Halkla İlişkiler Ünite 14 testi

Halkla İlişkiler Ünite 14 testi

Halkla İlişkiler Ve Etik

Anahtar Kavramlar

– Etik: İdeal ve soyut olan ahlak kuralları ve değerler
– Meslek etiği: Belirli bir mesleğe ait etik kodlar
-Halkla ilişkiler etiği: Halkla ilişkilerin nasıl uygulanması gerektiğine yönelik etik kurallar bütünü

Halkla İlişkiler Ve Etik

Halkla İlişkiler Ünite 14 testi Online

1. Aşağıdakilerden hangisi evrensel etik değerler arasında sayılamaz?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Verilen görevi ne pahasına olursa olsun yerine getirme

2. Belirli bir uzmanlık alanındaki etik ilkelerden bahsetmek, kavramsal olarak “…………….” doğmasına yol açmıştır. Yukarıdaki boşluğa en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : d) meslek etiğinin

3. Aşağıdakilerden hangisi bir işim meslek sayılabilmesi için gerekli olanlar arasında sayılamaz?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Meslekte akademik eğitim almış olmak önceliklidir

4. İletişim etiğinin önemli başlıklarını: medya sorumluluğu, medya performansı ve ………….. gibi konular oluşturmaktadır. Yukarıdaki boşluğa en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Kamu yararı

5. Aşağıdaki etik sistemlerden hangisi bir davranışın ahlaki doğruluğuna sadece sonucuna bakarak ulaşılabileceğine inanır?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Teleolojik sistem

6. Kanunların, mesleki kodların, düzenlemelerin birçoğu ……….. etik düşünce sisteminin sonuçlarıdır. Yukarıdaki boşluğa en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Deontolojik

7. Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler uzmanının sorumluluğu içerisine giren alanlar arasında sayılamaz?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Siyasilere karşı sorumluluk

8. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uygulayıcılarının etik anlayışlarında ön plana çıkan sosyal sorumluluk gereği yapılması gerekenler arasında sayılamaz?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Sürekli iyileştirme ve yenileşmeye önem verilmelidir.

9. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler etiğinin temel taşları arasında sayılan dürüstlük ilkesinin uygulanmasında halkla ilişkiler uygulayıcılarının dikkat etmesi gerekenler arasında sayılamaz?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Halkla ilişkiler uzmanı kurumla çalışmaya başladıktan sonra kurumu tanımaya da başlar ve eğer kurum yapısı ve faaliyet alanıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu fark ederse, kurumla olan bağlarını kopartır.

10. Aşağıdakilerden hangisi IPRA’nın meslek davranış ilkelerinden halka ve basına yönelik kurallar arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Bir üye basınla ilişkilerini faydacı bir şekilde geliştirmelidir.

Halkla İlişkiler Ünite 14 testi

Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi evrensel etik değerler arasında sayılamaz?

a) Sözünü tutma
b) Verilen görevi ne pahasına olursa olsun yerine getirme
c) Diğer insanları umursama ve önemseme
d) Diğer insanlara saygılı olma
e) Mükemmelliğin peşinden gitme

Cevap : b) Verilen görevi ne pahasına olursa olsun yerine getirme
2. Belirli bir uzmanlık alanındaki etik ilkelerden bahsetmek, kavramsal olarak “…………….” doğmasına yol açmıştır. Yukarıdaki boşluğa en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) etik kodların
b) ahlak kurallarının
c) halkla ilişkiler etiğinin
d) meslek etiğinin
e) gerçek etiğin

Cevap : d) meslek etiğinin
3. Aşağıdakilerden hangisi bir işim meslek sayılabilmesi için gerekli olanlar arasında sayılamaz?

a) Meslek bir eğitim süreci ve bir uzmanlaşma gerektirir
b) Meslek sahipleri kendilerine ihtiyaç duyanlara hizmet etmelidir.
c) Meslekten meslek sahipleri yarar gördüğü kadar toplum da yarar görmelidir
d) Meslek altında bir meslek örgütüne ihtiyaç vardır.
e) Meslekte akademik eğitim almış olmak önceliklidir

Cevap : e) Meslekte akademik eğitim almış olmak önceliklidir
4. İletişim etiğinin önemli başlıklarını: medya sorumluluğu, medya performansı ve ………….. gibi konular oluşturmaktadır. Yukarıdaki boşluğa en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Medya ile ilişkiler
b) Enformasyon
c) Kişilerarası ilişkiler
d) Kamu yararı
e) Teknoloji

Cevap : d) Kamu yararı
5. Aşağıdaki etik sistemlerden hangisi bir davranışın ahlaki doğruluğuna sadece sonucuna bakarak ulaşılabileceğine inanır?

a) Teleolojik sistem
b) Deontolojik sistem
c) Aristokratik sistem
d) Pragmatik sistem
e) Sonuç sistemi

Cevap : a) Teleolojik sistem
6. Kanunların, mesleki kodların, düzenlemelerin birçoğu ……….. etik düşünce sisteminin sonuçlarıdır. Yukarıdaki boşluğa en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Deontolojik
b) Teleolojik
c) Deontolojik ve teleolojik
d) Dogmatik
e) Aristokratik

Cevap : a) Deontolojik
7. Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler uzmanının sorumluluğu içerisine giren alanlar arasında sayılamaz?

a) Müşteri ve işverenlere karşı sorumluluk
b) Medyaya karşı sorumluluk
c)Topluma Karşı sorumluluk
d) Meslektaşlara karşı sorumluluk
e) Siyasilere karşı sorumluluk

Cevap : e) Siyasilere karşı sorumluluk
8. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uygulayıcılarının etik anlayışlarında ön plana çıkan sosyal sorumluluk gereği yapılması gerekenler arasında sayılamaz?

a) Yanlış bilginin yerini doğru bilginin almasına çaba gösterilmelidir
b) Kamu yararının ve onayının ön planda tutulmasına çalışılmalıdır
c) İnsanların refahını arttırması için gösterilen çabaya destek verilmelidir
d) Toplumdaki tüm bakış açılarının seslendirilmesine katkı sağlanmalıdır
e) Sürekli iyileştirme ve yenileşmeye önem verilmelidir.

Cevap : e) Sürekli iyileştirme ve yenileşmeye önem verilmelidir.
9. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler etiğinin temel taşları arasında sayılan dürüstlük ilkesinin uygulanmasında halkla ilişkiler uygulayıcılarının dikkat etmesi gerekenler arasında sayılamaz?

a) Halkla ilişkiler uzmanı, ilk olarak tanıtımını üstleneceği kurum hakkında inceleme yapar. Araştırma sonucunda çalışacağı kurumun yapısının ve faaliyet alanının kendi ilke ve inançları ile bağdaştığından emin olur.
b) Halkla ilişkiler uzmanı kurumla çalışmaya başladıktan sonra kurumu tanımaya da başlar ve eğer kurum yapısı ve faaliyet alanıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu fark ederse, kurumla olan bağlarını kopartır.
c) Yapacağı çalışmaların yararına inanarak, kuruluş amaç ve çıkarlarını tamamen benimseyerek çalışmalarına başlar
d) Aynı alanda çalışan iki kuruluş ile onların izni olmadan çalışmaz. Kuruluşlar kabul ettiği takdirde ise tarafsızlığını korur.
e) Yanlış veya eksik bilgi vermez; gizli bilgileri yetkililerin izni olmadan açıklamaz

Cevap : b) Halkla ilişkiler uzmanı kurumla çalışmaya başladıktan sonra kurumu tanımaya da başlar ve eğer kurum yapısı ve faaliyet alanıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu fark ederse, kurumla olan bağlarını kopartır.
10. Aşağıdakilerden hangisi IPRA’nın meslek davranış ilkelerinden halka ve basına yönelik kurallar arasında yer almaz?

a) Bir üye daima kamuoyunun çıkarları doğrultusunda hareket etmelidir.
b) Bir halkla ilişkiler uzmanı yanlış ve çarpıtılmış bilgiyi basına vermemelidir.
c) Derneğe üye bir halkla ilişkiler uzmanı asla medyayı birbirine düşürecek
hareketlerde bulunmamalıdır
d) Bir üye bir derneği hiçbir zaman kendi çıkarlar için kullanmamalıdır.
e) Bir üye basınla ilişkilerini faydacı bir şekilde geliştirmelidir.

Cevap : e) Bir üye basınla ilişkilerini faydacı bir şekilde geliştirmelidir.

Halkla İlişkiler Ve Etik

Halkla İlişkiler

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

Halkla İlişkiler Ünite 13 testi

Halkla İlişkiler Ünite 13 testi

Halkla İlişkiler Yazarlığı

Anahtar Kavramlar
– Basın bülteni: Halkla ilişkilerin en yaygın kullandığı, medya ile ilişkiler bağlamında medyaya haber sağlama amacı ile oluşturulan metinlerdir.
– Kurum gazetesi / dergisi: Kurum tarafından belirli periyotlarda hazırlanan ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlar hedef alınarak oluşturulan çalışmalardır.
– Broşür: Az sayfalı genellikle kurumu ya da ürünleri tanıtmaya yönelik kitapçık
– Afiş: bir şeyi tanıtmak, herkese duyurabilmek için hazırlanmış, kalabalıkların görebileceği yerlere asılmış, genellikle resimli duvar duyurusu.
– Davet yazısı: Bir etkinlikte /organizasyonda katılacak olan hedef kitleyi çağırma amacıyla hazırlanmış yazılar

Halkla İlişkiler Yazarlığı

Halkla İlişkiler Ünite 13 testi Online

1. Aşağıdakilerden hangisi bir iletişim aracı olarak dilin özellikleri arasında sayılamaz?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Dil yazılı iletişimin ortaya çıkarttığı en temel olgudur

2. Kullanımlar ve doyumlar teorisine göre medya ( burada kastedilen geleneksel medyadır ) hangi amaçlarla kullanılmamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : e) İçerik üretme

3. Aşağıdakilerden hangisi radyoya halkla ilişkiler uygulama aracı olması açısından bakıldığında doğru bir tespit değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Radyoda halkla ilişkilercilerin katıldığı ya da hazırladığı konular devamlılık göstermeli, farklı konulara değinilmekten kaçınılmalıdır

4. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanlarının yazması gereken metinler arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Reklam senaryoları

5. Etkili mesaj yazma sürecinde metin kompoze edilmelidir. Yukarıdaki cümlede ifade edilen kompozenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Formalite düzeyine, hitap tonuna göre tarzın kontrol edilmesi

6. Basın bülteni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Basın bülteni mümkün olduğu kadar uzun yazılmalı böylece konu ile ilgili detaylı bilgiye yeterince yer verilmelidir.

7. Her mecraya gönderilecek basın bülteninin kendine has özellikleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi radyoya gönderilecek basın bültenlerinin özellikleri arasında sayılamaz?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Nerelerde ses efektinin de kullanılacağının belirtilmesi gerekir

8. Radyo basın bültenleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Sayılar ve istatistikler tüm küsurlarıyla birlikte verilmelidir

9. Aşağıdakilerden hangisi bir afişin taşıması gereken özelliklerden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Mümkünse afişte tek bir cümle ( slogan ) olmalıdır

10. Davet yazıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Devlet adamları ve iş adamlarına özel hazırlanan davet yazıları “kişiye özel” olarak gönderilir. Danışmanlar, menajerler için ayrı davet mektupları aynı ciddiyetle hazırlanır

Halkla İlişkiler Ünite 13 Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi bir iletişim aracı olarak dilin özellikleri arasında sayılamaz?

a) Dil insanla ilgilidir, bu sebeple toplumla ilgilidir.
b) İnsanlar duygularını düşüncelerini isteklerini dil aracılığıyla açığa vurur.
c) Dil bir simgeleştirme sürecidir.
d) Dil insanlar için en temel bildirişim aracıdır.
e) Dil yazılı iletişimin ortaya çıkarttığı en temel olgudur

Cevap : e) Dil yazılı iletişimin ortaya çıkarttığı en temel olgudur
2. Kullanımlar ve doyumlar teorisine göre medya ( burada kastedilen geleneksel medyadır ) hangi amaçlarla kullanılmamaktadır?

a) Eğlence
b) Sosyal ilişkiler geliştirme
c) Kişilik ve değerlerin kontrolü
d) Oyalanma
e) İçerik üretme

Cevap : e) İçerik üretme
3. Aşağıdakilerden hangisi radyoya halkla ilişkiler uygulama aracı olması açısından bakıldığında doğru bir tespit değildir?

a) Röportajlara ağırlık verilmelidir
b) Bir ürünün ya da yeniliğin duyurulması için yapılan basın toplantıları haber olabilmek için yapılan bir etkinliktir.
c) Kurumun hedef kitlesi ile uyuşması durumunda çocuk, gençlik ya da kadın programlarına katılınabilinir ya da bu programlar bizzat halkla ilişkiler tarafından hazırlanabilir.
d) Radyo için hazırlanan programlar ya da iletilen haberler, kurumun hedef kitlesi için öncelik taşımalıdır
e) Radyoda halkla ilişkilercilerin katıldığı ya da hazırladığı konular devamlılık göstermeli, farklı konulara değinilmekten kaçınılmalıdır

Cevap : e) Radyoda halkla ilişkilercilerin katıldığı ya da hazırladığı konular devamlılık göstermeli, farklı konulara değinilmekten kaçınılmalıdır
4. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanlarının yazması gereken metinler arasında yer almaz?

a) Basın bültenleri
b) Broşürler
c) Bloglar
d) El kitapçıkları
e) Reklam senaryoları

Cevap : e) Reklam senaryoları
5. Etkili mesaj yazma sürecinde metin kompoze edilmelidir. Yukarıdaki cümlede ifade edilen kompozenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ana düşüncenin belirlenmesi
b) Uygun araç ve konuların seçilmesi
c) Formalite düzeyine, hitap tonuna göre tarzın kontrol edilmesi
d) İçeriğin değerlendirilmesi
e) Yazım kontrollerinin yapılması

Cevap : c) Formalite düzeyine, hitap tonuna göre tarzın kontrol edilmesi
6. Basın bülteni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Basın bülteni gerçekler üzerine bina edilmelidir
b) İlgi çekmek için yersiz esprilerden kaçınmak gerekir
c) Kişilerin güvenini kazanmak için basın bültenindeki ifadelerin kimin ağzından çıktığının belirtilmesi gerekir
d) Basın bülteni hazırlandıktan sonra hangi basın mensubuna gönderileceğinin özenle belirlenmesi gerekir
e) Basın bülteni mümkün olduğu kadar uzun yazılmalı böylece konu ile ilgili detaylı bilgiye yeterince yer verilmelidir.

Cevap : e) Basın bülteni mümkün olduğu kadar uzun yazılmalı böylece konu ile ilgili detaylı bilgiye yeterince yer verilmelidir.
7. Her mecraya gönderilecek basın bülteninin kendine has özellikleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi radyoya gönderilecek basın bültenlerinin özellikleri arasında sayılamaz?

a) Okuyan ve dinleyen için kolay anlaşılması gerekir
b) Okunması zor kelimelerin yanına parantez içine nasıl okunacağı ayrıntılı olarak
yazılmalıdır
c) 5N1K sorularını cevaplayacak şekilde yazılmalıdır
d) Nerelerde ses efektinin de kullanılacağının belirtilmesi gerekir
e) Dinleyicilerin sadece bir kez dinleme şansının bulunduğu göz önünde tutularak kısa
ve basit cümleler kullanılmalıdır

Cevap : d) Nerelerde ses efektinin de kullanılacağının belirtilmesi gerekir
8. Radyo basın bültenleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Sayı ve istatistikler küsurlu verilmek yerine tam sayıya yaklaştırılmalıdır
b) Konuyla ilgili söz söyleyen kimselerin isim ve unvanları konuşmalarından önce verilmeli
c) doğrudan alıntı yapılmaktan kaçınılmalı
d) haberlerde yer alan kişilerin tüm unvanları yerine genel bir unvanı verilmeli
e) Sayılar ve istatistikler tüm küsurlarıyla birlikte verilmelidir

Cevap : e) Sayılar ve istatistikler tüm küsurlarıyla birlikte verilmelidir
9. Aşağıdakilerden hangisi bir afişin taşıması gereken özelliklerden değildir?

a) Afişte yazıdan çok desen göze çarpmalıdır
b) Sözler ve resimler birbirine yakın olmalıdır
c) Mümkünse afişte tek bir cümle ( slogan ) olmalıdır
d) Afiş baskıya gitmeden önce küçük bir grup tarafından test edilmelidir
e) En etkili ve kısa cümleyi bulmak uzun çalışmalara bağlıdır

Cevap : c) Mümkünse afişte tek bir cümle ( slogan ) olmalıdır
10. Davet yazıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Davet yazılarında ayrıca kuruma özgü içten ve sıcak bir dil kullanılır, standart basmakalıp davet yazılarından kaçınılmalıdır.
b) Ödül ile ilgili davet yazılarında, eğer ödül ilk defa veriliyor ise; bir defaya mahsus
olup olmadığına vurgu yapılır, daha önce bu ödül veriliyorsa ödülün tarihçesine yer verilir. c) Devlet adamlarının davet edildiği etkinliklerde, davet yazısının devlet görevlilerine hitap eden resmi dili içermesi gerekir.
d) Sempozyum ya da kongre gibi davet yazılarında, organizasyon ile ilgili, özellikle davet edilen kişinin ulaşım ve konaklaması ile ilgili bilgiler özel önem teşkil eder.
e) Devlet adamları ve iş adamlarına özel hazırlanan davet yazıları “kişiye özel” olarak gönderilir. Danışmanlar, menajerler için ayrı davet mektupları aynı ciddiyetle hazırlanır

Cevap : e) Devlet adamları ve iş adamlarına özel hazırlanan davet yazıları “kişiye özel” olarak gönderilir. Danışmanlar, menajerler için ayrı davet mektupları aynı ciddiyetle hazırlanır

Halkla İlişkiler Yazarlığı

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

Halkla İlişkiler Ünite 12 testi

Halkla İlişkiler Ünite 12 testi

Halkla İlişkilerde Sosyal Medya Yönetimi

Anahtar Kavramlar
– Sosyal medya, Sosyal medya özellikleri,
– Sosyal Medyada Halkla İlişkiler Yönetimi,
– Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler Uygulama Alanları

Halkla İlişkilerde Sosyal Medya Yönetimi

Halkla İlişkiler Ünite 12 testi Online

1. Aşağıdakilerden hangisi internetin özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) maliyeti çok yüksek olan bir ağ sistemidir

2. İlk bilgisayar kaç yılında yapılmıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : b) 1944

3. Modern bilgisayarlar kaç yılında üretilmeye başlanmıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : e) 1960

4.Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın ideal mecralardan biri olarak görülmesinin sebebi değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Sadece üyelerin bilgileri edinebilmesi

5. Halkla İlişkiler alanında sosyal ağ sitelerini değerlendirebilecekleri durumlardan hangisi yanlış verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Ürün ve markalarıyla ilgili uygulamaları hedef gruplarıyla yüz yüze görüşerek tanıtanilirler

6. Sosyal medyada halkla ilişkiler uygulamalarıyla ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : b) kuruluşla hedef kitle arasındaki iletişimde tamamen yüz yüze iletişimin yerini almasını sağlamıştır

7. Sosyal medya araçlarının halkla ilişkiler uygulamalarına etkilerinden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : b) hedef kitlelerin çok az bir kısmına ulaşmayı sağlar

8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın halkla ilişkilere sunduğu faydalardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Sosyal medyayı kullanma

9. Kurumların sosyal medyada var olma amaçlarından hangisi doğru verilmemiştir?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Hedef kitlelerin çok az bir kısmına ulaşmayı sağlamak

10) Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağ sitelerinin halkla ilişkiler uygulamalarına sağladıklarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Kuruluşla hedef kitle arasındaki iletişimde tamamen yüz yüze iletişimin yerini almasını sağlamıştır

Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi internetin özelliklerinden değildir?

a) enformasyonun metin, ses, grafik gibi iletişim biçimlerinin bir araya getirilmesiyle işleyen süreçtir
b) yerel, ulusal ve uluslararası erişim olanaklarını sağlayan iletişim biçimidir
c) maliyeti çok yüksek olan bir ağ sistemidir
d) zaman ve mekân sınırını ortadan kaldıran küresel bir iletişim biçimidir
e) toplumsal iletişim ortamı yaratan bir araçtır

Cevap : c)maliyeti çok yüksek olan bir ağ sistemidir
2. İlk bilgisayar kaç yılında yapılmıştır?

a) 1934
b) 1944
c) 1948
d)1950
e) 1954

Cevap : b) 1944
3. Modern bilgisayarlar kaç yılında üretilmeye başlanmıştır?

a) 1968
b) 1970
c) 1962
d)1965
e) 1960

Cevap : e) 1960
4.Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın ideal mecralardan biri olarak görülmesinin sebebi değildir?

a) Sürekli güncellenebilmesi
b) Çoklu kullanıma açık olması
c) Sanal paylaşıma olanak tanıması
d) Gerçek dünyanın sanal ortamda yaşanabilmesi
e) Sadece üyelerin bilgileri edinebilmesi

Cevap : e) Sadece üyelerin bilgileri edinebilmesi
5. Halkla İlişkiler alanında sosyal ağ sitelerini değerlendirebilecekleri durumlardan hangisi yanlış verilmiştir?

a) Yeni ürün ve hizmet lansmanları sosyal ağ sitelerinde yapılabilir
b) Veri tabanı pazarlaması uygulaması sayesinde mesajların kişiselleştirilmesi
c) Markalarıyla ilgili ilgi çekici uygulamaları tasarlayıp hedef gruplara yollayabilirler
d) Ürün ve markalarıyla ilgili uygulamaları hedef gruplarıyla yüz yüze görüşerek tanıtanilirler
e) Sosyal ağ sitelerinden yaparak kendi web sitelerine trafik yaratabilirler

Cevap : d) Ürün ve markalarıyla ilgili uygulamaları hedef gruplarıyla yüz yüze görüşerek tanıtanilirler
6. Sosyal medyada halkla ilişkiler uygulamalarıyla ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?

a) halkla ilişkiler uygulayıcılarına hedef kitleyle birebir etkileşimli iletişim imkanı sağlamıştır
b) kuruluşla hedef kitle arasındaki iletişimde tamamen yüz yüze iletişimin yerini almasını sağlamıştır
c) kuruluşla hedef kitle arasındaki etkileşim oldukça şeffaf hale gelmiştir
d) kurumlarla ilgili bilgilerin birçok kaynakta paylaşımını sağlamıştır
e) çeşitli platformlarda bilgi alışverişini sağlamıştır

Cevap : b) kuruluşla hedef kitle arasındaki iletişimde tamamen yüz yüze iletişimin yerini
almasını sağlamıştır
7. Sosyal medya araçlarının halkla ilişkiler uygulamalarına etkilerinden hangisi yanlıştır?

a) bilgilerin ve fikirlerin aktarımı için ücretsiz forum ortamı sağlar
b)hedef kitlelerin çok az bir kısmına ulaşmayı sağlar
c) bugünün dünyasının iletişim kurma biçimi
d) hedef kitlelerin neler söylediklerini hemen öğrenilmesine olanak tanır
e) hedef kitlelerle etkileşim sağlanır

Cevap : b)hedef kitlelerin çok az bir kısmına ulaşmayı sağlar
8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın halkla ilişkilere sunduğu faydalardan biri değildir?

a) Hedef pazarın ilgisinin ne olduğunu öğrenme
b) Destekçilere odaklanma, onları harekete geçirme
c) Tüketici davranışlarını inceleme
d) Sosyal medyayı kullanma
e) Rakipleri izleme

Cevap : d) Sosyal medyayı kullanma
9. Kurumların sosyal medyada var olma amaçlarından hangisi doğru verilmemiştir?

a) Marka algısını sosyal medya aracılığı ile yapmak
b)Hedef kitlelerin çok az bir kısmına ulaşmayı sağlamak
c) Sosyal medyaya ve interaktif platformlara yakınlığını vurgulamak
d) Sosyal medyadaki topluluklara markayı daha iyi anlatmak
e) Sosyal medya ortamındaki potansiyel müşterilerle şeffaf bir ilişki geliştirmek,

Cevap : b)Hedef kitlelerin çok az bir kısmına ulaşmayı sağlamak
10) Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağ sitelerinin halkla ilişkiler uygulamalarına sağladıklarından birisi değildir?

a) Çeşitli platformlarda bilgi alışverişini sağlamıştır
b) Kurumlarla ilgili bilgilerin birçok kaynakta paylaşımını sağlamıştır
c) Kuruluşla hedef kitle arasındaki etkileşim oldukça şeffaf hale gelmiştir
d) Halkla ilişkiler uygulayıcılarına hedef kitleyle birebir etkileşimli iletişim imkanı sağlamıştır
e) Kuruluşla hedef kitle arasındaki iletişimde tamamen yüz yüze iletişimin yerini
almasını sağlamıştır

Cevap : e) Kuruluşla hedef kitle arasındaki iletişimde tamamen yüz yüze iletişimin yerini almasını sağlamıştır
Halkla İlişkiler
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

Halkla İlişkiler Ünite 11 testi

Halkla İlişkiler Ünite 11 testi

Etkinlik Yönetimi

Anahtar Kavramlar
– Etkinlik: Katılımcılar üzerinde bir etkinin yaratılması için dikkatli bir şekilde tasarlanmış deneyimdir.
– Etkinlik yönetiminde planlama: Etkinliği yöneten kişilerin etkinliği akıcı ve sorunsuz biçimde gerçekleştirmesi için hazırladıkları plandır.
– Etkinlik uygulama, izleme ve yönetme aşaması: Yazılı biçimde hazırlanan planlama aşamasının uygulanmasıdır. Etkinliğin katılımcılar tarafından izlenen, gözlenen ve medya tarafından takip edilen sürecidir.

Etkinlik Yönetimi

Halkla İlişkiler Ünite 11 testi Online

1) Hedef kitleye bir mesajın iletileceği veya tutumların etkilenip davranışın gerçekleştirileceği bir toplantının belirli bir yer ve zamanda gerçekleştirildiği faaliyetlerin tümüne ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Etkinlik

2) Aşağıdakilerden hangisi etkinlik kavramıyla bağlantılı unsurlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Stratejik hayırseverlik

3) Aşağıdakilerden hangisi özel etkinliklerin sınıflandırılmasından biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Fuar ve Festival

4) Aşağıdakilerden hangisi etkinlik planı oluşturabilmek için ihtiyaç duyulacak konulardan birini içermez?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Kurumdaki sorunlar neler, çözümleme yolları nelerdir?

5) Etkinlik yönetiminde planlama aşaması aşağıdakilerden hangilerini kapsar?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Amaçların belirlenmesi, strateji ve taktiklerin seçimini

6) Aşağıdakilerden hangisi bir teklifte yer alması gereken bölümlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Etkinlik Firmasının Kurumsal İletişim Faaliyet ve Raporları

7) Aşağıdakilerden hangisi etkinlik yönetimi ve pazarlamasındaki ölçümleme kriterlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Müşteri beklentileri

8) Aşağıdakilerden hangisi etkinliklerin değerlendirilmesinde dikkate alınan sorulardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Etkinliğe onay verenle ile ilgili sorular

9) Aşağıdakilerden hangisi etkinlikte bizi başarıya taşıyacak yöntemlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Personel oryantasyonu

10) Başarılı yerel çok kültürlü etkinlikler veya dünyanın herhangi bir yerinde etkinlik planlamasının yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi sahibi olunmasına gerek yoktur?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Doğal olaylar

Bölüm Soruları

1) Hedef kitleye bir mesajın iletileceği veya tutumların etkilenip davranışın gerçekleştirileceği bir toplantının belirli bir yer ve zamanda gerçekleştirildiği faaliyetlerin tümüne ne ad verilir?

a) Fuar
b) Yönetim
c) Etkinlik
d) Boş zaman
e) Eğlence

Cevap : c) Etkinlik
2) Aşağıdakilerden hangisi etkinlik kavramıyla bağlantılı unsurlardan biri değildir?

a) Tema
b) Stratejik hayırseverlik
c) Hedef kitle
d) Finansal durum
e) Zaman

Cevap : b) Stratejik hayırseverlik
3) Aşağıdakilerden hangisi özel etkinliklerin sınıflandırılmasından biri değildir?

a) Boş zaman etkinlikleri
b) Kültürel
c) Kişisel
d) İş ve işletme
e) Fuar ve Festival

Cevap : e) Fuar ve Festival
4) Aşağıdakilerden hangisi etkinlik planı oluşturabilmek için ihtiyaç duyulacak konulardan birini içermez?

a) Kurumun içinde yaşadığı şartlar nedir? Durum analizi verileri nelerdir?
b) Kurumun hedefleri nelerdir?
c) Hedef kitle/ler kimlerdir ve bunlar nasıl tanımlanır?
d) Kurumdaki sorunlar neler, çözümleme yolları nelerdir?
e) Etkinliğin yeri, zamanı nedir?

Cevap : d) Kurumdaki sorunlar neler, çözümleme yolları nelerdir?
5) Etkinlik yönetiminde planlama aşaması aşağıdakilerden hangilerini kapsar?

a) Amaçların belirlenmesi ve değerlendirilmesini
b) Amaçların belirlenmesi, strateji ve taktiklerin seçimini
c) Taktiksel eylemleri uygulamaya koymayı
d) Kurumun stratejilerini ortaya koymayı
e) Plan ve programları denetlemeyi

Cevap : b) Amaçların belirlenmesi, strateji ve taktiklerin seçimini
6) Aşağıdakilerden hangisi bir teklifte yer alması gereken bölümlerden biri değildir?

a) Etkinlik Firmasının Kurumsal İletişim Faaliyet ve Raporları
b) Etkinlik Önerisi ve Çerçevesi
c) Etkinlik Mekânının Değerlendirilmesi * Görsel Bilgiler
d) Kapak Yazısı* Detaylar / Veriler
e) Maliyet Tablosu * Detaylar / Veriler

Cevap : a) Etkinlik Firmasının Kurumsal İletişim Faaliyet ve Raporları
7) Aşağıdakilerden hangisi etkinlik yönetimi ve pazarlamasındaki ölçümleme kriterlerinden biri değildir?

a) Etkinlik öncesi ölçümlemeler
b) Etkinlik sırasındaki ölçümlemeler
c) Müşteri beklentileri
d) Medya analizleri
e) Etkinlik sonrası ölçümlemeler

Cevap : c) Müşteri beklentileri
8) Aşağıdakilerden hangisi etkinliklerin değerlendirilmesinde dikkate alınan sorulardan biri değildir?

a) Etkinliğe duyulan ihtiyaç ile ilgili sorular
b) Etkinliğin tasarımı ile ilgili sorular
c) Etkinlik operasyonları, uygulanması ve hizmet sunumu ile ilgili sorular
d) Etkinliğin sonuçları ve etkisi ile ilgili sorular
e) Etkinliğe onay verenle ile ilgili sorular

Cevap : e) Etkinliğe onay verenle ile ilgili sorular
9) Aşağıdakilerden hangisi etkinlikte bizi başarıya taşıyacak yöntemlerden biri değildir?

a) Personel oryantasyonu
b) Ekip tasarımı
c) Zamanlama
d) İş detayları
e) Kaynak tasarımı

Cevap : a) Personel oryantasyonu
10) Başarılı yerel çok kültürlü etkinlikler veya dünyanın herhangi bir yerinde etkinlik planlamasının yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi sahibi olunmasına gerek yoktur?

a) Renkler
b) Yerel beklenti ve öncelikler
c) Doğru davranış şekilleri
d) Doğal olaylar
e) Yerel protokol kuralları

Cevap : d) Doğal olaylar
Halkla İlişkiler
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

Halkla İlişkiler Ünite 10 testi

Halkla İlişkiler Ünite 10 testi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Sponsorluk

Anahtar Kavramlar
– Kurumsal sosyal sorumluluk: Kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin, gönüllülük esasına dayalı olarak sosyal ve çevresel meselelerini, örgütsel faaliyetleriyle ve sosyal paydaşlarıyla olan etkileşimleriyle bütünleştirebildiği bir yaklaşımdır.
– Sponsorluk: bir kuruluşun belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak amacıyla spor, kültür sanat ve sosyal alanlarda çeşitli kişi, kuruluş ve organizasyonlara ayni, nakdi veya başka türlü desteklerle yapılan tüm faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi
süreçlerini kapsayan, taraflar arasında karşılıklı olarak birbirine fayda sağlamaya yönelik olarak yapılan bir iş anlaşmasıdır.

Halkla İlişkiler Ünite 10 testi Online

1) Ekonomik çıkarlarının dışında kalan her türlü sosyal/etik sorumluluk biçimini tamamıyla geri çeviren işletmelerin uyguladığı KSS stratejisi nedir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Reddetme

2) Toplumda işletmenin ilişkide olduğu, işletmenin faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleriyle işletmeyi etkileyen tüm toplumsal taraflara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Paydaş

3) Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk düzeylerine yönelik olarak geliştirilen sosyal sorumluluk stratejilerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Yenilik ( innovation ) stratejisi

4) Aşağıdakilerden hangisi Carroll’un urumların ekonomik sorumluluklarını ifade etmez?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Kurallara uyan bir kurumsal vatandaş olması

5) Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının yöneticilere sağladığı faydalardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) İşbirliklerinin gelişimi

6) Ahlaki standartların, modern toplumların mal, hizmet üretmesi ve dağıtması esnasında organizasyonlardaki ilgili bireylerin hareketlerine nasıl uygulanacağına ilişkin çalışma ne olarak tanımlanır?

Correct! Wrong!

Cevap : a) İş etiği

7) Çeşitli kurumlara bağışlarda bulunmak, sosyal ve çevresel kaygılar doğrultusunda konulan yasaların ötesinde eylemlerde bulunmak, yeşil satın alma ve tedarik politikalarını uygulamaya koymak gibi etkinlikler ne tür bir sosyal sorumluluk uygulamasıdır?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Etik sorumluluk

8) Aşağıdakilerden hangisi bir sponsorluk faaliyetidir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Kuruluşun ticari yarar sağlayacağı bir olayı desteklemesi

9) İşletmenin sosyal bir konu, dava ya da fikre destek olduğunu pazarlama mesajlarında işlemesi ve bu süre içerisinde elde edilen satış gelirlerinin bir bölümünü bu sosyal konu veya davanın gerçekleşmesine çaba gösteren tarafa bağlamasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Amaca yönelik pazarlama

10) Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun amaçlarından değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Heyecan yaratmak

Halkla İlişkiler

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Sponsorluk

Bölüm Soruları

1) Ekonomik çıkarlarının dışında kalan her türlü sosyal/etik sorumluluk biçimini tamamıyla geri çeviren işletmelerin uyguladığı KSS stratejisi nedir?

a) Savunma
b) Uyumlaşma
c) Reddetme
d) Öngörücü
e) Reaktif

Cevap : c) Reddetme
2) Toplumda işletmenin ilişkide olduğu, işletmenin faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleriyle işletmeyi etkileyen tüm toplumsal taraflara ne ad verilir?

a) Toplumsal taraf
b) Stratejik grup
c) Menfaat sahipleri
d) Demografik çevre
e) Paydaş

Cevap : e) Paydaş
3) İşletmenin sosyal bir konu, dava ya da fikre destek olduğunu pazarlama mesajlarında işlemesi ve bu süre içerisinde elde edilen satış gelirlerinin bir bölümünü bu sosyal konu veya davanın gerçekleşmesine çaba gösteren tarafa bağlamasına ne ad verilir?

a) Sosyal işbirlik
b) Lisans anlaşmaları
c) Amaca yönelik pazarlama
d) Sponsorluk
e) Kurumsal avantaj

Cevap : c) Amaca yönelik pazarlama
4) Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk düzeylerine yönelik olarak geliştirilen sosyal sorumluluk stratejilerinden biri değildir?

a) Yenilik ( innovation) stratejisi
b) Engelleme (obstruction) stratejisi
c) Savunma (defence) stratejisi
d) Uyumlama (accommodation) stratejisi
e) Geleceğe yönelik strateji (proaction)

Cevap : a) Yenilik ( innovation) stratejisi
5) Aşağıdakilerden hangisi Carroll’un urumların ekonomik sorumluluklarını ifade etmez?

a) Hissedarların kazançlarını sürekli arttıracak biçimde hareket ettirmek
b) Kurallara uyan bir kurumsal vatandaş olması
c) Karlılığa yönelmek
d) Rekabet pozisyonunu koruyabilmek
e) Yüksek verimlilikte iş işleyişi sağlamak

Cevap : b) Kurallara uyan bir kurumsal vatandaş olması
6) Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının yöneticilere sağladığı faydalardan biri değildir?

a) Onur ve gurur duyma
b) Motivasyon artışı sağlayacak insan kaynakları politikaları
c) Trendlere uygun hareket etme
d) Çalışanların işletme amaçlarını benimsemesi ve içselleştirmesi
e) İşbirliklerinin gelişimi

Cevap : e) İşbirliklerinin gelişimi
7) Ahlaki standartların, modern toplumların mal, hizmet üretmesi ve dağıtması esnasında organizasyonlardaki ilgili bireylerin hareketlerine nasıl uygulanacağına ilişkin çalışma ne olarak tanımlanır?

a) İş etiği
b) Kurumsal vatandaşlık
c) Sürdürülebilir kalkınma
d) Kurumsal hesap verebilirlik
e) Kurumsal sosyal sorumluluk

Cevap : a) İş etiği
8) Çeşitli kurumlara bağışlarda bulunmak, sosyal ve çevresel kaygılar doğrultusunda konulan yasaların ötesinde eylemlerde bulunmak, yeşil satın alma ve tedarik politikalarını uygulamaya koymak gibi etkinlikler ne tür bir sosyal sorumluluk uygulamasıdır?

a) Stratejik uygulama
b) Etik sorumluluk
c) Yasal sorumluluk
d) Toplumsal pazarlama
e) Proaktif uygulama

Cevap : b) Etik sorumluluk
9) Aşağıdakilerden hangisi bir sponsorluk faaliyetidir?

a) Kuruluşun gereksinimi olan bir yere bağışta bulunması
b) Kuruluşun karşılık beklemeden yardımda bulunması
c) Kuruluşun korunmaya muhtaç bir aileyi korumaya alması
d) Kuruluşun, tv, film, radyo gibi araçlarla yayınlarda bulunması
e) Kuruluşun ticari yarar sağlayacağı bir olayı desteklemesi

Cevap : e) Kuruluşun ticari yarar sağlayacağı bir olayı desteklemesi
10) Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun amaçlarından değildir?

a) Heyecan yaratmak
b) Medyada yer almak
c) Marka bilinirliği ve farkındalığını arttırmak
d) Marka konumlandırmak
e) Toplumsal sorumluluğu yerine getirmek

Cevap : a) Heyecan yaratmak
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

Halkla İlişkiler Ünite 9 testi

Halkla İlişkiler Ünite 9 testi

Marka İletişimi Yönetimi

Anahtar Kavramlar

– Marka: Ürün ve hizmetlerin rakiplerden ayrılmasını sağlayan farklılaştırmaya yönelik unsurların kombinasyodur.
– Marka iletişimi yönetimi: Markalar ile tüketiciler arasında olumlu ve uzun vadeli ilişkiler tesis edilmesi ve güçlendirilmesi, tüketicilerde markaya yönelik olumlu tutum ve algılar geliştirilmesi amacıyla markaya yönelik iletişim süreçlerinin stratejik biçimde yönetilmesidir.
Müşteri ilişkileri yönetimi: Çağdaş pazarlama anlayışında ön plana çıkan müşteri odaklı bakış açısının yansıması olarak müşterilerle uzun vadeli ve olumlu ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesine odaklanan yaklaşımdır.

Halkla İlişkiler Ünite 9 testi Online

1) Aşağıdakilerden hangisi markanın ilk ortaya çıkış şeklini açıklamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Ürünlere sahibinin kim olduğunu gösterir işaretler konması

2) Aşağıdakilerden hangisi çağdaş marka sisteminin dayandığı unsurlar arasında yer almamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Rakiplerin vaatleri

3) Stratejik marka yönetimi açısından ön plana çıkan ve tüketicilerin zihninde markaya ilişkin oluşan resim şeklinde tanımlanabilen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Marka imajı

4) Markaya çeşitli insani özelliklerin atfedilmesi şeklinde tanımlanabilecek marka yönetimi unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Marka kişiliği

5) Aşağıda yer alan marka kişilik türlerinden hangisi cesur, gözüpek, hevesli, girişken, hayalperest, yaratıcı, güncel, zamana ayak uyduran kişilik özellikleri ile açıklanabilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Heyecan / Coşku

6) “……………, bir grup marka içerisinden bir markanın tüketici tarafından seçilmesi olarak tanımlanabilmektedir.” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Marka tercihi

7) Aşağıdakilerden hangisi satış noktasında markalara yönelik gerçekleştirilen iletişim çabalarının temel amaçları arasında yer almamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Rakip markaların marka performanslarına ilişkin bilgi vermek

8) Aşağıdakilerden hangisi marka oluşturma sürecini açıklayan PCDL modelinin son aşamasını oluşturmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Marka değeri oluşturma

9) Markaların kendilerini ifade etme, kendilerini çevrelerine anlatma biçimi olarak tanımlanabilen stratejik marka yönetimi unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Marka kimliği

10) Aşağıdakilerden hangisi çağdaş pazarlama anlayışında ön plana çıkan değerli müşterilerin elde tutulması ve kazanılması amacıyla müşterilerle etkili ve verimli ilişkilerin başlatılmasına, sürdürülmesine dayanan yaklaşımı ifade etmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Müşteri odaklı yaklaşım

Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi markanın ilk ortaya çıkış şeklini açıklamaktadır?

a) Ürünlerin ne tür gereksinimleri karşıladığının açıklanması
b) Ürünlerin sağlayacağı rasyonel ve duygusal yararların belirtilmesi
c) Ürünlerin hangi hammaddelerden yapıldığının gösterilmesi
d) Ürünlerin kullanıcılarının kim olduğunun belirtilmesi
e) Ürünlere sahibinin kim olduğunu gösterir işaretler konması

Cevap : e) Ürünlere sahibinin kim olduğunu gösterir işaretler konması
2) Aşağıdakilerden hangisi çağdaş marka sisteminin dayandığı unsurlar arasında yer almamaktadır?

a) Rakiplerin vaatleri
b) Marka adı ve sembolleri
c) Markanın içerdiği somut değerler
d) İrtibat noktalarındaki ürün/hizmet deneyimi
e) Markanın içerdiği soyut değerler

Cevap : a) Rakiplerin vaatleri
3) Stratejik marka yönetimi açısından ön plana çıkan ve tüketicilerin zihninde markaya ilişkin oluşan resim şeklinde tanımlanabilen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a) Marka sadakati
b) Marka tercihi
c) Marka kimliği
d) Marka çağrışımı
e) Marka imajı

Cevap : e) Marka imajı
4) Markaya çeşitli insani özelliklerin atfedilmesi şeklinde tanımlanabilecek marka yönetimi unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

a) Marka imajı
b) Marka değeri
c) Marka tercihi
d) Marka farkındalığı
e) Marka kişiliği

Cevap : e) Marka kişiliği
5) Aşağıda yer alan marka kişilik türlerinden hangisi cesur, gözüpek, hevesli, girişken, hayalperest, yaratıcı, güncel, zamana ayak uyduran kişilik özellikleri ile açıklanabilmektedir?

a) Yeterlilik
b) Sağlamlık
c) Heyecan / Coşku
d) Özel / Sıradan olmayan
e) Samimiyet / İçtenlik

Cevap : c) Heyecan / Coşku
6) “……………, bir grup marka içerisinden bir markanın tüketici tarafından seçilmesi olarak tanımlanabilmektedir.” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilmektedir?

a) Marka kimliği
b) Marka kişiliği
c) Marka tercihi
d) Marka değeri
e) Marka sadakati

Cevap : c) Marka tercihi
7) Aşağıdakilerden hangisi satış noktasında markalara yönelik gerçekleştirilen iletişim çabalarının temel amaçları arasında yer almamaktadır?

a) Markalara yönelik olumlu çağrışımlar aracılığıyla olumlu marka imajı oluşturmak
b) Tüketicilerin ilgisini çekmek üzere satış noktasında farklılık oluşturmak
c) Rakip markaların marka performanslarına ilişkin bilgi vermek
d) Tüketicilerin markayı satın almalarını sağlamak
e) Daha önce gerçekleştirilen ve sürmekte olan pazarlama iletişimi çabalarının
tüketicilere hatırlatmak

Cevap : c) Rakip markaların marka performanslarına ilişkin bilgi vermek
8) Aşağıdakilerden hangisi marka oluşturma sürecini açıklayan PCDL modelinin son aşamasını oluşturmaktadır?

a) Marka performansını ortaya koyma
b) Marka sadakatini tesis etme
c) Marka konumlandırma
d) Marka değeri oluşturma
e) Marka mesajına yönelik iletişimi gerçekleştirme

Cevap : d) Marka değeri oluşturma
9) Markaların kendilerini ifade etme, kendilerini çevrelerine anlatma biçimi olarak tanımlanabilen stratejik marka yönetimi unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

a) Marka sadakati
b) Marka değeri
c) Marka farkındalığı
d) Marka imajı
e) Marka kimliği

Cevap : e) Marka kimliği
10) Aşağıdakilerden hangisi çağdaş pazarlama anlayışında ön plana çıkan değerli müşterilerin elde tutulması ve kazanılması amacıyla müşterilerle etkili ve verimli ilişkilerin başlatılmasına, sürdürülmesine dayanan yaklaşımı ifade etmektedir?

a) Satış odaklı yaklaşım
b) Üretim odaklı yaklaşım
c) Ürün odaklı yaklaşım
d) Müşteri odaklı yaklaşım
e) Dağıtım odaklı yaklaşım

Cevap : d) Müşteri odaklı yaklaşım
Halkla İlişkiler
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

Halkla İlişkiler Ünite 8 testi

Halkla İlişkiler Ünite 8 testi

Halkla İlişkilerde İlişki Yönetimi

Anahtar Kavramlar

– İlişki Yönetimi: Halkla ilişkilerin iletişim odaklı bakış açısından ilişki odaklı bakış açısına geçişini temsil eden çağdaş halkla ilişkiler yaklaşımıdır.
– Halkla ilişkiler: Kurumlar ile birbirinden farklı özelliklere sahip hedef kitleleri arasında karşılıklı yarar, iyi niyet, güven, hoşgörü ve diyalog esasına dayılı olumlu ve uzun vadeli ilişkilerin tesis edilmesi, güçlendirilmesi ve sürdürülmesine odaklanan stratejik bir yönetim fonksiyonudur.
– Medyayla ilişkiler: Halkla ilişkilerin geleneksel tanımında ön plana çıkan, halkla ilişkilerin iletişim odaklı ve ilişki odaklı uygulamalarında sahip olduğu önemi ve konumu sürdüren bir uzmanlık alanıdır.
– İlişki yönetimi stratejileri: Kurumlar ile hedef kitleler arasında olumlu ve uzun dönemli ilişkiler tesis etmek ve sürdürmek için ilişki yönetiminde başvurulan stratejilerdir.

Halkla İlişkiler Ünite 8 testi Online

1) İlişkileri yarar ve zarar temelinde ele alan teori aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Sosyal değişim teorisi

2) Çevrelerinde olup bitenlerden etkilenen, çevrelerindeki değişim ve gelişmelere uyum sağlamaya çalışan sistemler nasıl tanımlanmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Açık sistem

3) Dışsal şartları fark etmeyen ve bu şartlara uyum sağlama yönünde çabalar sergilemeyen sistemler nasıl tanımlanmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Kapalı sistem

4) Aşağıdakilerden hangisinde ilişki yönetimi alanına ilişkin stratejilere doğru biçimde yer verilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Açıklık, olumluluk, teminatlar, görev paylaşımı, ağ oluşturma

5) Kişiler arası ilişkilerde, ilişkinin her iki taraf için de zevkli hale gelmesini sağlayacak çabalar hangi ilişki sürdürme stratejisi kapsamında yer almaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Olumluluk

6) Kişiler arası ilişkilerde, işlerin yapılmasında sorumluluk alma durumu hangi ilişki sürdürme stratejisi kapsamında yer almaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Görev paylaşımı

7) İlişki yönetiminin teorik altyapısını oluşturan kuramlar kaça ayrılmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Üç

8) Kişiler arası ilişkilerde, ilişki tarafları arasında düşünce ve hislerin paylaşılması hangi ilişki sürdürme stratejisi kapsamında yer almaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Açıklık

9) “………, ilişki taraflarının ilişki kapsamında birbirine vaat ettiklerini gerçekleştirmeye yönelik gönüllüklerini göstermesi şeklinde ifade edilebilecek bir ilişki yönetimi stratejisidir” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Teminatlar

10) “İlişki yönetimi stratejilerinden …………………, halkla ilişkilerde kendisine yer bulan toplumsal ilişkiler ile bağlantılı biçimde değerlendirilebilir” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Görev paylaşımı

Halkla İlişkilerde İlişki Yönetimi

Bölüm Soruları

1) İlişkileri yarar ve zarar temelinde ele alan teori aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karşılıklı bağımlılık teorisi
b) Sosyal değişim teorisi
c) Edimsel koşullandırma teorisi
d) Eşitlik teorisi
e) Sistem teorisi

Cevap : b) Sosyal değişim teorisi
2) Çevrelerinde olup bitenlerden etkilenen, çevrelerindeki değişim ve gelişmelere uyum sağlamaya çalışan sistemler nasıl tanımlanmaktadır?

a) Etkisiz sistem
b) Kapalı sistem
c) Açık sistem
d) Bulanık sistem
e) Çoklu sistem

Cevap : c) Açık sistem
3) Dışsal şartları fark etmeyen ve bu şartlara uyum sağlama yönünde çabalar sergilemeyen sistemler nasıl tanımlanmaktadır?

a) Açık sistem
b) Bulanık sistem
c) Eşsiz sistem
d) Kapalı sistem
e) Tek sistem

Cevap : d) Kapalı sistem
4) Aşağıdakilerden hangisinde ilişki yönetimi alanına ilişkin stratejilere doğru biçimde yer verilmektedir?

a) Güven, olumluluk, teminatlar, tatmin, ağ oluşturma
b) Karşılıklılık, görev paylaşımı, açıklık, güven, teminatlar
c) Bağlılık, olumluluk, ağ oluşturma, teminatlar, güven
d) Tatmin, görev paylaşımı, açıklık, güven, karşılıklılık
e) Açıklık, olumluluk, teminatlar, görev paylaşımı, ağ oluşturma

Cevap : e) Açıklık, olumluluk, teminatlar, görev paylaşımı, ağ oluşturma
5) Kişiler arası ilişkilerde, ilişkinin her iki taraf için de zevkli hale gelmesini sağlayacak çabalar hangi ilişki sürdürme stratejisi kapsamında yer almaktadır?

a) Ağ oluşturma
b) Açıklık
c) Görev paylaşımı
d) Olumluluk
e) Teminatlar

Cevap : d) Olumluluk
6) Kişiler arası ilişkilerde, işlerin yapılmasında sorumluluk alma durumu hangi ilişki sürdürme stratejisi kapsamında yer almaktadır?

a) Ağ oluşturma
b) Olumluluk
c) Teminatlar
d) Açıklık
e) Görev paylaşımı

Cevap : e) Görev paylaşımı
7) İlişki yönetiminin teorik altyapısını oluşturan kuramlar kaça ayrılmaktadır?

a) İki
b) Beş
c) Üç
d) Dört
e) Yedi

Cevap : c) Üç
8) Kişiler arası ilişkilerde, ilişki tarafları arasında düşünce ve hislerin paylaşılması hangi ilişki sürdürme stratejisi kapsamında yer almaktadır?

a) Olumluluk
b) Teminatlar
c) Görev paylaşımı
d) Ağ oluşturma
e) Açıklık

Cevap : e) Açıklık
9) “………, ilişki taraflarının ilişki kapsamında birbirine vaat ettiklerini gerçekleştirmeye yönelik gönüllüklerini göstermesi şeklinde ifade edilebilecek bir ilişki yönetimi stratejisidir” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

a) Teminatlar
b) Açıklık
c) Ağ oluşturma
d) Görev paylaşımı
e) Olumluluk

Cevap : a) Teminatlar
10) “İlişki yönetimi stratejilerinden …………………, halkla ilişkilerde kendisine yer bulan toplumsal ilişkiler ile bağlantılı biçimde değerlendirilebilir” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanmaktadır?

a) Açıklık
b) Olumluluk
c) Görev paylaşımı
d) Ağ oluşturma
e) Teminatlar

Cevap : c) Görev paylaşımı
Halkla İlişkiler
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

Halkla İlişkiler Disiplini

Halkla İlişkiler Ünite 7 testi

Halkla İlişkiler Ünite 7 testi

Kamu Sektöründe Halkla İlişkiler

Anahtar Kavramlar

– Kamu kurumları: Devlet sermayesi ile halk hizmeti görmek üzere kurulan, kamu yararına odaklanan devlet yönetim organlarıdır.
– Kamu sektöründe halkla ilişkiler: Halkla ilişkilerin önemli bir uzmanlık alanı olarak ulusal, bölgesel ya da yerel düzeydeki kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen halkla ilişkiler çabalarını kapsamaktadır.
– Yönetişim: Gücün tek elde toplandığı geleneksel yönetim anlayışında meydana gelen değişimler sonucu ortaya çıkan, gücün toplumu oluşturan tüm katmanlarca paylaşılmasını öneren yeni yönetim yaklaşımıdır.

Halkla İlişkiler Ünite 7 testi Online

1) Benzer bir problemle karşı karşıya gelmelerine karşın, sorunun ortaya çıktığını fark etmemiş ve soruna yönelik çaba göstermek için organize olmamış bireyler hangi kamu tipi kategorisinde yer almaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Gizli kamular

2) “………………………….., kamu kurumlarının kurumsal misyonlarını ileriye götürmek ve hedeflerine ulaşmak amacı ile halkla ilişkiler çabalarına başvurmasına odaklanan bir uzmanlık alanıdır” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Kamu sektöründe halkla ilişkiler

3) Aşağıdakilerden hangisi gizli kamuların iletişim kuran aktif kamular haline gelmesinde etkili olan faktörlerden “durumla ilgili bir şeyler yapabilmeleri mümkünken kendilerini dışsal birtakım unsurlar tarafından sınırlandırılmış hisseden insanları temsil eden bir faktördür” şeklinde açıklanabilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Kısıt farkındalığı faktörü

4) “………………… kavramı, toplumsal açıdan ilgi uyandıran bir konuya ilişkin kamunun genel görüşlerini ifade etmek için kullanılmaktadır.” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Kamuoyu

5) Aşağıdaki kamu tiplerinden hangisi sahip olduğu özelliklere ek olarak soruna yönelik çeşitli çabalar sergilemek üzere örgütlenmeleri halinde aktif kamuya dönüşmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Bilinçli kamular

6) Aşağıdakilerden hangisi kamu sektöründe halkla ilişkiler açısından alınan kararlar, gerçekleştirilen uygulamaların hedef kitlelere sunulması yönündeki uygulamaları kapsamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Tanıtım

7) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yönetim anlayışının özellikleri arasında yer almaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Gücün tek elde toplanması

8) Aşağıdaki kamu tiplerinden hangisi benzer bir problemle karşılaşan, problemin ortaya çıktığının farkına varan insan grubunu temsil etmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Bilinçli kamular

9) Halkla ilişkilerde kendisine yer bulan tanıtım faaliyetleri genellikle aşağıdakilerden hangisi kapsamındaki uygulamalar ile karıştırılmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Reklam

10) Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumlarının özellikleri arasında yer almamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Kar amacına yönelik faaliyet gösterme

Halkla İlişkiler

Kamu Sektöründe Halkla İlişkiler

Bölüm Soruları

1) Benzer bir problemle karşı karşıya gelmelerine karşın, sorunun ortaya çıktığını fark etmemiş ve soruna yönelik çaba göstermek için organize olmamış bireyler hangi kamu tipi kategorisinde yer almaktadır?

a) Kamu olmayanlar
b) Gizli kamular
c) Pasif kamular
d) Aktif kamular
e) Bilinçli kamular

Cevap : b) Gizli kamular
2) “………………………….., kamu kurumlarının kurumsal misyonlarını ileriye götürmek ve hedeflerine ulaşmak amacı ile halkla ilişkiler çabalarına başvurmasına odaklanan bir uzmanlık alanıdır” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

a) Finansal halkla ilişkiler
b) Medyayla ilişkiler
c) Kurumsal sosyal sorumluluk
d) Kamu sektöründe halkla ilişkiler
e) Kurumsal sürdürülebilirlik

Cevap : d) Kamu sektöründe halkla ilişkiler
3) Aşağıdakilerden hangisi gizli kamuların iletişim kuran aktif kamular haline gelmesinde etkili olan faktörlerden “durumla ilgili bir şeyler yapabilmeleri mümkünken kendilerini dışsal birtakım unsurlar tarafından sınırlandırılmış hisseden insanları temsil eden bir faktördür” şeklinde açıklanabilmektedir?

a) Algı faktörü
b) Sorun faktörü
c) İlgi düzeyi faktörü
d) Kısıt farkındalığı faktörü
e) Eşsizlik faktörü

Cevap : d) Kısıt farkındalığı faktörü
4) “………………… kavramı, toplumsal açıdan ilgi uyandıran bir konuya ilişkin kamunun genel görüşlerini ifade etmek için kullanılmaktadır.” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

a) Kamu
b) Sivil toplum
c) Kamuoyu
d) Kamu sektörü
e) Özel sektör

Cevap : c) Kamuoyu
5) Aşağıdaki kamu tiplerinden hangisi sahip olduğu özelliklere ek olarak soruna yönelik çeşitli çabalar sergilemek üzere örgütlenmeleri halinde aktif kamuya dönüşmektedir?

a) Kamu olmayanlar
b) Pasif kamular
c) Bilinçli kamular
d) Gizli kamular
e) Dönemsel kamular

Cevap : c) Bilinçli kamular
6) Aşağıdakilerden hangisi kamu sektöründe halkla ilişkiler açısından alınan kararlar, gerçekleştirilen uygulamaların hedef kitlelere sunulması yönündeki uygulamaları kapsamaktadır?

a) Etkileşim
b) Tanıma
c) İşbirliği
d) Yönetme
e) Tanıtım

Cevap : e) Tanıtım
7) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yönetim anlayışının özellikleri arasında yer almaktadır?

a) Birlikte yönetmek
b) Gücün toplumu oluşturan tüm katmanlarca paylaşımı
c) Yönetilenlerin de yönetim süreçlerine dahil olması
d) Gücün tek elde toplanması
e) Yönetimde işbirliği yapılması

Cevap : d) Gücün tek elde toplanması
8) Aşağıdaki kamu tiplerinden hangisi benzer bir problemle karşılaşan, problemin ortaya çıktığının farkına varan insan grubunu temsil etmektedir?

a) Bilinçli kamular
b) Gizli kamular
c) Kamu olmayanlar
d) Aktif kamular
e) Pasif kamular

Cevap : a) Bilinçli kamular
9) Halkla ilişkilerde kendisine yer bulan tanıtım faaliyetleri genellikle aşağıdakilerden hangisi kapsamındaki uygulamalar ile karıştırılmaktadır?

a) Reklam
b) Doğrudan pazarlama
c) Lobicilik
d) Satış geliştirme
e) Marka yönetimi

Cevap : a) Reklam
10) Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumlarının özellikleri arasında yer almamaktadır?

a) Kar amacına yönelik faaliyet gösterme
b) Kamu sermayesi ile kurulma
c) Devlet yönetiminden sorumlu kurumlar olma
d) Kamu yararına odaklanma
e) Kamusal hizmetleri gerçekleştirme

Cevap : a) Kar amacına yönelik faaliyet gösterme
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

 

Halkla İlişkiler Ünite 6 testi

Halkla İlişkiler Ünite 6 testi

Kriz Yönetimi, Risk İletişimi Ve Sorun Yönetimi

Anahtar Kavramlar

– Kriz: İşletmenin ödeme gücünü durduran ve performansını etkileyen acil ve beklenmeyen olaylardır.
– Kriz Yönetimi: Kriz ile mücadele etmek için ve maruz kalınan fiili zararı azaltmak için tasarlanmış bir dizi unsurdur.
– Risk İletişimi: Kurumlar, gruplar, bireyler arasında görüş ve bilgi değişimini içeren interaktif bir süreçtir.
– Sorun Yönetimi: Sorunları tahmin etmeye, tehditleri önceden görmeye, sürprizleri en aza indirgemeye, sorunları çözmeye ve krizleri önlemeye yönelik proaktif ve sistematik bir yaklaşımdır.

Halkla İlişkiler Ünite 6 testi Online

1) Beklenmeyen ve önceden sezilemeyen acele cevap verilmesi gereken örgütlerin önleme ve uyum mekanizmalarını etkisiz hale getirerek mevcut değerlerini, amaçlarını ve varsayımlarını tehdit eden gerilim durumuna ne ad verilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Kriz

2) “Kriz yönetimi; krizin teknik anlamda yönetimine yoğunlaşırken, ................; yaşanmakta olan kriz gerçeği ve alınan önlemlerin algılanmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Kriz iletişimi

3) Aşağıdakilerden hangisi kriz durumunun ortak özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Kriz yavaş ilerleyen ve beklenen bir durumdur.

4) “Kriz öncesi örgüt içindeki hazırlıkların yapılması ve örgütün krizi karşılayabilmek için kriz yönetiminin hazırladığı ................... oluşturulması gerekmektedir.” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Kriz yönetim planı

5) Aşağıdakilerden hangileri risk iletişimi sürecinin aşamalarındandır? I. Tehlikeyi tanımla. II. Riskleri belirle. III. Politika geliştir. IV. Politikayı hayata geçir. V. Politikayı ölç ve değerlendir.

Correct! Wrong!

Cevap : e) I, II, III, IV, V

6) Hem kurum hem de hedef kitlenin yararı için pazarları korumaya, muhtemel riskleri azaltmaya, yeni fırsatlar oluşturmaya ve kurumun itibarını korumaya yardım eden stratejik sürece ne ad verilmektedir ?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Sorun yönetimi

7) “..............., bir kurumun faaliyetlerindeki başarısızlıklar ya da mevcut yasal düzenlemelere uygun davranılmaması sonucunda o kuruma duyulan güvenin azalması veya zedelenmesi ile ortaya çıkabilecek risktir.” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) İtibar riski

8) Aşağıdaki sorun yönetimi süreci adımlarından hangisi yanlış verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Sorunun tanımı

9) Bir politikaya karar verildiğinde bu politikayla ilgili tüm ilgili hedef kitlelerle iletişim kurulması, sorun yönetim sürecinin hangi aşamasıdır?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Eylem planı

10) Aşağıdakilerden hangisi itibar riski yönetimi için söylenemez?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Asimetrik model kullanılmalıdır.

Halkla İlişkiler Ünite 6 Bölüm Soruları

1) Beklenmeyen ve önceden sezilemeyen acele cevap verilmesi gereken örgütlerin önleme ve uyum mekanizmalarını etkisiz hale getirerek mevcut değerlerini, amaçlarını ve varsayımlarını tehdit eden gerilim durumuna ne ad verilmektedir?

a) Tepki
b) İtibar
c) Kriz
d) Sorun
e) Risk

Cevap : c) Kriz
2) “Kriz yönetimi; krizin teknik anlamda yönetimine yoğunlaşırken, …………….; yaşanmakta olan kriz gerçeği ve alınan önlemlerin algılanmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

a) Kriz iletişimi
b) Risk yönetimi
c) Sorun yönetimi
d) İtibar riski
e) Kurumsal itibar

Cevap : a) Kriz iletişimi
3) Aşağıdakilerden hangisi kriz durumunun ortak özelliklerinden biri değildir?

a) Kriz kurumun varlığını tehdit eder.
b) Kriz anında kurumda endişe ve tedirginlik gözlenir.
c) Krizde kurum çok büyük bir zaman baskısıyla karşılaşır.
d) Kriz yavaş ilerleyen ve beklenen bir durumdur.
e) Krizde kurumun çalışanları gerilimli bir süreç yaşarlar.

Cevap : d) Kriz yavaş ilerleyen ve beklenen bir durumdur.
4) “Kriz öncesi örgüt içindeki hazırlıkların yapılması ve örgütün krizi karşılayabilmek için kriz yönetiminin hazırladığı ………………. oluşturulması gerekmektedir.” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

a) Kriz tanımı
b) Sorun planı
c) Risk planı
d) Kriz yönetim planı
e) Senaryo

Cevap : d) Kriz yönetim planı
5) Aşağıdakilerden hangileri risk iletişimi sürecinin aşamalarındandır?
I. Tehlikeyi tanımla.
II. Riskleri belirle.
III. Politika geliştir.
IV. Politikayı hayata geçir.
V. Politikayı ölç ve değerlendir.

a) I ve II
b) I ve II
c) II ve IV
d) I,II, IV
e) I, II, III, IV, V

Cevap : e) I, II, III, IV, V
6) Hem kurum hem de hedef kitlenin yararı için pazarları korumaya, muhtemel riskleri azaltmaya, yeni fırsatlar oluşturmaya ve kurumun itibarını korumaya yardım eden stratejik sürece ne ad verilmektedir ?

a) Risk yönetimi
b) Sorun yönetimi
c) Kurumsal itibar
d) Risk iletişimi
e) Marka yönetimi

Cevap : b) Sorun yönetimi
7) “……………, bir kurumun faaliyetlerindeki başarısızlıklar ya da mevcut yasal düzenlemelere uygun davranılmaması sonucunda o kuruma duyulan güvenin azalması veya zedelenmesi ile ortaya çıkabilecek risktir.” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

a) Finansal risk
b) Pazar riski
c) Operasyonel risk
d) Kredi riski
e) İtibar riski

Cevap : e) İtibar riski
8) Aşağıdaki sorun yönetimi süreci adımlarından hangisi yanlış verilmiştir?

a) Sorunun tespiti
b) Sorunun analizi
c) Sorunun tanımı
d) Eylem planı
e) Sonuçların değerlendirilmesi

Cevap : c) Sorunun tanımı
9) Bir politikaya karar verildiğinde bu politikayla ilgili tüm ilgili hedef kitlelerle iletişim kurulması, sorun yönetim sürecinin hangi aşamasıdır?

a) Sorunun tespiti
b) Sorunun analizi
c) Sorunun tanımı
d) Eylem planı
e) Değerlendirme

Cevap : d) Eylem planı
10) Aşağıdakilerden hangisi itibar riski yönetimi için söylenemez?

a) Çift yönlü iletişim esas alınmalıdır.
b) Hedef kitlelere tutarlı mesajlar verilmelidir.
c) Açık ve dürüst iletişim sağlanmalıdır.
d) Yapılandırılmış bir plan ile yürütülmelidir.
e) Asimetrik model kullanılmalıdır.

Cevap : e) Asimetrik model kullanılmalıdır.

Halkla İlişkiler

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

Halkla İlişkiler Ünite 5 testi

Halkla İlişkiler Ünite 5 testi

Halkla İlişkilerde İmaj Yönetimi

Anahtar Kavramlar
– Halkla İlişkiler: Bir işletmenin ya da özel veya kamu kuruluşunun bağlantı kurduğu, kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu sürdürmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim görevidir.
–  İmaj: Kısa ve uzun vadede bir kişinin, kurumun, objenin veya ülkenin sahip olduğu tüm değerleriyle ilgili simgelerin algılanışıdır.
–  Kurum İmajı: Bütün alınan iletiler doğrultusunda kurum hakkında alıcıda oluşan resimdir

Halkla İlişkiler Ünite 5 testi Online

1) Bir işletmenin ya da özel veya kamu kuruluşunun bağlantı kurduğu, kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu sürdürmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim görevine ne ad verilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Halkla ilişkiler

2) “Halkla ilişkilerin temel amacı bir ürünün satılmasından ziyade …………………………...” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Kurum imajını yükseltmektir

3) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin kurumsal amaçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Çalışan sayısının arttırılması

4) İmaj kavramının kökeni hangi alana dayanmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Sosyal psikoloji

5) 1955 yılında imaj kavramını, ürün ve hizmet faaliyetleri ile sınırlandıran aşağıdaki isimlerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Gardner ve Levy

6) “………………… kavramı, firmanın olumlu ve güçlü bir imaja sahip bir markasının yine kurumun başka markalarına olumlu olarak yansımasıdır.” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Transfer imaj

7) “..........., kurumda çalışanlar ve kurumun hedef kitleleri gözünde oluşan ve kuruma ruh kazandıran, ona kuru ve soyut bir kavram olmaktan öte bir anlam katan değerdir.” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Kurum imajı

8) Kurum imajı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Bir kurumun gerçek görüntüsünün bir yansıması olarak bilinir. d) Kurumların rakiplerinden farklılaştırmaları amacıyla yapılan görsel tasarımlardır.

9) Halkla ilişkiler uzmanının güçlü bir kurum imajı oluşturmak için atacağı ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Altyapı kurmak

10) “................, bir örgütün kamuoyuna kendi kişiliğini tanıtmak için oluşturduğu karakteristikler toplamıdır.” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Kurum kimliği

Halkla İlişkiler Ünite 5

Bölüm Soruları

1) Bir işletmenin ya da özel veya kamu kuruluşunun bağlantı kurduğu, kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu sürdürmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim görevine ne ad verilmektedir?

a) Kurumsal sosyal sorumluluk
b) İmaj çalışmaları
c) Reklam
d) Halkla ilişkiler
e) Marka yönetimi

Cevap : d) Halkla ilişkiler
2) “Halkla ilişkilerin temel amacı bir ürünün satılmasından ziyade ……………………………” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

a) Kurumun tanıtımının yapılmasıdır
b) Kurum imajını yükseltmektir
c) Ürünün tanıtımının yapılmasıdır
d) Kurumun reklamının yapılmasıdır
e) Yatırımcıların ilgisini çekmektir

Cevap : b) Kurum imajını yükseltmektir
3) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin kurumsal amaçlarından biri değildir?

a) Özel girişimciliğin özendirilmesi
b) Kurumun finansal değerinin yükseltilmesi
c) Kurumun duyulan saygının artması
d) Kurumun küresel gelişime ayak uydurarak varlığını koruması
e) Çalışan sayısının arttırılması

Cevap : e) Çalışan sayısının arttırılması
4) İmaj kavramının kökeni hangi alana dayanmaktadır?

a) Halkla ilişkiler
b) Reklam
c) Sosyal psikoloji
d) Propaganda
e) Pazarlama

Cevap : c) Sosyal psikoloji
5) 1955 yılında imaj kavramını, ürün ve hizmet faaliyetleri ile sınırlandıran aşağıdaki isimlerden hangisidir?

a) Gardner ve Levy
b) Lippman
c) Gray ve Balmer
d) Habermas
e) Kurt Huber

Cevap : a) Gardner ve Levy
6) “………………… kavramı, firmanın olumlu ve güçlü bir imaja sahip bir markasının yine kurumun başka markalarına olumlu olarak yansımasıdır.” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

a) Yabancı imaj
b) Ayna imajı
c) Şemsiye imaj
d) İstenilen imaj
e) Transfer imaj

Cevap : e) Transfer imaj
7) “……….., kurumda çalışanlar ve kurumun hedef kitleleri gözünde oluşan ve kuruma ruh kazandıran, ona kuru ve soyut bir kavram olmaktan öte bir anlam katan değerdir.” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

a) Finansal değer
b) Kurum imajı
c) Kurum felsefesi
d) Kurumsal yönetim
e) Marka yönetimi

Cevap : b) Kurum imajı
8) Kurum imajı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Dolaylı ya da dolaysız algılar sonucunda oluşabilir..
b) Deneyimler sonucunda oluşabilir.
c) Bir kurumun gerçek görüntüsünün bir yansıması olarak bilinir.
d) Kurumların rakiplerinden farklılaştırmaları amacıyla yapılan görsel tasarımlardır.
e) Etkileşim içinde olduğu alanlar bulunmaktadır.

Cevap : c) Bir kurumun gerçek görüntüsünün bir yansıması olarak bilinir. d) Kurumların rakiplerinden farklılaştırmaları amacıyla yapılan görsel tasarımlardır.
9) Halkla ilişkiler uzmanının güçlü bir kurum imajı oluşturmak için atacağı ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dış imaj oluşturmak
b) İç imaj oluşturmak
c) Altyapı kurmak
d) Soyut imaj oluşturmak
e) Somut imaj oluşturmak

Cevap : c) Altyapı kurmak
10) “……………., bir örgütün kamuoyuna kendi kişiliğini tanıtmak için oluşturduğu karakteristikler toplamıdır.” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

a) Kurum kültürü
b) Kurumsal değerler
c) Kurum kimliği
d) Kurum felsefesi
e) Kurum imajı

Cevap : c) Kurum kimliği

Halkla İlişkiler

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

Halkla İlişkilerde İmaj Yönetimi