Genel İktisat 2021 final Soruları

Genel İktisat 2021 final Soruları

Genel İktisat 2021 final Soruları

1- Orijinden çıkan arz doğrusu dikey eksene yaklaşıyorsa aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir ?
A- Tekelleşme
B- Tam rekabet
C- Piyasa ekonomisi
D- Serbest Piyasa
E – Liberalleşme

Ceap : A- Tekelleşme

2- İhtiyaçları tatmine yarayan unsurlara ne ad verilmektedir?
A- Doğal kaynak
B- Faktor
C- Emek
D- Mal
E- Sermaye

Ceap : A- Doğal kaynak

3- Zarf Eğrisi hangi maliyetleri tanımlamaktadır?
A- Uzun dönem ortalama maliyet
B- Ortalama sabit maliyet
C-Kısa dönem ortalama maliyet
D- Ortalama toplam maliyet
E- Ortalama Değişir Maiyet

Ceap : A- Uzun dönem ortalama maliyet

4- Bir malın talep edilen miktarının, bu malın fiyat karşısındaki duyarlılığının ölçüsüne ne ad
verilir?
A- Talebin fiyat esnekliği
B- Talebin gelir esnekliği
C-Çapraz talep esnekliği
D- Talebin tercih esnekliği
E- Talebin ikame esnekliği

Ceap : A- Talebin fiyat esnekliği

5-Bir malın tüketim miktarları arttıkça marjinal faydanın seyri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir ?
A- Azalır
B- Değişmez
C-Önce azalır sonra minimumda sonra artar
D- Önce artar maksimumdan sonra azalır
E- Artar

Ceap : C-Önce azalır sonra minimumda sonra artar

6_Üretim miktarına bağlı olmayan maliyetler hangisi ile adlandırılır ?
A- Değişim maliyet
B- Ortalama değişir maliyet
C-Toplam maliyet
D- Ortalama Sabit maliyet
E- Sabit Maiyet

Ceap : E- Sabit Maiyet

7_Fayda aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir kavramdır ?
A- Tüketicilerin tercihi
B- Tüketicilerin sayısı
C-Tüketicilerin tatmini
D- Tüketicilerin geliri
E- Tüketicilerin ihtiyaçları

Ceap : C-Tüketicilerin tatmini

8_Üretim faktörünün ilave biriminin kullanımı sonucu firmanın toplam gelirinde meydana
gelen değişime ne ad verilmektedir ?
A- Marjinal faktör
B- Marjinal ürün
C-Marjinal ürün geliri
D- Marjinal faktör maliyeti
E- Marjinal gelir

Ceap : C-Marjinal ürün geliri

9_Tasarruf yaparak bir fedakarlıkta bulunmanın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A-İkramiye
B- Ücret
C- Rant
D- Kar
E- Faiz

Ceap : E- Faiz

10_ Duopolcu firmalar tek bir fiyat belirlediklerinde hangi piyasa yapısına benzer kar elde
edebilmektedirler?
A- Bileteral monopol
B- Oligopol
C- Duopol
D- Monopol
E- Monoposon

Ceap : D- Monopol

11_ Sermaye talebi nasıl bir taleptir ?
A- Türev talep
B- Esnek olmayan talep
C- İkame talep
D- Esnek talep
E- Bağlı talep

Ceap : E- Bağlı talep

12_ Aşağıdakilerden hangisi faktör piyasasında tek alıcı firmanın olduğu piyasadır?
A- Bileteral monopol
B- Monopson
C- Oligopol
D- Tam rekabet
E- Monopol

Ceap : A- Bileteral monopol

13_ Monopolcü bir firmanın marjinal gelir eğrisinin talep eğrisinin altında yer almasının
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Diğer firmaların yüksek maliyete çalışmaları
B- Firmanın daha fazla mal satabilmek için fiyatlarını düşürmesi
C- Marjinal maliyetin sürekli azalması
D- Marjinal gelirin belirli bir satış düzeyinden sonra artması
E- Firmanın piyasadaki diğer firmaların satışını engellemek için fiyatları yüksek tutması

Ceap : B- Firmanın daha fazla mal satabilmek için fiyatlarını düşürmesi

14_ Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın ortalama geliri (OG) ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
A- Üretimle birlikte azalır
B- Sabittir ve fiyata eşittir
C- Üretimle birlikte artar
D- Önce artar sonra azalır
E- Ortalama maliyete bağlı olarak artar

Ceap : B- Sabittir ve fiyata eşittir

15_ Emek piyasalarında işçi ve işveren grupları, arasındaki pazarlıkla ücretin belirlenmesi ne
olarak ifade edilmektedir ?
A- Asgari geçim düzeyi
B- Rekabet
C- İşçinin toplam maliyeti
D- İşçinin marjinal verimliliği
E- Toplu pazarlık

Ceap : A- Asgari geçim düzeyi

16_ Monopolcünün karşılaştığı talep eğrisi nasıldır?
A- Tam rekabetinkinden daha yatık
B- Sonsuz esnek
C- Monopollü rekabettekinden daha esnek
D- Piyasa talep eğrisi ile aynı
E- Marjinal gelirin altında

Ceap : D- Piyasa talep eğrisi ile aynı

17-Monopolcü firmanın denge koşulu aşağıdakilerden hangisidir ?
A- OM=OG
B- MM>MG
C- MM=MG
D- MM<MG
E- MM=OM

Ceap : C- MM=MG

18_ İşletmenin elindeki maddi varlıklara ne ad verilir?
A- Ara malı
B- Toprak
C- Sermaye
D- Emek
E- Nihai mal

