilir.
d) İşçi performansa göre değil, sabit ücret almalıdır.
e) İşçiye verilen ücret ile onun performansı arasında yakın ilişki olmalıdır.

Cevap : e) İşçiye verilen ücret ile onun performansı arasında yakın ilişki olmalıdır.

8) Çalışmaya ilişkin “İnsan tembel bir hayvandır.” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Troçki
b) Taylor
c) Marks
d) Weber
e) Durkheim

Cevap : a) Troçki

9) Aşağıdakilerden hangisi Ford’un çalışma ilkeleri arasında yer alır?

a) Sipariş usulü üretim yapar.
b) Bir işçi birkaç işi yapabilecek yeterlilikte eğitilir.
c) İleri düzeyde iş bölümü ve standartlaşmayı son derece katı bir biçimde uygulanmıştır.
d) İşçi yaptığı işin kalite kontrolünü de yapar.
e) İşçi işe başlamadan kapsamlı bir eğitimden geçer.

Cevap : c) İleri düzeyde iş bölümü ve standartlaşmayı son derece katı bir biçimde uygulanmıştır.

10) Emtia, yiyecek, giyecek korunma gibi zorunlu ihtiyaçlardan araba, yüzme havuzu ve yat gibi lüks unsurlara kadar geniş bir alandaki ürünlere……………..denir.

Cevap : mal

Auzef Sosyolojiye Giriş, Ekonomik Yaşam
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 12

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 12

Eğitim

Türkiye’de Eğitim

Türkiye’de Eğitim

Eğitimin Anlamı
Fonksiyonalist Teori Açısından Eğitim
Çatışmacı Teori Açısından Eğitim
Sembolik Etkileşimcilik Açısından Eğitim
Eğitimde Çağdaş Yönelimler
Geleceğin Eğitimi
Türkiye’de Eğitim
Eğitim, bilgi ve becerilerin kuşaktan kuşağa aktarılması ve bireyde istendik
davranışların yaratılmasıdır.

Türkiye’de Eğitim

Bölüm Soruları

1) Eğitimin, seçkinler sınıfı (ya da egemenliği) yarattığını iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çatışmacı kuram
b) Fonksiyonalist kuram
c) Etkileşim kuram
d) Feminist kuram
e) Hiçbiri

Cevap : a) Çatışmacı kuram

2) Üretim sürecinde teknolojik değişim eğitimi nasıl etkilemiştir?

a) Bir etkisi olmamıştır.
b) İş gücünün vasıf gereksinimini azaltmıştır.
c) İş gücünün vasıf gereksinimini artırmıştır.
d) Hiçbiri
e) Hepsi

Cevap : c) İş gücünün vasıf gereksinimini artırmıştır.

3) Geleceğin toplumunda eğitim konusunda aşağıdakilerden hangisi Masuda’nın öngörüleri arasında yer almamaktadır?

a) Formel okul sınırlamaları enformasyon toplumunda ortadan kalkacaktır.
b) Şimdiki kapalı eğitim sistemleri yerlerini bilgi networklarına bırakacaktır.
c) Bu durum gelişmiş bölgeler ile gelişmemiş bölgeler arasındaki boşluğu ortadan kaldıracaktır.
d) Kendi kendine öğrenme eğitimin ana şekli olacaktır.
e) Yetişkinler gelecekte daha az eğitim ihtiyacı duyacaklar.

Cevap : e) Yetişkinler gelecekte daha az eğitim ihtiyacı duyacaklar.

4) Millî Eğitim Temel Kanunu Türk milli eğitiminin ilkeleri içinde aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
a) Genellik ve eşitlik
b) Fırsat ve imkân eşitliği
c) Demokrasi eğitimi
d) Eleştirel düşünme ve sorgulama
e) Bilimsellik

Cevap : d) Eleştirel düşünme ve sorgulama

5) Aşağıdakilerden hangisi çatışmacı kuramcıların eğitime yönelik iddiaları arasında yer
almaz?
a) Eğitim egemen sınıflara hizmet eder.
b) Eğitim toplumsal eşitsizliği yeniden üretir.
c) Eğitim zenginliği meşrulaştırır.
d) Eğitim kapitalizmin gereksinim duyduğu iş gücünü yetiştirir.
e) Eğitim toplumdaki adaletsizlikleri ortadan kaldırır.

Cevap : e) Eğitim toplumdaki adaletsizlikleri ortadan kaldırır.

6) Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist kurama göre okulların kültürün aktarılması noktasındaki fonksiyonlarından biridir?

a) Öğrencilere ileride emek piyasasında ihtiyaç duyacakları değerler ve çeşitli beceriler kazandırılır.
b) Mevcut değerler, inançlar ve normlar okullar vasıtasıyla genç kuşaklara aktarılır.
c) Onlara dakik, disiplinli ve programlı olmak öğretilir.
d) Öğrencileri kişisel olmayan toplum kurallarına göre sosyalleştirir.
e) Eğitimin fonksiyonlarından birisi de ortak bir kimlik duygusu yaratarak siyasal ve
toplumsal bütünleşmeyi sağlamaktır.

Cevap : b) Mevcut değerler, inançlar ve normlar okullar vasıtasıyla genç kuşaklara aktarılır.

7) Aşağıdakilere hangisi fonksiyonalistlere göre okulların açık fonksiyonlarından biridir?

a) Gençlerin emek piyasasına katılmalarını geciktirmektedir.
b) Üniversite kampüsleri gençlerin tanıştıkları yerlerdir.
c) Ortak bir kimlik duygusu yaratarak siyasal ve toplumsal bütünleşmeyi sağlar.
d) Birçok kişinin yaşam boyu süren dostlukları da bu kurumlarda kurulmaktadır.
e) Bazı gençler gelecekteki eşlerini bu kampüslerde seçmektedirler.

Cevap : c) Ortak bir kimlik duygusu yaratarak siyasal ve toplumsal bütünleşmeyi sağlar.

8) Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimcilerin eğitim konusundaki düşüncelerini yansıtır?

a) Yeteneksiz olarak etiketlenen öğrenciler, bir süre sonra o rolü içselleştireceklerdir.
b) Toplumu bütünleştiren kültürel norm ve değerlerin öğretildiği yerdir.
c) Okullar, varlıklı/üst sınıfların çıkarlarına hizmet eder.
d) Toplumdaki eşitsizliği sürdürür.
e) Başarı için herkese eşit şans sunmaktadır.

Cevap : a) Yeteneksiz olarak etiketlenen öğrenciler, bir süre sonra o rolü içselleştireceklerdir.

9) Günümüzde eğitimin yaygınlaşması ve kalabalıklaşması aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

a) Kaliteyi arttırmıştır.
b) Pratikleşme
c) Değersizleşme
d) Bürokratikleşme
e) Hiçbiri

Cevap : d) Bürokratikleşme

10) Eğitim ve toplum arasındaki ilişkileri konu …………………alır.

Cevap : eğitim sosyolojisi

Türkiye’de Eğitim

Auzef Sosyolojiye Giriş, Türkiye’de Eğitim
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 11

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 11

Aile Türleri

Aile Türleri

Ailenin Anlamı
Aile Türleri
Evlilik Türleri
Toplumsal Değişme ve Aile
Evlilikte Uyum
Boşanma
Türkiye’de Aile
Manizm : Atadini

Bölüm Soruları

1) Soy ve evlilik yoluyla kültürel olarak kabul edilmiş toplumsal ilişkiler sistemine ne ad verilir?

a) Akrabalık
b) Çevre
c) Evlilik
d) Toplumsal ağ
e) Hiçbiri

Cevap : a) Akrabalık

2) Ogburn’a göre aşağıdakilerden hangisi ailenin fonksiyonları arasında yer almaktadır?

a) Neslin devamı
b) Koruma
c) Toplumsallaşma
d) Sevgi ve arkadaşlık
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

3) Bir kadının birden fazla eş alabilmesine izin veren evlilik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Poliandri
b) Unojini
c) Monogami
d) Polijini
e) Hiçbiri

Cevap : a) Poliandri

4) Modern/endüstriyel toplumların gelişimine paralel olarak aile içinde karı, koca ve çocuklar arasındaki ilişkiler nasıl etkilenmiştir?

a) Etkilenmemiştir.
b) Daha otoriteryen hâle gelmiştir.
c) Daha eşitlikçi hâle gelmiştir.
d) Daha baskıcı hâle gelmiştir.
e) Hiçbiri

Cevap : c) Daha eşitlikçi hâle gelmiştir.

5) Aileyi, toplumsal eşitsizliğin temel kaynağı olarak ifade etmiş olan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Smith
b) Weber
c) Engels
d) Spencer
e) Simmel

Cevap : c) Engels

6) Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailenin özelliklerinden biridir?

a) Aileyi bir arada tutan en önemli unsur, anne ve babanın karşılıklı bağlılığıdır.
b) Ana, baba ve çocukların dışında birkaç kuşağın bir arada yaşadığı aile grubudur.
c) Akrabalık bağları güçlüdür.
d) Özellikle gelişmemiş ve tarımla geçimini sağlayan topluluklarda görülen aile tipidir.
e) Aile içindeki en yaşlı üye aile reisidir.

Cevap : a) Aileyi bir arada tutan en önemli unsur, anne ve babanın karşılıklı bağlılığıdır.

7) En yaygın evlilik şekli hangisidir?

a) Poligami
b) Monogami
c) Polijini
d) Endogami
e) Poliandri

Cevap : b) Monogami

8) Aşağıdakilerden hangisi uyumlu bir evlilik konusunda yapılan genellemelerden biridir?

a) Mutlu evliliği olan ana babaların çocuklarının da mutlu olacağı diye bir şey yoktur
b) Eşlerin birbirlerine duygularını belli etmemeleri
c) Evlenmenin ana baba ve başkaları tarafından tasvip görüp görmemesi önemli değildir
d) Sevgi gösterme ve kazanma yeteneği, evlilikte mutlu olmayla ilişkilidir
e) Topluma uyma yeteneği evlilikte başarılı olma ile ilişkili değildir

Cevap : d) Sevgi gösterme ve kazanma yeteneği, evlilikte mutlu olmayla ilişkilidir

9) Evli çiftin, ana-baba ailelerinden ayrı, onlardan bağımsız hatta uzak bir yere yerleşmeleri hangi evlilik tipidir?

a) Ana yanı yerleşme
b) Baba yanı yerleşme
c) İki taraflı yerleşme
d) Ayrı yerleşme
e) Dayı yanı yerleşme

Cevap : d) Ayrı yerleşme

10) Güç ve otoritenin anne tarafından kullanıldığı aile sistemi………………….dir.

Cevap : anaerkil aile

Aile Türleri

Auzef Sosyolojiye Giriş, Aile Türleri
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 10

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 10

Dinin Anlamı

Dinin Anlamı

Dinin Anlamı
İlk İnsan Toplumlarında Din
Özgün Çalışma: Kung Toplumunda Şifa
Sosyoloji Teorileri Açısından Din
Marks’ın Din Anlayışı
Durkheim’in Fonksiyonalist Yaklaşımı
Max Weber’in Din Sosyolojisi
Günümüzde Dünya Dinlerinin Genel Görünümü
Sekülarizm
Türkiye’de Din ve Toplum
Panteizm, doğa ve evrenden bağımsız bir şekilde mevcut olan tanrı fikrine karşılık
olarak bizzat doğa ve evrenin tanrı olduğunu savunan dinî akım.

Bölüm Soruları

1) Hayatın sıradan, faydacı, kutsal olandan ayrı tutulması gereken yönlerini gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kutsal dışı
b) Hayatın olağanüstü yanı
c) Mistifikasyon
d) Egoizm
e) Hiçbiri

Cevap : a) Kutsal dışı

2) Doğadaki tüm varlıkların ruhu ve bilinci olduğunu ileri süren din anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Totemizm
b) Budizm
c) Animizm
d) Hepsi
e) Hiçbiri

Cevap : c) Animizm

3) Din için “Din, kalpsiz bir dünyanın kalbidir.” diyen ünlü düşünür kimdir?

a) Weber
b) Durkheim
c) Marks
d) Mills
e) Hiçbiri

Cevap : c) Marks

4) Toplumsal yaşam üzerinde dinin kontrolünün kaldırılması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir?

a) Sekülerleşme
b) Dinin yasaklanması
c) Teokrasi
d) İrrasyonelleşme
e) Hepsi

Cevap : a) Sekülerleşme

5) Aşağıdakilerden hangisi dinin işlevleri arasında yer alır?

a) Din, insanlara gönül huzuru verir.
b) Akılla açıklayamadığı soruları cevaplandırır.
c) Bu dünyadaki varoluş sebeplerini izah eder ve hayata anlam kazandırır.
d) Belirsizlikler, tehlikeler ve mutsuzluklarla dolu bir dünyada insanın güvenlik
ihtiyacını karşılar.
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

6) Aşağıdakilerden hangisi sekülerleşmenin gelişimine katkıda bulunan faktörlerden biridir?

a) Ahirete olan inancın artması
b) Katolik kilisenin otoritesinin artması
c) Bilimin yükselişi
d) Az gelişmişlik
e) Yoksulluk

Cevap : c) Bilimin yükselişi

7) Aşağıdaki dinlerden hangisinin bir tanrısı yoktur?

a) İslamiyet
b) Hrıstiyanlık
c) Taoizm
d) Hinduizm
e) Yahudilik

Cevap : c) Taoizm

8) Dinsel ritüellerin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bireyleri özgürleştirir.
b) Toplumu bir arada tutmak için gereken dayanışmayı sağlar.
c) Bir etkisi yoktur.
d) Toplumsal çözülmenin ana sebebidir
e) Hepsi

Cevap : b) Toplumu bir arada tutmak için gereken dayanışmayı sağlar.

