auzefHalkla İlişkilerTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Halkla İlişkiler 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef Halkla İlişkiler 2023-2024 Bütünleme Soruları

#1. Medyayı tanımlayan aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) İnsanlar kişisel görüşlerini medyada anlatılanlarla şekillendirmemelidir.

#2. Meslek etiği ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Meslek etiği sadece teknik kurallardan oluşmaz, işin sunulduğu kitlenin değerleri ile de doğrudan ilgilidir.

#3. “..........., markadan bahsedildiğinde tüketicilerin zihninde yer alan bilgiler ile marka arasında bağlantı kurulmasını sağlamaktadır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) Marka çağrışımı

#4. Çalışan gelişimine yönelik uygulamaların kolaylaştırılması için aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekenlerden biri değildir?

Cevap : D) Örgüt içi hizmet sürecini zorunlu bir yükselme kriteri haline getirmek

#5. Kurum ve kuruluşların sosyal medyada yer alma nedenlerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Tek yönlü iletişim


#6. Sosyal ağlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Kullanıcıların web sayfa içeriği yaratmalarını ve bu içerikleri düzenlemelerini sağlar.

#7. Aşağıda yer alan ilişki yönetimi süreci adımlarından hangisi ulaşılması hedeflenen kitle üyelerinin dâhil olacağı şekilde yeniden gözden geçirilen stratejik planın uygulamaya aktarılmasını kapsamaktadır?

Cevap : D) Sunmak

#8. "Kurumu etkileyen ve halk tarafından da öğrenilmiş bir olayın ardından neler yapılabileceği ile ilgilenen, tepkilere dayalı bir süreç" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Kriz yönetimi

#9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın etkinlikler için kritik bir mecra hâline gelmesinin nedenlerinden biri değildir?

Cevap : E) Maliyeti yüksektir.

#10. Gizli kamuların iletişim kuran aktif kamular hâline gelmesinde etkili olan aşağıdaki faktörlerden hangisi insanların bir durumun kendisini etkilediğini ya da söz konusu durum kapsamında bulunduğunu fark etmesini açıklamaktadır?

Cevap : D) İlgi düzeyi faktörü


#11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi dürüst bir halkla ilişkiler uygulayıcısının temel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : D) Halkla ilişkiler danışmanı veya görevlisi medya ilişkilerini görevlerinin en üstünü olarak konumlandırmak durumundadır.

#12. Aşağıda yer alan teorilerden hangisine göre insanlar kârları en yüksek seviyede olduğu zaman ilişkileri sürdürme ve geliştirme eğilimini göstermektedir?

Cevap : B) Sosyal değişim teorisi

#13. Aşağıda yer alan marka kişilik türlerinden hangisi/hangileri dirençli, güçlü, açık hava şartlarına uygun, kuvvetli ve dayanaklı olma özelliklerine sahip markaları ifade etmektedir?

Cevap : E) Sağlamlık

#14. Kurum ve kamuları arasında irtibat sağlayan;yorumcu, ara bulucu olarak hizmette bulunan,aracı rolü oynayan bilgi taşıyıcıları ve duyarlı dinleyici rolündedir. Yukarıda verilen ifadeler aşağıdaki hangi halkla ilişkiler rolünü üstlenen uygulayıcıların özelliklerini taşır?

Cevap : E) İletişim kolaylaştırıcısı

#15. Basın bültenlerinin başlık kısmıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Başlığın tüm metnin hareket edeceği bir alan olduğu unutulmamalıdır.


#16. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir?

Cevap : B) Politik konularda farkındalık yaratma

#17. Aşağıdakilerden hangisi planlanan etkinliğin doğasına bağlı olarak etkinlik planlayıcılarının aradığı materyalleri sağlayacak tedarikçiler arasında yer almaz?

Cevap : B) Reklam Verenler Derneği

#18. "..... Geçmişleri, ilgileri, beklentileri ve çalışma tarzları açısından farklılaşan bireylerin meydana getirdiği iş gücünün etkin şekilde yönetilmesine işaret eder.” Cümlesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilir?

Cevap : C) Farklılıkların yönetimi

#19. Kalkınma ve doğal kaynak dengesini dikkate alan, kalkınmanın yararlarını bugün olduğu kadar gelecek kuşakların da kullanımına sunan, çevreyle kalkınmanın birbirini tamamladığı anlayışa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Sürdürülebilir kalkınma

#20. Kurumun kendisi hakkındaki temel düşünceleri,değerleri, vizyonu ve tüm yönetim davranışlarını,stratejilerini ve politikalarını etkileyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Kurum felsefesi


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Halkla İlişkiler 2023-2024 Bütünleme Soruları

Halkla İlişkilerin Kurumsal İletişimdeki Rolü ve Stratejileri: Etkin Bir İletişim İçin Anahtar Prensipler

Günümüzde halkla ilişkiler (PR), kurum ve kuruluşların hedef kitleleriyle etkileşimde bulunmasının temel yollarından biri haline gelmiştir. Bu etkileşim, marka imajını güçlendirme, itibar yönetimi ve kriz anlarında iletişim becerilerinin önemini artırmaktadır. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) Halkla İlişkiler dersi, öğrencilere bu alandaki temel kavramları ve uygulamaları öğreterek, geleceğin iletişim profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sosyal Medya ve İletişim Stratejileri

Sosyal medya, tek yönlü iletişimden ziyade, kurumların hedef kitleleriyle etkileşime geçmesini sağlayan çift yönlü bir iletişim kanalıdır. Bu platformlar üzerinde etkili bir varlık göstermek, kurumların daha geniş kitlelere ulaşmasını ve marka bilinirliğini artırmasını sağlar. Dolayısıyla, sosyal medya stratejileri, hedef kitlelerle etkileşim, tanıtım ve itibar yönetimi açısından kritik öneme sahiptir.

Halkla İlişkiler Uygulayıcısının Özellikleri

Halkla ilişkiler alanında başarılı olabilmek için uygulayıcıların etik değerlere bağlı kalması, meslektaşlarına ve hizmet verdikleri kurum veya müşterilere karşı sorumluluklarının bilincinde olması gerekir. İyi bir halkla ilişkiler uygulayıcısı, medya ilişkilerini görevlerinin en üstüne koymak yerine, tüm paydaşlarla dengeli ve etik bir iletişim kurmayı hedefler.

İlişki Yönetimi ve Sosyal Değişim Teorisi

Halkla ilişkilerde ilişki yönetimi, kurumların hedef kitleleriyle uzun vadeli ve karşılıklı fayda sağlayacak ilişkiler kurmasını içerir. Sosyal değişim teorisi bu bağlamda, insanların ilişkileri, bu ilişkilerden elde ettikleri karlar maksimize olduğunda sürdürme eğiliminde olduklarını öne sürer. Bu, halkla ilişkiler stratejilerinin hedef kitlelerin beklenti ve ihtiyaçlarını anlaması ve bunlara yönelik değer yaratması gerektiğini vurgular.

Kriz Yönetimi

Kriz yönetimi, beklenmedik durumlar karşısında kurumların itibarını koruma ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yönlendirme sürecidir. Etkili bir kriz yönetimi stratejisi, kurumun şeffaf, hızlı ve tutarlı bir şekilde iletişim kurmasını gerektirir. Kriz anlarında halkla ilişkilerin rolü, kurumun hedef kitleleriyle doğru ve zamanında iletişim kurarak olası zararları minimize etmektir.

Marka Kişiliği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Marka kişiliği, tüketicilerin bir markayla ilişkilendirdiği insani özellikler bütünüdür. Sağlamlık, güvenilirlik ve dayanıklılık gibi özellikler, özellikle açık hava ve macera ile ilişkilendirilen markalar için önemlidir. Kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) uygulamaları ise, kurumların sosyal, çevresel ve ekonomik sorumluluklarını yerine getirme biçimleridir. Sürdürülebilir kalkınma, bu bağlamda, hem bugünün hem de gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeten bir yaklaşım olarak öne çıkar.

Sonuç

Halkla ilişkiler, kurumların hedef kitleleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan stratejik bir araçtır. İstanbul Üniversitesi AÇEV öğrencileri için hazırlanan bu makale, sosyal medya stratejilerinden kriz yönetimine, etik uygulamalardan kurumsal sosyal sorumluluğa kadar halkla ilişkilerin temel prensiplerini ve stratejilerini ele almaktadır. lolonolo.com olarak, öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında başarılı olmaları için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz.

@lolonolo_com

Halkla İlişkiler 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. Kurum ve kuruluşların sosyal medyada yer alma nedenlerinden hangisi yanlıştır?

A) Tek yönlü iletişim
B) Hedef kitlelerle iletişim
C) Tanıtım amaçlı
D) İtibar için
E) Daha az zamanda daha çok hedef kitleye ulaşabilme imkânı

Cevap : A) Tek yönlü iletişim

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi dürüst bir halkla ilişkiler uygulayıcısının temel özelliklerinden biri değildir?

A) Halkla ilişkiler danışmanı veya görevlisi meslektaşının işini almaya yönelik gizli faaliyetlerden kaçınmalıdır.
B) Halkla ilişkiler danışmanı ya da görevlisi hizmet verdiği müşteri ya da işveren adına sürdürdüğü çalışmalarda, toplum çıkarlarına ters düşmemeye özen göstermelidir.
C) Halkla ilişkiler danışmanı veya görevlisi meslektaşlarını aşağılayacak girişimlerde bulunmaktan çekinmelidir.
D) Halkla ilişkiler danışmanı veya görevlisi medya ilişkilerini görevlerinin en üstünü olarak konumlandırmak durumundadır.
E) Halkla ilişkiler danışmanı veya görevlisi mevcut veya geçmişteki müşterilerinin veya işverenlerin mesleki sırlarını, genel ahlaka ve yasalara aykırı olmamak koşuluyla korumak zorundadır.

Cevap : D) Halkla ilişkiler danışmanı veya görevlisi medya ilişkilerini görevlerinin en üstünü olarak konumlandırmak durumundadır.

3. Aşağıda yer alan teorilerden hangisine göre insanlar kârları en yüksek seviyede olduğu zaman ilişkileri sürdürme ve geliştirme eğilimini göstermektedir?

A) Durumsal teori
B) Sosyal değişim teorisi
C) Sistem teorisi
D) Simetri teorisi
E) Karşılıklı bağımlılık teorisi

Cevap : B) Sosyal değişim teorisi

4. Medyayı tanımlayan aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Medya, insanların buluştuğu, gündemdeki sorunları ve konuları tartıştığı modern bir kamusal alandır.
B) İmajların yansıtılması için doğru yerdir.
C) İnsanlar kişisel görüşlerini medyada anlatılanlarla şekillendirmemelidir.
D) Genel anlamıyla bilginin temel kaynağıdır; bilgi de güç ile ifade edildiğinden elinde büyük bir güç vardır.
E) Halkla ilişkiler de medyaya ücretsiz içerik sağlama yoluyla standartların ve değerlerin aşılanması sürecinden sorumludur.

Cevap : C) İnsanlar kişisel görüşlerini medyada anlatılanlarla şekillendirmemelidir.

5. Aşağıda yer alan ilişki yönetimi süreci adımlarından hangisi ulaşılması hedeflenen kitle üyelerinin dâhil olacağı şekilde yeniden gözden geçirilen stratejik planın uygulamaya aktarılmasını kapsamaktadır?

A) Taramak
B) Harita
C) Takip etmek
D) Sunmak
E) Eylem

Cevap : D) Sunmak

6. “Kurumu etkileyen ve halk tarafından da öğrenilmiş bir olayın ardından neler yapılabileceği ile ilgilenen, tepkilere dayalı bir süreç” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Risk yönetimi
B) Sorun yönetimi
C) Kriz yönetimi
D) İmaj yönetimi
E) İtibar yönetimi

Cevap : C) Kriz yönetimi

7. Aşağıda yer alan marka kişilik türlerinden hangisi/hangileri dirençli, güçlü, açık hava şartlarına uygun, kuvvetli ve dayanaklı olma özelliklerine sahip markaları ifade etmektedir?

A) Yeterlilik
B) Samimiyet / içtenlik
C) Özel / sıradan olmayan
D) Heyecan / coşku
E) Sağlamlık

Cevap : E) Sağlamlık

8. Gizli kamuların iletişim kuran aktif kamular hâline gelmesinde etkili olan aşağıdaki faktörlerden hangisi insanların bir durumun kendisini etkilediğini ya da söz konusu durum kapsamında bulunduğunu fark etmesini açıklamaktadır?

A) Kısıt farkındalığı faktörü
B) Eşsizlik faktörü
C) Sorun faktörü
D) İlgi düzeyi faktörü
E) Algı faktörü

Cevap : D) İlgi düzeyi faktörü

9. “….. Geçmişleri, ilgileri, beklentileri ve çalışma tarzları açısından farklılaşan bireylerin meydana getirdiği iş gücünün etkin şekilde yönetilmesine işaret eder.”
Cümlesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilir?

A) İlişki yönetimi
B) Kurumsal iletişim
C) Farklılıkların yönetimi
D) Halkla ilişkiler
E) Yönetişim

Cevap : C) Farklılıkların yönetimi

10. “……….., markadan bahsedildiğinde tüketicilerin zihninde yer alan bilgiler ile marka arasında bağlantı kurulmasını sağlamaktadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Marka farkındalığı
B) Marka imajı
C) Marka çağrışımı
D) Marka tercihi
E) Marka sadakati

Cevap : C) Marka çağrışımı

11. Kalkınma ve doğal kaynak dengesini dikkate alan, kalkınmanın yararlarını bugün olduğu kadar gelecek kuşakların da kullanımına sunan, çevreyle kalkınmanın birbirini tamamladığı anlayışa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürdürülebilir kalkınma
B) İş etiği
C) Kurumsal yönetişim
D) Kurumsal hesap verebilirlik
E) Kurumsal vatandaşlık

Cevap : A) Sürdürülebilir kalkınma

12. Çalışan gelişimine yönelik uygulamaların kolaylaştırılması için aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekenlerden biri değildir?

A) Örgüt içi müşteri beklentileri ile performans arasındaki boşluğu ölçmek amacıyla uygun yöntemleri uygulamak
B) İç pazarı (çalışanların), örgütün misyonu ve bu pazarın örgüt misyonu içindeki rolü hakkında bilgilendirmek
C) Örgüt içinde fikir ve hizmetleri tanıtmak ve pazarlamak üzere örgüt içi bilgi aktarım ve iletişim kanallarının etkin bir biçimde işlemesini sağlamak
D) Örgüt içi hizmet sürecini zorunlu bir yükselme kriteri haline getirmek
E) Ön planda hizmet sağlayanlara yönelik özel motivasyon programları uygulamak

Cevap : D) Örgüt içi hizmet sürecini zorunlu bir yükselme kriteri haline getirmek

13. Kurumun kendisi hakkındaki temel düşünceleri,değerleri, vizyonu ve tüm yönetim davranışlarını,stratejilerini ve politikalarını etkileyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurum felsefesi
B) Kurum imajı
C) Kurumsal görünüm
D) Kurumsal itibar
E) Kurumsal iletişim

Cevap : A) Kurum felsefesi

14. Meslek etiği ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Meslek etiği sadece teknik kurallardan oluşmaz, işin sunulduğu kitlenin değerleri ile de doğrudan ilgilidir.
B) Mesleki etik kurallarını yazılı hâle getirenler, o meslek dalının en büyük dernekleridir.
C) Meslek etiği, bir işin meslek olarak tanımlanmasında bir zorunluluktur.
D) Meslek etiği meslekler arası iş birliği ile hazırlanır.
E) Mesleki etik belirli sayıdaki uygulayıcı kitlesine ulaşmış meslekler için kullanılmaktadır.

Cevap : A) Meslek etiği sadece teknik kurallardan oluşmaz, işin sunulduğu kitlenin değerleri ile de doğrudan ilgilidir.

15. Kurum ve kamuları arasında irtibat sağlayan;yorumcu, ara bulucu olarak hizmette bulunan,aracı rolü oynayan bilgi taşıyıcıları ve duyarlı dinleyici rolündedir.
Yukarıda verilen ifadeler aşağıdaki hangi halkla ilişkiler rolünü üstlenen uygulayıcıların özelliklerini taşır?

A) İletişim sağlayıcısı
B) Uzman reçeteci
C) İletişim teknisyeni
D) Medya ilişkileri
E) İletişim kolaylaştırıcısı

Cevap : E) İletişim kolaylaştırıcısı

16. Sosyal ağlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kullanıcılarla kolayca iletişim kurulabilmesini sağlar.
B) Kullanıcıların web sayfa içeriği yaratmalarını ve bu içerikleri düzenlemelerini sağlar.
C) Üye olan kullanıcılar diğer kullanıcıların hesaplarını görebilir.
D) Kullanıcıların web siteleri üzerinden profil hesabı oluşturmalarına imkân sağlar.
E) Kullanıcılar ilgilendikleri konular hakkında görüş alışverişinde bulunabilir.

Cevap : B) Kullanıcıların web sayfa içeriği yaratmalarını ve bu içerikleri düzenlemelerini sağlar.

17. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın etkinlikler için kritik bir mecra hâline gelmesinin nedenlerinden biri değildir?

A) Zaman tasarrufu sağlar.
B) Hızlı ve etkili karar vermeye yardımcı olur.
C) Sosyal medya tabanlı uygulamalar sunar.
D) Etkinlik için farkındalık yaratır.
E) Maliyeti yüksektir.

Cevap : E) Maliyeti yüksektir.

18. Basın bültenlerinin başlık kısmıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Başlıkta kurumun adı ya da yöneticinin isminin geçirilmesine özen gösterilmelidir.
B) Başlığın ilgi çekici olması kaygısıyla konuyla ilgisi kesintiye uğratılmamalıdır.
C) Başlık bir olayın fotoğraf makinesiyle çekilip bir kareye resmedilmesi gibi habere konu olan olayı resmetmeli ve haberin sloganı olarak görülmelidir.
D) Başlık kısa ve akılda kalıcı olmalıdır.
E) Başlığın tüm metnin hareket edeceği bir alan olduğu unutulmamalıdır.

Cevap : E) Başlığın tüm metnin hareket edeceği bir alan olduğu unutulmamalıdır.

19. Aşağıdakilerden hangisi planlanan etkinliğin doğasına bağlı olarak etkinlik planlayıcılarının aradığı materyalleri sağlayacak tedarikçiler arasında yer almaz?

A) Seyahat acenteleri
B) Reklam Verenler Derneği
C) Catering şirketleri
D) Dekorasyon firmaları
E) Promosyon malzemesi firmaları

Cevap : B) Reklam Verenler Derneği

20. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir?

A) Verimlilik ve kalite artışları
B) Politik konularda farkındalık yaratma
C) Etkin risk yönetimi
D) Şirketlere yeni pazarlara girme kolaylığı sağlama
E) Müşteri sadakati

Cevap : B) Politik konularda farkındalık yaratma

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler 2023-2024 Bütünleme Soruları

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

Halkla İlişkiler 2023-2024 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!