Türk Dili 1-2 ( AUZEF )

Auzef Türk Dili 1 ve 2

Türk Dili -1

Türk Dili-2

Türk Dili-1 2023-24 Büt Soruları Türk Dili-2 2023-24 Vize Soruları
Türk Dili-1 2023-24 Final Soruları Türk Dili-2 2022-23 Vize Soruları
Türk Dili -1 2023-24 Vize Soruları Türk Dili-2 2021 Final Soruları
Türk Dili-1 2022-23 Vize Soruları Türk Dili 2 2020 Final Soruları Online
Türk Dili -1 2022-23 Final Soruları Türk Dili 2 2020 Vize Sorular
Türk Dili -1 2022-23 Bütünleme Türk Dili-2 Vize Final Bütünleme Soruları
Final 2022 Deneme Sınavı -1 Türk Dili-2 Çıkmış Final Soruları
Final 2022 Deneme Sınavı -2 Türk Dili-2 2019 Çıkmış Vize Soruları
Türk Dili -1- 2020-21 Vize Sorular Türk Dili 2 2020 Vize Sorular
Türk Dili-1 Final Soruları Türk Dili-2 Vize Online Test
Türk Dili-1 Vize Soruları Türk Dili-2 Vize Final Soruları
Türk Dili-1 2021 Final
Türk Dili -1 2021 Final
Auzef Ortak Dersler

Auzef Türk Dili 2

Auzef Türk Dili 1 ve 2

Türk Dili -2 2020 Final Çıkan Soruları İle Online Deme Sınavları
Türk Dili 2 2020 Final Soruları Online
Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı -1
Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı -2
Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı -3
Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı -4
Auzef Türk Dili -2

Auzef Türk Dili 1 ve 2

Türk Dili 2 Üniteler
Türk Dili 2 Ünite-1 Türk Dili 2 Ünite-8
Türk Dili 2 Ünite-2 Türk Dili 2 Ünite-9
Türk Dili 2 Ünite-3 Türk Dili 2 Ünite-10
Türk Dili 2 Ünite-4 Türk Dili 2 Ünite-11
Türk Dili 2 Ünite-5 Türk Dili 2 Ünite-12
Türk Dili 2 Ünite-6 Türk Dili 2 Ünite-13
Türk Dili 2 Ünite-7 Türk Dili 2 Ünite-14
Türk Dili 2 Üniteler

Auzef Türk Dili 1 ve 2

Türk Dili -1 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef Güz Dönemi bütün bölümerin 1.sınıf ortak dersleri

Bu makale, İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için hazırlanmıştır ve güz dönemi bütünleme sınavlarına yönelik temel dersler üzerine odaklanmaktadır. Amaç, öğrencilere Türk Dili, iletişim, dilbilgisi ve dilin yapısı ile ilgili temel konuları anlamalarında yardımcı olmak ve bu bilgilerle sınav sorularını daha rahat çözebilmelerini sağlamaktır.

Dil ve İletişim

Dil, insanların düşüncelerini, duygularını ve bilgilerini aktardıkları temel araçtır. Türk Dili dersi, bu aracın yapı taşlarını, kurallarını ve kullanımını öğretmeyi amaçlar. Örneğin, dilin temel bileşenlerinden olan isim, fiil, zarf, sıfat ve zamirler, cümlenin anlamını belirler. Zamirler, doğrudan bir nesneyi veya kişiyi işaret etmedikleri için diğer kelimelerle anlamlı bir bağlantı kurulmasında farklı bir rol oynarlar.

İletişimde başarı, sadece doğru kelimeleri kullanmakla kalmaz, aynı zamanda doğru dinleme alışkanlıklarını geliştirmekle de ilgilidir. Etkili iletişim, mesajın alıcı tarafından doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar, bu da doğru dinleme alışkanlıklarının kazanılmasını gerektirir.

Dilbilgisi ve Anlam

Dilbilgisi, dilin yapı taşlarının nasıl bir araya geldiğini ve anlam ürettiğini inceler. Mecaz anlam, kelimenin gerçek anlamının dışında, genellikle soyut bir anlam taşıdığı durumlardır. Örneğin, “iş yerinde ustabaşı çırağı eziyordu” cümlesinde “eziyordu” kelimesi mecaz anlamda kullanılarak, çırağın zor durumda olduğunu ifade eder.

Eşseslilik, söylenişleri aynı ancak anlamları farklı olan sözcüklerle ilgili bir dil olayıdır. Bu, dilin zenginliğini ve kelimelerin çeşitli bağlamlarda nasıl farklı anlamlar kazanabileceğini gösterir.

Dilin Evrimi ve Etkileşimi

Diller, tarih boyunca birbirleriyle etkileşim içinde olmuşlardır. Türkçe de bu etkileşimden payını almış, birçok dilden sözcük alışverişinde bulunmuştur. Bu alışveriş, dilin evrimini ve kültürel zenginliğini ortaya koyar. Örneğin, Arapça ve Farsça kaynaklı sözcüklerin Türkçeye girmesi, İslam dininin kabulüyle gerçekleşmiş bir kültürel etkileşimin sonucudur.

Dilin Sosyal Yapısı

Dil, aynı zamanda sosyal bir olgudur. Resmi dil, bir devletin sınırları içindeki resmi işlemlerde kullanılan dildir. Bu, dilin sadece iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda bir topluluğun kimliğini ve kültürünü de yansıttığını gösterir.

Sonuç

Bu makalede ele alınan konular, AUZEF öğrencilerinin Türk Dili dersindeki bütünleme sınavına hazırlanmalarına yardımcı olacak temel bilgileri kapsamaktadır. Dilin yapısından iletişimin önemine, dilbilgisinden diller arası etkileşime kadar birçok konu, sınavda başarılı olmanın yanı sıra dilin zenginliğini ve gücünü anlamalarını sağlayacaktır. Unutmayın, dil sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda kültürün, tarihin ve toplumsal yapıların bir yansımasıdır. Öğrenme sürecinizde lolonolo.com olarak sizlere destek olmaktan mutluluk duyarız

@lolonolo_com

Türk Dili -1 2023-2024 Bütünleme Soruları

1- Aşağıdaki kelime türlerinden hangisi anlamlı kelimeler arasında değerlendirilmez?

A) İsim
B) Fiil
C) Zarf
D) Sıfat
E) Zamir

Cevap : E) Zamir

2- İletişimde karşılaşılan güçlüklerin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuşmanın dinlemeden üstün olması
B) Göz teması kurulmaması
C) Doğru dinleme alışkanlığının kazanılmaması
D) Anlamama kaygısının yaşanması
E) Kelime bilgisinin yetersiz olması

Cevap : C) Doğru dinleme alışkanlığının kazanılmaması

3- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Arabadaki paket epeyce ağırdı.
B) İş yerinde ustabaşı çırağı eziyordu.
C) Giriş katını kalabalık bir aile kiraladı.
D) Ağzındaki dişlerin hepsi çürümüştü.
E) Açık kapının önünde saatlerce oturduk.

Cevap : B) İş yerinde ustabaşı çırağı eziyordu.

4- Yazılışları ve söylenişleri aynı olan bazı sözcüklerin anlam bakımından farklı olması durumuna eşseslilik adı verilir. Buna göre aşağıdaki sözcüklerin hangisinde eşseslilik yoktur?

A) Kalp
B) Dolu
C) Bar
D) Çay
E) El

Cevap : A) Kalp

5- Aşağıdakilerden hangisi /u/ ünlüsünün özelliklerini tam olarak vermektedir?

A) Art – geniş – yuvarlak
B) Ön – dar – yuvarlak
C) Art – dar – yuvarlak
D) Art – dar – düz
E) Ön – geniş – yuvarlak

Cevap : C) Art – dar – yuvarlak

6- Görülen geçmiş zaman ekinin tüm değişken biçimlerini aşağıdaki ses gruplarından hangisi ifade etmektedir?

A) -TI
B) -DX
C) -mIş
D) -mXş
E) -TX

Cevap : B) -DX

7- Aşağıdakilerden hangisi dil ölümlerinin sebepleri arasında yer almaz?

A) Azınlık psikolojisinin tesiri ile sürgünde yaşanan paradoks
B) Göç esnasında verilen insan kaybı ve az bir nüfusla güçlü bir dilin bünyesine yerleşmek
C) Baskın dilin, iş bulmak ve iş çevrelerinde tutunabilmek için öğrenilme ve kullanılma gereği
D) Bir toplumda görülen çocuk ölüm oranlarının artması
E) Savaş̧, soykırım ve bunların sebep olduğu göç

Cevap : D) Bir toplumda görülen çocuk ölüm oranlarının artması

8- Türkçenin diller arası ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye Türkçesinde İngilizce alıntılar etkilidir.
B) İslam dininin kabulüyle Arapça ve Farsça kaynaklı sözcükler, terimler ve ifadeler Türkçeye girmiştir.
C) Türkçe birçok dilden sözcük aldığı gibi birçok dile de sözcük vermiştir.
D) 19. yüzyıl ile birlikte Türkçede Batı kaynaklı kelimelerin artışı görülmüştür.
E) En eski metinlerimiz olan Göktürk yazıtlarında sadece Türkçe kökenli sözcükler bulunur.

Cevap : E) En eski metinlerimiz olan Göktürk yazıtlarında sadece Türkçe kökenli sözcükler bulunur.

9- Güneş dil teorisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) “İlk dil hangisiydi?” sorusuna “Türk dili” olarak cevap vermiştir.
B) Teoriye göre Türk dili bütün dillerin anasıdır.
C) Bu teori Atatürk ve Türk Dil Kurumu tarafından kesinlikle desteklenmemiştir.
D) Teoriye göre ilk insanın ilk tanıdığı nesne güneştir.
E) Üçüncü Türk Dil Kurultayı’nda teori ağırlıkla tartışılmıştır.

Cevap : C) Bu teori Atatürk ve Türk Dil Kurumu tarafından kesinlikle desteklenmemiştir.

10- “Düz bir çizgi çizebilmek için yıllarca uğraşmak gerekiyordu,” cümlesinin ögeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) nesne – zarf – yüklem
B) yer tamlayıcısı – nesne – yüklem
C) zarf – nesne – yüklem
D) zarf – özne – yüklem
E) özne – zarf – yüklem

Cevap : D) zarf – özne – yüklem

11- Aşağıdakilerden hangisi standart (ölçünlü) dile dayalı alfabemizde bir işaretle gösterilmeyip yalnızca Anadolu ağızlarında bulunan seslerden biridir?

A) l
B) v
C) k
D) ñ
E) ü

Cevap : D) ñ

12- Farsça bağçe kelimesinin günümüz Türkçesinde bahçe olması aşağıdaki ses olaylarından hangisi ile açıklanabilir?

A) Ünsüz benzeşmesi
B) Sızıcılaşma
C) Dudaksıllaşma
D) Benzeşmezlik
E) İncelme

Cevap : A) Ünsüz benzeşmesi

13. Diller arası alışverişle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Özenti yoluyla dile giren unsurlarda dilsel ihtiyaç yok gibidir.
B) Siyasi, ekonomik vb. bakımdan güçlü toplumların dilleri daha etkilidir.
C) Sadece köklü bir tarihe sahip olan diller sözcük verebilir.
D) Kültürel ilişkilerin sonucu bir dile yabancı sözcükler girebilir.
E) Diller arası alışverişte bilgi alıntısı görülebilir.

Cevap : C) Sadece köklü bir tarihe sahip olan diller sözcük verebilir.

14. Aşağıdakilerden hangisi cümlenin ögelerinden biri değildir?

A) Cümle dışı unsur
B) Yer tamlayıcısı
C) Yüklem
D) Özne
E) Zarf tümleci

Cevap : A) Cümle dışı unsur

15. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde damak (kalınlık- incelik) uyumu bulunmaz?

A) Ceket
B) Umut
C) Yoldaş
D) Heyecan
E) Boyun

Cevap : D) Heyecan

16. Türkçenin sadeleşme hareketiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tanzimatla birlikte dil reformu düşüncesi görülmeye başlanmıştır.
B) Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati edebiyatında sadeleşme hareketi büyük bir hızla artmıştır.
C) Türk Dil Kurumunun kurulması ve harf devrimi ile sadeleşme hareketine katkı sağlanmıştır.
D) 1911’de Selanik’te kurulan Genç Kalemler hareketi dilde sadeleşmeyi savunmuştur.
E) 1908 yılında kurulan Türk Derneği dilde sadeleşme fikrini savunmuştur.

Cevap : B) Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati edebiyatında sadeleşme hareketi büyük bir hızla artmıştır.

17- “Bir devletin sınırları içerisinde yönetimde, hukukta, eğitimde ve ticarette gerek sözlü gerekse yazılı iletişimde kullanılan, genellikle kanunla belirlenen dile denir. Bu dile resmî dil de denir.”

Tanımdaki dil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağız
B) Devlet dili
C) Yazı dili
D) Lehçe
E) Özel dil

Cevap : B) Devlet dili

18. Aşağıdakilerden hangisi dilin yapısı üzerinde derin izler bırakan unsurlardan biri değildir?

A) Nüfus yoğunluğu
B) İklim
C) Üzerinde yaşanılan coğrafya
D) Komşu halklarla olan ilişkiler
E) Üretim-tüketim ilişkileri

Cevap : A) Nüfus yoğunluğu

19. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hece düşmesi (hece yutulması) ses olayı gerçekleşmiştir?

A) dirilik > dirlik
B) kapıg > kapı
C) kahve altı > kahvaltı
D) uş imdi > şimdi
E) pazar ertesi > pazartesi

Cevap : E) pazar ertesi > pazartesi

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) Çay fokur fokur kaynamıştı.
B) Ev mev bakacak zamanım yok.
C) Koşa koşa yanına geldim.
D) Bütün ıvır zıvırları kaldırdım.
E) Eğri büğrü yollar bekler bizi.

Cevap : E) Eğri büğrü yollar bekler bizi.

Türk Dili -1

Türk Dili -1 2023-2024 Bütünleme Soruları

Türk Dili -1

Auzef Güz Dönemi bütün bölüölerin 1.sınıf ortak dersleri

Dilin Rolü ve Önemi

Dil, insan topluluklarının iletişim kurmalarını sağlayan temel bir araçtır. Aynı zamanda kültürün, düşüncenin, kimliğin ve toplumsal yapının şekillenmesinde etkili bir rol oynar. Bu makalede, Türk Dili -1 vize sorularında ele alınan konular üzerinden dilin rolü ve önemi üzerine odaklanacağız.

1. Dil Ödünçlemesi ve Kültürel Etkileşim:

Metinde bahsedilen özenti ödünçleme kavramı, bir kültürün dil unsurlarının diğer bir kültüre transfer edilmesini ifade eder. Bu durum, genellikle üst kabul edilen bir kültür düzeyinden daha aşağıda veya zayıf bir kültür düzeyine dil unsuru transferi şeklinde gerçekleşir. Dil ödünçlemesi, kültürel etkileşim ve ilişkilerin bir yansımasıdır.

2. Kültürel Temasın Dil Üzerindeki Etkisi:

Kültürel temasın dil etkileşmesi olarak adlandırılan süreç, zaman içinde bir dilin kelime varlığına diğer dillerden alınmış kelimelerin eklenmesini içerir. Dilin bu şekilde zenginleşmesi, kültürel etkileşimin bir göstergesidir ve dilin sürekli evrimleşen bir yapıya sahip olduğunu gösterir.

3. Atasözlerindeki Mecazlı Anlatım:

Metinde geçen atasözleri, Türk kültüründe yaygın olarak kullanılan mecazlı bir anlatım biçimini yansıtır. Atasözleri, toplumun deneyimlerini, bilgeliğini ve değerlerini içeren önemli kültürel unsurlardır. Mecazlı ifadeler, dilin gücünü ve zenginliğini ortaya koyar.

4. Dil ve Toplum İlişkisi:

Metinde dile ve topluma odaklanarak dil ve toplum ilişkisinin temel görüşleri açıklanmıştır. Toplumsal yapının dile yansıması ve dilin toplumsal gerçekliği nasıl şekillendirdiği vurgulanmıştır. Dilin, toplumun ve kültürün birbirinden ayrılamayacak kadar iç içe geçmiş olduğu bir ilişki vardır.

5. İletişim ve Dil Becerileri:

Dil, iletişimin temel aracıdır. İletişimde sağlıklı bir dil becerisi için, geribildirimlerin iyi değerlendirilmesi ve etkili iletişim kanallarının kullanılması önemlidir. Dinleme ve mesajın alıcıya doğru iletilmesi, dil becerilerinin temelini oluşturur.

6. Türkçenin Tarihi Gelişimi:

Türkçenin tarihi gelişimi, eski dönemlere dayanmaktadır. Göktürk Kağanlığı döneminden itibaren Türkçenin yazılı belgeleri bulunmaktadır. Eski Türkçe, Orta Türkçe gibi dönemlerde dilin yapısı ve söz varlığı evrilmiş ve zenginleşmiştir.

7. Dil ve Düşünce İlişkisi:

Metinde Sapir’in görüşüne atıfta bulunularak, dilin düşünce üzerindeki etkisi açıklanmıştır. Dil, düşüncenin sembolik bir yansımasıdır ve her dil, konuşanlarının gerçekliğini kendi açısından yansıtır.

Bu makalede ele alınan konular, Türk Dili -1 dersinin temel kavramlarını içerir ve dilin kültürel, toplumsal ve tarihsel bağlamdaki önemini vurgular. Dilin sadece bir iletişim aracı olmanın ötesinde, kültürel bir miras, düşünsel bir araç ve toplumsal bir yapı olduğunu anlamak, dilin önemini tam anlamıyla kavramamıza yardımcı olacaktır.

Auzef Türk Dili 1 ve 2

Türk Dili -1 2023-2024 Vize Soruları

1. “A dilinde karşılığı olan, alınması gerekmeyen kelime ve dil unsurlarının B diline alınması genellikle yüksek veya üst kabul edilen bir kültür düzeyinden daha aşağıda veya zayıf bir kültür düzeyine dil unsuru transferi şeklinde olur. Kültürel açıdan baskın, siyasi açıdan yönetici durumunda bulunan bir üst kültürü benimseme; üst kültürdeki yaşama biçimini taklit etme arzusu bu gibi alıntıların asli sebebidir.”
Yukarıdaki metinde bahsedilen dil ödünçlemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgi ödünçlemesi
B) Özenti ödünçlemesi
C) Söz varlığı ödünçlemesi
D) Dil bilgisi ödünçlemesi
E) Semantik ödünçleme

Cevap : B) Özenti ödünçlemesi

Özenti ödünçleme, daha üstün veya baskın kabul edilen bir kültürün dil unsurlarını, alınması gerekmeyen veya dilde karşılığı olan unsurları, o kültürün ürünleri gibi benimseyerek kullanma eğilimidir. Bu terim, dilbilimsel bir kavram olarak, bir kültürün dilindeki unsurların diğer bir kültüre aktarılmasını tanımlar.

2. “Kültürel temas sonucu ortaya çıkan dil etkileşmesinin sonuçlarına….. denir. Zamana yayılan bu temaslar sonucunda bir dilin kelime varlığına başka dillerden alınmış kelimeler, tabirler, deyimler eklendiği gibi, dil bilgisi yapısına da eklemelerin olduğu görülür.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) biçim bilgisi
B) verinti
C) sözcük
D) yazım bilgisi
E) ödünçleme

Cevap : E) ödünçleme

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

A) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
B) Sakla samanı, gelir zamanı.
C) Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.
D) Dere geçilirken, at değiştirilmez.
E) Bugünün işini yarına bırakma.

Cevap : E) Bugünün işini yarına bırakma.

4. “Dil ve toplum arasındaki ilişkiyle ilgili iki temel görüş bulunmaktadır. Birincisi, …….. yapının dile yansıtıldığı görüşü; ikincisi,……. dil yoluyla yapılandırıldığı görüşüdür.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) tarihi – toplumun
B) toplumsal – toplumun
C) ekonomik – toplumun
D) bilimsel – kültürün
E) bireysel – geleneğin

Cevap : B) toplumsal – toplumun

5. I. Alıcıyla arasındaki kanalı belirlemek
II. Geribildirimleri iyi değerlendirmek
III. Mesajı alıcıya göndermek
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri
sağlıklı iletişim için kaynağın taşıması gereken özelliklerdendir?

A) II ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
D) Yalnız I
E) Yalnız II

Cevap : A) II ve III

6. Bireyin yaşam boyunca en fazla kullandığı dil becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuşma
B) Dinleme
C) Yazma
D) Okuma
E) Anlatma

Cevap : B) Dinleme

Bireyin yaşam boyunca en fazla kullandığı dil becerisi genellikle “B) Dinleme”dir. Günlük iletişimde, etkileşimde bulunurken, öğrenme süreçlerinde dinleme becerisi sıklıkla kullanılır. Dinleme, iletişimde karşı tarafın ifadelerini anlamak, yanıtlamak ve iletişimi sürdürmek için temel bir beceridir.

7. “Dil ve düşünce arasındaki ilişkileri dilbilimsel bir çerçeveye taşıyarak dil, kültür, kimlik ve toplumu birlikte ele alan….. ‘e göre her dil gerçekliği o dili konuşanlara kendi açısından yansıtmaktadır. Çünkü dil, toplumsal gerçekliğin sembolik bir yansımasıdır. Bu gerçeklik içinde oluşan anlamlar, en çok o gerçekliği yaşayanlar için anlamlıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ergin
B) Chomsky
C) Hegel
D) Sapir
E) Saussure

Cevap : D) Sapir

8. Tonyukuk, Kül Tigin, Bilge Kağan Anıtları Türkçenin hangi tarihi dönemine aittir?

A) Ana Türkçe
B) Yeni Türkçe
C) ilk Türkçe
D) Orta Türkçe
E) Eski Türkçe

Cevap : E) Eski Türkçe

Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan Anıtları, aslında “Eski Türkçe” dönemine aittir. Bu anıtlar, Orta Asya’da Göktürkler döneminde yazılmıştır ve Türkçe’nin Eski Türkçe olarak adlandırılan evresine örnek teşkil eder. Bu dönem, genellikle 7. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar olan dönemi ifade eder ve Türkçe’nin en eski yazılı belgelerini içerir. Dolayısıyla doğru cevap “E) Eski Türkçe” olacaktır.

Türk Dili -1 2023-2024 Vize Soruları

9. İlk sözlüğümüz olan Divânü Lugati’t Türk, Türkçenin hangi dönemine aittir?

A) Kıpçak
B) Çağatay
C) Köktürk
D) Karahanlı
E) Uygur

Cevap : D) Karahanlı

“Divân-ı Lügat-it Türk”, Karahanlı dönemine aittir. Bu eser, Karahanlılar döneminde, 11. yüzyılda yazılmıştır. Karahanlılar dönemi, Orta Asya’da Türk kültür ve medeniyetinin geliştiği bir dönem olarak bilinir. Divân-ı Lügat-it Türk, Türk lehçelerini inceleyen ilk eser olup Türk dilinin yapısal özellikleri, kelime dağarcığı ve o dönemdeki coğrafi isimleri içerir. Dolayısıyla doğru cevap “D) Karahanlı” olacaktır.

10. “Türk dili ile yazılı belgeler yaklaşık…..yıl öncesine, Göktürk Kağanlığı dönemine uzanır; ancak bundan önce de Türk dilinin uzun bir geçmişi olduğu komşu kültürlerin dillerinde veya belgelerinde korunmuştur.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 750
B) 100
C) 5000
D) 1500
E) 900

Cevap : D) 1500

11. Bu dönem Türkçenin yazı dili açısından zengin olduğu bir dönemdir. Çünkü bu dönemde Karahanlı, Harezm-Kıpçak ve Çağatay Türkçeleri olmak üzere üç yazı dili oluştuğu görülmektedir.
Yukarıda bahsedilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlk Türkçe
B) Eski Türkçe
C) Eski Anadolu Türkçesi
D) Orta Türkçe
E) Osmanlı Türkçesi

Cevap : D) Orta Türkçe

Yazı dili açısından zenginliğin olduğu dönem Orta Türkçe dönemidir. Orta Türkçe dönemi, Türk dili tarihinde yazılı eserlerin daha geniş bir yelpazede oluşturulduğu ve farklı lehçelerin ayrıştığı bir dönemdir. Bu dönemde Karahanlı, Harezm-Kıpçak ve Çağatay gibi farklı Türk lehçeleri kullanılmış ve bu lehçelerde yazılı eserler üretilmiştir. Dolayısıyla, bahsedilen durum “D) Orta Türkçe” dönemine aittir.

12. Aşağıdakilerden hangisi dile yönelik vurgulanan ortak temel ögelerden biri değildir?

A) Dil bir iletişim aracıdır.
B) Dil değişmeyen bir yapıdır.
C) Dil bir düşünme aracıdır.
D) Dil bir sistemdir.
E) Dil seslerden oluşur.

Cevap : B) Dil değişmeyen bir yapıdır.

Dilin değişmeyen bir yapıya sahip olduğunu belirtmek, dile yönelik vurgulanan temel ögelerden biri değildir. Çünkü dil sürekli bir gelişim ve değişim içindedir. Diller, zamanla evrim geçirir, yeni kelimeler kazanır, bazı yapısal özellikler değişir veya kaybolur. Bu nedenle dilin değişken olduğu ve sabit bir yapıya sahip olmadığı vurgulanır. Dolayısıyla, “B) Dil değişmeyen bir yapıdır.” ifadesi dilin özelliği olarak kabul edilmez.

13. Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin özelliklerinden biri değildir?

A) Konuşma dilinde dilbilgisi kurallarına dikkat etmek bir zorunluluktur.
B) Bir toplumda birden fazla konuşma dili vardır.
C) Konuşma dili, katı bir dil değildir, değişebilir.
D) Yazı dili olmadan da konuşma dili olabilir.
E) Konuşma dili, bölgelere ve kişilere göre farklılık gösterebilir.

Cevap : A) Konuşma dilinde dilbilgisi kurallarına dikkat etmek bir zorunluluktur.

Konuşma dilinde dilbilgisi kurallarına sıkı sıkıya uyma zorunluluğu yoktur, bu yüzden “A) Konuşma dilinde dilbilgisi kurallarına dikkat etmek bir zorunluluktur.” ifadesi konuşma dilinin özelliklerinden biri değildir. Konuşma dili daha esnek ve doğal bir yapıya sahiptir, bu nedenle dilbilgisi kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmak zorunda değildir. Dilbilgisi kuralları genellikle konuşma dilinde daha serbest bir şekilde kullanılır. Bu ifade, konuşma dilinin doğasına uygun olmayabilir.

14. “Dil, insanlar ve nesiller arasında en önemli iletişim ve aktarım aracı olarak toplumların varlık sebeplerinden biri olmuştur. Dil ile dünyayı algılar, düşüncelerimizi şekillendiririz. Dil bununla sınırlı kalmayıp aynı zamanda gerçekliği de şekillendirir. Ortaya çıkan gerçeklik toplumsal bir algı oluşturur ve toplumun bütün bireylerine aktarılır. Dolayısıyla dil çalışmalarında toplumun, toplumsal çalışmalarda da dilin göz ardı edilemeyeceği gerçeği ortaya çıkar. Çünkü insan olmadan dilin, dil olmadan da toplumun var olması mümkün değildir.”
Yukarıdaki metinde aşağıdaki ilişkilerin hangisinden bahsedilmektedir?

A) Dil-Tarih ilişkisi
B) Dil-Coğrafya ilişkisi
C) Dil-Ruh bilim ilişkisi
D) Dil-Birey ilişkisi
E) Dil-Toplum ilişkisi

Cevap : E) Dil-Toplum ilişkisi

Dilin toplum içindeki rolü, toplumun dil olmadan var olamayacağı ve dilin gerçekliği şekillendirmedeki etkisi vurgulanıyor. Bu nedenle, metinde dile ve topluma odaklanılarak dilin toplumsal yapıdaki rolünden bahsedilmektedir. Dolayısıyla, doğru cevap “E) Dil-Toplum ilişkisi” olacaktır.

15. Öğretmen: Arkadaşlar, dil nedir?
Elif: Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araçtır.
Öğretmen: Aferin Elif, çok güzel bir tanım yaptın.
Bu diyaloga göre öğretmen hangi geribildirim türünü kullanmıştır?

A) Pozitif
B) Yüksek kontrol
C) Negatif
D) Düşük kontrol
E) Gecikmiş

Cevap : A) Pozitif

Öğretmenin verdiği geribildirim, olumlu ve teşvik edici nitelikte olduğu için “A) Pozitif” geribildirim türünü temsil ediyor. Öğretmen, Elif’in tanımını takdir etmiş ve onu övmüş, böylece öğrenciyi teşvik etmiş ve olumlu bir geribildirim vermiştir.

Türk Dili -1 2023-2024 Vize Soruları

16. Türk Dili -1 2023-2024 Vize Soruları 16. SORU-min
Bu tabloda numaralı yerlere sırasıyla gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Dinleme/Yazılı iletişim
B) Dinleme/Sözsüz iletişim
C) Tanışma/Yazılı iletişim
D) Tartışma / Görsel iletişim
E) Anlatma/Yazılı iletişim

Cevap : A) Dinleme/Yazılı iletişim

17. XI. yüzyılda kaleme alınmış Türkçenin anıtsal eseri ve ilk sözlüğü Dîvânu Lügati’t Türk’te iki yüzden fazla atasözü vardır. Bunlardan bir kısmı anlamca günümüze kadar ulaşmıştır. Örneğin “Tag taga kagışmaz, kişi kişige kagışır.” (Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur) “Atası acı alma yise oglının tişi kamar.” (Babası ekşi elma yese oğlunun dişi kamaşır) gibi.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Atasözlerin nesilden nesile aktarılmasına bir örnektir.
B) Divânu Lügati’t Türk’teki atasözlerinden bir kısmı anlamca Türkçenin güncel söz varlığında bulunur.
C) Divânu Lügati’t Türk’te sadece toplumsal olaylarla ilgili atasözleri vardır.
D) Ele aldıkları konular bakımından çeşitlilik gösteren atasözü örnekleri vardır.
E) Divânu Lügati’t Türk eski Türk atasözleri açısından önemli bir kaynaktır.

Cevap : C) Divânu Lügati’t Türk’te sadece toplumsal olaylarla ilgili atasözleri vardır.

18. Dil edinme süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) Konuşma / Okuma / Yazma / Dinleme
B) Okuma/Yazma / Konuşma / Dinleme
C) Dinleme / Konuşma / Okuma/Yazma
D) Konuşma / Dinleme / Yazma / Okuma
E) Dinleme/Okuma/Konuşma / Yazma

Cevap : C) Dinleme / Konuşma / Okuma/Yazma

19. Aşağıdakilerden hangisi “ana dil”in tanımıdır?

A) İnsanın kendini sözlü olarak ifade ederken kullandığı dildir.
B) Kendimizi yazılı olarak ifade etmek istediğimizde kullandığımız dildir.
C) Kendisinden başka diller veya lehçeler türemiş olan dildir.
D) Çocuğun ailesinden ve içinde yaşadığı topluluktan edindiği dildir.
E) Aynı meslekten olanların veya aynı iş alanında çalışanların kendi aralarında konuştukları dildir.

Cevap : C) Kendisinden başka diller veya lehçeler türemiş olan dildir.

20. Aşağıdakilerden hangisi “özel dil”in tanımıdır?

A) Bir toplumda diğer ağızlara göre konuşur sayısı daha fazla olan, kurallardan oluşan bir dildir.
B) Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dilidir.
C) Aynı meslekten olanların veya aynı iş alanında çalışanların kendi aralarında konuştukları dildir.
D) İnsanın kendini sözlü olarak ifade ederken kullandığı dildir.
E) Bir dilin bilinen tarihî seyri içinde ayrılmış olup bazı ses ve şekil ayrılıklarını gösteren kollarıdır.

Cevap : C) Aynı meslekten olanların veya aynı iş alanında çalışanların kendi aralarında konuştukları dildir.

Türk Dili -1 2022 – 2023 Vize Soruları

Türk Dili ve Edebiyatı: Dilin Derinlikleri ve Kültürel Yansımaları

Türk Dili ve Edebiyatı, zengin bir tarih ve kültür mirasına sahip olan Türk milletinin dilini ve edebiyatını inceleyen disiplinler arasında önemli bir yer tutar. Bu alanda yapılan çalışmalar, dilin evrimi, edebiyatın derinlikleri ve kültürün izlerini sürme çabası içerir. Türk dilinin gelişimi ve edebiyatının oluşumu, geçmişten günümüze uzanan çeşitli dönemleri içerir. Bu makalede, Türk Dili ve Edebiyatı alanında önemli olan bazı konular ele alınacak.

Dîvânü Lugati’t Türk: Türkçenin Köken Arayışı

İlk sözlüğümüz olan Dîvânü Lugati’t Türk, Türk dilinin derinliklerine inmek için önemli bir kaynaktır. Karahanlı dönemine ait olan bu eser, Türkçenin kökenlerini araştıran bir başlangıç noktasıdır. Karahanlılar döneminde yazılan bu sözlük, Türk dilinin o dönemdeki zenginliğini ve çeşitliliğini ortaya koymaktadır.

Dil ve Düşünce İlişkisi: Sapir’in Perspektifi

Dil, düşünce ve kültür arasındaki karmaşık ilişkileri anlamak için dilbilimci Sapir’in perspektifine başvurabiliriz. Sapir’e göre, dil sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir toplumun dünya görüşünü şekillendiren bir araçtır. Dil, kültürü yansıtarak toplumun kolektif gerçekliğini oluşturur. Bu nedenle dilin sürekli değişimi, düşünce ve kültürde değişimlere yol açar.

Dilin Canlılığı: Sürekli Değişen Bir Varlık

Dil, canlı bir varlık olarak sürekli değişir ve gelişir. Dil, düşünce ve kültürle etkileşim içinde olduğundan, toplumsal ve kültürel değişimlere paralel olarak evrim geçirir. Dilin canlılığı, onun sadece bir iletişim aracı olmanın ötesinde, bir kültürün koruyucusu, aktarıcısı ve yaratıcısı olduğunu gösterir.

Ana Dilin Önemi: Toplumsal Bağların Temeli

Ana dil, bireylerin yaşamları boyunca en fazla kullandığı dil becerisidir. Bu dil, ilk olarak anneden ve yakın aile çevresinden öğrenilir ve bireyin bilinçaltına yerleşerek toplumsal bağların temelini oluşturur. Ana dil, bireyin kimliğini şekillendirir ve toplumsal aidiyet duygusunu güçlendirir.

Dilin Ölümü ve Dil Ödünçlemeleri

Yeryüzünde konuşulan bir dilin ortadan kalkmasına “dil ölümü” denir. Dil ölümü, bir topluluğun o dilde iletişim kurma yeteneğini yitirmesiyle gerçekleşir. Diğer yandan, dil ödünçlemeleri, bir dilin diğer dillerden kelimeler veya yapılar almasıdır. Bu, kültürel etkileşimlerin bir yansıması olarak ortaya çıkar.

Dil ve Toplum İlişkisi: Dilin Şekillendirdiği Gerçeklik

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan bir araç olmanın ötesinde, toplumun gerçekliğini şekillendiren bir unsurdur. Dilin içinde oluşan anlamlar, o dilin konuşanları için önemli ve anlamlıdır. Dil ve toplum ilişkisi, dilin toplumsal bir fenomen olduğunu ve toplumun dil olmadan var olamayacağını vurgular.

Sümer Kültürü ve Dilin Türkçe Kökenleri

Tonyukuk, Kül Tigin, Bilge Kağan Anıtları gibi eserler, Türkçenin tarihî dönemlerine ışık tutar. Bu eserler, Orta Türkçe dönemine ait olup Türk dilinin evrimini gözler önüne serer. Aynı zamanda, Sümer kültürüyle yapılan etkileşimler sonucu Türkçe kökenli kelimelerin bu kültürde bulunduğunu ortaya koyar.

Konuşma Dili ve Ağızlar: Dilin Çeşitliliği

Konuşma dili, yazı dilinden farklılık gösteren birçok özelliğe sahiptir. Konuşma dili, bireylere ve bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Ağızlar, bir dilin farklı bölgelerdeki çeşitliliklerini yansıtan önemli bir unsurdur. Bu çeşitlilik, dilin zenginliğini ve evrimini gösterir.

Türk Dili ve Edebiyatı, dilin evrimi, kültürel etkileşimleri ve toplumsal bağları inceleyen zengin bir disiplindir. Bu alan, Türk milletinin tarihini, kültürünü ve dilini anlamak için kapsamlı bir bakış açısı sunar. Dilin derinliklerinde dolaşarak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılan çalışmalar, Türk kültürünün köklerine ulaşma çabasını yansıtır.

Auzef Türk Dili 1 ve 2

Auzef Türk Dili 1 ve 2

Türk Dili -1 2022 – 2023 Vize Soruları

1. İlk sözlüğümüz olan Dîvânü Lugati’t Türk, Türkçenin hangi dönemine aittir?

A) Uygur
B) Kıpçak
C) Karahanlı
D) Köktürk
E) Çağatay

Cevap : C) Karahanlı

2. “Kitap okumayı çok severim. Çünkü bana yeni kapılar açtığını, farklı öğrenmelere kaynaklık etiğini düşünürüm. İyi bir okur olmam, sahip olduğum en güçlü yöndür, diyebilirim.” Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öz geçmiş
B) Makale
C) Mektup
D) Gezi yazısı
E) Haber metni

Cevap : A) Öz geçmiş

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

A) Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.
B) Bugünün işini yarına bırakma.
C) Sakla samanı, gelir zamanı.
D) Dere geçilirken, at değiştirilmez.
E) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

Cevap : B) Bugünün işini yarına bırakma.

4. Dil, düşünce ve kültür ile sürekli etkileşim içinde olduğundan düşünce ve kültürde meydana gelen bir değişim dili de etkilemektedir. Bu parçadan hareketle dilin aşağıdaki zelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Dil kültürün hem bir unsuru hem koruyucusu hem de aktarıcısıdır.
B) Dil canlı bir varlıktır, sürekli değişir ve gelişir.
C) Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıtadır.
D) Dil uzun bir sosyal gelişme sürecinde yaratılan kodlar sistemidir.
E) Sözlü ve yazılı iletişimin oluşmasını sağlar.

Cevap : B) Dil canlı bir varlıktır, sürekli değişir ve gelişir.

5. Başlangıçta anneden ve yakın aile çevresinden, daha sonra da ilişkili ulunulan çevrelerden öğrenilen, insanın bilinçaltına inen ve bireylerin oplumla en güçlü bağlarını oluşturan dile ne ad verilir?

A) Konuşma dili
B) Ortak dil
C) Ana dili
D) Resmî dil
E) Ana dil

Cevap : C) Ana dili

6. “Dil ve düşünce arasındaki ilişkileri dilbilimsel bir çerçeveye taşıyarak dil, kültür, kimlik ve toplumu birlikte ele alan …..’e göre her dil erçekliği o dili konuşanlara kendi açısından yansıtmaktadır. Çünkü dil, oplumsal gerçekliğin sembolik bir yansımasıdır. Bu gerçeklik içinde oluşan nlamlar, en çok o gerçekliği yaşayanlar için anlamlıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi etirilmelidir?

A) Ergin
B) Hegel
C) Saussure
D) Chomsky
E) Sapir

Cevap : E) Sapir

7. Yeryüzünde konuşulan bir dilin değişik sebeplerle ortadan kalkmasına literatürde ne ad verilmektedir?

A) Dil bilimi
B) Dil birliği
C) Dil ölümü
D) Dil dağılımı
E) Dil ilişkisi

Cevap : C) Dil ölümü

8. “İnsan hafızasının yükünü azaltır, düşüncenin işlemesine, olgunlaşmasına ve zenginleşmesine yarar. Sözü düzenler, nlatımı kuvvetlendirir.”
Bu parçada sözü edilen dil becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuşma
B) Yazma
C) Anlatma
D) Dinleme
E) Okuma

Cevap : B) Yazma

9. “Öğrenci kimlik belgemi kaybettim. Yeni bir öğrenci kimlik belgesi alabilmem için gerekli İşlemlerin yapılmasını ereğinize saygılarımla arz ederim.”
Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öz geçmiş
B) Makale
C) Dilekçe
D) Rapor
E) Tutanak

Cevap : C) Dilekçe

10. Aşağıdakilerin hangisi deyimlerin bir özelliği değildir?

A) Genellikle gerçek anlamından ayrı bir anlam belirtirler.
B) Bir yargı bildirirler.
C) Çekici bir anlatım özelliği taşırlar.
D) Kısa ve özlü ifade araçlarıdır.
E) Kalıplaşmış kelime öbekleridir.

Cevap : B) Bir yargı bildirirler.

Auzef Türk Dili 1 ve 2

11. Bireyin yaşam boyunca en fazla kullandığı dil becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okuma
B) Konuşma
C) Anlatma
D) Yazma
E) Dinleme

Cevap : E) Dinleme

12. “Dil, insanlar ve nesiller arasında en önemli iletişim ve aktarım aracı olarak toplumların varlık sebeplerinden biri lmuştur. Dil ile dünyayı algılar, düşüncelerimizi şekillendiririz. Dil ununla sınırlı kalmayıp aynı zamanda gerçekliği de şekillendirir. Ortaya ıkan gerçeklik toplumsal bir algı oluşturur ve toplumun bütün bireylerine ktarılır. Dolayısıyla dil çalışmalarında toplumun, toplumsal çalışmalarda a dilin göz ardı edilemeyeceği gerçeği ortaya çıkar. Çünkü insan olmadan dilin, dil olmadan da toplumun olması mümkün değildir.”

Yukarıdaki metinde aşağıdaki ilişkilerin hangisinden bahsedilmektedir?

A) Dil-Toplum ilişkisi
B) Dil-Birey ilişkisi
C) Dil-Tarih ilişkisi
D) Dil-Ruh bilim ilişkisi
E) Dil-Coğrafya ilişkisi

Cevap : A) Dil-Toplum ilişkisi

13. Yazıyı bulan ve bu yazı sistemiyle bize hayli metin bırakan ilk kültürdür. Bu kültürün diline ait metinlerin incelenmesi sonucu, o dile ait olmadığı bilinen kelimelerden 168 kadarının Türkçe kökenli kelime olduğu, tarihî ses denklikleriyle ortaya konmuştur. Mesela dar- kelimesinin Türkçe yar- “ikiye ayırmak”, dib kelimesinin yip “ip”, gişig’in eşik “kapı”, gud’un ud “öküz, sığır” olduğu anlaşılmıştır.
Yukarıdaki metinde bahsedilen kültür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sümer
B) Hitit
C) Çin
D) Akad
E) Sanskrit

Cevap : A) Sümer

14. Öğretmen: Arkadaşlar, dil nedir?
Elif: Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araçtır. Öğretmen: Aferin Elif, çok güzel bir tanım yaptın. Bu diyaloga göre ğretmen hangi geribildirim türünü kullanmıştır?

A) Yüksek kontrol
B) Düşük kontrol
C) Gecikmiş
D) Negatif
E) Pozitif

Cevap : E) Pozitif

15. Aşağıdakilerden hangisi dil ödünçlemeleri arasında yer almaz?

A) Dil bilgisi ödünçlemesi
B) Bilgi ödünçlemesi
C) Özenti ödünçlemesi
D) Söz varlığı ödünçlemesi
E) Kaynak ödünçlemesi

Cevap : E) Kaynak ödünçlemesi

16. Bir dildeki kelimelerin söylenişi her zaman aynı olmamaktadır. Kelimeler kişilere ve bölgelere göre farklı seslendirilmektedir, bu söyleyiş farklılıklarına….. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi etirilmelidir?

A) ağız
B) lehçe
C) devlet dili
D) argo
E) yazı dili

Cevap : A) ağız

17. Tonyukuk, Kül Tigin, Bilge Kağan Anıtları Türkçenin hangi tarihî dönemine aittr?

A) Yeni Türkçe
B) İlk Türkçe
C) Ana Türkçe
D) Eski Türkçe
E) Orta Türkçe

Cevap : D) Eski Türkçe

18. “Türk dili ile yazılı belgeler yaklaşık ….. yıl öncesine, Göktürk Kağanlığı dönemine uzanır; ancak bundan önce de Türk dilinin uzun bir geçmişi olduğu komşu kültürlerin dillerinde veya belgelerinde korunmuştur.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 5000
B) 900
C) 100
D) 1500
E) 750

Cevap : D) 1500

19. Bu dönem Türkçenin yazı dili açısından zengin olduğu bir dönemdir. Çünkü bu dönemde Karahanlı, Harezm-Kıpçak ve Çağatay Türkçeleri olmak üzere üç yazı dili oluştuğu görülmektedir.
Yukarıda bahsedilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eski Türkçe
B) İlk Türkçe
C) Osmanlı Türkçesi
D) Orta Türkçe
E) Eski Anadolu Türkçesi

Cevap : D) Orta Türkçe

20. Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin özelliklerinden biri değildir?

A) Yazı dili olmadan da konuşma dili olabilir.
B) Konuşma dili, bölgelere ve kişilere göre farklılık gösterebilir.
C) Bir toplumda birden fazla konuşma dili vardır.
D) Konuşma dilinde dilbilgisi kurallarına dikkat etmek bir zorunluluktur.
E) Konuşma dili, katı bir dil değildir, değişebilir.

Cevap : D) Konuşma dilinde dilbilgisi kurallarına dikkat etmek bir zorunluluktur.

Auzef Ortak Ders 1. Sınıf Güz Dönemi Vize Soruları
Türk Dili -1 2022 – 2023 Vize Soruları

er_page_title -->

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Türk Dili 1 ve 2

Auzef Türk Dili 1 ve 2

Auzef Türk Dili pdf kitapları

Auzef Türk Dili 1 Ders Kitabı PDF

Türk Dili 1 Auzef Kitabı

Auzef Türk Dili 2 Ders Kitabı PDF

Türk Dili 2 Auzef Kitabı

Auzef Türk Dili 1 ve 2 pdf kitapları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!