Ceap : C- Sermaye

Genel İktisat 2021 final Soruları

19_ Firma emek talebini neye göre ayarlamaktadır ?
A- Emeğin arzına
B- Emeğin reel ücretine
C- Emeğin normal ücretine
D- Emeğin marjinal verimliliğine
E- Emeğin maliyetine

Ceap : D- Emeğin marjinal verimliliğine

20_ Hangi piyasa yapısında firma faktöre sağladığı değerin altında ödeme yapmaktadır?
A- Monopol
B- Monopsom
C- Tam rekabet
D- İkili Monopol
E- Bileteral Monopol

Ceap : B- Monopsom

21_ marjinal ürünün sıfır olduğu noktada,toplam ürün nasıldır ?
A- Maksimumdur
B- Minimumdur
C- Sıfırdır
D- Negatiftir
E- Artmaktadır

Ceap : A- Maksimumdur

22-Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrisinin özelliklerinden değildir?
A- Eğri üzerindeki her nokta farklı üretim düzeyini gösterir
B- Dışbükeydir
C- Marjinal teknik ikame özelliğini taşır
D- Birbirlerini kesmezler
E- Paralel eğrilerdir

Ceap : A- Eğri üzerindeki her nokta farklı üretim düzeyini gösterir

23-Arz eğrisi üzerindeki iki nokta arasında kalan kısmının esnekliğine ne ad verilmektedir ?
A- Yay esnekliği
B- Nokta esnekliği
C- Fiyat esnekliği
D- Çapraz esneklik
E- Gelir esnekliği

Ceap : A- Yay esnekliği

24_ Sermaye arzı kimler tarafından yapılmaktadır ?
A- İşçiler
B- Firmalar
C- Tasarruf sahipleri
D- Tüketiciler
E- İşverenler

Ceap : C- Tasarruf sahipleri

25- Aşağıdakilerden hangisi belirli piyasada ve çeşitli ücret düzeylerinde firmaların istihdam
üretmek üzere talep ettikleri emek miktarıdır ?
A- Emek arzı
B- Faktor arzı
C- Emek talebi
D- Faktor talebi
E- Sermaye talebi

Ceap : C- Emek talebi

26_ Aşağıdakilerden hangisi yalnızca iki satıcının bulunduğu piyasa türüdür?
A- Oligopol
B- Bileteral monopol
C- Monopsom
D- Duopol
E- MOnopol

Ceap : D- Duopol

27_ Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden birisi değildir ?
A- Satıcı sayısı çok
B- Piyasaya giriş çıkış yoktur
C- Alıcı sayısı çok
D- Fiyat veri
E- Mallar homojen

Ceap : B- Piyasaya giriş çıkış yoktur

28_ Üretimi oluşturan üretim faktörlerinin bunun sonucunda aldıkları payların belirlendiği
piyasa aşağıdakilerden hangisidir ?
A- Faktor Piyasası
B- Mal piyasası
C- Para Piyasası
D- Varlık Piyasası
E- Hizmet Piyasası

Ceap : A- Faktor Piyasası

29_ Aşağıdakilerden hangisi emek sahibine yapmış olduğu iş karşılığı ödenen ancak
satınalma gücünü göstermeyen para miktarıdır ?
A- Faktor ücreti
B- Reel ücret
C- Ücret
D- Varlık
E- Nominal ücret

Ceap : E- Nominal ücret

30_ Aşağıdakilerden hangisi faktör piyasasında faktör arz eden tek satıcı firmaya karşın
faktör talep eden tek alıcı firmanın olduğu piyasadır ?
A- Bileteral MOnopol
B- Oligopol
C- Monopsom
D- Monopol
E- Monopolcü

Ceap : A- Bileteral MOnopol

31_ Toprağın üretimden aldığı pay ne ile ifade edilmektedir
A- Kira
B- Rant
C- Faiz
D- Kar
E- Ücret

Ceap : B- Rant

32-Üretim faktörünün ilave biriminin kullanımı sonucu firmanın toplam maliyetinde meydana
gelen değişime ne ad verilmektedir ?
A- Marjinal faktör maliyeti
B- Marjinal gelir
C- Marjinal ürün
D- Marjinal faktör
E- Marjinal ürün geliri

Ceap : A- Marjinal faktör maliyeti

33- Hangi tür piyasada giriş çıkış engelinin olması aşırı karların uzun dönemde de devam
etmesine imkan vermektedir_
A- İkili monopol piyasası
B- Çift yanlı monopol piyasası
C- Monopol
D- Oligopol piyasası
E- Tam rekabet piyasası

Ceap : C- Monopol

34_ Emek talebinin neyin azalan fonksiyonu olduğu kabul edilmektedir ?
A- Verimlilik
B- Ücretin
C- Reel ücretin
D- Maliyetin
E- Nominal ücretin

Ceap : D- Maliyetin

 

Genel İktisat 2021 final Soruları

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Auzef Genel İktisat Ders Kitabı PDF

Genel İktisat Ünite -10

Genel İktisat Ünite -10

Faktör Piyasaları

Faktör Piyasaları

Faktör Piyasaları
Faktör Talebi
Faktör Kullanım Kararını Etkileyen Unsurlar
Faktör Arzı
Faktör Piyasasında Fiyatın Oluşumu
Faktör Piyasası
Faktör talebi
Dolaylı Talep
Faktör Arzı
Marjinal Ürün Geliri
Marjinal Faktör Maliyeti

Bölüm Soruları

1) Üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

a) Faktör piyasası
b) Mal piyasası
c) Hizmet piyasası
d) Para piyasası
e) Tahvil piyasası

Cevap : a) Faktör piyasası

2) Faktör talebinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Faktörlerin verimliliği ile ters yönde değişmesi
b) Sabit olması
c) Faktör arzına bağlı olması
d) Türev talep olması
e) Faktörün kendi fiyatından etkilenmemesi

Cevap : d) Türev talep olması

3) Herhangi bir malın talebinin artması durumunda o malın üretiminde kullanılan faktörlerin talebi nasıl değişme gösterir?

a) Faktör talebi değişmez
b) Faktör talebi azalır
c) Faktör talebi artar
d) Faktör talebi önce artar sonra azalır
e) Hiçbiri

Cevap : c) Faktör talebi artar

4) Ek bir birim faktörün istihdam edilmesi nedeniyle firmanın maliyetlerinde ortaya çıkan artışa ne ad verilir?

a) Marjinal fiziki ürün
b) Toplam maliyet
c) Marjinal faktör maliyeti
d) Ortalama maliyet
e) Marjinal gelir

Cevap : c) Marjinal faktör maliyeti

5) Aşağıdakilerden hangisi faktör talebini etkileyen unsurlardan biri değildir?

a) Diğer üretim faktörlerinin fiyatı
b) Talep edilen mal miktarı
c) Üretim faktörünün fiyatı
d) Bireyin boş zaman tercihi
e) Faktör verimliliği

Cevap : d) Bireyin boş zaman tercihi

6) Bir firma aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda faktör alımını durdurur?

a) Marjinal ürün geliri = Marjinal faktör maliyeti
b) Ortalama faktör maliyeti = Ortalama faktör alımını durdurur
c) Faktör talep esnekliği = Ürün talep esnekliği
d) Marjinal gelir = Marjinal maliyet
e) Ortalama maliyet = Ortalama gelir

Cevap : a) Marjinal ürün geliri = Marjinal faktör maliyeti

7) Bir üretim faktöründen bir birim daha kullanıldığında elde edilecek ek hasılata ne denir?

a) Sermayenin marjinal verimliliği
b) Marjinal azalan ikame
c) Marjinal ürün hasılatı
d) Toplam ürün
e) Marjinal hasılat

Cevap : c) Marjinal ürün hasılatı

8) Faktör fiyatı değiştiğinde talep edilen faktör miktarının değişim oranını gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Talebin fiyat esnekliği
b) Talebin gelir esnekliği
c) Faktör talep esnekliği
d) Çapraz talep esnekliği
e) Nokta talep esnekliği

Cevap : c) Faktör talep esnekliği

9) Aşağıdakilerden hangisi faktör talep esnekliğini arttırmaz?

a) İlgili malın talep esnekliğinin yüksek olması
b) Faktör maliyetinin firmanın toplam maliyeti içindeki payının yüksek olması
c) Faktörler arası ikamenin zor olması
d) Faktör fiyatının değişmesinden sonra geçen sürenin uzaması
e) Faktörlerin tamamlayıcı unsur taşıması

Cevap : d) Faktör fiyatının değişmesinden sonra geçen sürenin uzaması

10) Firmanın faktör talebi neye eşittir?

a) Marjinal faktör maliyetine
b) Marjinal ürün gelirine
c) Toplam maliyetteki değişime
d) Diğer faktör fiyatına
e) Üretim miktarına

Cevap : b) Marjinal ürün gelirine

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Auzef Genel İktisat Ders Kitabı PDF

Genel İktisat Ünite -9

Genel İktisat Ünite -9

Eksik Rekabet ; Düopol – Oligopol – Monopollü Rekabet

Eksik Rekabet ; Düopol – Oligopol – Monopollü Rekabet

Düopol Piyasaları
Oligopol Piyasaları
Anlaşmalı Oligopoller – Karteller
Monopollü Rekabet Piyasaları
Duopol
Oligopol
Dirsekli Talep Eğrisi
Kartel
Monopollü Rekabet

Eksik Rekabet ; Düopol – Oligopol – Monopollü Rekabet

Bölüm Soruları

1) Hangi piyasa türünde firmalar kendi aralarında anlaşarak monopol firma durumuna gelmektedir?

a) Tam rekabet
b) Düopol
c) İkili monopol
d) Çift yanlı monopol
e) Monopollü rekabet

Cevap : b) Düopol

2) Ürünün homojen olmadığı az sayıda satıcının faaliyet gösterdiği ve girişte yüksek engellerin bulunduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tam rekabet
b) Monopol
c) Monopolcü rekabet
d) Oligopol
e) Düopson

Cevap : d) Oligopol

3) Oligopol firmalarının karlarını bir grup halinde maksimize etmeleri durumunda ortaya çıkan oligopol türüne ne ad verilir?

a) Tam oligopol
b) Kısmi oligopol
c) Sınırlı oligopol
d) Farklılaştırılmış oligopol
e) Noksan oligopol

Cevap : a) Tam oligopol

4) Oligopolde firmaların elde ettikleri karı arttırmak için üretim miktarını azaltmak ve ürün fiyatını arttırmak şeklinde oluşturulan organizasyona ne ad verilir?

a) Tekel
b) Kartel
c) Tröst
d) Saf Oligopol
e) Noksan Oligopol

Cevap : b) Kartel

5) Dirsekli talep modelinin temelinde hangi görüş vardır?

a) Fiyat artarken rakipler izlemez, düşerken izlerler
b) Rakibin satış miktarı sabittir
c) Rakibin fiyatı sabittir
d) Tüm rakipler aynı maliyet yapısındadır
e) Rakibin maliyeti sabittir

Cevap : a) Fiyat artarken rakipler izlemez, düşerken izlerler

6) Aşağıdakilerden hangisi monopolcü rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?

a) Çok sayıda alıcı ve satıcının olması
b) Firmaların reklam harcamalarının yüksek olması
c) Piyasaya giriş çıkışların önünde bir engelin bulunmaması
d) Malların ikame olanaklarının yüksek olması
e) Firmaların fiyat farklılaştırması yapabilmesi

Cevap : e) Firmaların fiyat farklılaştırması yapabilmesi

7) Monopol piyasaları ile monopollü rekabet piyasaları arasındaki en önemli fark nedir?

a) Yüksek fiyattan mal satışı
b) Talebin esneklik derecesi
c) Tanıtım masrafları
d) Alıcı kitlesi
e) Düşük fiyattan mal satışı

Cevap : c) Tanıtım masrafları

8) Aşağıdakilerden hangisi monopollü rekabet uzun dönem firma dengesinin sonuçlarından değildir?

a) Reklam masrafları israfa yol açar
b) Üretim fazlası vardır
c) Aşırı kar yoktur
d) Zarar eden firma yoktur
e) Üretim en düşük maliyetle yapılmamaktadır

Cevap : b) Üretim fazlası vardır

9) Monopollü rekabet piyasasında uzun dönemde ekonomik karın ortadan kalkma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Maliyetlerin farklılaşması
b) Ürün farklılaştırmasının varlığı
c) Piyasada çok sayıda satıcının bulunması
d) Piyasaya girişte engel bulunmaması
e) Reklam maliyetleri

Cevap : c) Piyasada çok sayıda satıcının bulunması

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Auzef Genel İktisat Ders Kitabı PDF

Genel İktisat Ünite -8

Genel İktisat Ünite -8

Eksik Rekabet Piyasaları

Eksik Rekabet Piyasaları

-Monopolcü Firma Gelirleri
-Monopol Piyasalarında Denge Durumu
-Monopolde Fiyat Farklılaştırması
-Monopson Piyasası
-Çift Yanlı Monopol
-İkili Monopol-Bilateral Monopol

Eksik Rekabet Piyasaları

Tekel
Fiyat Farklılaştırması
Çift Yanlı Monopol
Monoposon
İkili Monopol

Bölüm Soruları

1) Monopolcü bir firmanın marjinal gelir eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Talep eğrisine eşittir.
b) Fiyata eşittir
c) Ortalama gelire eşittir
d) Talebin altında kalan negatif eğimli bir doğrudur
e) Talebin üstünde kalan pozitif eğimli bir doğrudur.

Cevap : d) Talebin altında kalan negatif eğimli bir doğrudur

2) Marjinal maliyetin marjinal hasılatın aştığı bir üretim hacminde monopolcü bir firma şu hallerden hangisi ile karşı karşıya kalır?

a) Denge üretim hacmi
b) Denge üretim hacminden yüksek üretim hacmi
c) Denge üretimden düşük üretim hacmi
d) Denge durumundakinden daha yüksek marjinal hasılatla
e) Denge durumundakinden daha düşük marjinal maliyetle

Cevap : b) Denge üretim hacminden yüksek üretim hacmi

3) Monopolcü bir firmanın ortalama hasılat eğrisi nasıldır?

a) Artan eğime sahip bir eğri
b) Azalan eğime sahip bir eğri
c) Yatay eksene paralel bir doğru
d) Dikey eksene paralel bir doğru
e) Önce artan sonra azalan bir eğri

Cevap : b) Azalan eğime sahip bir eğri

4) Monopol piyasasında firmanın karlılık durumunun göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Toplam gelirin maksimum olması
b) Marjinal gelir marjinal maliyet eşitliği
c) Marjinal gelirin maksimum olması
d) Toplam gelir toplam maliyet eşitliği
e) Marjinal maliyetin minimum olması

Cevap : b) Marjinal gelir marjinal maliyet eşitliği

5) Monopolcü bir firma, tüketici rantına el koymak için aşağıdakilerden hangisini yapar?

a) Malın fiyatını kendisi belirler
b) Malın miktarını kendisi belirler
c) Esnekliği düşük mallar üretir
d) Mal farklılaştırmasına gider
e) Hiçbiri

Cevap : d) Mal farklılaştırmasına gider

6) Monopolcü firmanın daha fazla kar elde etmek için aynı ürünü farklı alt piyasalarda farklı fiyatlardan satmasına ne denir?

a) Fiyat farklılaştırması
b) Piyasa farklılaştırması
c) Ürün farklılaştırması
d) Pazar bölmesi
e) Hiçbiri

Cevap : a) Fiyat farklılaştırması

7) Aşağıdakilerden hangisi monopolün sonuçlarından değildir?

a) Monopolde uzun dönemde aşırı kar ortadan kalkmaz
b) Üretim etkin değildir
c) Fiyat marjinal maliyetten daima büyüktür
d) Firma satışlarını arttırmak için reklam yapabilir
e) Firma tam kapasite ile çalışmak zorundadır

Cevap : c) Fiyat marjinal maliyetten daima büyüktür

8) Monopson piyasalarında satıcılara ödenen fiyat hangi piyasa yapısına göre düşük düzeyde kalmaktadır?

a) Tam rekabet
b) Monopol
c) Düopol
d) Oligopol
e) Monopollü rekabet

Cevap : a) Tam rekabet

9) Tek alıcı ve tek satıcının bulunduğu piyasa yapısında tek bir fiyatın bulunduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Monopol
b) Tam rekabet
c) Monopson
d) Bilateral monopol
e) Düopol

Cevap : d) Bilateral monopol

10) Piyasa yapısında malı satın alan alıcı aynı zamanda o malın satıcısı durumunda ise hangi piyasa türü söz konusu olmaktadır?

a) Tam rekabet
b) Düopson
c) Çift yanlı monopol
d) İkili monopol
e) Düopol

Cevap : c) Çift yanlı monopol

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Auzef Genel İktisat Ders Kitabı PDF

Genel İktisat Ünite -7

Genel İktisat Ünite -7

Piyasa Şekilleri

Piyasa Şekilleri

Genel İktisat Ünite Vize

Piyasa Şekilleri

1. Birbiriyle ile rekabet eden az sayıda firmanın bulunduğu ve her birinin üretimindeki değişmelerin piyasa fiyatını etkileyebilecek durumda olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oligopson
B) Monopol
C) Oligopol
D) Tekelci rekabet
E) Monopson

Cevap: C) Oligopol

2. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabete ait bir özellik değildir?

A) Atomize
B) Mobilite
C) Homojenlik
D) Şeffaflık
E) Ürün farklılaştırması

Cevap: E) Ürün farklılaştırması

3. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın ortalama geliri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) Firmanın marjinal maliyetine
B) Malın satış fiyatına
C) Firmanın toplam maliyetine
D) Firmanın toplam gelirine
E) Firmanın üretim miktarına

Cevap: B) Malın satış fiyatına

4. Tam rekabet piyasasında firmanın karını azamileştirmek için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?

A) Marjinal maliyet = Marjinal hasılat
B) Ortalama maliyet = Ortalama hasılat
C) Marjinal hasılat = Ortalama hasılat
D) Fiyat = Ortalama hasılat
E) Ortalama değişken maliyet = Marjinal hasılat

Cevap: A) Marjinal maliyet = Marjinal hasılat

5. Toplam gelir ie toplam maliyetin birbirine eşit olduğu üretim düzeyine ne denir?

A) Kapanma noktası
B) Maksimum kar noktası
C) Başa baş noktası
D)Denge noktası
E) Minimum zarar noktası

Cevap: C) Başa baş noktası

6. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasalarının karakteristik özelliklerinden biri değildir?

A) Alıcı ve satıcıların tam bilgiye sahip olması
B) Çok sayıda satıcı olması
C) Çok sayıda alıcı olması
D) Piyasaya girişte kısıtlamalar olması
E) Malların homojen olması

Cevap: D) Piyasaya girişte kısıtlamalar olması

7. Tam rekabette uzun dönemde firmaların normal karla yetinmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herkesin bilgiye eşit uzaklıkta olması
B) Malın homojen olması
C) Piyasaya giriş çıkışların serbest olması
D) Alıcıların çok olması
E) Alıcıların fiyatı etkileyememesi

Cevap: C) Piyasaya giriş çıkışların serbest olması

8. Uzun dönemde tam rekabet piyasasına ait bir firmada aşırı kâr için ne söylenebilir?

A) Sıfırdır
B) Var ama çok az
C) Pozitif
D) Azalarak artar
E) Üretim miktarı arttıkça artar

Cevap: A) Sıfırdır

9. Hiçbir reklam harcaması yapmayan bir endüstri aşağıdaki piyasalardan hangisi içindedir?

A) Tam rekabet
B) Oligopol
C) Monopol
D) Eksik rekabet
E) Monopollü rekabet

Cevap: A) Tam rekabet

10. İkamesi bulunmayan bir malın tekel durumundaki satıcısına ne denir?

A) Monopollü rekabet
B) Tam rekabet
C) Monopson
D) Oligopol
E) Monopol

Cevap: E) Monopol

Genel İktisat

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Auzef Genel İktisat Ders Kitabı PDF

Genel İktisat Ünite -6

Genel İktisat Ünite -6

Üretim Maliyetleri

Üretim Maliyetleri

Genel İktisat Ünite Vize

Üretim Maliyetleri

1. Üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin değiştirilmesine olanak sağlayan döneme ne ad verilir?

A) Kısa dönem
B) Çok kısa dönem
C) Orta dönem
D) Uzun dönem
E) Piyasa dönemi

Cevap: A) Kısa dönem

2. Bütün girdilerinin miktarlarının değiştirilebileceği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Piyasa dönemi
B) Kısa dönem
C) Uzun dönem
D) Çok kısa dönem
E) Pazar dönemi

Cevap: C) Uzun dönem

3. Değişir maliyetler toplamının üretim miktarına bölünmesi ile elde edilen maliyet kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marjinal maliyet
B) Ortalama toplam maliyet
C) Ortalama sabit maliyet
D) Ortalama değişir maliyet
E) Sabit maliyet

Cevap: D) Ortalama değişir maliyet

4. Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyetlere bir örnek değildir?

A) Fabrikanın kirası
B) İşçi ücretleri
C) Belediye harçları
D) Bina ve arazi vergileri
E) Amortismanlar

Cevap: B) İşçi ücretleri

5. Firmanın birim üretim başına düşen maliyetine ne ad verilir?

A) Ortalama toplam maliyet
B) Ortalama sabit maliyet
C) Ortalama değişken maliyet
D) Marjinal maliyet
E) Toplam maliyet

Cevap: A) Ortalama toplam maliyet

6. Kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin U biçiminde olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölçeğe göre artan ve azalan verimler
B) Ölçeğe göre artan ve sabit verimler
C) Sabit marjinal verimler kanunu
D) Sabit ve artan marjinal verimler kanunu
E) Artan ve azalan marjinal verimler kanunu

Cevap: E) Artan ve azalan marjinal verimler kanunu

7. Ölçek ekonomileri söz konusu olduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Uzun dönem ortalama maliyet düşer
B) Uzun dönem ortalama maliyet artar
C) Kısa dönem ortalama maliyet artar
D) Kısa dönem ortalama maliyet düşer
E) Kısa dönem ortalama maliyet değişmez

Cevap: A) Uzun dönem ortalama maliyet düşer

8. Aşağıdakilerden hangisi firma dışı fakat endüstri içi kazanç durumunu ifade etmektedir?

A) İçsel ekonomiler
B) İçsel-eksi ekonomiler
C) Dışsal ekonomiler
D) Dışsal-eksi ekonomiler
E) Artan maliyetli endüstri

Cevap: C) Dışşal ekonomiler

9. Piyasa denge koşulu hangi durumda oluşmaktadır?

A) Arz ve talebin birbirine eşit olması
B) Talebin arzdan fazla olması
C) Arzın talepten fazla olması

D) Arz ve talep edenlerin kararları doğrultusunda
E) Arz ve talebin eşit olmaması

Cevap: A) Arz ve talebin birbirine eşit olması

10. Denge fiyatına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Arz ve talep miktarının eşitlendiği fiyattır
B) Arz fazlalığı yoktur
C) Talep fazlalığı yoktur
D) Piyasada mal darlığı vardır
E) Denge fiyatından mal satın almak isteyen herkes mal alabilir

Cevap: D) Piyasada mal darlığı vardır

Genel İktisat Ünite Vize

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Auzef Genel İktisat Ders Kitabı PDF

Genel İktisat Ünite -5

Genel İktisat Ünite -5

Arz Tahlilleri

Arz Tahlilleri

Genel İktisat Ünite Vize

Arz Tahlilleri

1. Toprak, emek ve sermayeden oluşan kaynaklara ne ad verilir?

A) Çıktı
B) Üretim faktörü
C) Ürün
D) Doğal kaynak
E) İmalat

Cevap: B) Üretim faktörü

2. Mal ve hizmetlerin miktar ve faydasını yaratma ve arttırma işlemine ne ad verilmekted_r?

A) Üretim
B) Tüketim
C) Arz
D) İhtiyaç
E) Talep

Cevap: A) Üretim

3. Bazı girdilerin değiştirilebileceği ancak her şeyin değiştirilmesi için yeterli uzunlukta olmayan döneme ne ad verilir?

A) Piyasa dönemi
B) Uzun dönem
C) Çok uzun dönem
D) Pazar dönemi
E) Kısa dönem

Cevap: E) Kısa dönem

4. Bütün girdilerinin miktarlarının değiştirilebileceği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Piyasa dönemi
B) Kısa dönem
C) Uzun dönem
D) Çok kısa dönem
E) Pazar dönemi

Cevap: C) Uzun dönem

5. Toplam fayda ilk etapta azalarak artar ve toplam fayda maksimuma ulaştıktan sonra azalmaya başlar. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azalan marjinal fayda yasası
B) Artan marjinal fayda yasası
C) Değişen marjinal fayda yasası

D) Azalan toplam fayda yasası
E) Artan toplam fayda yasası

Cevap: A) Azalan marjinal fayda yasası

6. Üretim fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Her zaman doğrusal bir fonksiyondur
B) Yalnızca ölçeğe göre sabit getiriyi gösterir
C) Teknolojik gelişme fonksiyonu aşağıya kaydırır
D) Üretim faktörlerinden birisinin değişmesi ile ortaya çıkan üretimi gösterir
E) Fonksiyona giren üretim faktörlerinin marjinal fiziki ürünlerine ulaşmak mümkündür

Cevap: E) Fonksiyona giren üretim faktörlerinin marjinal fiziki ürünlerine ulaşmak mümkündür

7. Aşağıdakilerden hangisi, aynı toplam ürün miktarını sağlamaya imkan verecek girdi bileşimlerinin geometrik yerlerini birleştiren eğridir?

A) Kayıtsızlık eğrisi
B) Eş ürün eğrisi
C) Farksızlık eğrisi
D) Anlaşma eğrisi
E) Bağıt eğrisi

Cevap: B) Eş ürün eğrisi

8. Eş ürün eğrilerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi faktörler arası ikame olduğu varsayımının sonucudur?

A) Üzerindeki her noktanın eşit üretim düzeyini göstermesi
B) Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek üretim düzeyini göstermesi
C) Birbirlerini ve genellikle eksenleri kesmemesi
D) Azalan (negatif) eğimli olması
E) Orijine göre dışbükey olması

Cevap: D) Azalan (negatif) eğimli olması

9. Eş maliyet doğrusu aşağıdakilerden hangi durumu belirtir?

A) Üreticinin teknik seçimleri
B) Faktör bileşimini
C) Faktör bileşiminin maliyetini

D) Eş ürün eğrileri ile teğet olma durumunu
E) Eş ürün eğrilerinin birbirlerini kesme durumunu

Cevap: C) Faktör bileşiminin maliyetini

10. Üretici bütçesindeki değişim sonucu daha fazla faktör alımı ile üretim artışı söz konusu ise bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Gelir tüketim eğrisi
B) Eş ürün eğrisi
C) Bütçe doğrusu
D) Genişleme yolu
E) Eş maliyet doğrusu

Cevap: D) Genişleme yolu

Genel İktisat Ünite Vize

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Auzef Genel İktisat Ders Kitabı PDF

Genel İktisat Ünite -4

Genel İktisat Ünite -4

Talep Tahlilleri

Talep Tahlilleri

Genel İktisat Ünite Vize

Talep Tahlilleri

1. Çeşitli mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılaması ile yaratılan memnuniyete ne denir?

A) Değer
B) Harcama
C) Tüketim
D) Talep
E) Fayda

Cevap: E) Fayda

2. Teorik olarak faydanın ölçülebileceğini varsayan fayda görüşü aşağıdakilerden hangisi dir?

A) Kardinal fayda
B) Ordinal fayda
C) Marjinal fayda
D) Toplam fayda
E) Azalan fayda

Cevap: A) Kardinal fayda

3. Aşağıdakilerden hangisi farksızlık (kayıtsızlık) eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Orijinden uzaklaştıkça fayda seviyelerinin artması
B) Negatif eğimli olmaları
C) Birbirlerini ve eksenleri kesmemeleri
D) Genellikle orijine göre dışbükey olmaları
E) Her noktada aynı eğime sahip olmaları

Cevap: E) Her noktada aynı eğime sahip olmaları

4. Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin sabit geliri ile iki malı hangi miktarlarda tüketme olanaklarına sahip olduğunu gösteren seçim noktalarını birleştiren doğrudur?

A) Maliyet kısıtı
B) Fiyat-tüketim eğrisi
C) Gelir- tüketim
D) Genişleme yolu
E) Bütçe doğrusu

Cevap: E) Bütçe doğrusu

5. Aşağıdakilerden hangisi kayıtsızlık eğrilerinin özelliklerindendir?

A) Pozitif eğimlidirler
B) Birbirlerini keserler
C) Üzerlerindeki her nokta farklı tatmin düzeyini gösterir
D) Orijine göre dışbükeydirler
E) Eksenleri keserler

Cevap: D) Orijine göre dışbükeydirler

6. Belirli bir zaman diliminde bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada meydana gelen değişmeye ne denir?

A) Kardinal fayda
B) Ordinal fayda
C) Marinal fayda
D) Maksimum fayda
E) Minimum fayda

Cevap: C) Marjinal fayda

7. Bir malın tüketilen miktarları eşit miktarlarda arttırıldığında, her yeni birimin sağladığı faydanın küçüleceğini belirten yasaya ne ad verilir?

A) Azalan verimler yasası
B) Azalan marjinal fayda yasası
C) Talep yasası
D) Arz yasası
E) Gresham yasası

Cevap: B) Azalan marjinal fayda yasası

8. Aşağıdakilerden hangisi marjinal faydayı göstermektedir?

A) ΔQ ∕ ΔL
B) ΔTUa ∕ Qa
C) TUa ∕ ΔQa
D) ΔTUa ∕ ΔQa
E) TUa ∕ Qa

Cevap: D) ΔTUa ∕ ΔQa

9. Mal fiyatı sabit iken tüketiciye daha fazla mal satın alma imkanını sağlayan eğri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gelir-tüketim eğrisi
B) Kayıtsızlık eğrisi
C) Eş ürün eğrisi
D) Genişleme yolu
E) Bütçe doğrusu

Cevap: A) Gelir-tüketim eğrisi

10. Reel gelir arttığında tüketicinin talebinin azaldığı mala ne ad verilir?

A) Serbest mal
B) Ekonomik mal
C) Normal mal
D) Düşük mal
E) Esnek mal

Cevap: D) Düşük mal

Genel İktisat Ünite Vize

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Auzef Genel İktisat Ders Kitabı PDF

Genel İktisat Ünite -3

Genel İktisat Ünite -3

Arz Esnekliği Ve Piyasa Kavramı

Arz Esnekliği Ve Piyasa Kavramı

Genel İktisat Ünite Vize

Arz Esnekliği Ve Piyasa Kavramı

1. Arz eğrisi yatay eksene paralel bir doğru ise aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A) Arz esnekliği sıfırdır.
B) Arz esnekliği birden küçüktür.
C) Arz esnekliği bire eşittir.
D) Arz esnekliği birden büyüktür.
E) Arz esnekliği sonsuzdur.

Cevap: E) Arz esnekliği sonsuzdur.

2. Arz ve talep eğrilerinin ters yönde ancak aynı miktarda kayması durumunda talep eğrisi sola arz eğrisi sağa kayarsa denge fiyatındaki ve miktarındaki değişme hangi yöndedir?

A) Denge fiyatı düşer denge miktarı artar
B) Denge fiyatı artar denge miktarı düşer
C) Denge fiyatı ve denge miktarı artar
D) Denge fiyatı ve denge miktarı azalır
E) Denge fiyatı düşer denge miktarı değişmez

Cevap: E) Denge fiyatı düşer denge miktarı değişmez

3. Bir malın talebi sabitken arzı azalırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Denge miktarı artar, denge fiyatı sabit kalır
B) Hem denge fiyatı hem de denge miktarı azalır
C) Hem denge fiyatı hem de denge miktarı artar
D) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır
E) Denge fiyatı azalır, denge miktarı sabit kalır

Cevap: D) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır

4. Bir malın piyasa talep ve arz eğrilerinin kesişmesi

A) Denge fiyatını
B) Denge m_ktarını
C) Hem talep fazlasını hem de arz fazlasının olmadığı bir noktayı
D) Yukarıdakilerin hepsini
E) Hiçbiri

Cevap: D) Yukarıdakilerin hepsini

5. Arz esnekliği ve dönem uzunluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Piyasa döneminde arz esnekliği birden büyüktür
B) Kısa dönemde arz esnekliği birden küçüktür
C) Uzun dönemde arz esnekliği birden büyüktür
D) Dönem uzunluğu arttıkça arz esnekliği büyür
E) Çok kısa dönemde arz esnekliği sıfırdır

Cevap: A) Piyasa döneminde arz esnekliği birden büyüktür

6. Esnek bir talep karşısında arzdaki artış ve azalışlarda aşağıdakilerden hangi durum ortaya çıkmaktadır?

A) Arz sağa kayınca fiyat düşmekte, sola kayınca fiyat yükselmekte
B) Fiyat düşmekte denge miktarı artmakta
C) Fiyatta küçük miktarda büyük oranlarda değişim olur
D) Fiyat yükselmekte denge miktarı azalmakta
E) Arz sola kayınca fiyat düşmekte,sağa kayınca fiyat yükselmekte

Cevap: C) Fiyatta küçük miktarda büyük oranlarda değişim olur

7. İşletmenin üretimde hiçbir şeyi değiştiremediği döneme ne ad verilir?

A) Piyasa dönemi
B) Kısa dönem
C) Orta dönem
D) Uzun dönem
E) Teknolojik dönem

Cevap: A) Piyasa dönemi

8. Tüketici rantı tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüketicinin fiili olarak ödediği miktar ile ödemeye razı olduğu miktar arasındaki fark

B) Tüketicinin ödemeye razı olduğu miktarla fiili olarak ödediği miktar arasındaki fark

C) Tüketicinin fiili olarak ödediği ve ödemeye razı olduğu miktarların toplamı

D) Tüketicinin ödemeye razı olduğu miktarın fiili olarak ödediği miktara bölümü

E) Tüketicinin fiili olarak ödediği miktar

Cevap: B) Tüketicinin ödemeye razı olduğu miktarla fiili olarak ödediği miktar arasındaki fark

9. Örümcek ağı teoremine göre herhangi bir nedenle piyasa dengesinin bozulması durumunda gittikçe dengeye yönelen dalgalanmalar sonucunda piyasa dengesinin kendiliğinden oluşması aşağıdakilerden hangisi geçerli olduğunda söz konusu olur?

A) Talep ve arz eğrilerinin aynı eğime sahip olması durumunda
B) Arz eğrisinin talep eğrisinden daha yatık olması durumunda
C) Talep eğrisinin esnekliğinin sıfır olması durumunda
D) Talep eğrisinin arz eğrisinden daha yatık olması durumunda
E) Arz esnekliğinin 1 olması durumunda

Cevap: D) Talep eğrisinin arz eğrisinden daha yatık olması durumunda

Genel İktisat Ünite Vize

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Auzef Genel İktisat Ders Kitabı PDF

Genel İktisat Ünite -2

Genel İktisat Ünite -2

Talep Esnekliği Ve Arz Kavramı

Talep Esnekliği Ve Arz Kavramı

Talep Esnekliği Ve Arz Kavramı

1. Bir malın fiyatındaki yüzdesel değişme, talep edilen yüzdesel değişmeye eşit ise talebin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) ed=1
B) ed<1
C) ed>1
D) ed=0
E) ed=8

Cevap: A) ed=1

2. Talep eğrisi dikey eksene paralel dik bir doğru biçiminde ise talebin fiyat esnekliğinin değeri kaçtır?

A) de:0
B) de:1
C) de>1
D) de<1
E) de:∞

Cevap: A) de:0

3. Talep esnekliğinde miktar ve fiyatları dikkate alan esneklik kavramı hangisidir?

A) Nokta esnekliği
B) Yay esnekliği
C) Çapraz esneklik
D) Gelir esnekliği
E) İlk gelir düzeyi

Cevap: B) Yay esnekliği

4. Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara ne ad verilir?

A) Veblen Malı
B) İkame Malı
C) Tamamlayıcı Mal
D) Giffen Malı
E) Snop Mal

Cevap: B) İkame Malı

5. Parasal gelirde meydana gelen yüzde değişimin talep miktarında meydana gelen yüzde değişmeye oranına ne ad verilir?

A) Talebin fiyat esnekliği
B) Talebin gelir esnekliği
C) Talebin çapraz esnekliği
D) Talebin miktar esnekliği
E) Arz esnekliği

Cevap: B) Talebin gelir esnekliği

6. Bir malın talep edilen miktarının, bu malın fiyatı karşısındaki duyarlılığının ölçüsüne ne ad verilir?

A) Talebin gelir esnekliği
B) Talebin tercih esnekliği
C) Çapraz talep esnekliği
D) Talebin ikame esnekliği
E) Talebin fiyat esnekliği

Cevap: E) Talebin fiyat esnekliği

7. Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara ne ad verilir?

A) Veblen Malı
B) İkame Malı
C) Tamamlayıcı Mal
D) Giffen Malı
E) Snop Mal

Cevap: B) İkame Malı

8. Aşağıdakilerden hangisi negatif gelir esnekliği olan mallardır?

A) Tamamlayıcı mallar
B) İkame mallar
C) Normal mallar
D) Düşük mallar
E) Serbest mallar

Cevap: D) Düşük mallar

9. İktisadi faaliyetlerde insan ihtiyaçlarını giderme amacına yönelik olarak mal ve hizmet üretilmesine ne denir?

A) Talep
B) Arz
C) Esneklik
D) Fayda
E) Tüketim

Cevap: B) Arz

10. Aşağıdakilerden hangisi arzı etkileyen faktörlerdendir?

A) Üretim teknolojilerinin değişmesi
B) Maliyetlerdeki değişmeler
C) Malın fiyatındaki değişme

D) Diğer mal fiyatının değişmesi
E) Hepsi

Cevap: E) Hepsi

Genel İktisat Ünite Vize

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Auzef Genel İktisat Ders Kitabı PDF