Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-1

#1. Aşağıdakilerden hangisi araştırma yapısı içerisinde yer almaz?

#2. Aşağıdakilerden hangisi araştırma planlamasında kullanılan modeller arasında değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi araştırma projesi içinde yer almaz?

#4. Aşağıdakilerden hangisi yokluk hipotezine bir örnek olabilir (H0)?

#5. Bir araştırmada en fazla kaç tane hipotez olabilir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma sürecini başlatan, geliştiren ve sonuçlandıran sorulardan biri değildir?

#7. Aşağıda belirtilen özelliklerden hangisini taşıyan bir bilimsel araştırmanın orijinalliğinden söz edilemez?

#8. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemde takip edilmesi gereken basamaklardan değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi, araştırmacının varsayımının gerçekleşmemesi durumunu ifade hipoteze verilen isimdir?

#10. Aşağıda bilimsel yöntemle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#11. Araştırma yöntemlerinin en genel anlatımı aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi araştırmanın özelliklerinden değildir?

#13. Aşağıdaki cümleler bilimsel yöntemin aşamalarını rastgele vermektedir. Doğru sıralamayı işaretleyiniz. 1. Araştırmanın planlanması 2. Hipotezin belirlenmesi 3. Araştırma probleminin ortaya konması 4. Araştırmadan elde edilen bulguların yorumlanması 5. Araştırmanın yapılması

#14. Serbest araştırma çalışmalarında merak uyandıran en az kaç değişken bulunur?

#15. Çağdaş toplum bilim araştırmaları için özellikle önemli ve birlikte değerlendirilmesi gereken iki ana felsefi düşünce ekolü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi hipotezlerin taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

#17. İyi bir hipotezde aşağıdaki özelliklerden hangisi yer almaz?

#18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#19. Bilimsel araştırma, bilimin araçlarına ve ölçütlerine uygun olarak aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

#20. I. Odaklanma II. Gözlem yapma III. Kapsam daraltma IV. Konu belirleme Yukarıda verilen maddeler dikkate alındığında, araştırma yapısının oluşturulmasında doğru sıralama aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

#21. Araştırma yapısıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#22. Aşağıdakilerden hangisi araştırmacının varsayımını ifade eden hipoteze verilen isimdir?

#23. Aşağıdakilerden hangisi problem seçiminde göz önünde bulundurulan genel ölçütlerden biri değildir?

#24. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hipotez kavramını en iyi açıklamaktadır?

#25. Bilimsel, sistematik, objektif, geçerli ve güvenilir olan; problemlere güvenilir çözümler aramak, bilinmeyen ya da tartışmalı olan bir konuya açıklık getirmek amacıyla yapılan sistematik ve objektif bir veri toplama ve değerlendirme süreçlerine ne ad verilmektedir?

#26. Aşağıdakilerden hangisi araştırmadan beklenenlerden biri değildir?

#27. Modern araştırma fikri oluşmadan önce filozoflar araştırmayı nasıl tanımlamışlardı?

#28. Varolan bilgilere yenilerini katma amacını taşıyan bilimsel araştırma aşağıdakilerden hangisidir?

#29. “Nedensel araştırmalarda hipotezlere yer verilirken, mevcut durumun ortaya konulması amacıyla yapılan ___________________araştırmalarda hipotez kurulmamaktadır.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#30. Günlük sorunlara pratik çözümle bulmak, kamuoyunu aydınlatmak, ekonomik, sosyal ve siyasal konularda tahminlerde bulunmak vb. gibi amaçlara yönelik yapılmakta olan araştırmalar ne tür araştırmalardır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-1

1. Bilim Felsefesi Ve Bilimsel Araştırma

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite 1

1. Varolan bilgilere yenilerini katma amacını taşıyan bilimsel araştırma aşağıdakilerden hangisidir?

A. Temel araştırma
B. Uygulamalı araştırma
C. Nicel araştırma
D. Nitel araştırma
E. Tümleşik araştırma

Cevap : A. Temel araştırma

2. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemde takip edilmesi gereken basamaklardan değildir?

A. Hata ve önyargıları en aza indirmeye çalışmak
B. Araştırılması gereken problemi ortaya koyup tanımlamak
C. Veri toplamak ve verilerin analizini yapmak
D. Araştırmanın ana kütlesini belirlemek ve örneklem seçimi
E. Araştırma raporunu yazmak

Cevap : A. Hata ve önyargıları en aza indirmeye çalışmak

3. Aşağıdakilerden hangisi araştırmanın özelliklerinden değildir?

A. Araştırma ampiriktir.
B. Araştırma sistemli ve kontrollü bir veri toplama yöntemidir.
C. Araştırma öznel sorun çözme yoludur.
D. Araştırma kendini düzelticidir.
E. Araştırma doğruyu elde etmede en başarılı yoldur

Cevap : C. Araştırma öznel sorun çözme yoludur.

4. Aşağıdaki cümleler bilimsel yöntemin aşamalarını rastgele vermektedir. Doğru sıralamayı işaretleyiniz.
1. Araştırmanın planlanması
2. Hipotezin belirlenmesi
3. Araştırma probleminin ortaya konması
4. Araştırmadan elde edilen bulguların yorumlanması
5. Araştırmanın yapılması

A. 1-2-3-4-5
B. 3-2-1-5-4
C. 1-3-2-5-4
D. 2-3-1-5-4
E. 3-1-2-5-4

Cevap : B. 3-2-1-5-4

5. Aşağıda bilimsel yöntemle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Bilimsel yöntem sorunlara doğru çözüm bulmak için yapılan bir etkinliktir
B. Bilimsel yöntem hem tümevarıma dayalı hem de tümdengelime dayalı akıl yürütme yolunu kullanır
C. Bilimsel yöntem diğer yöntemlerle çözülemeyen sorunların çözümünde kullanılır
D. Bilimsel yöntem bir konuda dünyadaki tüm olguların incelenmesini gerektirmez
E. Bazı bilim insanları bilimsel yöntemle bilimi aynı anlamda kullanmaktadırlar

Cevap : C. Bilimsel yöntem diğer yöntemlerle çözülemeyen sorunların çözümünde kullanılır

6. Günlük sorunlara pratik çözümle bulmak, kamuoyunu aydınlatmak, ekonomik, sosyal ve siyasal konularda tahminlerde bulunmak vb. gibi amaçlara yönelik yapılmakta olan araştırmalar ne tür araştırmalardır?

A. Nitel araştırma
B. Uygulamalı araştırma
C. Tümleşik araştırma
D. Temel araştırma
E. Nicel araştırma

Cevap : B. Uygulamalı araştırma

7. Bilimsel, sistematik, objektif, geçerli ve güvenilir olan; problemlere güvenilir çözümler aramak, bilinmeyen ya da tartışmalı olan bir konuya açıklık getirmek amacıyla yapılan sistematik ve objektif bir veri toplama ve değerlendirme süreçlerine ne ad verilmektedir?

A. İstatistik
B. Bilim
C. Araştırma
D. Yöntem
E. Teknik

Cevap : C. Araştırma

8. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma sürecini başlatan, geliştiren ve sonuçlandıran sorulardan biri değildir?

A. Bu araştırmayı neden yapmalıyız?
B. Hangi araştırmalar yapılmalı?
C. Yapılan bu araştırma harcanacak zaman ve paraya değecek mi?
D. Araştırmada önceki bulguları doğrulamak için nasıl bir araştırma uygulamalıyız?
E. Bu araştırmanın sonuçlarıyla ne/neler yapacağız?

Cevap : D. Araştırmada önceki bulguları doğrulamak için nasıl bir araştırma uygulamalıyız?

9. Aşağıda belirtilen özelliklerden hangisini taşıyan bir bilimsel araştırmanın orijinalliğinden söz edilemez?

A. Yeni bilgi üretme
B. Yeni bir araştırma alanına uygulama
C. Mevcut veriden yeni sonuçlara ulaşma
D. Mevcut bulguları tekrar etme
E. Daha önceki çalışmaları eleştirel olarak değerlendirme yapma

Cevap : D. Mevcut bulguları tekrar etme

10. Bilimsel araştırma, bilimin araçlarına ve ölçütlerine uygun olarak aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

A. Güvenilir çözümleri hedeflemelidir.
B. Önceki çalışmaların sonuçlarını mutlaka teyit etmelidir.
C. Verileri sistemli ve planlı toplamalıdır.
D. Bulguları değerlendirir ve yorumlamalıdır.
E. Toplanan verilerin analizlerini yapmalıdır.

Cevap : B. Önceki çalışmaların sonuçlarını mutlaka teyit etmelidir.

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-1

1. Bilim Felsefesi Ve Bilimsel Araştırma

Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi problem seçiminde göz önünde bulundurulan genel ölçütlerden biri değildir?

a. Alanda yeterlilik
b. Önemlilik
c. Yenilik
d. Etik kurallara uygunluk
e. Çözülebilirlik

Cevap : a. Alanda yeterlilik

2. İyi bir hipotezde aşağıdaki özelliklerden hangisi yer almaz?

a. Kesin yargı belirtmeli
b. Sınanabilir olmalı
c. Açık ve öz bir şekilde açıklanmalı
d. Mantıklı olmalı
e. Daha önce yapılmış çalışmaların sonuçlarıyla tutarlı olmalı

Cevap : e. Daha önce yapılmış çalışmaların sonuçlarıyla tutarlı olmalı

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hipotez kavramını en iyi açıklamaktadır?

a. Hipotez araştırılmadan doğruluğuna inanılan ifadelerdir.
b. Hipotez doğruluğu hakkında kanıt toplanacak ifadelerdir.
c. Hipotez araştırma probleminin açık ve sınırlandırılmış ifadesidir.
d. Hipotez araştırma sonunda ulaşılan sonuçtur.
e. Hipotez olup olmadığı araştırmada test edilecek ifadelerdir.

Cevap : c. Hipotez araştırma probleminin açık ve sınırlandırılmış ifadesidir.

4. Aşağıdakilerden hangisi yokluk hipotezine bir örnek olabilir (H0)?

a. Kadın ve erkeklerin ortalama ömrü birbirine eşittir.
b. Eğitim düzeyi arttıkça gelir miktarı da artar.
c. Egzersiz ile şişmanlık arasında bir ilişki vardır.
d. Eğitim düzeyi yükseldikçe aile içi şiddet oranı azalır.
e. Hiçbiri

Cevap : a. Kadın ve erkeklerin ortalama ömrü birbirine eşittir.

5. Aşağıdakilerden hangisi araştırma planlamasında kullanılan modeller arasında değildir?

a. Sözel model
b. Grafiksel model
c. Analitik model
d. Matematiksel model
e. Varsayımsal model

Cevap : e. Varsayımsal model

6. “Nedensel araştırmalarda hipotezlere yer verilirken, mevcut durumun ortaya konulması amacıyla yapılan ___________________araştırmalarda hipotez kurulmamaktadır.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?

a. Tanımlayıcı
b. Kantitatif
c. Deneysel
d. Nicel
e. İlişkisel

Cevap : a. Tanımlayıcı

7. Aşağıdakilerden hangisi hipotezlerin taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

a. Amaçlarla tutarlı olmalı
b. Test edilebilir olmalı
c. Ölçülebilir olmalı
d. Bir araştırmada yalnızca bir hipotez olmalı
e. Analizde kullanılacak tüm değişkenleri içermeli

Cevap : d. Bir araştırmada yalnızca bir hipotez olmalı

8. Bir araştırmada en fazla kaç tane hipotez olabilir?

a. En fazla 1
b. En fazla 2
c. En fazla 3
d. En fazla 4
e. Birden fazla ve modele göre üst sınır değişebilir

Cevap : e. Birden fazla ve modele göre üst sınır değişebilir

9. Aşağıdakilerden hangisi araştırmacının varsayımını ifade eden hipoteze verilen isimdir?

a. Sıfır hipotezi
b. Alternatif hipotez
c. Null hipotez
d. Başlangıç hipotezi
e. Yokluk hipotezi

Cevap : b. Alternatif hipotez

10. Aşağıdakilerden hangisi, araştırmacının varsayımının gerçekleşmemesi durumunu ifade hipoteze verilen isimdir?

a. Alternatif hipotez
b. Son hipotez
c. Yokluk (null) hipotezi
d. Başlangıç hipotezi
e. İlk hipotez

Cevap : c. Yokluk (null) hipotezi

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ

Araştırma Felsefesi

Araştırma: Belli bir amaca yönelik, belirli aşamalar içerisinde ve bir yöntem dâhilinde yapılan çalışmalaradenir.

Araştırma: Herhangi bir olayaın, olgunun yada deneğin eleştirel bir şekilde incelenmesi ile ulaşılan yeni gerçekleri anlama yada keşfetme adına yapılan arayış ve sorguların bütününe verilen addır.

Araştırma projesi genellikle;
Giriş,
Gelişme
Sonuç
Araştırmanın Yapısı
Araştırmacı araştırmanın yapısını şöyle oluşturmalıdır:

Öncelikle; konu belirleme ile işe başlamalı, kapsamı daraltmalı, odaklanılmalı, işlevselleştirmeli, gözlem yapmalı, veriyi analiz etmeli, sonuçlara ulaşarak konuyu başa doğru genellemelidir.

Araştırma Çalışmasının Bileşenleri

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-1

1.Araştırma yöntemlerinin en genel anlatımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araştırmada sorulacak soruların hazırlanmasını kapsar

B) Deneysel ve yarı deneysel işlem hazırlamayı kapsar

C) Araştırma sürecinin tümünü kapsar

D) Araştırmada teorik esasları kapsar

E) Araştırmada felsefi esasları kapsar

Cevap: C) Araştırma sürecinin tümünü kapsar

2. Aşağıdakilerden hangisi araştırmadan beklenenlerden biri değildir?

A) Bilim adamı yetiştirmek

B) Bir sorunu çözmek

C) Yeni bir ürün ortaya koymak

D) Yeni bir yöntem veya teknoloji ortaya koymak

E) Yeni bir bilgi ortaya koymak ya da ekonomik yarar sağlamak

Cevap: A) Bilim adamı yetiştirmek

3.Aşağıdakilerden hangisi araştırma projesi içinde yer almaz?

A) Giriş

B) Varsayım

C) Gelişme

D) Sonuç

E) Felsefi değerlendirme

Cevap: E) Felsefi değerlendirme

4.Modern araştırma fikri oluşmadan önce filozoflar araştırmayı nasıl tanımlamışlardı?

A) Mantıklı düşünme şeklinde ifade etmekteydiler

B) Problem çözme şeklinde ifade etmekteydiler

C) Problem algılama şeklinde ifade etmekteydiler

D) Analitik düşünce oluşturma şeklinde ifade etmekteydiler

E) Filozoflar tanım yapmamışlardı

Cevap: A) Mantıklı düşünme şeklinde ifade etmekteydiler

5.Aşağıdakilerden hangisi araştırma yapısı içerisinde yer almaz?

A) Konu belirleme

B) Kapsamı daraltma

C) Belli bir konuya odaklanma

D) Grup oluşturma

E) İşlevselleştirme

Cevap: D) Grup oluşturma

6.Serbest araştırma çalışmalarında merak uyandıran en az kaç değişken bulunur?

A) 3

B) 2

C) 5

D) 1

E) 4

Cevap: B) 2

7.I. Odaklanma

II. Gözlem yapma

III. Kapsam daraltma

IV. Konu belirleme

Yukarıda verilen maddeler dikkate alındığında, araştırma yapısının oluşturulmasında doğru sıralama aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) IV-I-II-III
B) II-III-IV-I
C) III-II-IV-I
D) IV-III-I-II
E) II-III-I-IV

Cevap: D) IV-III-I-II

8.Araştırma yapısıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Araştırma yapısının oluşturulmasındaki ilk öge odaklanmadır.

B) Araştırma yapılandırılırken kapsam olabildiğince genişletilmelidir.

C) Araştırma yapısının tasarımında işlevselleştirme gözlemden önce gelen bir aşamadır.

D) Veriler analiz edilmeden gözlem yapılamaz.

E) Gözlem yapıldıktan sonra araştırma kapsamı daraltılır.

Cevap: C) Araştırma yapısının tasarımında işlevselleştirme gözlemden önce gelen bir aşamadır.

9.Çağdaş toplum bilim araştırmaları için özellikle önemli ve birlikte değerlendirilmesi gereken iki ana felsefi düşünce ekolü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Pozitivizm ve Rölativizm

B) Pozitivizm ve Post Pozitivizm

C) Rölativizm ve Sübjektivizm

D) Hermeneutics ve Deconstructivizm

E) Sübjektivizm ve Post Pozitivizm

Cevap: B) Pozitivizm ve Post Pozitivizm

10.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Araştırma sorusu spesifik olmalıdır.

B) Araştırma projesi genellikle giriş, gelişme ve sonuç şeklinde ele alınır.

C) Araştırma belirli bir amaca yöneliktir.

D) Birimler, örnekleme konusuyla doğrudan ilişkilidir.

E) Neden, genellikle çalışma isteğimizin sonucudur.

Cevap: E) Neden, genellikle çalışma isteğimizin sonucudur.

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-1

telegram çocuk gelişimi Auzef Çocuk Gelişimi

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: