Fizyoloji 2021 Final Soruları

Fizyoloji 2021 Final Soruları

Fizyoloji 2021 Final Soruları

1) inflamasyonun erken evrelerini baskılar.
• Yağların yıkımını arttırır.
• Travma, enfeksiyon gibi stres kaynaklı durumlarda salgısı artar.
• En iyi bilinen glikokortikoidlerdendir.
Yukarıda özellikleri verilen hormon aşağıdakilerden hangisidir?A) Adrenalin
B) Glukagon
C) Kortizol
D) Angiotensin
E) Asetilkolin

Cevap : C) Kortizol

2) Hem etçil hem de otçul beslenen canlılara ne ad verilir?

A) Keroototrof
B) Karnivor
C) Herbivor
D) Omnivor
E) Fotoototrof

Cevap : D) Omnivor

3) I. Yemek borusu başlangıcında
II. Mide girişi ve çıkışında
III. ince ile kalın bağırsaklarını birleştiği yerde
IV. An(ü)ste
Sindirim sisteminde tonik kasılmaların meydana geldiği sfinkter denen kapıların bulunduğu yerler yukarıdakilerden hangileridir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I,II ve IV
E) I,II,III ve IV

Cevap : E) I,II,III ve IV

4) Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine ait bir yapı değildir?

A) Karaciğer
B) Pankreas
C) Yemek borusu
D) Mesane
E) Tükürük bezi

Cevap : D) Mesane

5) I. Bedene günlük yaklaşık 2 litre sıvı alınmalıdır.
II. Bedenden solunum sistemi aracılığı ile günde yaklaşık 1000-1500 ml arasında
su kaybı gerçekleşir.
III. Bedenden idrar yoluyla günde yaklaşık 1500 ml su kaybı gerçekleşir.
Kişiden kişiye göre değişse de genel olarak insan bedeniyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I,II ve III

Cevap : D) I ve III

6) I. Dinlenim durumunda hücre içi sıvıda hücre dışına göre potasyum daha fazladır.
II. Dinlenim durumunda hücre dışında hücre içine göre sodyum daha fazladır.
III. Dinlenim zar potansiyelinin oluşmasını sağlayan etkenlerden bir tanesi de tüm
hücrelerde bulunan Hidrojen ATPaz pompasıdır. Zar potansiyeli ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I,II ve III

Cevap : E) I,II ve III

7) Aşağıdaki yapılardan hangisi konuşmada görev almaz?

A) Diş
B) Yutak
C) Kolon
D) Yüz kasları
E) Ses telleri

Cevap : C) Kolon

8) Hipotonik çözeltilerde eritrosit içerisine fazla su girişinin olmasıyla eritrositlerin patlaması ve hemoglobinin plazmaya çıkarak plazmayı kırmızı boyaması olayına ne ad verilir?

A ) Hipertonik
B) Diyaliz
C) Hemoliz
D) Fibrinojen
E) Hipotonik

Cevap : C) Hemoliz

9) Akciğer içindeki havadan kana oksijen alınması ve kandaki karbondioksitin akciğer içindeki havaya atılması; kandaki oksijenin hücrelere kadar götürülmesi, üretilen karbondioksitin akciğerlere kadar getirilmesi, kandan hücrelere oksijen girişi ve hücreden kana karbondioksit çıkışı olması şeklindeki olaylar dizisine ne ad verilir?

A) Alt solunum
B) Dış solunum
C) Hücresel solunum
D) Üst solunum
E) İç solunum

Cevap : E) İç solunum

10) Kemik hücrelerinin arasını dolduran ara madde fazla miktarda…….tuzları içerir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) magnezyum
B) sodyum
C) demir
D) kalsiyum
E) potasyum

Cevap : D) kalsiyum

Fizyoloji 2021 Final Soruları

11) Böbrek fonksiyonlarını izlemek için klinikte en sık kullanılan yöntem….testidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?A) klirens
B) tidal volüm
C) şeker
D) kolesterol
E) vital kapasite

Cevap : A) klirens

12) Aşağıdakilerden hangisi yutağın görevlerinden biri değildir?

A) Solumaya yardım etmek
B) Konuşmaya yardım etmek
C) Kimyasal sindirime yardım etmek
D) Yutmaya yardım etmek
E) Orta kulağın havalanmasına yardım etmek

Cevap : C) Kimyasal sindirime yardım etmek

13) I. Enerji için yağ asitlerinin kullanılması arttırır.
II. Hücrelerde protein yapımını arttırır.
III. Kemik dokuda büyümeyi uyarır.
IV. Kıkırdak dokuda büyümeyi baskılar.
Büyüme hormonunun etkileri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve IV
D) I, ll ve III
E) I,II,III ve IV

Cevap : D) I, ll ve III

14) İdrar oluşumunun ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Filtrasyon
B) Geri emilim
C) Salgılanma
D) Homeostas
E) Klirens

Cevap : A) Filtrasyon

15) Aşağıdakilerden hangisi sindirime yardımcı organlardan biridir?

A) Mide
B) Bağırsak
C) Karaciğer
D) Yemek borusu
E) Ağız

Cevap : C) Karaciğer

16) Kalp hızını etkileyen faktörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dinlenim durumuna göre uyurken nabız hızlanır.
B) Yoğun egzersizde nabız sayısı artar
C) Beden ısısı artarsa nabız sayısı artar.
D) Tiroid hormonları nabız hızını artırır.
E) Yenidoğanların nabız sayısı yetişkinlere göre daha yüksektir.

Cevap : A) Dinlenim durumuna göre uyurken nabız hızlanır.

17) Aşağıdakilerden hangisi somatik sinir sisteminin etkisi altındadır?

A) Kalp kası
B) Bağırsak düz kasları
C) Mide düz kasları
D) iskelet kasları
E) Endokrin bezler

Cevap : D) iskelet kasları

18) DNA’nın RNA olarak kopyalanma sürecine….denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) miksiyon
B) injeksiyon
C) transkripsiyon
D) reaksiyon
E) rezorbsiyon

Cevap : C) transkripsiyon

19) Hücrenin salgılamış olduğu hormonun yanında bulunan komşu hücredeki reseptörüne bağlanmasıyla ortaya çıkan yanıta ne ad verilir?

A) Endokrin iletişim
B) Nöroendokrin iletişim
C) Sinaps iletişim
D) Otokrin iletişim
E) Parakrin iletişim

Cevap : E) Parakrin iletişim

20) Ses kutusu olarak bilinen; çocukların, kadınların ve erkeklerin seslerinin farklı çıkmasına neden olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dil
B) Ağız
C) Burun
D) Larinks
E) Yutak

Cevap : D) Larinks

Fizyoloji 2021 Final Soruları

21) Böbreğe giriş yapan atardamar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Glomerüler ven
B) Glomerüler kapiller
C) Renal arter
D) Glomerüler arter
E) Karotid arter

Cevap : C) Renal arter

22) Aşağıdakilerden hangisi insülin hormonun zıttı gibi çalışarak kandaki şeker oranını arttırır?

A) Ekzokrin
B) Glukagon
C) Kortizol
D) Somatostatin
E) Adrenal

Cevap : B) Glukagon

23) Özellikle duygulardan sorumlu önemli beyin bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Somatik sinir sistemi
B) Periferik sinir sistemi
C) Beyaz cevher
D) Otonom sinir sistemi
E) Limbik sistem

Cevap : E) Limbik sistem

24)
I. Besinlerin hareket ettirilmesi ve karıştırılması
II. Besinlerin parçalanması
III. Besinlerin beden hücrelerine alınması
IV. Besinlerin artıkların atılması gerekir
Yukarıdakilerden hangileri sindirim sisteminin temel süreçleri arasında yer alır?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) I,II, III ve IV

Cevap : E) I,II, III ve IV

25) Bedende oluşan kimyasal olayların tümüne birden ….denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) Metabolizma
B) Anabolizma
C) Difüzyon
D) Enterokinaz
E) Katabolizma

Cevap : A) Metabolizma

26) Böbreklerde tübül lümenine hidrojen iyonu salgılarken bikarbonat ve potasyum iyonlarını geri emen hücreler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epitel
B) Tubul
C) İnterkale
D) Esas
E) Jukstaglomerular

Cevap : C) İnterkale

27) Katı haldeki büyük moleküllerin hücre zarı ile birlikte hücre içine alınmasına ne ad verilir?

A) Opsonizasyon
B) Fagositoz
C) Diapadez
D) Ozmoz
E) Difüzyon

Cevap : B) Fagositoz

28)
I.Sağ akciğer sol akciğere göre daha büyüktür.
II. Sol akciğer Üç ; sağ akciğer iki loba ayrılır.
III. iki akciğer yapısı aradaki boşluktan dolayı birbirine değmez.
IV. Akciğerlerin dışını saran zara perikard denir.
Akciğerler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve IV
D) ll, III ve IV
E) I, II, III ve IV

Cevap : B) I ve III

29)
I.Burun
II. Yutak
III. Gırtlak
IV. Trake
Yukarıdakilerden hangileri üst solunum yolunun parçasıdır?

A) Yalnız IV
B) I ve II
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

Cevap : D) I, II ve III

30) Gevşeme güçlüğü anlamına gelen ve yemek borusunun alt ucunda, mide ile birleştiği kısımda bulunan kapağın yutma sırasında gevşemeyip açılmaması durumuna ne ad verilir?

A) Akalazya
B) Gastrit
C) Reflü
D) Ülser
E) Kabızlık

Cevap : A) Akalazya

Fizyoloji 2021 Final Soruları

31) Aşağıdakilerden hangisi oksijenin solunum zarını geçerek hemoglobine ulaşabilmesi için geçmesi gereken yerlerden biri değildir?

A) Alyuvar hücre zarı
B) Kılcal endotel hücresi
C) Surfaktan tabaka
D) Alveol bazal zarı
E) Akyuvar hücre zarı

Cevap : E) Akyuvar hücre zarı

32) Aşağıdakilerden hangisi peptid yapılı hormonlardandır?

A) Progesteron
B) Testesteron
C) Oksitosin
D) Trozin
E) Aldosteron

Cevap : C) Oksitosin

33) Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerinden biri değildir ?

A) Anjiotensionojen hormonunu üretmek
B) Protein sentezlemek
C) Bilirubin gibi pigmentleri yapmak
D) Glukagon sentezlemek
E) Safra tuzları yapmak

Cevap : D) Glukagon sentezlemek

34) …..merkezi sinir sistemi sinir lifleri etrafında miyelin oluşturan hücrelerdir. cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A) Epandimal hücreler
B) Mikroglialar
C) Astrositler
D) Oligodentrositler
E) Kondrositler

Cevap : D) Oligodentrositler

35) Aşağıdaki hormonlardan hangisi süt yapımını ve meme bezlerinin gelişimini sağlar?

A) Tiroid hormon
B) Büyume hormon
C) Prolaktin
D) insulin
E) Glukagon

Cevap : C) Prolaktin

36) Hücrelerde protein sentezlenen organel-….enerji üretilen organel……. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlar?

A) mitokondri, ribozomdur
B) golgi, lizozomdur
C) lizozom, golgidir
D) ribozom,lizozomdur
E) ribozom,mitokondridir

Cevap : E) ribozom,mitokondridir

37) Sakin bir soluk verdikten sonra tekrar soluk almadan önce akciğerlerde kalan havanın basıncı yine —— mm Ha kadardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) 760
B) 660
C) 550
D) 500
E) 400

Cevap : A) 760

38) Normal durumda, beden yapısı ve yaşa bağlı olarak;
I. Yetişkinler dakikada 12 ile 20 arasında solurlar.
II. Çocuklar dakikada 20 ile 40 kere solurlar.
III. Bebekler ortalama 60 kere solurlar.
ilgili yukarıdaki ifadelerden Solunum sayısı ile hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Cevap : A) Yalnız I

39) Bedende aort, şah damarı ve medullada bulunan ve kandaki CO2, düzeyini algılayan ——- vardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) kemoreseptörler
B) iki nokta aynım reseptörleri
C) baroreseptoner
D) dokunma reseptörleri
E) nosireseptörler

Cevap : A) kemoreseptörler

40) Tükürük içeriginde bulunan enzim aşagıdakilerden hangisidir?

A) insulin
B) Tripsin
C) Pepsin
D) Safra asiti
E) Amilaz

Cevap : E) Amilaz

Fizyoloji 2021 Final Soruları

41) Mesanedeki idrarı vücut dışına çıkaran yapı aşagıdakilerden hangisidir?

A) Üreter
B) Korteks
C) Nefron
D) Üretra
E Meduli

Cevap : D) Üretra

42)
I. Su, tuz ve elektrolit dengesini düzenler.
II. Hipoksi durumunda eritropoietin sentezler.
III. Safra tuzlarını sentezler.
IV. Metabolik atıkların atılmasında görev alır. Yukarıdakilerden hangileri böbreğin görevleri arasında yer alır?

A) I ve III
B) III ve IV
C) I II ve III
D) I, II ve IV
E)?

Cevap : D) I, II ve IV

43) Aşağıdakilerden hangisi tiroid bezinin büyümesi anlamında kullanılır?

A) Arteriyaskleroz
B) Ekzoftalmus
C) Kalsitonin
D Guatr
E Miksodem

Cevap : D Guatr

44) – Mide ve ince bağırsak hücrelerince üretilir ve salınır.
– Mide hareketlerini ve hidroklorik asit yapımını arttırır.
– Mide ve bağırsak içeriğinin artışı protein miktarının artışı ile salınımı artar.
Yukarıda özellikleri verilen hormon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gastrin
B) Motilin
C) Adrenalin
D) Leptin
E) Sekretin

Cevap : A) Gastrin

45) Femur (uyluk) ve humerus (kol) kemikler kemik çeşitlerinden hangisine örnektir?

A) Yassı kemik
B) Uzun kemik
C) Düzensiz kemik
D) Sesamoit kemik
E) Havalı kemik

Cevap : B) Uzun kemik

46) Aşağıdakilerden hangisi plazmada bulunan proteinler arasında yer almaz?

A) Albumin
B) Globulin
C) Fibrinojen
D) Beta globulin
E) Kolesterol

Cevap : E) Kolesterol

47) Bir hücre zarının fiziksel, kimyasal veya elektriksel bir uyaran ile uyarılarak, zarın iki tarafındaki iyon dağılımının değişmesi ve ortaya çıkan elektriksel potansiyelin zar boyunca iletilmesine ne ad verilir?

A) Redoks potansiyeli
B) Çoğalma potansiyeli
C ) Kasılma potansiyeli
D) Büyüme potansiyeli
E) Aksiyon potansiyeli

Cevap : E) Aksiyon potansiyeli

48) Proteinler ve yağlardan glikoz yapılmasına ——- denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) Glikokortikoid
B) Anjiotensin
C) Glikoneojenez
D) Adrenal
E) Aldosteron

Cevap : C) Glikoneojenez

49) Aşağıdakilerden hangisi birinci kalp sesinin oluşumuna yol açar?

A) Sağ ve sol karıncık kasılması
B) Sağ ve sol karıncık gevşemesi
C) Sağ ve sol atrium kasılması
D) Aort atardamarının kasılması
E) Aort atardamarının gevşemesi

Cevap : A) Sağ ve sol karıncık kasılması

50) Aşağıdakilerden hangisi nefronu oluşturan yapılardan biri değildir?

A) Henle kulbu
B) Viseral zar
C) Bowman kapsülü
D) Distal tübül
E) Proksimal tübül

Cevap : B) Viseral zar

Fizyoloji 2021 Final Soruları

51) Aşağıdakilerden hangisi böbreklerde idrar oluşum aşamalarından biridir?

A) Mineralizasyon
B) Sedimentasyon
C) Repolarizasyon
D) Sekresyon
E) Depolarizasyon

Cevap : D) Sekresyon

52) Lingerhans adacıkları aşağıdaki hormonlardan hangisini üretir?

A) Renin
B) Leptin
C) İnsülin
D) Aldosteron
E) Gaston

Cevap : C) İnsülin

53) Bedende oksijen miktarının düşmesine ne ad verilir?

A) Hiperoksi
B) Hipoksi
C) Silya
D) Vurgun
E) KOAH

Cevap : B) Hipoksi

54) Serum potasyum düzeyinin normalden yüksek olmasına ——- denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) Hiperkalemi
B) Hiperlipidemi
C) Hipokalemi
D) Hipernatremi
E) Hiponatremi

Cevap : C) Hipokalemi

55) Suyun difüzyonuna —– denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) Aktif taşıma
B) Ekzositoz
C) Endositoz
D) Pinositoz
E) Osmoz

Cevap : E) Osmoz

56) Sinyal moleküllerinin hedef hücrelerde etkisini ortaya koyabilmesi için bağlanmaları gereken protein yapısındaki moleküllere ——- denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) otokrin
B) enzim
C) parakrin
D) reseptör
E) endokrin

Cevap : D) reseptör

Fizyoloji 2021 Final Soruları

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
facebook iş sağlığı ve güvenliği Tıbbi Dökümantasyon Facebook Grubu
Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans , Auzef Fizyoloji Vize Deneme Sınavı TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK, Fizyoloji 2021 Final Soruları
fizyoloji , Auzef Fizyoloji 2021 Final Soruları

Halk Sağlığı Final Deneme Sınavı-1

Halk Sağlığı Final Deneme Sınavı-1

Halk Sağlığı Final Deneme Sınavı

Halk Sağlığı

Final Deneme Sınavı

Aşağıdakilerden hangisi aşındırıcı kimyasallardan biri değildir?

a) Asitler
b) Alkaliler
c) Gürültü
d) Klor
e) Amonyak

Cevap : c) Gürültü

Aşağıdakilerden hangisi fiziki özelliklerden biri değildir?

a) Ağırlık kaldırma, termel stres ve vibrasyon IMF
b) Gürültü
c) Termal stres
d) Vibrasyon
e) Klor

Cevap : e) Klor

Aşağıdakilerden hangisi çevresel öyküde ev koşulları ile ilgilidir?

a) Havalandırma etkinliği nasıl?
b) Evin genel durumu nasıl?
c) Evde kaç kişi yaşamakta?
d) Kaç odalı?
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi yaşanılan çevre ile ilgili akla ilk gelmesi gereken sorulardandır?

a) Yaşanılan yer endüstri kuruluşlarına, tarım alanlarına kirlenmiş akarsulara ne kadar yakın?
b) Su kaynağı ( kuyu, arıtılmış su borulu su vb ) nedir?
c) Çöp arıtımı var mı?
d) Atık su arıtımı var mı?
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi mesleksel etkilenim ile ilgili sorulardan değildir?

a) İşinizde imalat sürecinde değişme oldu mu? Yeni kimyasallar kullanılmakta mıdır?
b) Çalışma yerinizde değişme oldu mu?
c) İleri derecede sigara içilen bir bölgeye geçtiniz mi
d) Havalandırmada bir değişiklik oldu mu? Sizce havalandırma yeterli mi
e) Ev kaç odalı.

Cevap : e) Ev kaç odalı.

Eğer etkilenim sırasında…………… içilirse sinerjistik etki ortaya çıkmaktadır.

Cevap : sigara

Etkenin bulunduğu ortamda egzersiz ve………….iş yükü solunan hava miktarını artırarak vücuda daha fazla toksik etmenin girmesine yol açar.

Cevap : ağır

Aşağıdakilerden hangisi mesleksel etkilenim ile ilgili sorulardan biridir?

a) Kimyasalların etkisinde kalmanıza yol açan herhangi bir kaza veya durum oldu mu?
b) Gün veya hafta boyunca belirtilerinizle işiniz arasında zamansal bir ilişki var mı? Semptomlarınızda geçici azalma veya artma oluyor mu?
c) Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızda hasta mı? Yada aynı tip yakınmalar var mı? Onlar daha önce bu nedenlerle herhangi bir sağlık muayenesinden geçtiler mi?
d) İleri derecede sigara içilen bir bölgeye geçtiniz mi
e) Hepsi.

Cevap : e) Hepsi.

Aşağıdakilerden hangisi anne-baba aracılığıyla eve etkenlerin eve taşınmasını sağlayabilir?

a) Deri
b) Arabalar
c) Ayakkabı
d) Giyecekler,
e) Hepsi.

Cevap : e) Hepsi.

Toplumun yerel riski değerlendirildikten sonra gerekli ise kaç aylık çocukların tamamına kan kurşun düzeyine bakılması önerilir?

a) 6-9
b) 12-24
c) 36-48
d) 3-6
e) Hiçbiri

Cevap : b) 12-24

Aşağıdakilerden hangisi vektör tanımı içinde yer alır?

a) Hastalık etkenlerini ısırarak bulaştırır
b) Deri veya mukoza içine hastalık etkenini bırakır
c) omurgasız eklem bacaklı hayvanlardır.
d) Kemiricilerdir.
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi mekanik vektör tanımı içinde yer almaz?

a) Hastalık etkeni vektör zararlının vücudundan herhangi bir çoğalma yapmaz.
b) Etken gelişme göstermez
c) Etken değişme göstermez.
d) Vektör hastalık etkenini hiç taşımaz
e) Hiçbiri

Cevap : d) Vektör hastalık etkenini hiç taşımaz

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik vektör tanımı içinde yer alır?

a) Hastalık etkeni vektör zararlının vücudundan herhangi bir çoğalma yapmaz.
b) Hastalık etkeni vektör vücudunda bir çoğalma ve gelişme evresi geçirdikten sonra asıl konağa nakledilir
c) Etken değişme göstermez.
d) Vektör hastalık etkenini hiç taşımaz
e) Hiçbiri

Cevap : b) Hastalık etkeni vektör vücudunda bir çoğalma ve gelişme evresi geçirdikten sonra asıl konağa nakledilir

Aşağıdakilerden hangisi Sıtma hastalığını bulaştıran vektör kaynağıdır?

a) Karasinekler
b) Sivrisinekler
c) Mite (akar)
d) Pire
e) Bit

Cevap : b) Sivrisinekler

Aşağıdakilerden hangisi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran vektör kaynağıdır?

a) Karasinekler
b) Sivrisinekler
c) Mite (akar)
d) Kene
e) Bit

Cevap : d) Kene

Zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal madde ve preparatlara……………………… denir.

Cevap : pestisit

Aşağıdakilerden hangisi kullanılan bir pestisitin taşıması gereken bir özelliktir?

a) Güvenilir
b) Yeteri kadar kararlı (stabil)
c) Kolay uygulanabilen
d) Kullanıcılar, tüketiciler ve besi hayvanları açısından güvenilir
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi pestisitlerin kullanım alanlarından biri değildir?

a) Deniz böcek kontrolü
b) Sucul böcek kontrolü
c) Gıda saklanması
d) Ev ve bahçeler
e) Hepsi

Cevap : e) Heps

Aşağıdakilerden hangisi pestisitlerin kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken konulardan biridir?

a) İlaç hazırlamada kullanılan kaplar ayrı olmalıdır.
b) İlaç orijinal ambalajında olmalı, ambalaj bozuk olmamalıdır
c) İlaç hazırlama ve ilaçlama sırasında sigara içilmemeli ve yiyecek yenmemelidir
d) İlaç hazırlama ve kullanımı sırasında hayvanlar uzaklaştırılmalıdır
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

İlaçlama sonrası el, yüz gibi özellikle açıkta bulunan vücut kısımları bol ………………….. ile yıkanmalıdır.

Cevap : sabunlu su

Halk Sağlığı Final Deneme Sınavı-1

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Anatomi Ünite -6 Test -2

Anatomi Ünite -6 Test -2

Anatomi Ünite testi

Anatomi Ünite testi

telegram çocuk gelişimi
Auzef Anatomi, Anatomi Ünite testi

Anatomi Ünite -6 Test -2

Anatomi ünite soruları, ve tüm çıkmış sorular, deneme sınavları, mini quizler, mini testler, çıkabilecek tüm soru cevaplar lolonolo ‘da

Hareket Sistemi,

Merkezi Sinir sistemi,

Ürogenital Sistem,

Periferik Sinir Sistemi,

Solunum Sistemi,

Dolaşım Sistemi,

2020-20201 Çocuk Gelişimi Bölümü Anatomi Çalışma Soruları.

Anatomi Ünite – 7 Sorular ve Notlar

Anatomi Ünite – 7 Sorular ve Notlar

Anatomi Ünite-7 Not ve Sorular

Merkezi Sinir Sistemi

1- Sinir sisteminin tüm yapıları, embriyonun en dışta yer alan germinal tabakası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mezoderm
B) Ektoderm
C) Endoderm

Cevap : B) Ektoderm
NOT: Sinir sistemini oluşturan bütün yapılar ektoderm’adan gelişir. Sinir sistemi embriyoda ilk olarak fonksiyona başlayan sistemlerdendir.

2- Embriyolojik yaşamın üçüncü haftasının başında terlik benzeri kalınlaşmış yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) pars cranialis
B) lamina neuralis
C) pars spinalis
D) crista neuralis

Cevap : B) lamina neuralis
NOT: Embriyo 3-4 haftalıkken ektodermin sırt kısmında hücreler çoğalmaya başlar. Bu çoğalma önce nöral plağı oluşturur bu plak terlik benzeri kalınlaşmış bir nöral plaktır buna lamina neuralis denir. Bu nöral plağın lateral kenarları yükselerek plica neuralis denilen nöral katlantıları meydana getirir. Bu katlantılar arasında kalan oluğa sulcus neuralis denir.

3- Merkezi sinir sistemi hangi yapıdan gelişir?

A) tubus neuralis
B) crista neuralis

Cevap : A) tubus neuralis
NOT: Merkezi sinir sistemi tubus neuralis’ten, periferik sinir sistemi ise crista neuralis’ten gelişir.

4- Üçüncü haftanın sonuna doğru crista neuralis’ler, servikal bölgeden başlayarak yukarı ve aşağı yönde, bir fermuarın kapanmasında olduğu gibi birleşerek kapalı bir tüp meydana gelmesiyle oluşan yapıya ne denir?

Cevap : tubus neuralis

5- Pars cranialis’de kaç adet keseden oluşur?

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2

Cevap : C) 3
NOT: Dördüncü haftada tubus neuralis’in ön-üst bölümüne pars cranialis, arka-alt bölümüne ise pars spinalis denir.
Pars cranialis’de üç adet kese oluşur. Primer beyin vezikülleri olarak da bilinen bu kesecikler önden arkaya doğru;
prosencephalon, mesencephalon ve rhombencephalon olarak isimlendirilir.Bu üç yapı ve daha sonra bu keselerden gelişecek
olan yapıların tümüne birden encephalon denir.

6- Kan-beyin bariyerini oluşturan ve en büyük glial hücresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Astrosit
B) Ependimosit
C) Mikroglia hücresi
D) Oligodentrosit

Cevap : A) Astrosit
NOT: Astrosit (astroglia); nöronları destekler, tamir eder ve besler. En büyük glial hücredir. Kan-beyin bariyerini oluşturur.

7- Merkezi sinir sistemindeki nöronların miyelin kılıfını yapan hücre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ependimosit
B) Astrosit
C) Oligodentrosit
D) Mikroglia

Cevap : C) Oligodentrosit

8- Kemik iliğinden gelişen, en küçük glial hücre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ependim hücresi
B) Mikroglia hücresi
C) Schwann hücresi
D) Satellit hücre

Cevap : B) Mikroglia hücresi
NOT: Mikroglia hücresi; nöronların metabolizması sonucu oluşan atık maddelerin fagositozundan sorumludur. En küçük glial hücredir. Mikroglia hücreleri, diğer glial hücreler gibi sinir sisteminden değil kemik iliğinden gelişir.

9- Periferik sinir sistemindeki nöronların miyelin kılıfını yapan hücre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oligodentrosit
B) Mikroglia hücresi
C) Schwann hücresi
D) Satellit hücre

Cevap : C) Schwann hücresi
NOT: Schwann hücresi; periferik sinir sistemindeki nöronların miyelin kılıfını yapar. Merkezi sinir sistemindeki
oligodentrositlerin karşılığıdır.

10- Sinir sisteminin yapısal ve fonksiyonel en küçük birimine ne denir?

Cevap : Neuron (nöron)

11- Nöronun hücre gövdesine ne denir?

A) sinir lifi
B) neurit
C) neuroplasma
D) perikaryon

Cevap : D) perikaryon
NOT: Nöronun hücre gövdesine perikaryon, sitoplazmasına neuroplasma, uzantılarına ise neurit (nörit = sinir lifi) denir.

12- Merkezi sinir sistemini saran zara ne ad verilir?

A) Meninx
B) Cranium

Cevap : A) Meninx
NOT: Meninx, beyin ve omuriliği (yani merkezi sinir sistemini) saran zar yapıya verilen isimdir. Diğer adı beyin zarıdır. Kafatası ile beyin arasındadır. Meninx 3 tabakadan oluşur. Meninx adı verilen bu zarlardan en dıştaki dura mater, ortadaki arachnoidea mater ve en içteki ise pia mater adını alır.

13- Medulla spinalis’in C4-T1 (4. cervical-1. torakal) segmentleri arasında gösterdiği genişlemeye ne ad verilir?

A) intumescentia lumbosacralis
B) intumescentia cervicalis

Cevap : B) intumescentia cervicalis

14- T9-T12 (9. torakal-12. torakal) vertebralar seviyesine denk gelen genişleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) intumescentia lumbosacralis
B) intumescentia cervicalis

Cevap : A) intumescentia lumbosacralis

15- Medulla spinalis’in sonlandığı yer olan L1-L2 seviyesinden sonraki segmentlerden çıkan iki taraflı spinal sinir kökleri,at kuyruğuna benzer bir görünüm oluştururlar bu görünüme ne ad verilir?

A) intumescentia lumbosacralis
B) intumescentia cervicalis
C) cauda equina

Cevap : C) cauda equina

16- Fissura mediana anterior ile sulcus medianus posterior, medulla spinalis’i simetrik sağ-sol iki yarıma böler. Her iki yarımın ön-yan taraflarında bulunan oluklara ne ad verilir?

A) sulcus posterolateralis
B) sulcus anterolateralis

Cevap : B) sulcus anterolateralis
NOT: Arka-yan taraflarındaki oluklara ise sulcus posterolateralis denir.

17- Aşağıdakilerden hangisi Medulla Spinalis’in dış yapısında bulunmaz?

A) canalis centralis
B) sulcus anterolateralis
C) sulcus medianus posterior
D) sulcus posterolateralis
E) fissura mediana anterior

Cevap : A) canalis centralis

18- Substantia grisea’nın tam ortasında yer alan kanala ne ad verilir?

A) canalis centralis
B) cauda equina

Cevap : A) canalis centralis
NOT: Ayrıca Canalis centralis içerisinde beyin-omurilik sıvısı (BOS) bulunur.

19- Nöron gövdeleri tarafından oluşturulan, kesitlerde “H” harfine ya da kelebeğe benzetilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Substantia grisea (gri cevher)
B) substantia alba (beyaz cevher)
C) funiculus posterior
D) funiculus lateralis

Cevap : A) Substantia grisea (gri cevher)
NOT: Gri cevher, medulla spinalis’in her bir yarımında columna anterior, columna posterior ve columna intermedia denilen üç sütun oluşturur. Bu sütunlar, medulla spinalis’in transvers kesitlerinde boynuz şeklinde görüldüğü için cornu adını alır.

20- Cornu posterius’da hangi nöron bulunur?

A) motor nöronlar
B) otonom nöronları
C) duyu nöronları

Cevap : C) duyu nöronları

NOT: Cornu anterius’da motor nöronlar, cornu posterius’da duyu nöronları bulunur. Cornu laterale’de ise otonom (sempatik ve parasempatik) nöronlar bulunur.

21- Medulla spinalis’in toplam kaç segmenti bulunur?

A) 29
B) 33
C) 30
D) 31

Cevap : D) 31
NOT: Medulla spinalis’in toplam 31 segmenti bulunur. Her bir segmentten bir çift, toplamda 31 çift spinal sinir çıkar.

22- Hangi servikal spinal sinir foramen intervertebrale’den geçmez?

A) C3
B) C4
C) C1
D) C5

Cevap : C) C1
NOT: Medulla spinalisin ön ve arka kökleri intervertebral aralıkta birleşerek 31 çift spinal sinir oluşturur. Yukarıdan aşağıya doğru 8 çift servikal, 12 çift torakal, 5 çift lumbal, 5 çift sakral, 1 çift de koksigeal sinir adını alır. Bunlardan her bir servikal spinal sinir bir üstünde yer alan vertebranın foramen intervertebrale’sinden geçer. Sadece C1 spinal sinir foramen intervertebrale’den geçmez. C1 ise Oksipital kemik ile atlas arasından geçer.

23- En küçük ve ince olan spinal sinir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koksigeal spinal sinir
B) Cervikal spinal sinir
C) Torakal spinal sinir
D) Lumbal spinal sinir
E) Sakral spinal sinir

Cevap : A) Koksigeal spinal sinir
NOT: En kalın spinal sinir S1 (1. Sakral), en küçük ve ince olan spinal sinir ise koksigeal spinal sinirdir.

24- Bir spinal sinir tarafından duyusu alınan deri bölümüne ne denir?

A) Dentrit
B) Dermatom

Cevap : B) Dermatom
NOT: Dermatom; bir spinal sinir tarafından duyusu alınan deri bölümüdür. C1 spinal sinirin deri dalı olmadığı için dermatom alanı da bulunmaz. Bu nedenle 31 çift spinal sinir bulunurken 30 çift dermatom alanı vardır.

25- Medulla spinalis ile diencephalon arasında yer alan ve arkasında cerebellum bulunan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diencephalon (Arabeyin)
B) Cerebrum (beyin hemisferleri)
C) Cerebellum (beyincik)
D) Truncus encephali (Beyin sapı)

Cevap : D) Truncus encephali (Beyin sapı)
NOT: Medulla spinalis ile diencephalon arasında yer alan bölümdür. Arkasında cerebellum bulunur. Beyin sapının aşağıdan yukarı doğru medulla oblongata (bulbus), pons ve mesencephalon isimli 3 bölümü vardır.
Bunlar:
1.Medulla oblongata (myelencephalon, bulbus); beyin sapının en alt bölümüdür.
2.Pons; beyin sapının orta bölümüdür.
3.Mesencephalon; beyin sapının en üst bölümüdür.

26- Fissura mediana anterior’un her iki yanında, piramidal yolların oluşturduğu kabartılara ne ad verilir?

A) pyramis
B) tonsilla cerebelli

Cevap : A) pyramis

27- Beyin sapının arkasında bulunan ve üç çift sapçık ile beyin sapı yapılarına tutunan, “küçük beyin” olarakta bilinen bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diencephalon (Arabeyin)
B) Truncus encephali (Beyin sapı)
C) Cerebellum (Beyincik)

Cevap : C) Cerebellum (Beyincik)

28- Aşağıdakilerden hangisi Diencephalonun (Arabeyinin) bölümlerinden değildir?

A) subthalamus
B) epithalamus
C) thalamus
D) hypotalamus
E) lingula

Cevap : E) lingula
NOT: Beyin sapının mesencephalon bölümü ile beyin hemisferleri arasında kalan merkezi sinir sistemi bölümüdür. Sağ-sol yarımı arasında III. ventrikül (ventriculus tertius) yer alır.
Diencephalon’un; thalamus, subthalamus, epithalamus ve hypotalamus isimli 4 bölümü vardır.

29- Primitif duyu merkezi olarak da adlandırılan Diencephalon (Arabeyin) bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Thalamus
B) Hypotalamus
C) Epithalamus
D) Subthalamus

Cevap : A) Thalamus
NOT: Thalamus, kortekse çıkan tüm duysal impulsları nakleden bir ara istasyondur. Koku duyusu hariç diğer tüm duyular direkt yoldan thalamus’a getirilir. Burada duyular düzenlenir ve ham duyuların bazı yönleri algılanır. Örneğin; kişi elindeki objenin boyutu, şekli, ısısı gibi bazı özellikleri thalamus düzeyinde algılayabilir. Bu nedenle thalamus, primitif duyu merkezi olarak da adlandırılır.

30- Hipofiz bezi ile hormonların yönetildiği merkez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Thalamus
B) Hypotalamus
C) Epithalamus
D) Subthalamus

Cevap : B) Hypotalamus
NOT: Hypothalamus; diencephalon’un ön bölümüdür.Temel görevi vücut iç ortam dengesinin (homeostasis) sağlanmasıdır.

Merkezi Sinir Sistemi

31- Melatonin hormonu salgılayan, epifiz bezi bulunan Diencephalon (Arabeyin) bölümü hangisidir?

A) Thalamus
B) Hypotalamus
C) Epithalamus
D) Subthalamus

Cevap : C) Epithalamus

32- Sağ-sol iki hemisferi birbirine bağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) fissura longitudinalis cerebri
B) corpus callosum

Cevap : B) corpus callosum
NOT: Cerebrum; hemispherium cerebri denilen iki tane beyin hemisferinden oluşturulur.Beyin hemisferleri 2 tanedir. Bunlar sağ ve sol olarak ikiye ayrılır. Sol hemisfer; mantıksal ve analitiktir, genellikle yazma, okuma, konuşma ve konuşulan dili anlama, hesaplama ve bilgi analiziyle ilgilidir. Sağ hemisfer ise sezgisel ve duygusaldır, genellikle görsel ve sanatsal konularla ilgilidir.

33- Beyin hemisferlerinin içteki beyaz cevheri ne olarak adlandırılır?

A) cortex cerebri
B) substantia alba

Cevap : B) substantia alba
NOT: Beyin hemisferleri dışta gri cevher içte beyaz cevher olacak şekilde düzenlenmiştir. Dıştaki tabakaya cortex cerebri (pallium) denir, içteki beyaz cevher substantia alba olarak isimlendirilir ve aralarda düzensiz yerleşimli nuclei basales adı verilen bazal çekirdekler bulunur.

34- Lobus frontalis’i, lobus parietalis’den ayıran yarık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sulcus parietooccipitalis
B) Sulcus lateralis
C) Sulcus centralis

Cevap : C) Sulcus centralis
NOT: Lobları birbirinden ayıran üç temel oluk;
1- Sulcus centralis (Rolando yarığı):Konveks olan facies superolateralis’de aşağı ve öne doğru oblik bir şekilde uzanır. Lobus frontalis’i, lobus parietalis’den ayırır.
2- Sulcus lateralis (Sylvius yarığı): Daha aşağıda bulunan lobus temporalis’i, lobus frontalis ve lobus parietalis’den ayırır.
3- Sulcus parietooccipitalis:Lobus occipitalis’i, önünde bulunan lobus parietalis’den ayırır.

35- En büyük serebral lob aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lobus occipitalis
B) Lobus temporalis
C) Lobus parietalis
D) Lobus frontalis

Cevap : D) Lobus frontalis
NOT: Lobus frontalis, En büyük serebral lobdur. Sulcus centralis’in önünde, sulcus lateralis’in üst kısmında yer alır.
Bu lobda, facies superolateralis’de; sulcus precentralis, sulcus frontalis superior, sulcus frontalis inferior isimli oluklar bulunur.

36- Vücudun çeşitli fonksiyonlarıyla ilgili 52 alan belirleyen Alman anatomist kimdir?

A) Andreas Vesalius
B) Korbinian Brodmann

Cevap : B) Korbinian Brodmann

37- Beceri gerektiren kompleks hareketlerin planlanmasından sorumlu olan alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suplementer motor alan
B) Premotor alan

Cevap : B) Premotor alan
NOT: Premotor alan; beceri gerektiren kompleks hareketlerin planlanmasından sorumludur.
Suplementer motor alan; özellikle ardışık hareketlerin yapılmasından sorumludur.

38- İstemli yapılan göz hareketlerinin kontrolünden sorumlu alan hangisidir?

Cevap : Frontal göz alanı

39- Kişinin mantıksal düşüncelerine göre bir işi planlamasını, yorumlamasını ve bu doğrultuda karar vermesini sağlayan alan hangisidir?

A) Premotor alan
B) Prefrontal alanlar
C) Frontal göz alanı

Cevap : B) Prefrontal alanlar
NOT: Prefrontal alanlar: Frontal lobun ön kısmında yer alırlar. Bu alanlar insanı diğer canlılardan ayıran özellikleriyle ilgilidir. Kişinin mantıksal düşüncelerine göre bir işi planlamasını, yorumlamasını ve bu doğrultuda karar vermesini sağlar. Ayrıca hafıza ve dikkatle ilgili görevleri de vardır.

40- İnsan vücudunun primer somatik duyu alanındaki temsiliyeti hangi lobda bulunur?

A) Lobus occipitalis
B) Lobus temporalis
C) Lobus parietalis
D) Lobus frontalis

Cevap : C) Lobus parietalis
NOT: Vücutla ilgili tüm duyular için son istasyondur. İnsan vücudunun primer somatik duyu alanındaki temsiliyeti, duyu homonkulus olarakta bilinir.

41- İşitme yollarından bilgiler buraya gelir ve sesin algılanması burada gerçekleşir. Verilen bilgi hangi lobda gerçekleşir?

A) Lobus occipitalis
B) Lobus temporalis
C) Lobus parietalis
D) Lobus frontalis

Cevap : B) Lobus temporalis

42- Primer koku alanı hangi lobda bulunur?

A) Lobus frontalis
B) Lobus parietalis
C) Lobus occipitalis
D) Lobus temporalis

Cevap : D) Lobus temporalis
NOT: Primer koku alanı; temporal lobun ucunda uncus’tadır.

43- Cortex cerebri ile medulla spinalis ya da beyin sapı gibi distalde bulunan sinir sistemi bölümlerini birbirine bağlayan inen-çıkan yollara ait sinir lifler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Assosiyasyon lifler
B) Kommissural lifler
C) Projeksiyon lifler

Cevap : C) Projeksiyon lifler
NOT: Beyaz cevheri oluşturan sinir lifleri seyirlerine göre 3 gruba ayrılır:
-Assosiyasyon lifleri: Aynı hemisferin farklı kortikal alanlarını birbirine bağlayan liflerdir.
-Kommissural lifler: İki hemisferin aynı ya da farklı kortikal alanlarını birbirine bağlayan liflerdir.
-Projeksiyon lifleri: Cortex cerebri ile medulla spinalis ya da beyin sapı gibi distalde bulunan sinir sistemi bölümlerini birbirine bağlayan inen-çıkan yollara ait sinir lifleridir.

44- Diencephalon bölümleri arasında bulunan ventrikül hangisidir?

A) Ventriculus lateralis
B) Ventriculus tertius (III. ventrikül)
C) Ventriculus quartus (IV. ventrikül)

Cevap : B) Ventriculus tertius (III. ventrikül)
NOT: Beyin bölümleri içerisinde, ventriculus olarak adlandırılan iç yüzleri ependim ile kaplı boşluklar bulunur. Birbirileriyle ve subaraknoidal boşlukla bağlantılı olan bu ventriküller şöyledir:
-Ventriculus lateralis
-Ventriculus tertius (III. ventrikül)
-Ventriculus quartus (IV. ventrikül)
Ventriculus lateralis’ler her bir beyin hemisferi içerisinde, ventriculus tertius her iki taraf diencephalon bölümleri arasında, ventriculus quartus ise bulbus, pons ve cerebellum arasında bulunur.

45- C harfi şekilli en büyük ventrikül aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ventriculus lateralis
B) Ventriculus tertius (III. ventrikül)
C) Ventriculus quartus (IV. ventrikül)

Cevap : A) Ventriculus lateralis

46- Birçok kan damarı içerdiği için bu yapıların beslenmesinde de görev alan beyin zarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dura mater
B) Arachnoidea mater
C) Pia mater

Cevap : C) Pia mater

47- Dura mater uzantılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir?

A) Falx cerebri-Tentorium cerebelli-Diaphragma sellae
B) Diaphragma sellae-Tentorium cerebelli-Falx cerebri
C) Falx cerebri-Diaphragma sellae-Falx cerebri-Tentorium cerebelli

Cevap : A) Falx cerebri-Tentorium cerebelli-Diaphragma sellae

48- Medulla spinalis, bulbus, pons, cerebellum ve beynin arka taraf kortikal alanlarının beslendiği sistem hangisidir?

A) internal karotid sistemi
B) vertebrobasiler sistem

Cevap : B) vertebrobasiler sistem

49- Aşağıda verilen inen-çıkan yollardan hangisi tüm alt ekstremitenin hareketi ve postürüyle ilgili bilgileri cerebellum’a taşır?

A) Tractus spinocerebellaris posterior
B) Tractus spinocerebellaris anterior
C) Tractus corticospinalis

Cevap : B) Tractus spinocerebellaris anterior

50- Beceri gerektiren istemli hareketlerin yapılmasından sorumlu olan en büyük inen yollar hangisidir?

A) Tractus spinocerebellaris posterior
B) Tractus spinocerebellaris anterior
C) Tractus corticospinalis

Cevap : C) Tractus corticospinalis

Merkezi Sinir Sistemi

Ünite Sonu Soruları

1. Aşağıdaki nöroglial hücrelerden hangisi merkezi sinir sisteminde bulunmaz?

A) Astrosit
B) Oligodentrosit
C) Schwann hücresi
D) Ependim hücresi
E) Mikroglial hücre

Cevap : C) Schwann hücresi

2. Otonom sinir sisteminin kontrolü hangi merkez tarafından sağlanır?

A) Thalamus
B) Hypothalamus
C) Epithalamus
D) Subthalamus
E) Metathalamus

Cevap : B) Hypothalamus

3. Vücudun motor temsiliyet alanı hangi beyin lobunda bulunur?

A) Lobus frontalis
B) Lobus parietalis
C) Lobus temporalis
D) Lobus occipitalis
E) Lobus limbicus

Cevap : A) Lobus frontalis

4. Aynı hemisferin farklı kortikal alanlarını birbirine bağlayan beyaz cevher dokusuna ne ad verilir?

A) Projeksiyon lifleri
C) Kommissural lifler
B) Assosiyasyon lifleri
D) Sensoriyal lifler
E) Motor lifler

Cevap : B) Assosiyasyon lifleri

5. Aşağıdaki arterlerden hangisi circulus arteriosus cerebri’nin (Willis poligonu) oluşumuna katılmaz?

A) A. communicans anterior
B) A. communicans posterior
C) A. cerebri anterior
D) A. cerebri media
E) A. carotis interna

Cevap : D) A. cerebri media

6. Aşağıda verilen inen-çıkan yollardan hangisi ağrı-ısı duyusunun taşınmasında görev alır?

A) Fasciculus cuneatus
B) Tr. spinocerebellaris anterior
C) Tr. spinocerebellaris posterior
D) Tr. spinothalamicus anterior
E) Tr. spinothalamicus lateralis

Cevap : E) Tr. spinothalamicus lateralis

7. Medulla spinalis’in yenidoğanda sonlanma seviyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) L1
B) L3
C) L5
D) S1
E) S2

Cevap : B) L3

8. Ventriculus tertius hangi yolla ventriculus quartus’a bağlanır?

A) Foramen interventriculare (foramen Monro)
B) Apertura mediana
C) Apertura lateralis
D) Aqueductus cerebri
E) Spatium subarachnoideum

Cevap : D) Aqueductus cerebri

9. İki taraf beyin hemisferleri arasındaki dura mater uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Falx cerebri
B) Falx cerebelli
C) Tentorium cerebri
D) Tentorium cerebelli
E) Diaphragma sellae

Cevap : A) Falx cerebri

10. Cerebellum’un primer olarak dengeyle ilgili olan bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lobus anterior
B) Lobus medius
C) Lobus flocculonodularis
D) Pedunculus cerebllaris superior
E) Pedunculus cerebellaris inferior

Cevap : C) Lobus flocculonodularis

Merkezi Sinir Sistemi

telegram çocuk gelişimi
Auzef Anatomi, Merkezi Sinir Sistemi

Merkezi Sinir Sistemi