TAR201U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Vize Final
Vize Deneme Sınavı Final Deneme Sınavı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

1. Osmanlı Devletinin 16. yüzyılın sonundaki durumunu aşağıdakilerden hangisi karşılar?

a. Zirve
b. Buhran
c. Duraklama
d. Başarılı
e. Gerileme

Cevap : b. Buhran

2. Kıbrıs’ın Osmanlı Devletince fethi hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

a. IV. Murat
b. IV Mehmet
c. III. Murat
d. II. Ahmet
e. II. Selim

Cevap : e. II. Selim

3. Osmanlı Devleti en parlak zamanını hangi padişah döneminde yaşamıştır?

a. Yavuz Sultan Selim
b. II. Beyazıt
c. III. Murat
d. Orhan Gazi
e. Kanuni Sultan Süleyman

Cevap : e. Kanuni Sultan Süleyman

4. Lale Devri hangi yıllar arasındadır?

a. 1730-1756
b. 1718-1730
c. 1766-1774
d. 1708-1721
e. 1830-1856

Cevap : b. 1718-1730

5. Osmanlı Devletinde ilk Müslüman matbaasını kim kurmuştur?

a. Agah Efendi
b. Damat İbrahim Paşa
c. İbrahim Müteferrika
d. Şinasi
e. Abdullah Efendi

Cevap : c. İbrahim Müteferrika

6. III. Selim Döneminde kurulan ordunun adı hangisidir?

a. Tımarlı Sipahi
b. Kapıkulu Ocakları
c. Nizam-ı Cedid
d. Yeniçeri Ocağı
e. Sekban-ı Cedid

Cevap : c. Nizam-ı Cedid

7. Osmanlı Devleti’nin daimi elçilikleri hangi padişah zamanında kuruldu?

a. III. Selim
b. II. Mahmut
c. II. Ahmet
d. Abdülmecid
e. I. Abdülhamid

Cevap : a. III. Selim

8. Balkanlarda Osmanlı Devletine karşı ilk milliyetçi isyanı hangi ulus yapmıştır?

a. Yunanlılar
b. Bulgarlar
c. Rumlar
d. Sırplar
e. Macarlar

Cevap : d. Sırplar

9. İngiltere’ye büyük ayrıcalıklar tanıyan Osmanlı-İngiliz ticaret antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

a. 1939
b. 1827
c. 1731
d. 1536
e. 1838

Cevap : e. 1838

10. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Döneminde  açılan okullardan değildir?

a. Mekteb-i Ulum-ı Edebi
b. Mekteb-i Maarif-i Adliye
c. Mühendishane-i Bahri Hümayun
d. Mekteb-i Ulum-ı Harbiye
e. Tıbbiye

Cevap : c. Mühendishane-i Bahri Hümayun

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

1. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı yeni bir devrin başlangıcını temsil eder. Gülhane Hatt-ı Hümayunu
da denilen bu ferman hangi tarihte ilan edilmiştir?

a. 8 Eylül 1808
b. 3 Kasım 1839
c. 23 Aralık 1876
d. 23 Temmuz 1908
e. 17 Aralık 1908

Cevap : b. 3 Kasım 1839

2. “Bütün tedbirler alındığı takdirde verimli coğrafyası ve yetenekli halkı sayesinde Osmanlı Devleti’nin “5-10 sene zarfında” eski kudretine kavuşabileceği” beklentisinin dile getirildiği Ferman aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tanzimat Fermanı
b. Islahat Fermanı
c. Sened-i ittifak
d. Kanun-i Esasi
e. Meşrutiyetin İlanı

Cevap : a. Tanzimat Fermanı

3. Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı maddeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?

a. Herkes kanun önünde eşittir.
b. Hiç bir kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır.
c. Herkesin mal, can ve namus güvencesi devletin garantisi altındadır.
d. Gayrimüslimleri askerî okullara girme hakkı verilmiştir.
e. Halkın temsilcilerinden oluşan bir parlamento açılacaktır.

Cevap : e. Halkın temsilcilerinden oluşan bir parlamento açılacaktır.

