Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 9

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 9

İnkılap Tarihi 2 Ünite 9

Bölüm Özeti

1950’den günümüze kadar olan yıllar uzun bir dönemi ve iktisat politikalarında dönüşüm ve kırılmaları içermektedir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında denenen liberal politikaların ardından 1950-60 arası ikinci liberal dönem olarak yaşanmıştır. Bu dönemde devlet, yatırımları ve harcamaları arttırarak özel girişimciliği cazip kılmak için alt yapı ve talebi oluşturmaya çalışmıştır. Bu dönemdeki ekonomi politikası imalat sanayini özel kesimin kontrolüne vermeyi amacıyla şekillenmiştir.

1960’lı yıllar, Batı dünyasında planlamanın yayıldığı, iktisatçıların yeni planlama teknikleri (girdi-çıktı tekniği, doğrusal programlama gibi) geliştirdikleri dönemdir. Ülkelerin ekonomik başarısı ya da başarısızlığı büyüme hızı, sanayileşme oranı ve gelir dağılımındaki adalet/adaletsizlik ile ölçülmektedir. Serbest piyasa ekonomisinden uzaklaşılmıştır. Türkiye ekonomisi için de bu dönem, planlı ekonominin hâkim olduğu yıllar olmuş, beş yıllık planlar hayata geçirilmiştir.

1970’li senelerde, küresel manada büyük dönüşümleri hazırlayan siyasî, toplumsal, teknolojik ve ekonomik değişimlerin ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Türkiye için, iktisadî ortamın, 1970’li yıllarda serbest sermaye ithali ve finans kapitalin etkilerine açılmaya başlanılan dönem olduğu söylenebilir. Serbest piyasa ekonomisine geçişin Türkiye ekonomisinde sağlıklı yapılamadığı bu dönem, aynı zamanda Petrol Krizi’nin yaşandığı, yüksek enflasyona erişilen ve kayıt dışı ekonominin zirvede olduğu yıllardır. Bu krizlerin ertesinde, 1980’de alınan kararlar yeni bir iktisat politikası anlayışını getirmiştir. Bu anlamda, Türkiye ekonomisi için serbestleşmenin kilit yılı olmuştur.

1970’lerin sonunda giderek derinleşen ve ödemeler dengesi krizi şeklinde patlak veren ekonomik ve sosyal kriz sonrası, ekonomik yapı, içe dönük kalkınma stratejisinin yerine “dışa dönük” ve “piyasa güçlerinin rolünü arttıran” bir modele geçilerek dönüştürülmeye çalışılmıştır. Türkiye ekonomisinde 1980-2000 döneminde uygulanan iktisat politikaları bu istikrar kararları ile belirlenen ana çerçeve içinde sürdürülmüştür. Ancak 1990’lı yıllar siyasal istikrarsızlıklar, koalisyon hükümetleri altında krizler ve ekonomik dalgalanmalarla geçilmiş ve 2001 yılı bankacılık kriziyle ekonomi derin bir sarsıntı geçirmiştir. 2002 yılında başa gelen Ak Parti hükümetinin siyasal alana getirdiği istikrar ve alınan reform kararlarının düzenli olarak hayata geçirilebilmesi

2000’li yıllarda hızlı bir büyüme ve kalkınmanın yaşanmasını sağlamıştır. 2008 küresel krizinin gelişmiş ülke ekonomilerinde meydana getirdiği sarsıntı kısa bir süre içerisinde gelişmekte olan ülke ekonomilerini ve Türkiye’yi de etkileyerek son yıllarda ekonomik bunalım ve yavaşlamayı beraberinde getirmiştir. Günümüzde, sermaye girişlerinin azalması ve büyümede yaşanan yavaşlamalar, kur hareketleri ve para politikasındaki gelişmeler, istihdam ve enflasyon gibi alanlarda kronikleşen sorunların doğmasına neden olmuştur.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 9

1- Aşağıdakilerden hangisi Marshall Planı’nın amaçları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Doğu Bloku'nun güçlenmesini sağlamak

2- İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hangi tarihlerde uygulanmaya çalışılmıştır?

Correct! Wrong!

Cevap: b) 1968-1972

3- Dış etkenlerin ve yaşanan deprem felaketinin olumsuz etkilerinin dışında, Türkiye ekonomisinin 1990’lı yıllarda sık aralıklarla krizlerle karşı karşıya kalmasının temel nedenleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Tek partili sistem

4- 1999 yılına gelindiğinde yaşanan kriz ile mücadele etmek için IMF destekli “..............................” adı altında 2000-2002 yılını kapsayan bir istikrar programı yürürlüğe konmuştur. Bu yolla yüksek kamu açıklarına bağlı yüksek enflasyonun azaltılması hedeflenmiştir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi uygun olur?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Döviz Kuruna Dayalı Enflasyonla Mücadele Programı

5- Hangi anlaşma ile ABD Doları’nın altın ile bağı kopmuş ve sabit fakat ayarlanabilir döviz kuru sistemini içeren Bretton Woods Uluslararası Para ve Finans Sistemi terkedilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Smithsonian Anlaşması

6- 2002'de Ak Parti hükümeti ile birlikte ortaya konan ......... kapsamlı bir programı ile iktisadi yapıda reformları hayata geçirilmiştir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi uygun olur?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Acil Eylem Planı

7- Demokrat Parti Döneminde aşağıdakilerden hangi bakanlık açılmıştır?

Correct! Wrong!

d) Koordinasyon Bakanlığı

8- Aşağıdakilerden hangisi Devlet Planlama Teşkilatının kurulduğu yıldır?

Correct! Wrong!

b) 1960

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 9
1- Aşağıdakilerden hangisi Marshall Planı’nın amaçları arasında yer almaz?
a) Türkiye ve Yunanistan’a destek olmak
b) Doğu Bloku’nun güçlenmesini sağlamak
c) Arazi sayısı ile tarımsal üretimde -elverişli iklim şartlarının da desteğiyle- artış sağlamak
d) ABD’nin etkinliğini artırmak
Cevap: b) Doğu Bloku’nun güçlenmesini sağlamak
2- İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hangi tarihlerde uygulanmaya çalışılmıştır?
a) 1973-1977
b) 1968-1972
c) 1963-1967
d) 1961-1965
Cevap: b) 1968-1972
3- Dış etkenlerin ve yaşanan deprem felaketinin olumsuz etkilerinin dışında, Türkiye ekonomisinin 1990’lı yıllarda sık aralıklarla krizlerle karşı karşıya kalmasının temel nedenleri arasında yer almaz?
a) Sürdürülemez borç dinamiği
b) Başta kamu bankaları olmak üzere finansal sistemdeki sağlıksız yapı
c) Diğer yapısal sorunların kalıcı bir çözüme kavuşturulamaması
d) Tek partili sistem
Cevap: d) Tek partili sistem
4- 1999 yılına gelindiğinde yaşanan kriz ile mücadele etmek için IMF destekli “…………………………” adı altında 2000-2002 yılını kapsayan bir istikrar programı yürürlüğe konmuştur. Bu yolla yüksek kamu açıklarına bağlı yüksek enflasyonun azaltılması hedeflenmiştir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi uygun olur?
a) Döviz Kuruna Dayalı Enflasyonla Mücadele Programı
b) Marshall Planı
c) Yakın İzleme Programı
d) Dezenflasyon programı
Cevap: a) Döviz Kuruna Dayalı Enflasyonla Mücadele Programı
5- Hangi anlaşma ile ABD Doları’nın altın ile bağı kopmuş ve sabit fakat ayarlanabilir döviz kuru sistemini içeren Bretton Woods Uluslararası Para ve Finans Sistemi terkedilmiştir?
a) Yakın İzleme Anlaşması
b) Stand-by anlaşması
c) Smithsonian Anlaşması
d) Uluslararası anlaşma
Cevap: c) Smithsonian Anlaşması
6- 2002’de Ak Parti hükümeti ile birlikte ortaya konan ……… kapsamlı bir programı ile iktisadi yapıda reformları hayata geçirilmiştir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi uygun olur?
a) Marshall Planı
b) Acil Eylem Planı
c) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
d) Dezenflasyon programı
Cevap: b) Acil Eylem Planı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 9
Kanalımıza Abone Olun

Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 9

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 9
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!