9) İnsanlara gönül huzuru veren aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sorgulamak
b) Bilim
c) Araştırma
d) Din
e) Sekülerizm

Cevap : d) Din

10) Toplumsal yaşam üzerinde dinin kontrolünün kaldırılmasına ………………….denir.

Cevap : sekülerleşme

Dinin Anlamı

Auzef Sosyolojiye Giriş, Dinin Anlamı
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 9

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 9

Siyaset

Siyaset

İktidar ve Otorite
Siyasal Düzenin Sosyolojik Analizi
Devlet Kavramı
Otoriteryen Devlet
Totaliteryan Devletler
Demokrasi

İktidar,

insanları itaat etmeye ve arzu etmedikleri şeyleri yapmaya zorlayabilme
olarak tanımlamaktadır.

Otorite,

kurumsallaşmış ve yönetilenler tarafından benimsenen meşru iktidardır.

Bölüm Soruları

1) Weber’e göre insanları itaat etmeye ve arzu etmedikleri şeyleri yapmaya zorlayabilme yetisine ne ad verilir?

a) Baskı
b) İktidar
c) Otorite
d) Liderlik
e) Hiçbiri

Cevap : b) İktidar

2) İktidarın (veya hükümetin) yönetmeye hakkı olduğuna ilişkin yurttaşların inancı nasıl adlandırılır?

a) Meşruiyet
b) İman
c) Diktatörlük
d) Demokrasi
e) Hiçbiri

Cevap : a) Meşruiyet

3) Bir kişinin kutsallığına, kahramanlık gücüne ya da örnek alınacak niteliklerine dayanan otorite aşağıdakilerden hangisidir?

a) Geleneksel otorite
b) Akılcılcı otorite
c) Yasal otorite
d) Karizmatik otorite
e) Hiçbiri

Cevap : a) Geleneksel otorite

4) “İktidar Seçkinleri” aşağıdakilerden hangisinin eseridir?

a) Wrigth Mills
b) Max Weber
c) Sokrates
d) Habermas
e) Giddens

Cevap : a) Wrigth Mills

5) Demokrasi ile yönetilen ülkelerin otoriter ve totaliter rejimlerden en önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bir fark yoktur.
b) Otoriter/totaliter rejimlerde yolsuzluk olmaz.
c) Demokrasi halkın rızasına dayanır yani meşrudur.
d) Demokrasi sorunsuz bir rejimdir.
e) Hiçbiri

Cevap : c) Demokrasi halkın rızasına dayanır yani meşrudur.

6) Kurumsallaşmış ve yönetilenler tarafından benimsenen meşru iktidara ne ad verilir?

a) Otorite
b) Meşruiyet
c) İktidar
d) Totalitarizm
e) Bürokrasi

Cevap : a) Otorite

7) Weber’e göre aşağıdakilerden hangisi rasyonel otoritenin özelliklerinden biridir?

a) Otoriteyi elinde bulunduranların kutsal olduklarına inanılır.
b) Otoriteyi elinde bulunduran kişi bir üst değil, bir efendidir.
c) Memurlarını uzmanlık bilgilerine veya sosyal statülerine göre değil, kendilerine
bağlılık derecesine göre seçerler.
d) Bireyler liderlere değil, kurallara itaat ederler.
e) Onun idari görevlileri resmî görevliler olmayıp kişisel hizmetçileridir.

Cevap : d) Bireyler liderlere değil, kurallara itaat ederler.

8) Aşağıdakilerden hangisi Giddens’e göre yurttaşların sivil haklarından biridir?

a) İfade özgürlüğü
b) Seçme ve seçilme hakkı
c) İşsizlik sigortası
d) Sakatlık ödeneği
e) Yaşlılık ödeneği

Cevap : a) İfade özgürlüğü

9) Farklı çıkarları temsil eden birey ya da gruplar arasındaki yarışa…………..denir.

Cevap : siyaset

10) Belli bir toprak parçası üzerinde egemen, yasal düzeni ve politikalarını uygulamak için askerî güç kullanma kapasitesi olan bir aygıt…………..tir.

Cevap : devlet

Siyaset

Auzef Sosyolojiye Giriş, Siyaset
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 8

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 8

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

1. Toplumda belirli bir hiyerarşi içinde insanların sıralanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : C. Toplumsal tabakalaşma

2. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalamanın temel ilkeleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Cevap : E. Hepsi

3. Marks’a göre toplumsal sınıfların temeli nedir?

Correct! Wrong!

Cevap : C. Üretim araçlarının mülkiyeti

4. Üretimin farklı coğrafi bölgelere bölünmüş durumu aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir?

Correct! Wrong!

Cevap : D. Yeni uluslararası iş bölümü

5. Sosyal bilimcilere göre aşağıdakilerden hangisi köleliğin sebepleri arasında yer alır?

Correct! Wrong!

Cevap : E. Hepsi

6. Birleşmiş Milletler İnsani Kalkınma Raporu’na göre küreselleşme aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : D. Toplumsal eşitsizlikleri artırmaktadır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Macionis’in de belirttiği şekilde toplumsal tabakalaşmanın temel ilkelerinden biridir?

Correct! Wrong!

Cevap : C. Toplumsal tabakalaşma evrenseldir fakat değişebilir.

8. Köleliğin en yaygın yaşandığı toplum türü hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B. Tarım toplumları

9. Kast sisteminde en üstteki sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B. Brahmanlar

10. …….........sisteminde tabakalaşma, üyesi olunan ailenin toplumsal statüsüne bağlıdır.

Correct! Wrong!

Cevap : Zümreler

Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

1. Toplumda belirli bir hiyerarşi içinde insanların sıralanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Toplumsal sınıf
B. Örgüt
C. Toplumsal tabakalaşma
D. Hiyerarşi
E. Hiçbiri

Cevap : C.

2. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalamanın temel ilkeleri arasında yer almaz?

A. Toplumsal tabakalaşma, bireysel farklılıkların basit bir yansıması değil, toplumun bir özelliğidir.
B. Toplumsal tabakalaşma kuşaklar arasında devam eder.
C. Toplumsal tabakalaşma evrenseldir fakat değişebilir.
D. Toplumsal tabakalaşma sadece eşitsizlikleri değil, inançları da ihtiva eder.
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

3. Marks’a göre toplumsal sınıfların temeli nedir?

A. Eğitim
B. Yönetimde kademesinde bulunulan yer
C. Üretim araçlarının mülkiyeti
D. Dinî inançlar
E. Hiçbiri

Cevap : C. Üretim araçlarının mülkiyeti

4. Üretimin farklı coğrafi bölgelere bölünmüş durumu aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir?

A. Üretimin yerelleşmesi
B. Üretimin ulusal bir hüviyet kazanması
C. Bölgeciliğin artışı
D. Yeni uluslararası iş bölümü
E. Hiçbiri

Cevap : D. Yeni uluslararası iş bölümü

5. Sosyal bilimcilere göre aşağıdakilerden hangisi köleliğin sebepleri arasında yer alır?

A. Fetihler
B. Kanunların ihlali
C. Savaşlar
D. Borç
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

6. Birleşmiş Milletler İnsani Kalkınma Raporu’na göre küreselleşme aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmaktadır?

A. Toplumsal eşitsizlikleri azaltmaktadır.
B. Toplumsal değişmeyi yavaşlatmaktadır.
C. Güvensizliği azaltmaktadır.
D. Toplumsal eşitsizlikleri artırmaktadır.
E. Toplumsal bütünleşmeyi artırmaktadır.

Cevap : D. Toplumsal eşitsizlikleri artırmaktadır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Macionis’in de belirttiği şekilde toplumsal tabakalaşmanın temel ilkelerinden biridir?

A. Bireysel farklılıkların basit bir yansımasıdır.
B. Toplumsal tabakalaşma kuşaktan kuşağa geçmez.
C. Toplumsal tabakalaşma evrenseldir fakat değişebilir.
D. Her toplumda aileler, toplumsal konumlarını çocuklarına devredemez.
E. Bütün adaletsizlikler her toplumda aynıdır.

Cevap : C. Toplumsal tabakalaşma evrenseldir fakat değişebilir.

8. Köleliğin en yaygın yaşandığı toplum türü hangisidir?

A. Avcı ve toplayıcı toplumlar
B. Tarım toplumları
C. Endüstri toplumları
D. Endüstri-sonrası toplumlar
E. Enformasyon toplumları

Cevap : B. Tarım toplumları

9. Kast sisteminde en üstteki sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kahatriyaslar
B. Brahmanlar
C. Vaisyaslar
D. Köylü, zanaatkâr ve tüccarlar
E. Paryalar

Cevap : B. Brahmanlar

10. ……………sisteminde tabakalaşma, üyesi olunan ailenin toplumsal statüsüne bağlıdır.

Cevap : Zümreler

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Auzef Sosyolojiye Giriş, Toplumsal Tabakalaşma
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma