Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 ve 2

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

2020-2021 Soruları

İnkılap Tarih-1 İnkılap Tarihi-2
Aİİ. Tarihi 1 Vize Soruları Aİİ.Tarihi-2 Vize 2021 Soruları
Aİİ.Tarihi-1 Final 2021 Soruları
Aİİ.Tarihi-1 Vize Deneme-1
Aİİ.Tarihi-1 Vize Deneme-2
Aİİ.Tarihi-1 Vize Deneme-3

deneme sınavları

2019-2020

İnkılap Tarihi-1 İnkılap Tarihi-2
İnkılap Tarihi I-Soru Cevap-1 İnkılap Tarihi 2 2020 Final Soruları
İnkılap Tarihi I- Vize Soruları İnkılap Tarihi 2 Final Soruları
İnkılap Tarihi I-Soru Cevap-1 (Final), İnkılap Tarihi 2 Ünite 1
İnkılap Tarihi-I Soru Cevap-2 (Final) İnkılap Tarihi 2 Ünite 2
İnkılap Tarihi – Final Soruları İnkılap Tarihi 2 Ünite 3
İnkılap Tarihi 2 ünite 4
İnkılap Tarihi 2 Ünite 5
İnkılap Tarihi 2 Ünite 6
İnkılap Tarihi 2 Ünite 7
İnkılap Tarihi 2 Ünite 8
İnkılap Tarihi 2 Ünite 9
İnkılap Tarihi 2 Ünite 10
İnkılap Tarihi 2 Ünite 11
İnkılap Tarihi 2 Ünite 12
İnkılap Tarihi 2 Ünite 13
İnkılap Tarihi 2 Ünite 14

Deneme Sınavları

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Çıkmış Vize Soruları

1- Mustafa Kemal Paşa Lenine hangi tarihte hangi amaçla mektup göndermiştir?

a. 13 Ekim 1921- İngilizlere karşı yardımlaşma ve askeri yardım
b. 26 Nisan 1920-Emperyalistlere karşı İşbirliği ve askeri yardım
c. 16 Mart 1921-Emperyalistlere karşı İşbirliği ve askeri yardım
d. 13 Ekim 1921-Askeri yardım ve işbirliği
e. 3 Haziran 1920 -Emperyalistlere karşı İşbirliği ve askeri yardım

Cevap : b.26 Nisan 1920-Emperyalistlere karşı İşbirliği ve askeri yardım

2- Aşağıdakilerden hangisi Yeni Türk devletinin somut modernleşme/batılılaşma Araçları arasında sayılamaz?

a. Devlet memurlarına fes takma zorunluluğu getirilmesi
b. Okullarda dans dersleri konulması
c. Moda konulu süreli yayınların çıkartılması
d. Miss Turkey adlı bir güzellik yarışması düzenlenmesi
e. Balolar düzenlenmesi

Cevap : a.Devlet memurlarına fes takma zorunluluğu getirilmesi

3- Osmanlı dönemi kanunlaştırma faaliyetleri ile ilgili olarak hangisi söylenemez?

a. Osmanlı dönemi kanunlaştırma faaliyetleri Batı hukukunun toptan iktibası anlamına gelmektedir
b. Osmanlı döneminde kanunlaştırma faaliyetleri esnasında batıdan da yararlanıldığı görülebilmektedir
c. Osmanlı döneminde kanunlaştırma faaliyetleri ikili bir yapı arz eder
d. Osmanlı döneminde kanunlaştırma faaliyetleri Cumhuriyet döneminde hukuk alanında gerçekleştirilen ve konular açısından önadım olarak görülebilir
e. Osmanlı dönemi kanunlaştırma faaliyetleri esnasında devlet adamları arasında önemli fikir çatışmaları yaşandığı olmuştur

Cevap : a. Osmanlı dönemi kanunlaştırma faaliyetleri Batı hukukunun toptan iktibası anlamına gelmektedir

4- 23 Aralık 1930’da Menemen’de Derviş Mehmet ve adamlarınca hunharca öldürülen ve Devrim şehidi olarak anılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Hasan Tahsin
b. Mustafa Fevzi
c. Mustafa Kubilay
d. Mazhar Müfit
e. Mustafa Necati

Cevap : c.Mustafa Kubilay

5-Aşağıdakilerden hangisi halk eğitiminin amaçlarındandır?

a. Aydınların halk eğitimine yaptıkları katkı sebebiyle öne çıkarılması
b. Çok kültürlülüğe katkıda bulunma
c. Türkiye’nin yaşlı ve genç neslini bir araya getirme
d. Fertlerin yeteneklerini geliştirme
e. Zirai faaliyetleri modernleştirme

Cevap : d.Fertlerin yeteneklerini geliştirme

6-18 Eylül 1920’de Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni sunduğu tasarısının adı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Bolşeviklik
b. Cumhuriyetçilik
c. Anayasacılık
d. Halkçılık
e. Milliyetçilik

Cevap : d.Halkçılık

7- Atatürk için tek medeniyet hangisidir?

a. Avrupa medeniyeti
b. Doğu medeniyeti
c. Asya medeniyeti
d. Roma medeniyeti
e. İslam medeniyeti

Cevap : a.Avrupa medeniyeti

8- 18. yüzyılda ilk defa devlet yönetimi ile ilgili gözlemlerde bulunmak için Avrupa’ya giden meşhur Osmanlı bürokratı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Damat İbrahim Paşa
b. Ebubekir ratip Efendi
c. Patrona Halil
d. Şair Nedim
e. yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi

Cevap : e.yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi

9-Türk İnkılabı ile Fransız İhtilali’nin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a. Her iki hareketin sonunda Cumhuriyet ilan edilmiştir
b. Her iki hareketin sonunda teokrasi ilan edilmiştir
c. Her iki hareketin sonunda saltanat ilan edilm

iştir
d. Her iki hareketin sonunda hilafeti ilan edilmiştir
e. Her iki hareketin sonunda meşrutiyeti ilan edilmiştir

Cevap : a.Her iki hareketin sonunda Cumhuriyet ilan edilmiştir

10-Atatürk hangi Balkan başkentinde ateşemiliter olarak görev yapmıştır?

a. Belgrad
b. Sofya
c. Bükreş
d. Atina
e. Moskova

Cevap : b.Sofya

11-1924 anayasası’ndan Devletin dini İslam’dır ibaresi hangi tarihte çıkarılmıştır?

a. 20 Haziran 1928
b. 22 Haziran 1928
c.13 Nisan 1928
d.10 Nisan 1928
e. 10 Şubat 1928

Cevap : d.10 Nisan 1928

12-Tevhid-i Tedrisat kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

a. 29 Ekim 1923’te
b. 1 Kasım 1922’de
c. 17 Şubat 1926’da
d. 3 Mart 1924’te
e. 23 Nisan 1920’de

Cevap : d. 3 Mart 1924’te

13- Aşağıdakilerden hangisi Şapka Kanunu ile ilgili doğru bilgi değildir?

a. Fikir ve zihniyetin Medeni olması anlamını taşıyordu
b. Şapkanın dinle ilgisi olmadığını göstermek
c. Halkın bu başlığı kullanmakta istekli olması
d. Türk halkın umumi bir başlık sağlamak
E. uluslararası kıyafetlerin daha ucuz olması

Cevap : E. uluslararası kıyafetlerin daha ucuz olması

14- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alandaki inkılaplardan değildir?

a. Takvim saat ve ölçüde yapılan değişiklikler
b. kılık kıyafet inkılabı
c. Kadınların seçme ve seçilme hakkı kazanması
d. Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kurulması
e. lakap ve ünvanların kaldırılması

Cevap : d. Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kurulması

15-Atatürk Fransız düşünür J.J. Rousseau’nun hangi fikirlerinden yararlanmıştır?

a. Toplumsal sözleşme ve genel irade
b. Kuvvetler birliği
c. Sosyal dayanışmacı
d. Kuvvetler ayrılığı
e. Pozitivist felsefe

Cevap : a.Toplumsal sözleşme ve genel irade

16- Aşağıdakilerden hangisi Türk Dili tetkik Cemiyeti’nin amaçlarından değildir?

