Bilimsel Araştırma Teknikleri

Auzef Bilimsel Araştırma Teknikleri

Vize (Çocuk Gelişimi) Final (Çocuk Gelişimi)
2021 Vize Deneme 2021 Final Deneme
Vize Soruları Final Soruları

Çocuk Gelişim için  Auzef ders kitabı

Auzef Bilimsel Araştırma Teknikleri

Vize Final
2020-2021- Vize Soruları 2021 Final Soruları -1
2020 Vize Soruları Online-1 2021 Final Soruları -2
2020 Vize Soruları Online-2 2020 Final Soruları
Online Test – 1 ( Vize )
Soru Cevap – 1 ( Vize )

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders

Vize 2022 Final 2022
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Vize Deneme -5 Final Deneme -5
Vize Deneme -6 Final Deneme -6
Vize Deneme -7 Final Deneme -7
Final Deneme -8
Final Deneme -9
Final Deneme -10

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders

Vize Final
Ünite -1 Ünite -8
Ünite -2 Ünite -9
Ünite -3 Ünite -10
Ünite -4 Ünite -11
Ünite -5 Ünite -12
Ünite -6 Ünite -13
Ünite -7 Ünite -14

Auzef Bilimsel Araştırma Teknikleri Üniteler-eski/2021

Vize 2021 Final 2021
ÜNİTE-1 ÜNİTE-8
ÜNİTE-2 ÜNİTE-9
ÜNİTE-3 ÜNİTE-10
ÜNİTE-4 ÜNİTE-11
ÜNİTE-5 ÜNİTE-12
ÜNİTE-6 ÜNİTE-13
ÜNİTE-7 ÜNİTE-14

Bilimsel Araştırma Teknikleri ANASAYFA

Vize Final
Bilimsel Araştırma Teknikleri 2019 Vize Soruları Bilimsel Araştırma Teknikleri 2019 Final Soruları
Bilimsel Araştırma Tek.Ünt-1  online test-1

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite1 Sorular1

Bilimsel Araştırma Teknikleri Final Soruları
Bilimsel Araştırma Tek.Ünt-2 Bilimsel Araştırma Tek.Ünt-8
Bilimsel Araştırma Tek.Ünt-3 Bilimsel Araştırma Tek.Ünt-9
Bilimsel Araştırma Tek.Ünt-4 Bilimsel Araştırma Tek.Ünt-10
Bilimsel Araştırma Tek.Ünt-5 Bilimsel Araştırma Tek.Ünt-11
Bilimsel Araştırma Tek.Ünt-6 Bilimsel Araştırma Tek.Ünt-13
Bilimsel Araştırma Tek.Ünt-7 Bilimsel Araştırma Tek.Ünt-14

BAT Ünite Sonu Testleri Ve Kısa Özetler

Auzef Bilimsel Araştırma Teknikleri Ders Kitabı

İnsan Kaynakları ve işletme için

Auzef Bilimsel Araştırma Teknikleri Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Sosyoloji, Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler, Sağlık Yönetimi ve Diğerleri için

Auzef Bilimsel Araştırma Teknikleri Ders Kitabı PDF

Auzef Ders kitabı

 

Auzef Bilimsel Araştırma Teknikleri

1-) Aşağıda belirtilen özelliklerden hangisini taşıyan bir bilimsel araştırmanın orijinalliğinden söz edilemez?