4. Osmanlı Müslüman halkı seçimlerle ilk defa hangi olayla tanışmıştır?

a. Sened-i İttifak
b. Tanzimat Fermanı
c. Islahat Fermanı
d. Muhassıllık Meclisleri
e. Vilayet Meclisleri

Cevap : d. Muhassıllık Meclisleri

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Tanzimat döneminde askerî alanda yapılan düzenlemelerden biri değildir?

a. Askerlik yaşı 20 olmuştur.
b. Askerlik süresi 5 yıldır.
c. Yedek askerlik süresi 7 yıldır.
d. Ordu merkezlerinde “askerî idadi” açılmıştır.
e. Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır.

Cevap : e. Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır.

6. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminin eğitim alanındaki uygulamalarından biri değildir?

a. Meclis-i Maarif-i Umumiye’nin kurulması
b. İlköğretimin ilk defa zorunlu hâle getirilmesi
c. Galatasaray Sultanisi’nin açılması
d. Darülmuallimin’in açılması
e. İlk kız Rüştiyesinin açılması

Cevap : b. İlköğretimin ilk defa zorunlu hâle getirilmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde görülen bir düzenleme değildir?

a. Darülmuallimat’ın açılması
b. Nizamiye Mahkemelerinin kurulması
c. Meclis-i Mebusan’ın açılması
d. Meclis-i Ahkam-ı Adliye’nin kurulması
e. Askerlik süresinin 5 yıl olması

Cevap : c. Meclis-i Mebusan’ın açılması

8. Osmanlı Devleti Balkan sorunları yüzünden tarihte 93 Harbi diye anılan 1877-78 savaşında Rusya ile savaşmak zorunda kalmıştır. Bu savaş sonrası ilk önce Ruslarla Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması imzalanmıştır. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu Antlaşmada yer almaz?

a. Kars, Ardahan, Artvin ve Doğu Beyazıt Rusya’ya verilecek,
b. Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Bulgaristan bağımsız olacak,
c. Osmanlı Devleti ağır bir savaş tazminatı ödeyecek,
d. Batı Trakya Yunanistan’a verilecek,
e. Büyük Bulgaristan kurulacak.

Cevap : d. Batı Trakya Yunanistan’a verilecek,

9. “Muharrem Kararnamesi” adı verilen anlaşma gereğince Osmanlı Devleti’nin mali gücünü elinden alan
“devlet içinde devlet” durumuna getiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a. Şura-yı Devlet
b. Meclis-i Mebusan
c. Duyun-ı Umumiye
d. Meclis-i Has-ı Vükela
e. Meclis-i Vâlâ

Cevap : c. Duyun-ı Umumiye

10. 1876 Anayasası hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. 23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilmiştir.
b. Bir komisyon tarafından Avrupa’daki pek çok Anayasa incelenerek düzenlenmiştir.
c. 1876 Anayasası 119 maddeden ibarettir.
d. Padişahın yetkilerini çok büyük oranda kısıtlamış, meclisi ön plana çıkartmıştır.
e. Tarihteki bu ilk Türk Anayasasının adı “Kanun-i Esasi” dir.

Cevap : d. Padişahın yetkilerini çok büyük oranda kısıtlamış, meclisi ön plana çıkartmıştır.

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

1. Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu durumdan kurtarmak amacıyla XIX. Yüzyıldan itibaren çeşitli fikir akımları ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi Padişah II. Abdülhamid tarafından öncelikli olarak uygulanmıştır?

a. Osmanlıcılık,
b. Türkçülük,
c. İslamcılık,
d. Batıcılık,
e. Turancılık,

Cevap : c. İslamcılık,

2. II. Abdülhamid dönemi eğitim politikalarına bakıldığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. Batı tarzı eğitim veren yeni okullar kurulmuştur. Rüştiye, İdadiye ve Sultaniye okullarının sayısı çoğalmıştır.
b. Medreseler ıslah edilmiş, coğrafya ve tarih gibi ilimlerin medreselerde okutulması sağlanmıştır.
c. İlköğretimin geriliğiyle ortaöğretimin gelişmesi arasındaki uçurum eğitim gören kuşaklar üzerinde sarsıcı bir tesir bırakmıştır.
d. İlköğretimde dinî ve geleneksel eğitim anlayış ile yetişen çocukların, orta eğitimde o havanın karşıtı bir eğitim havasıyla karşılaştıklarında kafaları karışmıştır.
e. İstiklal Savaşını gerçekleştiren ve de Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran kadrolar bu okullardan yetişmiştir.

Cevap : b. Medreseler ıslah edilmiş, coğrafya ve tarih gibi ilimlerin medreselerde okutulması sağlanmıştır.

3. Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet döneminde oluşan Meclisler seçimler yoluyla halk tarafından belirlenmiştir. Aşağıdaki seçimlerden hangisi “sopalı seçimler” adıyla da anılmaktadır?

a. 1908 Seçimi
b. 1912 Seçimi
c. 1914 Seçimi
d. 1919 Seçimi
e. 1920 Seçimi

Cevap : b. 1912 Seçimi

4. Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde hukuk alanında görülen gelişmelerden biri değildir?

a. Adliye Mahkemeleri ile Sıkıyönetim Mahkemelerinin (Divan-ı Harp) görev ve yetkileri ayrılmıştır.
b. Şer’i Mahkemeler Şeyhülislâmlıktan ayrılarak Adalet Bakanlığı’na bağlanmıştır.
c. Divan-ı Ahkam-ı Adliye kurulmuştur.
d. İsviçre Medeni Kanunu 1912 yılında Türkçeye tercüme edilerek Ceride-i Adliye Dergisinde yayınlanmıştır.
e. Hukuk-ı Aile kararnamesi çıkartmıştır.

Cevap : c. Divan-ı Ahkam-ı Adliye kurulmuştur.

5. 1876 Anayasasının 1909 yılında yapılan düzenlemelerinde “Hakimiyet-i Milliye” anlayışı ön plana çıkmaktadır. Değişikliklerle Padişahın, tahta çıkışında Meclis-i Umumide Şer’i Şerif ve Kanun-i Esasi hükümlerine uyacağına, vatan ve millete sadakat edeceğine dair yemin etmesi şartı getirilmiştir. Buna göre Padişahlığı meclis tarafından onaylanan ve mecliste yemin eden ilk padişah hangisidir?

a. II. Abdülhamid
b. V. Mehmet Reşat
c. VI. Mehmet Vahdettin
d. Halife Abdülmecit Efendi
e. Abdülaziz

Cevap : b. V. Mehmet Reşat

6. Osmanlı Devleti’nde meclislerin ömrü çok uzun sürmemiş, hepsi fesihler yoluyla kapatılmıştır. Aşağıdaki meclisler içinde en uzun ömürlü olan Meclis hangisidir?

a. 1877 Meclis-i Mebusan’ı
b. 1908 Meclis-i Mebusan’ı
c. 1912 Meclis-i Mebusan’ı
d. 1914 Meclis-i Mebusan’ı
e. 1920 Meclis-i Mebusan’ı

Cevap : d. 1914 Meclis-i Mebusan’ı

7. Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşının sonuçlarından biri değildir?

a. Trablusgarp savaşı Uşi Anlaşması ile sona ermiştir.
b. Osmanlı Devleti Bingazi ve Trablusgarp üzerindeki egemenlik haklarından vaz geçmiştir.
c. Kuzey Afrika’daki son Osmanlı toprağı elden çıkmıştır.
d. Balkan savaşının başlamasında etkili olmuştur.
e. İtalyanlar işgal ettikleri 12 Adayı geri vermiştir.

Cevap : e. İtalyanlar işgal ettikleri 12 Adayı geri vermiştir.

8. Aşağıdaki savaşlardan hangisi gerek Enver Bey’in gerekse de Mustafa Kemal ve arkadaşlarının “düşman karşısında en çetin şartlar altında yerli halkla beraber geçirdikleri ilk savaş stajı” olarak sayılabilir?

a. Trablusgarp Savaşı
b. I. Balkan Savaşı
c. II. Balkan savaşı
d. I. Dünya Savaşı
e. Kurtuluş Savaşı

Cevap : a. Trablusgarp Savaşı

9. Osmanlı Devleti’ne karşı Balkan devletleri ittifak hâlinde savaşa girmişlerdir. Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Balkan savaşında yer almamıştır?

a. Romanya
b. Bulgaristan
c. Sırbistan
d. Karadağ
e. Yunanistan

Cevap : a. Romanya

10. Balkan Savaşları hakkındaki aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. I. Balkan Savaşı Londra Anlaşması ile sona ermiştir.
b. II. Balkan Savaşı Bükreş Anlaşması ile sona ermiştir.
c. Osmanlı Devleti Bulgaristan ile İstanbul Anlaşması’nı imzalamıştır.
d. Osmanlı Devleti’nin sınırları Dimetoka hariç Meriç nehri olmuştur.
e. Yunanistan Midye-Enez hattına kadar gelmiştir.

Cevap : e. Yunanistan Midye-Enez hattına kadar gelmiştir.

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

1. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından değildir?

a. Gelişmiş ülkelerin ham madde ihtiyacı artmıştır,
b. Gelişmiş ülkelerin pazar ihtiyacı artmıştır
c. Gelişmiş ülkelerin azgelişmiş ülkelere demokrasi götürme
d. uluslararası ilişkilerin temelini ticari ilişkiler oluşturmuştur
e. Sömürgecilik faaliyetleri büyük oranda azalmıştır.

Cevap : e. Sömürgecilik faaliyetleri büyük oranda azalmıştır.

2. Coğrafi keşif­ler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir?

a. Amerika’nın altın ve gümüşünün Avrupa’ya getirilmesi
b. Dünya ticaretinin geçiş yolları değişmiştir,
c. Akdeniz dünya ticareti ve siyasetindeki belirleyiciliğini kaybetmiştir
d. Osmanlı devletinin hakimiyet alanı dünya ticaretindeki önemini arttırmıştır.
e. Uzak doğunun ham madde kaynaklarının gelişmiş ülkelerce sömürüsü mümkün hale gelmiştir.

Cevap : d. Osmanlı devletinin hakimiyet alanı dünya ticaretindeki önemini arttırmıştır.

3. Ermeni Tehciri kararı hangi tarihte alınmıştır?

a. 24 Nisan 1915
b. 30 Ekim 1918
c. 15 Mayıs 1919
d. 18 Mart 1915
e. 27 Mayıs 1915

Cevap : e. 27 Mayıs 1915

4. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki Cephelerden hangisinde Rusya’ya karşı savaşmıştır?

a. Filistin Cephesi
b. Galiçya Cephesi
c. Irak Cephesi
d. Kaf­kas Cephesi
e. Çanakkale Cephesi

Cevap : d. Kaf­kas Cephesi

5. I- Yunanistan
II- Bulgaristan
III- Almanya
IV- Avusturya-Macaristan
V- Fransa
Yukarıdaki Devletlerden hangileri I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin müttefikidir?

a. I ve II
b. I, III ve V
c. Yalnızca III
d. II ve V
e. II, III ve IV

Cevap : e. II, III ve IV

6. Aşağıdakilerden hangisi sömürgecilik yarışına en son katılmıştır?

a. İngiltere
b. Fransa,
c. Almanya
d. Hollanda
e. Rusya.

Cevap : c. Almanya

7. Osmanlı Devleti Aşağıdaki yerlerden hangisini I. Dünya Savaşı’nda kaybetmiştir?

a. Kars
b. Ardahan
c. Batum
d. Arnavutluk
e. Irak

Cevap : e. Irak

8. Ermeni Tehciri kararının alınmasını gerektiren koşullar aşağıdaki cephelerden hangisinde yaşananlardan
sonra oluşmuştur?

a. Kaf­kas
b. Çanakkale
c. Suriye-Filistin
d. Yemen-Hicaz
e. Irak

Cevap : a. Kaf­kas

9. I- Orta Asya Türkleri ile birleşmek
II- Turan idealini gerçekleştirmek
III- Ortadoğu petrollerini ele geçirmek
IV- Türkistan’a ulaşıp büyük bir Türk Devleti kurmak
V- Rusları Kaf­kaslardan atmak
Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kaf­kas Cephesi’ni açma nedenlerinden biri değildir?

a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V

Cevap : c. III

10. Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?

a. Kaf­kas cephesi
b. Suriye-Filistin cephesi
c. Kanal cephesi
d. Çanakkale cephesi
e. Sakarya muharebesi

Cevap : c. Kanal cephesi

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları

1. İzmir daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya bırakılmasına rağmen, Paris Barış Konferansı’nda İngiltere’nin çabaları sonucu Yunanistan’a verilmiştir. İngiltere’nin böyle bir politika izlemesi, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

a. İzmir’in stratejik öneminin azaldığının
b. Güçlü bir İtalya yerine kolayca yönlendirebileceği bir devletin İzmir’i almasını istemesinin
c. İtalya’nın İtilaf Devletleri’nden ayrılmasının
d. Yunanistan’ı korumak istediğinin
e. Mondros Mütarekesi’ne göre hareket ettiğinin

Cevap : b. Güçlü bir İtalya yerine kolayca yönlendirebileceği bir devletin İzmir’i almasını istemesinin

2. Türk İstiklal Savaşı’nın ve inkılap tarihinin çok önemli bir belgesi sayılan Amasya Genelgesinde, İstiklal Savaşı’nın yöntemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

a. İstanbul hükûmeti üzerine aldığı vazifeyi yerine getirememektedir.
b. Vatanın ve milletin istiklali tehlikededir.
c. Hristiyan azınlığa milli varlığımızı bozacak ayrıcalıklar verilemez
d. Yapılacak her türlü faaliyette Mondros Mütarekesine bağlı kalınmalıdır.
e. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Cevap : e. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

3. İstiklal Savaşı yıllarının olumsuz ve ağır şartlarında bazı vatanperver aydınlar bir başka güce dayanarak ülkeyi kurtarmayı amaçlamışlardır. Ancak Sivas Kongresinde “Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez.” maddesi ile bu durumla ilgili olarak son karar verilmiştir.
Buna göre, manda ve himaye fikrinin kesin dille reddi aşağıdaki yargılardan hangisine ulaştırır?

a. Bölgesel kurtuluşun
b. Toprak bütünlüğünün
c. Milli birlik ve beraberliğin
d. Tam bağımsızlığın
e. Uluslar arası barış

Cevap : d. Tam bağımsızlığın

4. – TBMM’nin üstünde hiçbir güç ve makam yoktur.
– TBMM kanun yapma ve yürütme yetkisine sahiptir.
Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. Kabine sistemine geçildiği
b. Saltanatın yok sayıldığı
c. Yasama, yürütmenin TBMM’ ye ait olduğu
d. Halifenin yok sayıldığı
e. İstanbul hükûmetinin yok sayıldığı

Cevap : a. Kabine sistemine geçildiği

5. Son Osmanlı Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920’de
Misak-ı Millî’yi kabul etmiştir.
Alınan kararları
I. Sınırlar, İstanbul ve Marmara’nın güvenliği
II. Azınlıklar, Anadolu dışındaki Türk ve Müslümanların durumu
III. Ekonomik hedef­ler
Şeklinde gruplandırdığımızda aşağıdakilerden hangisi ekonomik hedef­ler arasında gösterilebilir?

a. Siyasi, adli ve mali alanda gelişmemizi önleyecek bütün sınırlamalar kaldırılmalıdır.
b. Batı Trakya’nın, Paşaeli’nin hukuki statüsü de bölge halkının oyu ile tespit edilmelidir.
c. Elviye-i Selase (Kars, Ardahan, Batum)’de tekrar halk oyuna başvurulabilir.
d. Mütareke sırasında düşman ordularının işgali altında bulunan kısımların geleceği halkının serbest oyu ile tespit edilecektir.
e. Azınlıkların hakları civar ülkelerde bulunan Müslüman halkın da aynı haklardan faydalanması şartıyla tarafımızdan korunacaktır

Cevap : a. Siyasi, adli ve mali alanda gelişmemizi önleyecek bütün sınırlamalar kaldırılmalıdır.

6. Son Osmanlı Mebusan meclisinin Açılması- Misakı Milli Kararlarının Kabul Edilmesi – …….. – TBMM’nin açılması
Yukarıda verilen olayların akışına göre “………” işareti olan bölüme aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a. İstanbul’un işgal edilmesi
b. Kuva-yı Millîye’nin kurulması
c. İzmir’in işgal edilmesi
d. Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
e. Sevr Antlaşması’nın imzalanması

Cevap : a. İstanbul’un işgal edilmesi

7. 23 Nisan 1920 de açılan TBMM’de şu temel ilkeler benimsenmiştir: “Mecliste toplanan milli iradenin
vatanın geleceğine hakim olması esastır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üstünde bir kuvvet yoktur.” Bu durum İstanbul Hükûmeti ve Padişah açısından düşünüldüğünde ne anlama gelmektedir?

a. Yeni Meclis Padişaha sadakatle bağlıdır.
b. Artık İstanbul, Anadolu’ya hakim değil tâbi olmak durumundadır.
c. Saltanat idaresiyle Meclisin beraber çalışacağı
vurgulanmak istenmiştir.
d. Anadolu’da yapılacak faaliyetlerde söz hakkı İstanbul Hükûmeti’nindir.
e. Yeni bir Padişah seçilmesi için çalışılmaya başlanacaktır.

Cevap : b. Artık İstanbul, Anadolu’ya hakim değil tâbi olmak durumundadır.

8.

TAR201U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Vize Soruları- Soru 8

Yukarıdaki diyagram Milli Mücadele dönemindeki Güney Cephesini temsil etmektedir.
Bu diyagramın “X” ile belirtilen yerlerine bu cephenin özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi getirilemez?

a. Fransızlarla mücadele edilmiştir.
b. Kuva-yı Milliye birlikleri kurulmuştur.
c. Antep, Urfa, Maraş kurtarılmıştır.
d. Ankara Antlaşması ile kapanmıştır.
e. Savaş sonunda Londra Konferansı toplanmıştır.

Cevap : c. Antep, Urfa, Maraş kurtarılmıştır.

9. – I. İnönü Savaşı’ndan sonra Moskova Antlaşması,
– Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra Ankara Antlaşması,
– Başkomutanlık Meydan Savaşı’ndan sonra Mudanya Ateşkes Antlaşması, imzalanmıştır.
Bu gelişmelerin tümü birlikte düşünüldüğünde aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

a. Ankara Antlaşması Fransa ile imzalanmıştır.
b. Her antlaşmadan sonra bir savaş yapılmıştır.
c. TBMM hükûmeti barışı devamlı ön planda tutmuştur.
d. Savaş alanında kazanılan zaferler siyasi başarılarla tamamlanmıştır.
e. Yeni bir devlet kurulmuştur.

Cevap : d. Savaş alanında kazanılan zaferler siyasi başarılarla tamamlanmıştır.

10. “Türk İstiklal Harbi yalnızca Anadolu Türklüğünün değil tüm Türk âleminin, mukaddesatının ortak
bir müdafaasıdır” diyen bir tarihçi bu düşüncesini desteklemek için aşağıdakilerden hangisini öne sürebilir?

a. Anadolu ve Rumeli Müdafa-yı Hukuk Cemiyetinin kurulması
b. Buhara, Azerbaycan ve Kıbrıs Türklerinin maddi destekleri
c. Teşvik-i sanayi kanununun çıkarılması
d. Düzenli orduya geçilmesi
e. 1921 Anayasasının kabul edilmesi

Cevap : b. Buhara, Azerbaycan ve Kıbrıs Türklerinin maddi destekleri

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları

1. Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği anayasal sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kuvvetler ayrılığı
b. Parlamenter Sistem
c. Kuvvetler Birliği
d. Meclis hükûmeti sistemi
e. Meşruti Monarşi

Cevap : c. Kuvvetler Birliği

2. Büyük Millet Meclisinin yaptığı ilk anayasa hangisidir?

a. Kanun-i Esasi
b. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
c. Sened-i İttifak
d. Misak-ı Milli
e. Misak-ı İktisadi

Cevap : b. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

3. Teşkilat-ı Esasiye Kanununun temelinde aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

a. Mustafa Kemal Paşa’nın hazırladığı halkçılık programı
b. Misak-ı Milli
c. Kanun-i Esasi
d. Bolşevik Şura Sistemi
e. Erzurum Kongresi Kararları

Cevap : a. Mustafa Kemal Paşa’nın hazırladığı halkçılık programı

4. Aşağıdakilerden hangisi yasama, yürütme ve yargının Meclis’te toplanmasının sebeplerinden olamaz?

a. Savaş hali dolayısıyla millet işlerinin süratli görülme ihtiyacı
b. Millet iradesini temsil eden Meclisin millet işlerini de kendi görmesi gerektiği anlayışı
c. Mustafa Kemal Paşa’nın millî mücadele gelişmelerinin meşru müesseseler eliyle yönetilmesi gerektiği inancı
d. İstanbul’daki hükûmetlerin millî mücadeleyi engelleme girişimlerine karşı koymak
e. Cumhuriyet kuramına göre bunun bir zorunluluk olması

Cevap : e. Cumhuriyet kuramına göre bunun bir zorunluluk olması

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni oluşturan milletvekillerinin çoğunluğu hangi meslek gurubundandır?

a. Din adamları
b. Serbest meslek sahipleri
c. Askerler
d. Sağlık görevlileri
e. Sivil bürokrasi

Cevap : e. Sivil bürokrasi

6. Osmanlı toplumunda okur yazar oranının düşük olmasına karşın Büyük Millet Meclisi üyelerinin eğitim seviyesinin yüksek oluşu neleri mümkün kılmıştır?

a. Toplumun her kesiminden aydınların Millet Meclisi fikrine sahip çıkmalarını
b. İstiklal mücadelesini toplumun her kesiminin benimsenmesini
c. Milletin iradesine sahip çıkmış bilincine ulaşmasını
d. Milletvekillerinin hem Meclis’te hem cephede hem de halk arasında çalışmasıyla Meclis-halk bütünleşmesinin fiilen gerçekleşmesini
e. Hepsini

Cevap : e. Hepsini

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetinin ilk partisidir?

a. İttihat ve Terakki
b. Halk Fırkası
c. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
d. Serbest Cumhuriyet Fırkası
e. Demokrat Parti

Cevap : b. Halk Fırkası

8. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde bolşevizme yönelen gurup aşağıdakilerden hangisidir?

a. Halk Zümresi
b. Yeşil Ordu
c. Islahat Grubu
d. Tesanüt Grubu
e. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu

Cevap : b. Yeşil Ordu

9. İkinci dönem TBMM’de kurulan Halk Fırkasının kökeni meclisteki hangi guruba dayanmaktadır?

a. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Gurubu (Birinci gurup)
b. İkinci Gurup
c. Halk Zümresi
d. İstiklal Gurubu
e. Yeşil Ordu

Cevap : a. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Gurubu (Birinci gurup)

10. Mustafa Kemal Paşa, Halk Fırkasını kurarken toplumun hangi kesimin temsilcisi olmayı hedef­lemiştir?

a. Çift­çiler
b. İşçiler
c. Askerler
d. Türk halkının tamamı
e. Büyük sermaye sahipleri

Cevap : d. Türk halkının tamamı

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları

1. Birinci Dünya Savaşı yıllarında tarım kesiminde üretime katkıda bulunan insanlar askere alınırken, büyükbaş hayvanlar da askerî birliklerin kullanımına verilmişti. Bu olgu tarımsal üretimin anılan yıllarda azalmasına yol açınca, devlet aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapmıştır?

a. Tarımda çalışma, ekme yükümlülüğü getirdi
b. Vergileri artırdı
c. Toprak alım satımını serbest bıraktı
d. Her türlü tarımsal ürünün ithalatını serbest bıraktı
e. Tarım ürünlerine el koydu

Cevap : a. Tarımda çalışma, ekme yükümlülüğü getirdi

2. Osmanlı Devleti’nde ülke içinde gümrük birliği oluşması ve ulusal düzeyde pazar genişlemesi hangi tarihte mümkün olabilmiştir?

a. 1850 yılında
b. 1835 yılında
c. 1845 yılında
d. 1873 yılında
e. 1892 yılında

Cevap : d. 1873 yılında

3. Osmanlı Devletinde büyük kentlerdeki az sayıda sınai faaliyetler yabancıların ya da ülkede yaşayan
azınlıkların elindeydi. Müslüman Türkler, gerçek anlamda ekonomik faaliyetlerle ancak ne zaman ilgilenmeye başlamışlardı?

a. Tanzimat Döneminde
b. Birinci Meşrutiyet Döneminde
c. II. Meşrutiyetten (1908’den) sonra
d. Balkan Savaşlarından sonra
e. Birinci Dünya Savaşından sonra

Cevap : c. II. Meşrutiyetten (1908’den) sonra

4. Küçük sanayii teşvik ve yerli malını koruma amacıyla 1913 yılında çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” nda aşağıdaki hükümlerden hangisi yer almıyordu?

a. Vergi muafiyeti,
b. Bedava arazi,
c. Geçici gümrük muafiyeti,
d. Kamunun öncelikle bu tesislerin ürünlerini satın alma zorunluluğu
e. Azınlıklar ve yabancılar öngörülen yeni ayrıcalıklardan yararlanmaz

Cevap : e. Azınlıklar ve yabancılar öngörülen yeni ayrıcalıklardan yararlanmaz

5. Osmanlı Devletinde İlk elektrik enerjisi istasyonu 1902’de nerede kuruldu?

a. Adana’da
b. İzmir’de
c. İstanbul’da
d. Mersin’de
e. Tarsus’da

Cevap : a. Adana’da

6. İlk demir yolu imtiyazı 1856’da İzmir-Aydın hattı için hangi ülkeye verildi?

a. İngiltere’ye
b. Almanya’ya
c. Fransa’ya
d. Rusya’ya
e. İtalya’ya

Cevap : a. İngiltere’ye

7. Osmanlı Devleti’nde ilk kağıt para uygulaması, “Kaime” hangi yıl gerçekleştirildi?

a. 1453
b. 1801
c. 1840
d. 1856
e. 1876

Cevap : c. 1840

8. Osmanlı Devletinde 1917 yılında yerli sermayeyle kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir?

a. İtibar-ı Milli Bankası
b. Bank-ı Osmani
c. Bank-ı Osmani-i Şahane
d. Milli Aydın Bankası (Tariş Bank)
e. Türk Ticaret Bankası

Cevap : a. İtibar-ı Milli Bankası

9. Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclis’inin toplanamaması nedeniyle hangi yılın bütçesi onaylanamamıştır?

a. 1916
b. 1917
c. 1918
d. 1919
e. 1920

Cevap : d. 1919

10. Lozan Antlaşması ile Osmanlı borcu olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne düşen pay ne kadardır?

a. 55 Milyon lira
b. 75 Milyon lira
c. 95 Milyon lira
d. 115 Milyon lira
e. 145 Milyon lira

Cevap : d. 115 Milyon lira

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları

1. Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan’a sadece Boğazlar konusunu görüşmek için katılmıştır?

a. İngiltere
b. Fransa
c. Sovyet Rusya
d. Yunanistan
e. Amerika

Cevap : c. Sovyet Rusya

2. I. Patrikhane
II. Savaş tamiratı
III. Dış borçlar
IV. Nüfus Mübadelesi
Lozan’da görüşülen yukarıdaki meselelerden hangileri yalnızca Türkiye ve Yunanistan’ı ilgilendiren konulardır?

a. Yalnız I
b. II-III
c. II-IV
d. I-II-IV
e. I-IV

Cevap : e. I-IV

3. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, Türkiye’nin, Lozan Antlaşması’nın egemenlik haklarını sınırlandıran
hükümlerden kurtulmasını sağlamıştır?

a. Türk – Rum nüfus mübadelesi
b. Balkan Antantı
c. 1926 Ankara Antlaşması
d. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girmesi
e. Montrö Sözleşmesi

Cevap : e. Montrö Sözleşmesi

4. Aşağıdaki Devletlerden hangisi Lozan Konferansı’na katılmış ancak Lozan Barış Antlaşması’nı imzalamamıştır?

a. Fransa
b. İngiltere
c. Almanya
d. Yunanistan
e. Amerika

Cevap : e. Amerika

5. I. Suriye sınırı
II. Kapitülasyonlar
III. Boğazlar
IV. Batı Trakya
V. Irak sınırı
Yukarıdaki meselelerden hangisi Lozan’da Misak-ı Milli’ye uygun olarak çözümlenmiştir?

a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V

Cevap : b. II

6. Aşağıdaki devletlerden hangisi Mudanya Konferansına katılmamıştır?

a. Fransa
b. İtalya
c. Yunanistan
d. İngiltere
e. Amerika

Cevap : c. Yunanistan

7. Aşağıdaki şahsiyetlerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin İstanbul’daki temsilcisidir?

a. Refet Paşa
b. Adnan Adıvar
c. Rauf Bey
d. Ali Fuat Cebesoy
e. İsmet Paşa

Cevap : a. Refet Paşa

8. Ankara’nın başkent seçildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

a. 23 Eylül 1923
b. 9 Ekim 1923
c. 23 Nisan 1923
d. 13 Ekim 1923
e. 29 Ekim 1923

Cevap : d. 13 Ekim 1923

9. Türkiye Cumhuriyeti hangi tarihte ilan edilmiştir?

a. 23 Nisan 1920
b. 29 Ekim 1923
c. 24 Temmuz 1923
d. 30 Ağustos 1922
e. 6 Ekim 1922

Cevap : b. 29 Ekim 1923

10. Türkiye Büyük Millet Meclisi Saltanatı hangi tarihte kaldırmıştır?

a. 23 Nisan 1920
b. 29 Ekim 1923
c. 13 Ekim 1923
d. 1 Kasım 1922
e. 9 Eylül 1922

Cevap : d. 1 Kasım 1922

TAR201U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
Anadolu Aöf-LOLONOLO lolonolo play google uygulaması

 

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: