AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiMarka İletişimiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları 2023-2024 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk haklarından biri değildir?

Cevap : D) Seçme hakkı

#2. Temel işlevi, idari yargı kolunda çözüme bağlanan işler ve davalar bakımından ülkede hukukun aynı biçimde uygulanmasını ve hukuk birliğini sağlamak olan mahkeme hangisidir?

Cevap : C) Danıştay

#3. Gerçek kişilik aşağıdaki durumların hangisi gerçekleştiğinde sona ermez?

Cevap : D) Akıl sağlığının yitirilmesi

#4. Kanun önerme yetkisi kime / kimlere ait bir yetkidir?

Cevap : C) Milletvekillerine

#5. 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu, yasama / yürütme ilişkileri bağlamında hangi sistemi benimsemiştir?

Cevap : D) Meclis Hükümeti Sistemi


#6. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun kendine has yaptırımları arasında yer almaz?

Cevap : B) Para cezası

#7. Bir davaya yer itibarıyla hangi mahkemenin bakacağını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Yetki

#8. Aşağıdakilerde hangisi adli yargıda çözümlenecek dava türlerinden biri değildir?

Cevap : D) Kamulaştırma davası

#9. Aşağıdakilerden hangisi emredici hukuk kurallarının özelliklerinden biri değildir?

Cevap : C) Kişiler kuralın tersi yönde işlem yapabilir, hareket edebilirler.

#10. İş Kanunu'na göre işveren adına hareket eden ve işin, iş yerinin veya işletmenin yönetiminde görev alan kişilere ne ad verilir?

Cevap : A) İşveren vekili


#11. Kira uyuşmazlıklarıyla ilgili tüm davalara bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Sulh Hukuk Mahkemesi

#12. Türk hukukunda olağan hâllerde evlenme yaşı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : E) Kadınlar ve erkekler bakımından 17 yaşın tamamlanması

#13. Hesap mahkemesi de denilen organ aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Sayıştay

#14. Ayırt etme gücü bulunmayan birinin yaptığı hukuki işlemlerin yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Mutlak butlan

#15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kabul edilen anayasalardan biri değildir?

Cevap : E) 1980 Anayasası


#16. Aşağıdakilerden hangisi miras hukukunun konusunu oluşturur?

Cevap : B) Ölüme bağlı tasarruflar

#17. Aşağıdakilerden hangisi eda davalarından biri değildir?

Cevap : E) Boşanma davası

#18. Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunda geçerli olan yaptırım türlerinden biridir?

Cevap : A) Hapis cezası

#19. Vergi hukukunda uzlaşma kurumuna başvurma yolu kaç gündür?

Cevap : E) 30 gün

#20. Eda davası, yapmaya veya vermeye dayanıyorsa buna ne davası denir?

Cevap : B) İfa


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Hukukun Temel Kavramları 2023-2024 Final Soruları

1. Ayırt etme gücü bulunmayan birinin yaptığı hukuki işlemlerin yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nispi butlan
B) İptal edilebilme
C) Mutlak butlan
D) Adli para cezası
E) Yokluk

Cevap : C) Mutlak butlan

2. İş Kanunu’na göre işveren adına hareket eden ve işin, iş yerinin veya işletmenin yönetiminde görev alan kişilere ne ad verilir?

A) İşveren vekili
B) Tacir yardımcısı
C) Müdür
D) Müfettiş
E) Şef

Cevap : A) İşveren vekili

3. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk haklarından biri değildir?

A) Taşınmaz yükü (gayrimenkul mükellefiyeti)
B) Mülkiyet hakkı
C) Rehin hakkı
D) Seçme hakkı
E) İntifa hakkı

Cevap : D) Seçme hakkı

4. Aşağıdakilerde hangisi adli yargıda çözümlenecek dava türlerinden biri değildir?

A) İşçi alacakları davası
B) Nafaka davası
C) Manevi tazminat davası
D) Kamulaştırma davası
E) Boşanma davası

Cevap : D) Kamulaştırma davası

5. Eda davası, yapmaya veya vermeye dayanıyorsa buna ne davası denir?

A) İstirdat
B) İfa
C) Tespit
D) İnşaî
E) Ceza

Cevap : B) İfa

6. Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunda geçerli olan yaptırım türlerinden biridir?

A) Hapis cezası
B) Aynen iade
C) Butlan
D) Kınama
E) Kısas

Cevap : A) Hapis cezası

7. Türk hukukunda olağan hâllerde evlenme yaşı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kadınlar ve erkekler bakımından 16 yaşın tamamlanması
B) Kadınlar bakımından 13, erkekler bakımından 14 yaşın tamamlanması
C) Kadınlar bakımından 15, erkekler bakımından 17 yaşın tamamlanması
D) Kadınlar bakımından 17, erkekler bakımından 21 yaşın tamamlanması
E) Kadınlar ve erkekler bakımından 17 yaşın tamamlanması

Cevap : E) Kadınlar ve erkekler bakımından 17 yaşın tamamlanması

8. Bir davaya yer itibarıyla hangi mahkemenin bakacağını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yetki
B) İstinabe
C) Görev
D) Replik
E) Düplik

Cevap : A) Yetki

9. Gerçek kişilik aşağıdaki durumların hangisi gerçekleştiğinde sona ermez?

A) Ölüm karinesi
B) Gaiplik
C) Birlikte ölüm karinesi
D) Akıl sağlığının yitirilmesi
E) Ölüm

Cevap : D) Akıl sağlığının yitirilmesi

10. Kanun önerme yetkisi kime / kimlere ait bir yetkidir?

A) Kamu Denetçiliği Kurumuna
B) Cumhurbaşkanına
C) Milletvekillerine
D) Vatandaşlara
E) Bakanlara

Cevap : C) Milletvekillerine

11. Aşağıdakilerden hangisi emredici hukuk kurallarının özelliklerinden biri değildir?

A) Genel ahlak ve adabın korunması için getirilmiştir.
B) Uyulması zorunlu kurallardır.
C) Kişiler kuralın tersi yönde işlem yapabilir, hareket edebilirler.
D) Emredici kurallar hukukun her dalında bulunabilir.
E) Toplumda zayıf durumda olanları korumak için getirilmiştir.

Cevap : C) Kişiler kuralın tersi yönde işlem yapabilir, hareket edebilirler.

12. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun kendine has yaptırımları arasında yer almaz?

A) İktisadi ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi
B) Para cezası
C) Abluka
D) Ambargo
E) Sınırların kapatılması

Cevap : B) Para cezası

13. Aşağıdakilerden hangisi eda davalarından biri değildir?

A) Tazminat davası
B) Borcun ifası davası
C) Geri alım davası
D) Saldırının durdurulması davası
E) Boşanma davası

Cevap : E) Boşanma davası

14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kabul edilen anayasalardan biri değildir?

A) 1961 Anayasası
B) 1982 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1921 Anayasası
E) 1980 Anayasası

Cevap : E) 1980 Anayasası

15. Vergi hukukunda uzlaşma kurumuna başvurma yolu kaç gündür?

A) 7 gün
B) 15 gün
C) 45 gün
D) 60 gün
E) 30 gün

Cevap : E) 30 gün

16. Kira uyuşmazlıklarıyla ilgili tüm davalara bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüketici Mahkemesi
B) Sulh Hukuk Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Asliye Hukuk Mahkemesi
E) Asliye Ticaret Mahkemesi

Cevap : B) Sulh Hukuk Mahkemesi

17. Hesap mahkemesi de denilen organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sayıştay
B) Uyuşmazlık Mahkemesi
C) Danıştay
D) Yargıtay
E) Kamu Denetçiliği Kurumu

Cevap : A) Sayıştay

18. Aşağıdakilerden hangisi miras hukukunun konusunu oluşturur?

A) Nafaka
B) Ölüme bağlı tasarruflar
C) Evlenme
D) Hısımlık
E) Nişanlanma

Cevap : B) Ölüme bağlı tasarruflar

19. Temel işlevi, idari yargı kolunda çözüme bağlanan işler ve davalar bakımından ülkede hukukun aynı biçimde uygulanmasını ve hukuk birliğini sağlamak olan mahkeme hangisidir?

A) Uyuşmazlık Mahkemesi
B) Anayasa Mahkemesi
C) Danıştay
D) Yargıtay
E) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Cevap : C) Danıştay

20. 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu, yasama / yürütme ilişkileri bağlamında hangi sistemi benimsemiştir?

A) Monarşi
B) Yarı Başkanlık Sistemi
C) Otokrasi
D) Meclis Hükümeti Sistemi
E) Başkanlık Sistemi

Cevap : D) Meclis Hükümeti Sistemi

Hukukun Temel Kavramları

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku

Hukukun Temel Kavramları 2023-2024 Final Soruları

Hukukun Temel Kavramları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!