A) Mevcut bulguları tekrar etme
B) Yeni bilgi üretme
C) Daha önceki çalışmaları eleştirel olarak değerlendirme yapma
D) Mevcut veriden yeni sonuçlara ulaşma
E) Yeni bir araştırma alanına uygulama

Cevap: A) Mevcut bulguları tekrar etme

2-) Varlığı ve varoluşu tüm derinliği ve boyutlarıyla inceleyen bütüncül bilgiler sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gündelik bilgi
B) Dini bilgi
C) Teknik bilgi
D) Sanat bilgisi
E) Felsefi bilgi

Cevap: E) Felsefi bilgi

3-) Pippin’e göre Modernizmin temel karakteristikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Tabiata materyalistik ve matematikleştirilebilir bir yaklaşım
B) İnsanların toplumsal iş ve düşünme etkinliklerinin bir ürünü
C) Bilgi ile ulaşılabilecek sonlara yönelik realistik bir yaklaşım
D) Açıklamada nihai neden fikrinin reddi
E) Üzerinde tefekkür edilecek olan bir tabiat anlayışından ziyade yönetilecek bir tabiat düşüncesi

Cevap: B) İnsanların toplumsal iş ve düşünme etkinliklerinin bir ürünü

4-)1-Bireysel yaşantılar
2-Otorite
3-Tümdengelim İnsan, öğrenmek, bilgi elde etmek ve bilim yapmak için çeşitli kaynaklardan yararlanmış ve halen yararlanmaktadır.
Yukarıdakilerden hangileri bunlardandır?

A) 1
B) 1-3
C) 1-2-3
D) 3
E) 2-3

Cevap: C) 1-2-3

5-) Aşağıdakilerden hangisi araştırma planlamasında kullanılan modeller arasında değildir?

A) Varsayımsal model
B) Analitik model
C) Sözel model
D) Grafiksel model
E) Matematiksel model

Cevap: A) Varsayımsal model

Bilimsel Araştırma Teknikleri

6-) Bir araştırmada en fazla kaç tane hipotez olabilir?

A) En fazla 4
B) En fazla 1
C) En fazla 2
D) Birden fazla ve modele göre üst sınır değişebilir.
E) En fazla 3

Cevap: D) Birden fazla ve modele göre üst sınır değişebilir.

7-) Aşağıdakilerden hangisi yokluk hipotezine bir örnek olabilir?

A) Egzersiz ile şişmanlık arasında bir ilişki vardır.
B) Eğitim düzeyi yükseldikçe aile içi şiddet oranı azalır.
C) Kadın ve erkeklerin ortalama ömrü birbirine eşittir.
D) Eğitim düzeyi arttıkça gelir miktarı da artar.
E) Hiçbiri

Cevap: C) Kadın ve erkeklerin ortalama ömrü birbirine eşittir.

😎 Aşağıdakilerden hangisi araştırmacının varsayımını ifade eden hipoteze verilen isimdir?

A) Yokluk hipotezi
B) Null hipotezi
C) Başlangıç hipotezi
D) Alternatif hipotezi
E) Sıfır hipotezi

Cevap: D) Alternatif hipotezi

9-) “Nedensel araştırmalarda hipotezlere yer verilirken, mevcut durumun ortaya konulması amacıyla yapılan ………………………….araştırmalarda hipotez kurulmamaktadır.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Nicel
B) İlişkisel
C)Tanımlayıcı
D) Deneysel
E) Kantitatif

Cevap: C)Tanımlayıcı

10-) Günlük sorunlara pratik çözümle bulmak, kamuoyunu aydınlatmak, ekonomik, sosyal ve siyasal konularda tahminlerde bulunmak vb. gibi amaçlara yönelik yapılmakta olan araştırmalar ne tür araştırmalardır?

A) Nicel araştırma
B) Tümleşik araştırma
C) Temel araştırma
D) Nitel araştırma
E) Uygulamalı araştırma

Cevap: E) Uygulamalı araştırma

11-) Henüz doğruluğu kanıtlanmamış temel varsayımlara ne denir?

A) Pozitivizm
B) Epistemoloji
C) Hipotez
D) Gözlem
E) Metodoloji

Cevap: C) Hipotez

Bilimsel Araştırma Teknikleri

12-) Aşağıdakilerden hangisi Kalitatif Yöntemlerden değildir?

A) Anket
B) Derinlemesine görüşme
C) Gözlem
D) Odak grup
E) Yansıtıcı teknikler

Cevap: A) Anket

13-) Aşağıdakilerden hangisi, araştırmacının varsayımının gerçekleşmemesi durumunu ifade hipoteze verilen isimdir?

A) İlk hipotez
B) Başlangıç hipotez
C) Alternatif hipotez
D) Yokluk (null) hipotezi
E) Son hipotez

Cevap: D) Yokluk (null) hipotezi

14-) Aşağıdakilerden hangisi kalitatif (nitel) veri toplama yöntemleri arasında değildir?

A) Yansıtma teknikleri
B) Gözlem
C) Derinlemesine görüşme
D) Deney
E) Odak grup

Cevap: D) Deney

15-) Anket formlarının kimlere uygulanması uygun olmaz?

A) İşsizlere
B) Çocuklara
C) Üniversite öğrencilerine
D) Çalışanlara
E) Hane halkına

Cevap: B) Çocuklara

16-) Aşağıdakilerden hangisi ikinci el verilerin sağladığı avantajlardan değildir?

A) Farklı ölçüm birimleri kullanılabilir.
B) Kavram tanımlarında değişiklikler olabilir.
C) Verinin doğruluğunu test edecek bilgilerden yoksun olmak.
D) Çok çabuk elde edilirler.
E) Birinci el verilere kıyasla maliyeti oldukça fazladır.

Cevap: E) Birinci el verilere kıyasla maliyeti oldukça fazladır.

Bilimsel Araştırma Teknikleri

17-) Duyu organlarıyla yapılan, yanılma payı olmayan, kesin sonuçlar veren gözlem çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zayıf gözlem
B) Güçlü gözlem
C) Nitel gözlem
D) Deneysel gözlem
E) Nicel gözlem

Cevap: C) Nitel gözlem
NOT: Nitel gözlem: Sadece duyu organlarıyla yapılır. Yanılma payı yoktur. Sonuç kesindir.
Nicel gözlem: Ölçü aletleriyle yapılır (Örnek, terazi ile ağırlığın belirlenmesi).

18-) 1-Değişkenler kesin sınırlarıyla saptanabilir ve bu değişkenler arasındaki ilişkiler ölçülebilir. 2-Araştırmacı olay ve olguları yakından izler, katılımcı bir tavır geliştirir. Yukarıda açıklamaları verilen araştırma yöntemleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Karma araştırma- Nitel araştırma
B) Nicel araştırma- Nitel araştırma
C) Nitel araştırma- Nicel araştırma
D) Nicel araştırma- Nicel araştırma
E) Nitel araştırma- Nitel araştırma

Cevap: B) Nicel araştırma- Nitel araştırma

19-) Aşağıdakilerin hangisi kalitatif araştırmanın temel özelliklerinden değildir?

A) Kalitaif araştırmalarda anlam büyük önem taşımaktadır.
B) Yeni fikirler meydana çıkar.
C) Kalitatif araştırmalarda anlam büyük önem taşımaktadır.
D) Kalitatif araştırmalarda sonuç kadar süreç de önemlidir.
E) Kalitatif araştırmalarda veri daha çok tümevarımcı bir biçimde çözümlenir.

Cevap: B) Yeni fikirler meydana çıkar.

20-) 1-Genellikle uygulanabilmesi kantitatif araştırmadan daha kolaydır. 2-Kişilerin davranışlarının ve motivasyonunun anlaşılması için iyi bir mekanizma sağlar. 3-Kantitatif araştırmanın verimini geliştirir.Kalitatif araştırma teknikleri açık-uçlu soruları içerir ve bu sebeple zengin veriler elde edilebilir. Kalitatif araştırmanın hızla kullanımının artmasının üç nedeni vardır. Yukarıdakilerin hangileri bunlardandır?

A) 2
B) 1-2-3
C) 1
D) 1-3
E) 2-3

Cevap: B) 1-2-3

21-) Bir araştırmada tanım çerçevesinde yer alan tüm birimlerin oluşturduğu kümeye ne ad verilir?