a. Türk dilinin Asya dillerinin atası olduğunu göstermek
b. Türk dilini sadeleştirmek için çalışmak
c. Türk dilini kökenini ilmi olarak araştırmak ve yayınlar yapmak
d. Güneş-Dil teorisi ile Türk Tarih tezini desteklemek
e. dili İslamistik kaygıdan kurtarmak

Cevap : c.Türk dilini kökenini ilmi olarak araştırmak ve yayınlar yapmak

17- Yeni cumhuriyetin tarih çalışmaları ve amaçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.Türklerin medeniyet alanında meydana getirdiği eserleri incelenerek tanıtılması
b.Sümer ve Hitit gibi Anadolu uygarlıklarının Avrupalıların atası olduğunu ispatlamak
c.Türklerin İslamiyet öncesi tarihini öne çıkarmak
d.Türk tarihini araştırmak üzere bir cemiyet kurulması
e.Türk tarihinin kaynaklarının araştırılıp yayımlanması

Cevap : b.Sümer ve Hitit gibi Anadolu uygarlıklarının Avrupalıların atası olduğunu ispatlamak

18-Tevhid-i Tedrisat kanunu ile amaçlanan nedir?

a. Kız çocuklarının okula devamının sağlanması
b. Yabancı dilde eğitimin başlaması
c. Eğitim ve öğretimin tek çatı altında birleştirilmesi
d. Yeni harflerin kabulü
e. Karma eğitime geçilmesi

Cevap : c.Eğitim ve öğretimin tek çatı altında birleştirilmesi

19- Aşağıdakilerden hangisi 12 Temmuz 1932’de kurulan Türk Dili tetkik Cemiyeti’nin üyelerinden biri değildir?

a.Celal Sahir erozan
b.Yakup Kadri Karaosmanoğlu
c.Samih Rıfat
d.Ziya Gökalp
e.Ruşen Eşref Ünaydın

Cevap : d.Ziya Gökalp

20- Tarihi Menemen Olayı öncesinde kapatılan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

a. müstakil Parti
b. Cumhuriyet Halk Fırkası
c. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
d. Serbest Cumhuriyet Fırkası
e. Demokrat Parti

Cevap : d. Serbest Cumhuriyet Fırkası

21- Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasını gerekli kılan sebeplerden biri değildir?

a. Milli mücadelede padişahın sergilediği tutum
b. Millet egemenliğine ters düşmesi
c. Devlette iki başlı yönetimin olması
d. Padişah Vahdettin’in İngiltere’ye sığınması
e. İstanbul Hükümeti’nin Barış Konferansı’na katılmak istemesi

Cevap : d.Padişah Vahdettin’in İngiltere’ye sığınması

22- Aşağıdaki kişilerden hangisi Cumhuriyet öncesinde harflerin ıslahı meselesini tartışanlardan değildir?

a.Ahmet Cevdet Paşa
b.Münif Efendi
c.Ali Paşa
d.Celal Nuri
e.Mirza feth ali ahundzade

Cevap : c.Ali Paşa

23- Şeyh Sait isyanı dışında Doğu Anadolu’da çıkan en büyük ikinci İsyan aşağıdakilerden hangisidir?

a. Dersim-Van
b. Ağrı- Dersim
c. Ağrı- diğer
d. Dersim- Elazığ
e. ağrı- Van

Cevap : b. Ağrı- Dersim

24- Türkçe ezan uygulaması hangi yıl başlamıştır?

a.1950
b. 1932
c. 1930
d. 1931
e. 1933

Cevap : b. 1932

25-Osmanlı hukukunun 1839 tarihli Tanzimat Fermanı’nın ilanına kadarki dönemi ne şekilde adlandırılır?

a.Postmodern dönem İslam hukuku
b. Klasik Dönem Osmanlı hukuku
c. ıslahat Dönemi Osmanlı hukuku
d. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı hukuku
e. postmodern Dönem Osmanlı hukuku

Cevap : b. Klasik Dönem Osmanlı hukuku

26- Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i kabulü sonrasında kullandığı takvimlerden değildir?

a. 12 hayvanlı Türk takvimi
b. Miladi takvim
c. Rumi takvim
d. Hicri Takvim
e. Celali takvim

Cevap : a. 12 hayvanlı Türk takvimi

27-Şeyh Sait isyanı Dolayısıyla hangi şehirlerde İstiklal Mahkemeleri kuruldu?

a.Diyarbakır- Urfa
b. Ankara- Diyarbakır
c. Ankara- Elazığ
d. Diyarbakır- Elazığ
e. Erzurum- Diyarbakır

Cevap : b. Ankara- Diyarbakır

28- 26 Aralık 1925 tarihli “takvimde tarih mebdeinin tebdili hakkında kanun” ile kabul edilen Miladi takvim hangi tarihten itibaren kullanılmaya başlanmıştır?

a. 1 Ocak 1927
b. 31 Aralık 1925’te
c. 1 Ocak 1926
d. 1 Mart 1926
e. 31 aralık 1926

Cevap : c. 1 Ocak 1926

29- Hukuki aile kararnamesi hangi tarihte kabul edilmiştir?

a. 1918
b. 1926’da
c. 1917
d. 1915
e. 1916

Cevap : c. 1917

30-Türk Ocakları ve halkevlerinin Halk eğitimi ile ilgili faaliyetleri mukayese edildiğinde Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. İkisi de köycülük faaliyeti ile ilgilenmiştir
b. ikisi de Türkiye dışındaki Türkler ve sorunları ile ilgilenmiştir
c. ikisi de Milli kültür ve bilinci güçlendirmeye çalışmıştır
d. ikisi de sanatsal faaliyetleri desteklemiştir
e. İkisi de sosyal yardım faaliyetleri ile ilgilenmişlerdir

Cevap : b. ikisi de Türkiye dışındaki Türkler ve sorunları ile ilgilenmiştir

31-Aşağıdakilerden hangisi Latin alfabesine geçilmesinin sebeplerinden değildir?

a. Sovyetler birliğindeki Türklerle iletişimi kolaylaştırmak
b. Batı medeniyeti ile iletişimi kolaylaştırmak
c. Arap Harflerinin Türk dilinin ihtiyaç duyduğu sesli harfleri ihtiva etmemesi
d. Halkın tamamı için kolayca okunup yazılabilen bir gramer oluşturmak
e. Doğu medeniyetinin yeni Cumhuriyeti ve inkılapları dışlaması

Cevap : a. Sovyetler birliğindeki Türklerle iletişimi kolaylaştırmak

32- Tekke, zaviye ve Türbeler ne zaman kapatılmıştır?

a. 3 Mart 1924’te
b. 30 Ekim 1925
c. 30 Kasım 1925
d. 1 Kasım 1922’de
e. 24 Kasım 1926’da

Cevap : c. 30 Kasım 1925

33-Ibadet dilinin türkçeleşmesini, camileri sıra ve müzik aletleri konulmasını isteyen beyanname Aşağıdakilerden hangisidir?

a.Ibadet dilinin türkçeleştirilmesi beyannamesi
b. Medeni ilişkiler beyannamesi
c. Diyanet beyannamesi
d. Milli din beyannamesi
e. dini ıslah beyannamesi

Cevap : a.Ibadet dilinin türkçeleştirilmesi beyannamesi

34-21 Haziran 1934 tarihli Soyadı Kanunu’nun amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

a. iftihar edilen sıfatları gösterebilmek
b. rütbe, aşiret, yabancı ırk ve millet isimleri ile Anılmamak
c. muhtemel isim karışıklıklarını engellemek
d. Türk vatandaşlarının öz türkçe soyadları ile anılmasını sağlamak
e.ana, baba, eş gibi aile isimlerini göstermek

Cevap : a. iftihar edilen sıfatları gösterebilmek

35-Din kitapları hutbe ve vaazlar Türkçe olmalıdır diyen fikir adamı kimdir?

a.Ziya Gökalp
b. Abdullah Cevdet
c. Yusuf Akçura
d. ismail Gaspıralı
e. Hüseyin Cahit

Cevap : a.Ziya Gökalp

36-Atatürk yeni osmanlılardan en fazla hangi şair ve fikir adamından etkilenmiştir

a.Şinasi
b. Ali Suavi
c. Ziya Paşa
d. Mustafa Fazıl Paşa
e. Namık Kemal

Cevap : e. Namık Kemal

37- Kadın hakları ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Milli Mücadele Döneminden itibaren kadınların mahkemelerde erkeklerle eşit haklar sağlandı
b. Cumhuriyet döneminde kadın haklarının verilmesi için kadın dernekleri gösteri yürüyüşü yapmışlardı
c.Belediye kanununda yapılan değişiklik ile ilk kadın muhtar seçimi yapıldı
d. Kadınlara seçme seçilme hakkının verilişi 5 Aralık 1934’te oldu
e. 1935’te ilk kadın belediye başkanı seçildi

Cevap : d. Kadınlara seçme seçilme hakkının verilişi 5 Aralık 1934’te oldu

38-Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’ye destek veren Türk kadınları arasında sayılamaz

a. Gördesli Makbule
b. Müfide Kadri
c. Halide Edip
d. Münevver Saime
e. Kara Fatma

Cevap : b. Müfide Kadri

39-Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın başkent olması ile ilgili yanlış bir bilgidir

a. istanbul’un eski Devri temsil etmesi
b. Ankara’nın Milli Mücadele’nin merkezi olması
c. Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’da yaşaması
d. Ankara Ankara’nın coğrafi konum bakımından oldukça elverişli bir yerde olması
e. istanbul’un denizleri açık olması dolayısıyla sık sık tehditlere maruz kalması

Cevap : c. Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’da yaşaması

40- milli mücadele devam ederken ankarada toplanan maarif kongresinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

a.eğitim alanında yapılması gereken adımlar
b.ulaşım alanındaki aksaklıklar için alınması gereken önlemler
c. tarım alanında yapılması gereken düzenlemeler
d. idari düzenlemelerle ilgili yapılması gereken çalışmalar
e. askeri alanda yapılması gereken yenilikler

Cevap : a.eğitim alanında yapılması gereken adımlar

41- 1926 tarihli ve 743 sayılı türk medeni kanunu hangi ülkeden iktibas edilmiştir?

a. İspanya
b. İskoçya
c. Fransa
d. İsviçre
e. İsveç

Cevap : d. İsviçre

42- dersim isyanında idam edilen en büyük asi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Şeyh apo
b. Şeyh nazım
c. Şeyh simko
d. Şeyh said
e. Şeyh rıza

Cevap : e. Şeyh rıza

43- aşağıdakilerden hangisi ıı.tbmm döneminde yaşanan olaylardan birisidir?

A. Lozan antlaşmasının onaylanması
B. Saltanatın kaldırılması
C. Mudanya ateşkes antlaşması
D. Soyadı kanunu kabulü
E. 1921 teşkilatı esasiye kanunun kabulü

Cevap : A. Lozan antlaşmasının onaylanması

44- atatürkün kültür ve medeniyet kavramlarına bakışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Yüksek bir kültür diğer milletleri de etklier
b. Türkler doğu ve batı medeniyetini birleştirecek tüm doğuya öncülük edecektir
c. Türk kültürünü çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak gerekmektedir
d. Medeniyeti kültürden ayırmaz
e. Türkün öz kültürünü koruma fikri ile medeniyeti bir araya getirmelidir

Cevap : b. Türkler doğu ve batı medeniyetini birleştirecek tüm doğuya öncülük edecektir

Auzef Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

Auzef Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ders Kitabı PDF

Aİİ.Tarihi-1 Ders Kİtabı

Auzef Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ders Kitabı PDF

Aİİ.Tarihi-2 Ders Kİtabı

Yabancılar için Ders Notları

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

sosyoloji facebook grubu, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Çocuk Gelişimi - facebook, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi https://www.facebook.com/groups/SosyalHizmetAuzef/
FACEBOOK ADALET GRUBU facebook coğrafya
Psikoloji - facebook Bankacılık Ve Sigortacılık-facebook
Facebook Felsefe Grubu
siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
facebook iş sağlığı ve güvenliği
Facebook ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Auzef

Auzef 2019-2020
AUZEF Ders Muafiyeti
AUZEF kayıt Ücretleri
AUZEF 1.80 Kuralı ve Mezuniyet
AUZEF kayıt Yenileme
toefl grammar
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!