A) Örneklem
B) Örnekleme
C) Gözlem birimi
D) Anakütle
E) Parametre

Cevap: D) Anakütle

Bilimsel Araştırma Teknikleri

22-) Aşağıdakilerden hangisi en yaygın olarak kullanılan anket yöntemleri arasında yer almaz?

A) Uzman anketi
B) İnternet anketi
C) Posta anketi
D) Yüz yüze anketi
E) Telefon anketi

Cevap: A) Uzman anketi

23-) “İnternet kullanmanın öğrencilerin ders başarısına etkileri” konulu araştırmanın bağımlı değişkeni hangisidir?

A) Öğrenciler
B) İnternet ile eğitim
C) Etkiler
D) İnternet kullanma
E) Ders başarısı

Cevap: E) Ders başarısı

24-) İyi tasarlanmış bir nicel araştırmanın sıklıkla ifade edilen genel bazı özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?

A) Araştırma ölçeğinin güvenirliği
B) Maliyetli olma
C) Dış değişkenlerin kontrol altında tutulması
D) Yanılgılardan arınmış olma
E) Karışıklıktan arınmış olma

Cevap: B) Maliyetli olma

25-) Ne, neden, nasıl ve kim soruları verilerin ortaya çıkarılmasını sağlar. Özellikleri verilen Kantitatif metodu avantaj türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tablolaştırma ve İstatistiksel Analizlere Uygunluk
B) Alt Grup Farklılıklarına Duyarlılık
C) Standartlaştırma
D) “Gizli”lerle Bağlantı Kurmadaki Yetenek
E) Yönetim Kolaylığı

Cevap: D) “Gizli”lerle Bağlantı Kurmadaki Yetenek

26-) Araştırmalarda değişimin beklendiği araştırma konusu olan değişkenlerin genel adı nedir?

A) Sanal değişken
B) Karar değişkeni
C) Bağımlı değişken
D) Model değişken
E) Bağımsız değişken

Cevap: C) Bağımlı değişken

Bilimsel Araştırma Teknikleri

27-) Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden birisi değildir?

A) Kota örneklemesi
B) Yargısal örnekleme
C) Küme örneklemesi
D) Kartopu örneklemesi
E) Kolayda örnekleme

Cevap: C) Küme örneklemesi

28-) Uygun elemanlardan örnekleme oluşturmaya çalışılan, örnekleme biriminin seçimini öncelikli olarak veri toplayıcıya bırakan, genellikle doğru zamanda, doğru yerde bulunanların seçildiği örnekleme yöntemine ne ad verilmektedir?

A) Kasıtlı örnekleme
B) Kolayda örnekleme
C) Zümrelere göre örnekleme
D) Sistematik örnekleme
E) Kota örnekleme

Cevap: B) Kolayda örnekleme

29-) Belli bir örneklem büyüklüğüne ulaşmada, ana kütledeki her birimin örnekleme girebilme olasılığının belli, bağımsız ve birbirine eşit olması durumuna ne ad verilir?

A) Yansızlık
B) Örnekleme
C) Birim
D) Gözlem birimi
E) Örneklem

Cevap: A) Yansızlık

30-) Belli bir amaç ve plana göre düzenlenmiş soru listesine ne ad verilir?

A) Kontrol listesi
B) Ölçek
C) Görüşme
D) Anket
E) Gözlem

Cevap: D) Anket

Auzef Bilimsel Araştırma Teknikleri

 

One thought on “Bilimsel Araştırma Teknikleri

 • Mayıs 7, 2020 tarihinde, saat 1:19 am
  Permalink

  Belli bir örneklem büyüklüğüne ulaşmada, anakütledeki her birimin örnekleme girebilme olasılığının belli, bağımsız ve birbirine eşit olması durumuna ne ad verilir?
  A) Yansızlık
  B) Örnekleme
  C) Birim
  D) Gözlem birimi
  E) Örneklem
  Cevap: A) Yansızlık

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: