TAR201U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
Vize Final
Vize Deneme Sınavı Final Deneme Sınavı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Osmanlı Devleti: 16. Yüzyılın Sonundan 19. Yüzyılın Ortalarına

Osmanlı Devleti, tarih boyunca pek çok dönemden geçmiş ve çeşitli padişahlar tarafından yönetilmiştir. Bu süreçte, devletin genel durumu birçok olayla şekillenmiş, bazı dönemler zirvelere ulaşmışken, bazıları buhranlarla karşılaşmıştır. 16. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Osmanlı Devleti’ni etkileyen önemli olaylar ve değişimler gözlemlenmiştir. Bu dönemdeki hâkim durumu en iyi “Buhran” terimi ifade etmektedir. Padişahların politikaları, içsel çatışmalar ve dışsal tehditler, devleti bu zorlu duruma sokmuş ve toplumsal dokuda önemli değişimlere yol açmıştır.

Osmanlı Devleti’nin genişlemesi ve farklı coğrafyalara yayılması, Kıbrıs’ın fethiyle de simgelenmiştir. Bu olay, Osmanlı Devleti’nin gücünü gösteren bir dönem olarak öne çıkar. Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesi, II. Selim dönemine denk gelmiştir. Bu dönemde Osmanlılar, deniz gücünü artırmış ve Akdeniz’deki etkilerini genişletmiştir.

Osmanlı Devleti’nin en parlak dönemlerinden biri, Kanuni Sultan Süleyman dönemidir. Bu dönemde Osmanlı Devleti, siyasi, kültürel ve ekonomik açıdan zirveye ulaşmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın liderliğindeki devlet, büyük bir imparatorluk haline gelmiş, sanat ve edebiyatta altın bir çağ yaşanmıştır.

Lale Devri, Osmanlı Devleti’nin tarihinde önemli bir dönemi temsil eder. Bu dönem, 1718-1730 yılları arasında gerçekleşmiştir. Lale Devri, sanatın ve kültürün canlandığı, Batı ile entegrasyonun arttığı bir dönemi ifade eder. Ancak, bu dönemdeki değişimler, bazı geleneksel değerleri de sarsmış ve toplumsal çalkantılara neden olmuştur.

Osmanlı Devleti’nde matbaanın ilk kez kullanılması, İbrahim Müteferrika tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu olay, Osmanlı toplumunda bilgi ve kültürün yayılmasında önemli bir adımdır. Matbaanın gelişimi, toplumda bilinçlenmeyi ve bilgiye erişimi artırmıştır.

III. Selim döneminde kurulan Nizam-ı Cedid ordusu, Osmanlı Devleti’nin askeri alandaki modernleşme çabalarını temsil eder. Bu yeni düzenleme, geleneksel askeri yapıları değiştirmeyi amaçlayarak Osmanlı ordusunu güçlendirmeyi hedeflemiştir.

Osmanlı Devleti’nin daimi elçilikleri, III. Selim döneminde kurulmuştur. Bu, devletin dış ilişkilerdeki modernleşme çabalarının bir yansımasıdır. Diplomatik ilişkilerin düzenlenmesi, Osmanlı Devleti’nin uluslararası alanda daha etkili bir aktör olmasına katkı sağlamıştır.

Balkanlarda Osmanlı Devleti’ne karşı yapılan ilk milliyetçi isyan, Sırplar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu isyan, Osmanlı Devleti’nin topraklarında milliyetçilik duygularının ortaya çıkmasını simgeler. Osmanlı yönetimine karşı yapılan bu tür isyanlar, devletin zayıflığını ve içsel çalkantıları işaret eder.

Osmanlı-İngiliz ticaret antlaşması, 1838 yılında imzalanmıştır. Bu antlaşma, Osmanlı Devleti’nin ekonomik ilişkilerini düzenlemiş ve İngiltere’ye büyük ayrıcalıklar tanımıştır. Ancak, bu antlaşmanın uzun vadeli etkileri, Osmanlı Devleti’nin ekonomik bağımsızlığını sorgulayan tartışmalara neden olmuştur.

II. Mahmut döneminde açılan okullar, modernleşme çabalarının bir parçasını oluşturmuştur. Ancak, Mühendishane-i Bahri Hümayun dışındaki okullar, daha çok eğitim ve kültür alanında reformları içermiştir. Bu okullar, Osmanlı Devleti’nin eğitim sistemini modernleştirmeye yönelik adımları simgeler.

Sonuç olarak, Osmanlı Devleti’nin tarihi, çeşitli dönemlerdeki politika değişimleri, askeri yenilikler, kültürel gelişmeler ve dış ilişkilerdeki olaylarla şekillenmiştir. Her bir dönem, devletin genel durumu üzerinde belirgin bir etki bırakmış ve Osmanlı tarihini zenginleştirmiştir.

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Ünite-1 Soruları

1. Osmanlı Devletinin 16. yüzyılın sonundaki durumunu aşağıdakilerden hangisi karşılar?

a. Zirve
b. Buhran
c. Duraklama
d. Başarılı
e. Gerileme

Cevap : b. Buhran

2. Kıbrıs’ın Osmanlı Devletince fethi hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

a. IV. Murat
b. IV Mehmet
c. III. Murat
d. II. Ahmet
e. II. Selim

Cevap : e. II. Selim

3. Osmanlı Devleti en parlak zamanını hangi padişah döneminde yaşamıştır?

a. Yavuz Sultan Selim
b. II. Beyazıt
c. III. Murat
d. Orhan Gazi
e. Kanuni Sultan Süleyman

Cevap : e. Kanuni Sultan Süleyman

4. Lale Devri hangi yıllar arasındadır?

a. 1730-1756
b. 1718-1730
c. 1766-1774
d. 1708-1721
e. 1830-1856

Cevap : b. 1718-1730

5. Osmanlı Devletinde ilk Müslüman matbaasını kim kurmuştur?

a. Agah Efendi
b. Damat İbrahim Paşa
c. İbrahim Müteferrika
d. Şinasi
e. Abdullah Efendi

Cevap : c. İbrahim Müteferrika

6. III. Selim Döneminde kurulan ordunun adı hangisidir?

a. Tımarlı Sipahi
b. Kapıkulu Ocakları
c. Nizam-ı Cedid
d. Yeniçeri Ocağı
e. Sekban-ı Cedid

Cevap : c. Nizam-ı Cedid

7. Osmanlı Devleti’nin daimi elçilikleri hangi padişah zamanında kuruldu?

a. III. Selim
b. II. Mahmut
c. II. Ahmet
d. Abdülmecid
e. I. Abdülhamid

Cevap : a. III. Selim

8. Balkanlarda Osmanlı Devletine karşı ilk milliyetçi isyanı hangi ulus yapmıştır?

a. Yunanlılar
b. Bulgarlar
c. Rumlar
d. Sırplar
e. Macarlar

Cevap : d. Sırplar

9. İngiltere’ye büyük ayrıcalıklar tanıyan Osmanlı-İngiliz ticaret antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

a. 1939
b. 1827
c. 1731
d. 1536
e. 1838

Cevap : e. 1838

10. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Döneminde  açılan okullardan değildir?

a. Mekteb-i Ulum-ı Edebi
b. Mekteb-i Maarif-i Adliye
c. Mühendishane-i Bahri Hümayun
d. Mekteb-i Ulum-ı Harbiye
e. Tıbbiye

Cevap : c. Mühendishane-i Bahri Hümayun

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Tanzimat Dönemi: Osmanlı Modernleşmesinin Temelleri

Osmanlı Devleti, tarihsel bir dönemeç olan Tanzimat Fermanı ile yeni bir devrin kapılarını aralamıştır. Gülhane Hatt-ı Hümayunu olarak da bilinen bu ferman, 3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilmiştir. Tanzimat Fermanı, Osmanlı Devleti’nde bir dizi reformu başlatmış ve modernleşme sürecini hızlandırmıştır.

Fermanın ilanıyla birlikte ortaya çıkan umutlar, Osmanlı Devleti’nin coğrafi avantajları ve yetenekli halkıyla kısa sürede eski kudretine kavuşabileceği beklentisini içeren bir atmosferi yaratmıştır. Ancak bu beklentiler, Tanzimat döneminde gerçekleştirilen reformların zorluğunu ve karmaşıklığını yansıtmaktadır.

Tanzimat Fermanı, birçok önemli ilkeyi içermektedir. Herkesin kanun önünde eşit olduğu, kimse yargılanmadan cezalandırılmayacağı, mal, can ve namus güvencesinin devlet garantisi altında olduğu maddeler arasında yer almaktadır. Ancak, bu ilkeler arasında parlamentonun kurulmasıyla ilgili bir madde bulunmamaktadır.

Osmanlı Müslüman halkı, Tanzimat dönemiyle birlikte seçimlerle tanışmıştır. Muhassıllık Meclisleri, bu süreçte seçimlerin gerçekleştirildiği önemli kurumlardan biridir. Bu dönemde Osmanlı toplumu, siyasi süreçlere daha etkin bir şekilde katılma fırsatı bulmuştur.

Askeri alanda yapılan düzenlemeler de Tanzimat döneminin önemli unsurlarından biridir. Askerlik yaşı 20’ye çıkarılmış, askerlik süresi 5 yıl olarak belirlenmiş ve yeniçeri ocağı kaldırılmıştır. Bu değişiklikler, Osmanlı ordusunun modernizasyonunu amaçlamıştır.

Eğitim alanında da önemli adımlar atılmıştır. Meclis-i Maarif-i Umumiye’nin kurulması, Galatasaray Sultanisi’nin açılması ve Darülmuallimin’in faaliyete geçmesi, eğitimde yapılan reformların sadece birkaç örneğidir. Ancak, bu dönemde ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi gibi bazı uygulamalar da eleştirilere neden olmuştur.

Tanzimat döneminde görülen diğer önemli düzenlemeler arasında, Nizamiye Mahkemeleri’nin kurulması ve Duyun-ı Umumiye’nin Osmanlı Devleti’nin mali yapısını elinden alan bir “devlet içinde devlet” oluşturması yer almaktadır. Bu gelişmeler, devletin yönetim yapısında köklü değişikliklere işaret etmektedir.

1876 Anayasası, Tanzimat’ın bir sonucu olarak ortaya çıkan önemli belgelerden biridir. Bu anayasa, Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkilerini kısıtlayarak meclisi ön plana çıkarmıştır. Ancak, tarih boyunca bu ilk Türk Anayasası olarak bilinen Kanun-i Esasi, Osmanlı Devleti’nin karşılaştığı zorluklara tam anlamıyla çözüm olamamıştır.

Tanzimat Dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme çabalarının başlangıcı olarak tarihe geçmiştir. Ancak, bu dönemde gerçekleştirilen reformlar ve alınan kararlar, Osmanlı Devleti’nin karşılaştığı siyasi, ekonomik ve toplumsal zorluklar karşısında yeterli olamamıştır. Bu süreç, Osmanlı İmparatorluğu’nun sonraki dönemlerde karşılaşacağı daha büyük sorunların habercisi olmuştur.

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Ünite 2 Soruları

1. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı yeni bir devrin başlangıcını temsil eder. Gülhane Hatt-ı Hümayunuda denilen bu ferman hangi tarihte ilan edilmiştir?

a. 8 Eylül 1808
b. 3 Kasım 1839
c. 23 Aralık 1876
d. 23 Temmuz 1908
e. 17 Aralık 1908

Cevap : b. 3 Kasım 1839

2. “Bütün tedbirler alındığı takdirde verimli coğrafyası ve yetenekli halkı sayesinde Osmanlı Devleti’nin “5-10 sene zarfında” eski kudretine kavuşabileceği” beklentisinin dile getirildiği Ferman aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tanzimat Fermanı
b. Islahat Fermanı
c. Sened-i ittifak
d. Kanun-i Esasi
e. Meşrutiyetin İlanı

Cevap : a. Tanzimat Fermanı

3. Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı maddeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?

a. Herkes kanun önünde eşittir.
b. Hiç bir kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır.
c. Herkesin mal, can ve namus güvencesi devletin garantisi altındadır.
d. Gayrimüslimleri askerî okullara girme hakkı verilmiştir.
e. Halkın temsilcilerinden oluşan bir parlamento açılacaktır.

Cevap : e. Halkın temsilcilerinden oluşan bir parlamento açılacaktır.

4. Osmanlı Müslüman halkı seçimlerle ilk defa hangi olayla tanışmıştır?

a. Sened-i İttifak
b. Tanzimat Fermanı
c. Islahat Fermanı
d. Muhassıllık Meclisleri
e. Vilayet Meclisleri

Cevap : d. Muhassıllık Meclisleri

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Tanzimat döneminde askerî alanda yapılan düzenlemelerden biri değildir?

a. Askerlik yaşı 20 olmuştur.
b. Askerlik süresi 5 yıldır.
c. Yedek askerlik süresi 7 yıldır.
d. Ordu merkezlerinde “askerî idadi” açılmıştır.
e. Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır.

Cevap : e. Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır.

6. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminin eğitim alanındaki uygulamalarından biri değildir?

a. Meclis-i Maarif-i Umumiye’nin kurulması
b. İlköğretimin ilk defa zorunlu hâle getirilmesi
c. Galatasaray Sultanisi’nin açılması
d. Darülmuallimin’in açılması
e. İlk kız Rüştiyesinin açılması

Cevap : b. İlköğretimin ilk defa zorunlu hâle getirilmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde görülen bir düzenleme değildir?

a. Darülmuallimat’ın açılması
b. Nizamiye Mahkemelerinin kurulması
c. Meclis-i Mebusan’ın açılması
d. Meclis-i Ahkam-ı Adliye’nin kurulması
e. Askerlik süresinin 5 yıl olması

Cevap : c. Meclis-i Mebusan’ın açılması

8. Osmanlı Devleti Balkan sorunları yüzünden tarihte 93 Harbi diye anılan 1877-78 savaşında Rusya ile savaşmak zorunda kalmıştır. Bu savaş sonrası ilk önce Ruslarla Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması imzalanmıştır. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu Antlaşmada yer almaz?

a. Kars, Ardahan, Artvin ve Doğu Beyazıt Rusya’ya verilecek,
b. Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Bulgaristan bağımsız olacak,
c. Osmanlı Devleti ağır bir savaş tazminatı ödeyecek,
d. Batı Trakya Yunanistan’a verilecek,
e. Büyük Bulgaristan kurulacak.

Cevap : d. Batı Trakya Yunanistan’a verilecek,

9. “Muharrem Kararnamesi” adı verilen anlaşma gereğince Osmanlı Devleti’nin mali gücünü elinden alan
“devlet içinde devlet” durumuna getiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a. Şura-yı Devlet
b. Meclis-i Mebusan
c. Duyun-ı Umumiye
d. Meclis-i Has-ı Vükela
e. Meclis-i Vâlâ

Cevap : c. Duyun-ı Umumiye

10. 1876 Anayasası hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. 23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilmiştir.
b. Bir komisyon tarafından Avrupa’daki pek çok Anayasa incelenerek düzenlenmiştir.
c. 1876 Anayasası 119 maddeden ibarettir.
d. Padişahın yetkilerini çok büyük oranda kısıtlamış, meclisi ön plana çıkartmıştır.
e. Tarihteki bu ilk Türk Anayasasının adı “Kanun-i Esasi” dir.

Cevap : d. Padişahın yetkilerini çok büyük oranda kısıtlamış, meclisi ön plana çıkartmıştır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Osmanlı İmparatorluğu’nun Zorlu Dönemi ve Toplumsal Değişim: Bir Analiz

Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılın ortalarına doğru içinde bulunduğu zorlayıcı durumdan kurtulma çabalarıyla önemli bir değişim sürecine girmiştir. Bu dönemde ortaya çıkan çeşitli fikir akımları, özellikle II. Abdülhamid döneminde etkili olmuş ve ülkede sosyal, kültürel ve politik anlamda önemli değişikliklere yol açmıştır.

1. İslamcılığın Önceliği: Osmanlı Devleti’nin Ruhani Yeniden Yapılandırılması

Padişah II. Abdülhamid’in yönetimi döneminde, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu zor durumu aşma çabalarında öncelikli olarak İslamcılık akımına ağırlık verilmiştir. Bu ideoloji, devletin temelini İslam değerlerine dayandırarak Osmanlı halkını birleştirmeyi ve içsel bir denge sağlamayı amaçlamıştır.

2. Eğitim Politikalarındaki Değişim: Batılılaşma ve Medrese Reformları

II. Abdülhamid döneminde eğitim politikaları da önemli bir değişim geçirmiştir. Batı tarzı eğitim veren okulların sayısındaki artış, medreselerin ıslah edilmesi ve coğrafya, tarih gibi modern ilimlerin medreselerde okutulmasının sağlanması, devletin eğitim alanındaki dönüşüm çabalarını yansıtmaktadır. Ancak, bu dönemdeki eğitim politikalarının bir çelişkisi olarak, ortaöğretimde geleneksel eğitimle yetişen çocukların, ilerleyen dönemde karşılaştıkları modern eğitimle zorluklar yaşadığı belirtilmektedir.

3. II. Meşrutiyet Dönemi ve “Sopalı Seçimler”

II. Meşrutiyet döneminde, Osmanlı Devleti’nde oluşan Meclislerin seçimleri halk tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak, bu süreçte 1912 Seçimi, “sopalı seçimler” olarak anılan zorlu bir süreci simgeler. Bu seçimde halkın oy kullanma özgürlüğünün kısıtlandığı ve baskılar altında gerçekleştiği ifade edilmektedir.

4. Hukuk Alanındaki Gelişmeler: II. Meşrutiyet Dönemi

II. Meşrutiyet döneminde hukuk alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Adliye Mahkemeleri ile Sıkıyönetim Mahkemeleri arasındaki görev ve yetkilerin ayrılması, Şer’i Mahkemelerin Adalet Bakanlığı’na bağlanması, Divan-ı Ahkam-ı Adliye’nin kurulması ve İsviçre Medeni Kanunu’nun tercüme edilerek yayınlanması gibi adımlar, hukuki alandaki modernleşme çabalarını yansıtmaktadır.

5. Hakimiyet-i Milliye Anlayışı ve Padişahın Onayı: V. Mehmet Reşat

1909 yılında yapılan düzenlemelerle “Hakimiyet-i Milliye” anlayışı öne çıkmıştır. Bu dönemde Padişahın, tahta çıkışında Meclis-i Umumide Şer’i Şerif ve Kanun-i Esasi hükümlerine uyacağına, vatan ve millete sadakat edeceğine dair yemin etmesi şartı getirilmiş ve bu şartı yerine getiren ilk padişah V. Mehmet Reşat olmuştur.

6. Meclislerin Ömrü: 1914 Meclis-i Mebusan’ı

Osmanlı Devleti’nde meclislerin ömrü genellikle kısa olmuş ve fesihlerle kapatılmıştır. Ancak, bu süreç içinde en uzun ömürlü olan Meclis, 1914 Meclis-i Mebusan’ı olmuştur.

7. Trablusgarp Savaşı’nın Sonuçları ve İtalyan İşgali

Trablusgarp Savaşı, Osmanlı Devleti için önemli sonuçlar doğurmuştur. Uşi Anlaşması ile savaş sona ererken, Osmanlı Devleti Bingazi ve Trablusgarp üzerindeki egemenlik haklarından vazgeçmiş ve Kuzey Afrika’daki son topraklarını kaybetmiştir. Ancak, Trablusgarp Savaşı’nın Balkan Savaşının başlamasında etkili olduğu ifade edilmiştir.

8. İlk Savaş Stajı: Trablusgarp Savaşı

Gerek Enver Bey’in gerekse de Mustafa Kemal ve arkadaşlarının “düşman karşısında en çetin şartlar altında yerli halkla beraber geçirdikleri ilk savaş stajı,” Trablusgarp Savaşı olmuştur. Bu savaş, lider kadroların askeri deneyim kazandığı önemli bir dönem olarak öne çıkmıştır.

9. Balkan Savaşları ve İttifaklar: Romanya’nın Rolü

Balkan Savaşları’nda Osmanlı Devleti’ne karşı çeşitli Balkan devletleri ittifak halinde savaşa girmiştir. Ancak, I. Balkan Savaşı’nda Romanya’nın yer almaması, bu sürecin karmaşıklığını göstermektedir.

10. Balkan Savaşları ve Anlaşmalar: Yanıltıcı Bilgiler

Balkan Savaşları ile ilgili bilgiler arasında, I. Balkan Savaşı’nın Londra Anlaşması ile sona erdiği ve Yunanistan’ın Midye-Enez hattına kadar geldiği bilgileri doğru değildir. Bu savaş, Londra Anlaşması yerine İstanbul Anlaşması ile sona ermiştir ve Yunanistan’ın sınırları Midye-Enez hattına kadar genişlememiştir.

Sonuç olarak, XIX. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu zorlu dönem, çeşitli ideolojik, siyasi ve toplumsal değişimlere yol açmıştır. Bu değişimler, Osmanlı Devleti’nin çalkantılı bir geçiş döneminden Cumhuriyet dönemine evrilmesinde önemli bir rol oynamıştır

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Ünite 3

1. Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu durumdan kurtarmak amacıyla XIX. Yüzyıldan itibaren çeşitli fikir akımları ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi Padişah II. Abdülhamid tarafından öncelikli olarak uygulanmıştır?

a. Osmanlıcılık,
b. Türkçülük,
c. İslamcılık,
d. Batıcılık,
e. Turancılık,

Cevap : c. İslamcılık,

2. II. Abdülhamid dönemi eğitim politikalarına bakıldığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. Batı tarzı eğitim veren yeni okullar kurulmuştur. Rüştiye, İdadiye ve Sultaniye okullarının sayısı çoğalmıştır.
b. Medreseler ıslah edilmiş, coğrafya ve tarih gibi ilimlerin medreselerde okutulması sağlanmıştır.
c. İlköğretimin geriliğiyle ortaöğretimin gelişmesi arasındaki uçurum eğitim gören kuşaklar üzerinde sarsıcı bir tesir bırakmıştır.
d. İlköğretimde dinî ve geleneksel eğitim anlayış ile yetişen çocukların, orta eğitimde o havanın karşıtı bir eğitim havasıyla karşılaştıklarında kafaları karışmıştır.
e. İstiklal Savaşını gerçekleştiren ve de Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran kadrolar bu okullardan yetişmiştir.

Cevap : b. Medreseler ıslah edilmiş, coğrafya ve tarih gibi ilimlerin medreselerde okutulması sağlanmıştır.

3. Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet döneminde oluşan Meclisler seçimler yoluyla halk tarafından belirlenmiştir. Aşağıdaki seçimlerden hangisi “sopalı seçimler” adıyla da anılmaktadır?

a. 1908 Seçimi
b. 1912 Seçimi
c. 1914 Seçimi
d. 1919 Seçimi
e. 1920 Seçimi

Cevap : b. 1912 Seçimi

4. Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde hukuk alanında görülen gelişmelerden biri değildir?

a. Adliye Mahkemeleri ile Sıkıyönetim Mahkemelerinin (Divan-ı Harp) görev ve yetkileri ayrılmıştır.
b. Şer’i Mahkemeler Şeyhülislâmlıktan ayrılarak Adalet Bakanlığı’na bağlanmıştır.
c. Divan-ı Ahkam-ı Adliye kurulmuştur.
d. İsviçre Medeni Kanunu 1912 yılında Türkçeye tercüme edilerek Ceride-i Adliye Dergisinde yayınlanmıştır.
e. Hukuk-ı Aile kararnamesi çıkartmıştır.

Cevap : c. Divan-ı Ahkam-ı Adliye kurulmuştur.

5. 1876 Anayasasının 1909 yılında yapılan düzenlemelerinde “Hakimiyet-i Milliye” anlayışı ön plana çıkmaktadır. Değişikliklerle Padişahın, tahta çıkışında Meclis-i Umumide Şer’i Şerif ve Kanun-i Esasi hükümlerine uyacağına, vatan ve millete sadakat edeceğine dair yemin etmesi şartı getirilmiştir. Buna göre Padişahlığı meclis tarafından onaylanan ve mecliste yemin eden ilk padişah hangisidir?

a. II. Abdülhamid
b. V. Mehmet Reşat
c. VI. Mehmet Vahdettin
d. Halife Abdülmecit Efendi
e. Abdülaziz

Cevap : b. V. Mehmet Reşat

6. Osmanlı Devleti’nde meclislerin ömrü çok uzun sürmemiş, hepsi fesihler yoluyla kapatılmıştır. Aşağıdaki meclisler içinde en uzun ömürlü olan Meclis hangisidir?

a. 1877 Meclis-i Mebusan’ı
b. 1908 Meclis-i Mebusan’ı
c. 1912 Meclis-i Mebusan’ı
d. 1914 Meclis-i Mebusan’ı
e. 1920 Meclis-i Mebusan’ı

Cevap : d. 1914 Meclis-i Mebusan’ı

7. Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşının sonuçlarından biri değildir?

a. Trablusgarp savaşı Uşi Anlaşması ile sona ermiştir.
b. Osmanlı Devleti Bingazi ve Trablusgarp üzerindeki egemenlik haklarından vaz geçmiştir.
c. Kuzey Afrika’daki son Osmanlı toprağı elden çıkmıştır.
d. Balkan savaşının başlamasında etkili olmuştur.
e. İtalyanlar işgal ettikleri 12 Adayı geri vermiştir.

Cevap : e. İtalyanlar işgal ettikleri 12 Adayı geri vermiştir.

8. Aşağıdaki savaşlardan hangisi gerek Enver Bey’in gerekse de Mustafa Kemal ve arkadaşlarının “düşman karşısında en çetin şartlar altında yerli halkla beraber geçirdikleri ilk savaş stajı” olarak sayılabilir?

a. Trablusgarp Savaşı
b. I. Balkan Savaşı
c. II. Balkan savaşı
d. I. Dünya Savaşı
e. Kurtuluş Savaşı

Cevap : a. Trablusgarp Savaşı

9. Osmanlı Devleti’ne karşı Balkan devletleri ittifak hâlinde savaşa girmişlerdir. Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Balkan savaşında yer almamıştır?

a. Romanya
b. Bulgaristan
c. Sırbistan
d. Karadağ
e. Yunanistan

Cevap : a. Romanya

10. Balkan Savaşları hakkındaki aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. I. Balkan Savaşı Londra Anlaşması ile sona ermiştir.
b. II. Balkan Savaşı Bükreş Anlaşması ile sona ermiştir.
c. Osmanlı Devleti Bulgaristan ile İstanbul Anlaşması’nı imzalamıştır.
d. Osmanlı Devleti’nin sınırları Dimetoka hariç Meriç nehri olmuştur.
e. Yunanistan Midye-Enez hattına kadar gelmiştir.

Cevap : e. Yunanistan Midye-Enez hattına kadar gelmiştir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Sanayi İnkılabı ve Dünya Tarihi: Bir Dönemin Yankıları

Dünya tarihi, pek çok önemli olaya ve döneme tanıklık etmiştir. Bu dönemlerden biri de Sanayi İnkılabı’dır. Sanayi İnkılabı, 18. yüzyılın sonlarından itibaren başlayarak, toplumları ve ekonomileri temelinden değiştirmiş bir dönemdir. Ancak, bu inkılabın etkileri sadece ekonomik alanla sınırlı kalmamış, aynı zamanda siyasi ve sosyal alanlarda da derin izler bırakmıştır.

Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarına baktığımızda, gelişmiş ülkelerin ham madde ihtiyacının arttığı, pazar ihtiyacının arttığı ve uluslararası ilişkilerin temelini ticari ilişkilerin oluşturduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Ancak, bu sonuçlar arasında dikkat çeken bir ayrıntı da sömürgecilik faaliyetlerinin azalmasıdır. Gelişmiş ülkelerin ekonomik gücünün artmasıyla birlikte, sömürgecilik faaliyetleri gerilemiş ve bağımsızlık hareketleri güç kazanmıştır.

Coğrafi keşiflerle birlikte dünya ticaretinin yollarının değiştiği bir diğer dönem ise Osmanlı İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü zamanlardır. Osmanlı Devleti, özellikle Kafkas Cephesi’nde Rusya’ya karşı savaşarak hakimiyet alanını genişletmiş ve dünya ticaretinde önemli bir rol oynamıştır. Ancak, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda yaşadığı zorlu mücadeleler sonucunda, bazı toprakları kaybetmesi kaçınılmaz olmuştur.

I. Dünya Savaşı sırasında alınan Ermeni Tehciri kararı, Osmanlı Devleti’nin içsel zorluklarını ve dışsal tehditleri yansıtan önemli bir karardır. Bu kararın alınmasındaki koşullar, özellikle Kafkas Cephesi’nde yaşanan gelişmelerle bağlantılıdır. Osmanlı Devleti, bu dönemde farklı cephelerde mücadele verirken, içerideki sorunlarıyla da boğuşmak durumunda kalmıştır.

Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğindeki Türk milleti, I. Dünya Savaşı’nda çeşitli cephelerde mücadele etmiştir. Ancak, bu cepheler arasında dikkat çeken bir ayrıntı vardır: Kanal Cephesi’nde savaşılmamıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın stratejik tercihleri ve liderlik yetenekleri, Türk Kurtuluş Savaşı’nın kritik dönemlerinde ön plana çıkmıştır.

Sonuç olarak, TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinde işlenen konular, dünya tarihinin önemli dönemlerini ve bu dönemlerin Türkiye üzerindeki etkilerini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Sanayi İnkılabı’nın ekonomik, siyasi ve sosyal sonuçları, coğrafi keşiflerin dünya ticaretine etkileri, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndaki rolü ve Türk milletinin kurtuluş mücadelesi, tarih boyunca yaşanan büyük değişimleri ve bu değişimlerin toplumlara etkilerini anlamamıza katkı sağlamaktadır

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Ünite 4 Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından değildir?

a. Gelişmiş ülkelerin ham madde ihtiyacı artmıştır,
b. Gelişmiş ülkelerin pazar ihtiyacı artmıştır
c. Gelişmiş ülkelerin azgelişmiş ülkelere demokrasi götürme
d. uluslararası ilişkilerin temelini ticari ilişkiler oluşturmuştur
e. Sömürgecilik faaliyetleri büyük oranda azalmıştır.

Cevap : e. Sömürgecilik faaliyetleri büyük oranda azalmıştır.

2. Coğrafi keşif­ler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir?

a. Amerika’nın altın ve gümüşünün Avrupa’ya getirilmesi
b. Dünya ticaretinin geçiş yolları değişmiştir,
c. Akdeniz dünya ticareti ve siyasetindeki belirleyiciliğini kaybetmiştir
d. Osmanlı devletinin hakimiyet alanı dünya ticaretindeki önemini arttırmıştır.
e. Uzak doğunun ham madde kaynaklarının gelişmiş ülkelerce sömürüsü mümkün hale gelmiştir.

Cevap : d. Osmanlı devletinin hakimiyet alanı dünya ticaretindeki önemini arttırmıştır.

3. Ermeni Tehciri kararı hangi tarihte alınmıştır?

a. 24 Nisan 1915
b. 30 Ekim 1918
c. 15 Mayıs 1919
d. 18 Mart 1915
e. 27 Mayıs 1915

Cevap : e. 27 Mayıs 1915

4. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki Cephelerden hangisinde Rusya’ya karşı savaşmıştır?

a. Filistin Cephesi
b. Galiçya Cephesi
c. Irak Cephesi
d. Kaf­kas Cephesi
e. Çanakkale Cephesi

Cevap : d. Kaf­kas Cephesi

5. I- Yunanistan
II- Bulgaristan
III- Almanya
IV- Avusturya-Macaristan
V- Fransa
Yukarıdaki Devletlerden hangileri I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin müttefikidir?

a. I ve II
b. I, III ve V
c. Yalnızca III
d. II ve V
e. II, III ve IV

Cevap : e. II, III ve IV

6. Aşağıdakilerden hangisi sömürgecilik yarışına en son katılmıştır?

a. İngiltere
b. Fransa,
c. Almanya
d. Hollanda
e. Rusya.

Cevap : c. Almanya

7. Osmanlı Devleti Aşağıdaki yerlerden hangisini I. Dünya Savaşı’nda kaybetmiştir?

a. Kars
b. Ardahan
c. Batum
d. Arnavutluk
e. Irak

Cevap : e. Irak

8. Ermeni Tehciri kararının alınmasını gerektiren koşullar aşağıdaki cephelerden hangisinde yaşananlardan
sonra oluşmuştur?

a. Kaf­kas
b. Çanakkale
c. Suriye-Filistin
d. Yemen-Hicaz
e. Irak

Cevap : a. Kaf­kas

9. I- Orta Asya Türkleri ile birleşmek
II- Turan idealini gerçekleştirmek
III- Ortadoğu petrollerini ele geçirmek
IV- Türkistan’a ulaşıp büyük bir Türk Devleti kurmak
V- Rusları Kaf­kaslardan atmak
Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kaf­kas Cephesi’ni açma nedenlerinden biri değildir?

a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V

Cevap : c. III

10. Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?

a. Kaf­kas cephesi
b. Suriye-Filistin cephesi
c. Kanal cephesi
d. Çanakkale cephesi
e. Sakarya muharebesi

Cevap : c. Kanal cephesi

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Vize Soruları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Milli Mücadele ve Türk İstiklal Harbi: Bağımsızlık Mücadelesinin İzinde

Türkiye’nin tarih sahnesindeki önemli dönemlerinden biri, Milli Mücadele ve Türk İstiklal Harbi’dir. Bu süreç, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Atatürk’ün liderliğindeki Türk halkı, işgalci güçlere karşı ortak bir direniş göstermiş ve ulusal bir kurtuluş savaşı vermiştir. Bu süreç, tarihimizin kritik bir dönemidir ve birçok önemli olayı içermektedir.

İzmir’in Kaderi: Paris Barış Konferansı’nda Dönüşen Diplomasi

İlk olarak, İzmir’in kaderini belirleyen Paris Barış Konferansı’na odaklanalım. İtalya’ya verilmesi planlanan İzmir, İngiltere’nin çabaları sonucu Yunanistan’a verilmiştir. Bu diplomasi manevrası, İngiltere’nin bölgedeki dengeyi şekillendirme isteğini yansıtmaktadır. İngiltere, kolayca yönlendirebileceği bir devletin İzmir’i almasını tercih etmiş ve stratejik önemi azalan İtalya’nın yerine Yunanistan’ı tercih etmiştir.

Amasya Genelgesi ve İstiklal Savaşı Yöntemi

Amasya Genelgesi, Türk İstiklal Savaşı’nın önemli bir belgesidir. Bu belgede, Türk milletinin kendi azim ve kararıyla istiklalini kazanacağı vurgulanmıştır. Bu, ulusal bağımsızlığın ancak milletin iradesiyle mümkün olabileceği anlamına gelmektedir. İstiklal Savaşı’nın temel stratejisi, milletin birlik ve beraberliği etrafında şekillenmiş ve Türk milletinin ortak kararlılığıyla gerçekleşmiştir.

Manda ve Himaye Reddi: Tam Bağımsızlığın İfade Edilmesi

Sivas Kongresi’nde alınan kararlar arasında en dikkat çekici olanı, manda ve himaye fikrinin kesin dille reddedilmesidir. Bu karar, Türk milletinin tam bağımsızlığına olan kararlılığını ifade etmektedir. Millet, dış güçlere bağlı olmadan kendi kaderini tayin etme ve tam anlamıyla bağımsız bir devlet olma kararını almıştır.

TBMM’nin Yetkileri ve Yürütme Erki

TBMM’nin kurulmasıyla birlikte, ülkede önemli siyasi değişiklikler yaşanmıştır. TBMM, üstünde hiçbir güç ve makamın olmadığı, yasama ve yürütme yetkisine sahip bir meclis olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum, saltanatın yok sayılması ve ülkede kabine sisteminin benimsenmesi anlamına gelmektedir.

Misak-ı Millî ve Ekonomik Hedefler

Misak-ı Millî’nin kabulü, ulusal sınırların belirlenmesi, İstanbul ve Marmara’nın güvenliği gibi siyasi konuların yanı sıra ekonomik hedefleri de içermiştir. Siyasi, adli ve mali alanda gelişmeyi engelleyen sınırlamaların kaldırılması, milletin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi amaçlamıştır.

İstanbul’un İşgali ve TBMM’nin Açılması

TBMM’nin açılmasının öncesinde İstanbul’un işgali yaşanmıştır. İstanbul’un işgali, TBMM’nin kurulmasını hızlandırmış ve milli iradenin Anadolu’ya hakim olmasını sağlamıştır. Artık İstanbul, Anadolu’ya hakim olmak bir yana, Anadolu’ya tabi olmak durumunda kalmıştır.

Güney Cephesi ve Milli Mücadele Haritası

Milli Mücadele döneminde Güney Cephesi önemli bir stratejik konumda yer almıştır. Fransızlarla mücadele, Kuva-yı Milliye birliklerinin kurulması, Antep, Urfa, Maraş’ın kurtarılması gibi olaylar bu cephenin özelliklerini oluşturmuştur. Güney Cephesi, Türk milletinin birlik ve direnişinin simgelerinden biri olmuştur.

Antlaşmalar ve Zaferler: Siyasi Başarıların Tamamlanması

Türk İstiklal Harbi, sadece askeri zaferlerle değil, aynı zamanda imzalanan antlaşmalarla da tamamlanmıştır. I. İnönü Savaşı’ndan sonra Moskova Antlaşması, Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra Ankara Antlaşması, Başkomutanlık Meydan Savaşı’ndan sonra Mudanya Ateşkes Antlaşması bu dönemin önemli siyasi başarılarıdır. Bu antlaşmalar, savaş alanındaki zaferlerin siyasi başarılarla taçlandırılmasını simgeler.

Türk İstiklal Harbi’nin Evrensel Boyutu

Türk İstiklal Harbi, sadece Anadolu Türklüğü için değil, tüm Türk âlemi için bir mücadele olarak görülmüştür. Buhara, Azerbaycan ve Kıbrıs Türklerinin maddi destekleri, Türk milletinin birlik ve dayanışma içinde olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda, Türk İstiklal Harbi’nin evrensel boyutu, Türk milletinin ortak mücadele ve dayanışma kültürünü yansıtmaktadır.

Türk İstiklal Harbi, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği mücadele ruhunu, bağımsızlık ve özgürlük aşkını simgeler. Bu dönem, Türkiye’nin modern tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli örneklerinden biri olarak hatırlanır

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Ünite 5 Soruları

1. İzmir daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya bırakılmasına rağmen, Paris Barış Konferansı’nda İngiltere’nin çabaları sonucu Yunanistan’a verilmiştir. İngiltere’nin böyle bir politika izlemesi, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

a. İzmir’in stratejik öneminin azaldığının
b. Güçlü bir İtalya yerine kolayca yönlendirebileceği bir devletin İzmir’i almasını istemesinin
c. İtalya’nın İtilaf Devletleri’nden ayrılmasının
d. Yunanistan’ı korumak istediğinin
e. Mondros Mütarekesi’ne göre hareket ettiğinin

Cevap : b. Güçlü bir İtalya yerine kolayca yönlendirebileceği bir devletin İzmir’i almasını istemesinin

2. Türk İstiklal Savaşı’nın ve inkılap tarihinin çok önemli bir belgesi sayılan Amasya Genelgesinde, İstiklal Savaşı’nın yöntemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

a. İstanbul hükûmeti üzerine aldığı vazifeyi yerine getirememektedir.
b. Vatanın ve milletin istiklali tehlikededir.
c. Hristiyan azınlığa milli varlığımızı bozacak ayrıcalıklar verilemez
d. Yapılacak her türlü faaliyette Mondros Mütarekesine bağlı kalınmalıdır.
e. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Cevap : e. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

3. İstiklal Savaşı yıllarının olumsuz ve ağır şartlarında bazı vatanperver aydınlar bir başka güce dayanarak ülkeyi kurtarmayı amaçlamışlardır. Ancak Sivas Kongresinde “Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez.” maddesi ile bu durumla ilgili olarak son karar verilmiştir.
Buna göre, manda ve himaye fikrinin kesin dille reddi aşağıdaki yargılardan hangisine ulaştırır?

a. Bölgesel kurtuluşun
b. Toprak bütünlüğünün
c. Milli birlik ve beraberliğin
d. Tam bağımsızlığın
e. Uluslar arası barış

Cevap : d. Tam bağımsızlığın

4. – TBMM’nin üstünde hiçbir güç ve makam yoktur.
– TBMM kanun yapma ve yürütme yetkisine sahiptir.
Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. Kabine sistemine geçildiği
b. Saltanatın yok sayıldığı
c. Yasama, yürütmenin TBMM’ ye ait olduğu
d. Halifenin yok sayıldığı
e. İstanbul hükûmetinin yok sayıldığı

Cevap : a. Kabine sistemine geçildiği

5. Son Osmanlı Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920’de
Misak-ı Millî’yi kabul etmiştir.
Alınan kararları
I. Sınırlar, İstanbul ve Marmara’nın güvenliği
II. Azınlıklar, Anadolu dışındaki Türk ve Müslümanların durumu
III. Ekonomik hedef­ler
Şeklinde gruplandırdığımızda aşağıdakilerden hangisi ekonomik hedef­ler arasında gösterilebilir?

a. Siyasi, adli ve mali alanda gelişmemizi önleyecek bütün sınırlamalar kaldırılmalıdır.
b. Batı Trakya’nın, Paşaeli’nin hukuki statüsü de bölge halkının oyu ile tespit edilmelidir.
c. Elviye-i Selase (Kars, Ardahan, Batum)’de tekrar halk oyuna başvurulabilir.
d. Mütareke sırasında düşman ordularının işgali altında bulunan kısımların geleceği halkının serbest oyu ile tespit edilecektir.
e. Azınlıkların hakları civar ülkelerde bulunan Müslüman halkın da aynı haklardan faydalanması şartıyla tarafımızdan korunacaktır

Cevap : a. Siyasi, adli ve mali alanda gelişmemizi önleyecek bütün sınırlamalar kaldırılmalıdır.

6. Son Osmanlı Mebusan meclisinin Açılması- Misakı Milli Kararlarının Kabul Edilmesi – …….. – TBMM’nin açılması
Yukarıda verilen olayların akışına göre “………” işareti olan bölüme aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a. İstanbul’un işgal edilmesi
b. Kuva-yı Millîye’nin kurulması
c. İzmir’in işgal edilmesi
d. Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
e. Sevr Antlaşması’nın imzalanması

Cevap : a. İstanbul’un işgal edilmesi

7. 23 Nisan 1920 de açılan TBMM’de şu temel ilkeler benimsenmiştir: “Mecliste toplanan milli iradenin
vatanın geleceğine hakim olması esastır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üstünde bir kuvvet yoktur.” Bu durum İstanbul Hükûmeti ve Padişah açısından düşünüldüğünde ne anlama gelmektedir?

a. Yeni Meclis Padişaha sadakatle bağlıdır.
b. Artık İstanbul, Anadolu’ya hakim değil tâbi olmak durumundadır.
c. Saltanat idaresiyle Meclisin beraber çalışacağı
vurgulanmak istenmiştir.
d. Anadolu’da yapılacak faaliyetlerde söz hakkı İstanbul Hükûmeti’nindir.
e. Yeni bir Padişah seçilmesi için çalışılmaya başlanacaktır.

Cevap : b. Artık İstanbul, Anadolu’ya hakim değil tâbi olmak durumundadır.

8.

TAR201U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Vize Soruları- Soru 8

Yukarıdaki diyagram Milli Mücadele dönemindeki Güney Cephesini temsil etmektedir.
Bu diyagramın “X” ile belirtilen yerlerine bu cephenin özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi getirilemez?

a. Fransızlarla mücadele edilmiştir.
b. Kuva-yı Milliye birlikleri kurulmuştur.
c. Antep, Urfa, Maraş kurtarılmıştır.
d. Ankara Antlaşması ile kapanmıştır.
e. Savaş sonunda Londra Konferansı toplanmıştır.

Cevap : c. Antep, Urfa, Maraş kurtarılmıştır.

9. – I. İnönü Savaşı’ndan sonra Moskova Antlaşması,
– Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra Ankara Antlaşması,
– Başkomutanlık Meydan Savaşı’ndan sonra Mudanya Ateşkes Antlaşması, imzalanmıştır.
Bu gelişmelerin tümü birlikte düşünüldüğünde aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

a. Ankara Antlaşması Fransa ile imzalanmıştır.
b. Her antlaşmadan sonra bir savaş yapılmıştır.
c. TBMM hükûmeti barışı devamlı ön planda tutmuştur.
d. Savaş alanında kazanılan zaferler siyasi başarılarla tamamlanmıştır.
e. Yeni bir devlet kurulmuştur.

Cevap : d. Savaş alanında kazanılan zaferler siyasi başarılarla tamamlanmıştır.

10. “Türk İstiklal Harbi yalnızca Anadolu Türklüğünün değil tüm Türk âleminin, mukaddesatının ortak
bir müdafaasıdır” diyen bir tarihçi bu düşüncesini desteklemek için aşağıdakilerden hangisini öne sürebilir?

a. Anadolu ve Rumeli Müdafa-yı Hukuk Cemiyetinin kurulması
b. Buhara, Azerbaycan ve Kıbrıs Türklerinin maddi destekleri
c. Teşvik-i sanayi kanununun çıkarılması
d. Düzenli orduya geçilmesi
e. 1921 Anayasasının kabul edilmesi

Cevap : b. Buhara, Azerbaycan ve Kıbrıs Türklerinin maddi destekleri

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Türkiye Cumhuriyeti’nin Temelleri: Büyük Millet Meclisi ve İlkeler

Türkiye’nin modern tarihindeki önemli dönemeçlerden biri, Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve belirlenen ilkelerdir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin altıncı ünitesindeki sorular, bu önemli döneme odaklanmaktadır.

Büyük Millet Meclisi’nin kabul ettiği anayasal sistem, Kuvvetler Birliği olarak belirlenmiştir. Bu tercih, meclisin yasama, yürütme ve yargının tek bir merkezde toplandığı bir sistemi benimsemesini ifade eder. Ancak, bu tercihin arkasındaki düşünce ve mantık karmaşıktır.

Meclis’in ilk hazırladığı anayasa, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’dur. Bu belge, Türkiye’nin hukuki temellerini atan önemli bir adımdır. Ancak, bu kanunun temelinde, Mustafa Kemal Paşa’nın hazırladığı halkçılık programı yer almaktadır. Bu, Türkiye’nin yeni kurulan devletinin temel felsefesini belirleyen bir unsurdur.

Meclis’in yasama, yürütme ve yargının bir araya gelmesinin sebepleri arasında, cumhuriyet kuramının bir zorunluluk olarak görmesi de bulunmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin o dönemdeki siyasi ve sosyal koşullarına dayanmaktadır. Meclis, millî mücadele gelişmelerini meşru müesseseler eliyle yönetme ihtiyacını hissetmiş, bu da kuvvetler birliği sistemini beraberinde getirmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni oluşturan milletvekillerinin çoğunluğu, sivil bürokrasi kökenlidir. Bu durum, Osmanlı toplumundaki düşük okur yazar oranına rağmen, meclis üyelerinin eğitim seviyesinin neden yüksek olduğunu açıklar. Meclis üyelerinin çeşitli kesimlerden gelmesi, toplumun geniş bir yelpazesini temsil etmelerine olanak tanımıştır.

Cumhuriyetin ilk partisi olan Halk Fırkası’nın kuruluşu, Türkiye’nin çok partili siyasi hayatına geçişin bir işaretidir. Mustafa Kemal Paşa, bu partiyi kurarken Türk halkının tamamını temsil etmeyi hedeflemiştir. Bu, çiftçilerden işçilere, askerlerden büyük sermaye sahiplerine kadar geniş bir kesimi kapsayan bir yaklaşımı ifade eder.

İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde ortaya çıkan Yeşil Ordu, bolşevizme yönelen bir grup olarak belirtilmiştir. Bu, o dönemdeki siyasi atmosferdeki çeşitli akımları ve eğilimleri yansıtan önemli bir olaydır.

İkinci dönem TBMM’de kurulan Halk Fırkası, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Gurubu’na dayanmaktadır. Bu, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi sırasında önemli bir rol oynayan ve millî iradeyi temsil eden bir gurubun parlamentoda güç kazanmasını simgeler.

Bu sorular ve cevapları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemine ait önemli olayları, politik tercihleri ve ideolojik temelleri ele almaktadır. Türkiye’nin modernleşme sürecinin temel taşlarından biri olan Büyük Millet Meclisi, ülkenin bugünkü yapısının oluşturulmasında kritik bir rol oynamıştır

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Ünite 6 Soruları

1. Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği anayasal sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kuvvetler ayrılığı
b. Parlamenter Sistem
c. Kuvvetler Birliği
d. Meclis hükûmeti sistemi
e. Meşruti Monarşi

Cevap : c. Kuvvetler Birliği

2. Büyük Millet Meclisinin yaptığı ilk anayasa hangisidir?

a. Kanun-i Esasi
b. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
c. Sened-i İttifak
d. Misak-ı Milli
e. Misak-ı İktisadi

Cevap : b. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

3. Teşkilat-ı Esasiye Kanununun temelinde aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

a. Mustafa Kemal Paşa’nın hazırladığı halkçılık programı
b. Misak-ı Milli
c. Kanun-i Esasi
d. Bolşevik Şura Sistemi
e. Erzurum Kongresi Kararları

Cevap : a. Mustafa Kemal Paşa’nın hazırladığı halkçılık programı

4. Aşağıdakilerden hangisi yasama, yürütme ve yargının Meclis’te toplanmasının sebeplerinden olamaz?

a. Savaş hali dolayısıyla millet işlerinin süratli görülme ihtiyacı
b. Millet iradesini temsil eden Meclisin millet işlerini de kendi görmesi gerektiği anlayışı
c. Mustafa Kemal Paşa’nın millî mücadele gelişmelerinin meşru müesseseler eliyle yönetilmesi gerektiği inancı
d. İstanbul’daki hükûmetlerin millî mücadeleyi engelleme girişimlerine karşı koymak
e. Cumhuriyet kuramına göre bunun bir zorunluluk olması

Cevap : e. Cumhuriyet kuramına göre bunun bir zorunluluk olması

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni oluşturan milletvekillerinin çoğunluğu hangi meslek gurubundandır?

a. Din adamları
b. Serbest meslek sahipleri
c. Askerler
d. Sağlık görevlileri
e. Sivil bürokrasi

Cevap : e. Sivil bürokrasi

6. Osmanlı toplumunda okur yazar oranının düşük olmasına karşın Büyük Millet Meclisi üyelerinin eğitim seviyesinin yüksek oluşu neleri mümkün kılmıştır?

a. Toplumun her kesiminden aydınların Millet Meclisi fikrine sahip çıkmalarını
b. İstiklal mücadelesini toplumun her kesiminin benimsenmesini
c. Milletin iradesine sahip çıkmış bilincine ulaşmasını
d. Milletvekillerinin hem Meclis’te hem cephede hem de halk arasında çalışmasıyla Meclis-halk bütünleşmesinin fiilen gerçekleşmesini
e. Hepsini

Cevap : e. Hepsini

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetinin ilk partisidir?

a. İttihat ve Terakki
b. Halk Fırkası
c. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
d. Serbest Cumhuriyet Fırkası
e. Demokrat Parti

Cevap : b. Halk Fırkası

8. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde bolşevizme yönelen gurup aşağıdakilerden hangisidir?

a. Halk Zümresi
b. Yeşil Ordu
c. Islahat Grubu
d. Tesanüt Grubu
e. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu

Cevap : b. Yeşil Ordu

9. İkinci dönem TBMM’de kurulan Halk Fırkasının kökeni meclisteki hangi guruba dayanmaktadır?

a. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Gurubu (Birinci gurup)
b. İkinci Gurup
c. Halk Zümresi
d. İstiklal Gurubu
e. Yeşil Ordu

Cevap : a. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Gurubu (Birinci gurup)

10. Mustafa Kemal Paşa, Halk Fırkasını kurarken toplumun hangi kesimin temsilcisi olmayı hedef­lemiştir?

a. Çift­çiler
b. İşçiler
c. Askerler
d. Türk halkının tamamı
e. Büyük sermaye sahipleri

Cevap : d. Türk halkının tamamı

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ünite 7

Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik Dönüşümü ve Atatürk Dönemi

Osmanlı İmparatorluğu, tarihi boyunca pek çok önemli dönemi içinde barındırmış, ekonomik, sosyal ve siyasal değişimlere tanıklık etmiştir. Bu değişimlerden biri de Birinci Dünya Savaşı yıllarında tarım kesiminde yaşanan dönüşümlerdir. Savaşın etkisiyle tarımsal üretimin azalması, devletin çeşitli politika ve uygulamalara yönelmesine neden oldu. Bu süreçte, tarımda çalışma ve ekme yükümlülüğü getirilerek, üretimin askeri ihtiyaçlara yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik yapısındaki bir diğer önemli dönemeç ise 1873 yılında yaşandı. Bu yıl, ülke içinde gümrük birliği oluşturulması ve ulusal düzeyde pazar genişlemesinin mümkün hale gelmesiyle bilinir. Bu gelişme, ekonomik entegrasyonu destekleyerek ülkenin ticaret potansiyelini artırmıştır.

Osmanlı Devleti’nde ekonomik faaliyetlerdeki dengesizlikler, özellikle büyük kentlerdeki az sayıda sınai faaliyetin yabancıların ya da ülkede yaşayan azınlıkların elinde olmasıyla belirginleşmiştir. Ancak, bu durum II. Meşrutiyet Dönemi’nde değişmeye başlamış, Müslüman Türkler gerçek anlamda ekonomik faaliyetlere ilgi göstermeye başlamıştır.

Bununla birlikte, Osmanlı Devleti’nin ekonomik dönüşüm sürecinde 1913 yılında çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” önemli bir adımdır. Bu kanun, küçük sanayiyi teşvik etmek ve yerli malını korumak amacıyla çıkarılmıştır. Vergi muafiyeti, bedava arazi, geçici gümrük muafiyeti gibi hükümler içeren bu kanun, sanayi sektörünün gelişimine katkıda bulunmuştur.

Elektrik enerjisinin Osmanlı Devleti’nde kullanılmaya başlanması ise 1902 yılında Adana’da gerçekleşti. Bu, ülkede teknolojik ve endüstriyel gelişmelerin bir göstergesi olarak kabul edildi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik dönüşümü, 1856 yılında İzmir-Aydın hattı için İngiltere’ye verilen ilk demir yolu imtiyazıyla da simgelenir. Bu, demiryolu ağının gelişimine ve ulaşımın modernleşmesine yönelik atılmış önemli bir adımdır.

Osmanlı Devleti’nin ekonomik alandaki bir diğer yeniliği, 1840 yılında “Kaime” adı verilen kağıt para uygulamasıdır. Bu, mali sistemdeki gelişmelere işaret eder.

1917 yılında ise Osmanlı Devleti, yerli sermayeyle kurulan ilk banka olan “İtibar-ı Milli Bankası”nı kurarak ekonomik alandaki yapılanmasını güçlendirmiştir.

Ancak, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde siyasi ve ekonomik sorunlar birbirine bağlı hale gelmiştir. Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisi’nin toplanamaması, 1919 yılında bütçenin onaylanamamasına yol açmıştır.

Lozan Antlaşması ile Osmanlı borcu olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne düşen payın 115 milyon lira olması, devletin ekonomik bağımsızlık mücadelesini simgeler. Türkiye, bu borcu ödeyerek ekonomik bağımsızlığını ilan etmiş ve Cumhuriyet döneminde daha fazla ekonomik reforma imza atmıştır.

Sonuç olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik dönüşümü, birçok iç ve dış etkene bağlı olarak gerçekleşmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda temel atılarak devam etmiştir.

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Ünite 7 Soruları

1. Birinci Dünya Savaşı yıllarında tarım kesiminde üretime katkıda bulunan insanlar askere alınırken, büyükbaş hayvanlar da askerî birliklerin kullanımına verilmişti. Bu olgu tarımsal üretimin anılan yıllarda azalmasına yol açınca, devlet aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapmıştır?

a. Tarımda çalışma, ekme yükümlülüğü getirdi
b. Vergileri artırdı
c. Toprak alım satımını serbest bıraktı
d. Her türlü tarımsal ürünün ithalatını serbest bıraktı
e. Tarım ürünlerine el koydu

Cevap : a. Tarımda çalışma, ekme yükümlülüğü getirdi

2. Osmanlı Devleti’nde ülke içinde gümrük birliği oluşması ve ulusal düzeyde pazar genişlemesi hangi tarihte mümkün olabilmiştir?

a. 1850 yılında
b. 1835 yılında
c. 1845 yılında
d. 1873 yılında
e. 1892 yılında

Cevap : d. 1873 yılında

3. Osmanlı Devletinde büyük kentlerdeki az sayıda sınai faaliyetler yabancıların ya da ülkede yaşayan
azınlıkların elindeydi. Müslüman Türkler, gerçek anlamda ekonomik faaliyetlerle ancak ne zaman ilgilenmeye başlamışlardı?

a. Tanzimat Döneminde
b. Birinci Meşrutiyet Döneminde
c. II. Meşrutiyetten (1908’den) sonra
d. Balkan Savaşlarından sonra
e. Birinci Dünya Savaşından sonra

Cevap : c. II. Meşrutiyetten (1908’den) sonra

4. Küçük sanayii teşvik ve yerli malını koruma amacıyla 1913 yılında çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” nda aşağıdaki hükümlerden hangisi yer almıyordu?

a. Vergi muafiyeti,
b. Bedava arazi,
c. Geçici gümrük muafiyeti,
d. Kamunun öncelikle bu tesislerin ürünlerini satın alma zorunluluğu
e. Azınlıklar ve yabancılar öngörülen yeni ayrıcalıklardan yararlanmaz

Cevap : e. Azınlıklar ve yabancılar öngörülen yeni ayrıcalıklardan yararlanmaz

5. Osmanlı Devletinde İlk elektrik enerjisi istasyonu 1902’de nerede kuruldu?

a. Adana’da
b. İzmir’de
c. İstanbul’da
d. Mersin’de
e. Tarsus’da

Cevap : a. Adana’da

6. İlk demir yolu imtiyazı 1856’da İzmir-Aydın hattı için hangi ülkeye verildi?

a. İngiltere’ye
b. Almanya’ya
c. Fransa’ya
d. Rusya’ya
e. İtalya’ya

Cevap : a. İngiltere’ye

7. Osmanlı Devleti’nde ilk kağıt para uygulaması, “Kaime” hangi yıl gerçekleştirildi?

a. 1453
b. 1801
c. 1840
d. 1856
e. 1876

Cevap : c. 1840

8. Osmanlı Devletinde 1917 yılında yerli sermayeyle kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir?

a. İtibar-ı Milli Bankası
b. Bank-ı Osmani
c. Bank-ı Osmani-i Şahane
d. Milli Aydın Bankası (Tariş Bank)
e. Türk Ticaret Bankası

Cevap : a. İtibar-ı Milli Bankası

9. Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclis’inin toplanamaması nedeniyle hangi yılın bütçesi onaylanamamıştır?

a. 1916
b. 1917
c. 1918
d. 1919
e. 1920

Cevap : d. 1919

10. Lozan Antlaşması ile Osmanlı borcu olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne düşen pay ne kadardır?

a. 55 Milyon lira
b. 75 Milyon lira
c. 95 Milyon lira
d. 115 Milyon lira
e. 145 Milyon lira

Cevap : d. 115 Milyon lira

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

AÖF Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ünite 8

Lozan Konferansı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Temelleri: Bir İnkılap Yolculuğu

Türkiye’nin tarih sahnesindeki önemli dönemlerden biri, Lozan Konferansı ve ardından gelen süreçlerdir. Bu dönem, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlanması ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılması açısından kritik bir dönemdir.

Lozan Konferansı, 1922-1923 yılları arasında gerçekleşen ve Türk devletinin bağımsızlık savaşı sonrasında yeni sınırlarını belirlediği bir süreci temsil eder. Konferansa, çeşitli devletler katılmış ve önemli meseleler görüşülmüştür. Sovyet Rusya’nın sadece Boğazlar konusunu görüşmek üzere katılması, Lozan’ın karmaşıklığını ve çeşitliliğini yansıtan bir detaydır.

Lozan’da ele alınan meseleler arasında I. Patrikhane, savaş tamiratı, dış borçlar ve nüfus mübadelesi gibi konular bulunmaktadır. Bu meselelerin Türkiye ve Yunanistan’ı ilgilendiren konular olup olmadığı sorusu ise, çeşitli antlaşmalar ve anlaşmalarla şekillenmiştir. Patrikhane ve nüfus mübadelesi gibi meseleler, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri doğrudan etkilemiş ve Lozan Antlaşması’na damgasını vurmuştur.

Lozan Antlaşması’nın egemenlik haklarını sınırlandıran hükümlerden kurtulmasını sağlayan önemli bir belge ise Montrö Sözleşmesi’dir. Bu sözleşme, Türkiye’nin egemenlik alanını genişletmiş ve uluslararası alanda daha etkin bir rol oynamasına olanak tanımıştır.

Lozan Konferansı’na katılan devletler arasında Amerika’nın antlaşmayı imzalamamış olması, dönemin uluslararası ilişkilerindeki karmaşıklığı gösteren bir örnektir. Türkiye’nin Misak-ı Milli’ye uygun olarak çözümlenen meseleler arasında ise Kapitülasyonlar bulunmaktadır. Bu, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi sırasında elde ettiği kazanımlardan biridir.

Mudanya Konferansı, Lozan öncesi dönemin önemli bir olayıdır. Ancak Yunanistan’ın bu konferansa katılmamış olması, dönemin uluslararası dinamiklerini ve Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesiyle kazandığı siyasi avantajları gösterir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstanbul’daki temsilcisi olarak Refet Paşa’nın rolü, dönemin politik liderlik dinamiklerini yansıtırken, Ankara’nın başkent seçildiği tarih olan 13 Ekim 1923, Türkiye’nin modernleşme ve değişim sürecindeki önemli bir adımdır.

29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası alanda tanınan bir bağımsızlık ve egemenlik simgesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Saltanat’ı kaldırdığı tarih olan 1 Kasım 1922, Türk devletinin siyasi yapısında gerçekleşen önemli bir dönüşümü temsil eder.

Lozan Konferansı ve sonrasındaki süreçler, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin başarılı bir sonuçla tamamlanması ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması sürecini işaret eder. Bu dönem, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği mücadele ve azmin bir simgesidir

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Ünite 8 Soruları

1. Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan’a sadece Boğazlar konusunu görüşmek için katılmıştır?

a. İngiltere
b. Fransa
c. Sovyet Rusya
d. Yunanistan
e. Amerika

Cevap : c. Sovyet Rusya

2. I. Patrikhane
II. Savaş tamiratı
III. Dış borçlar
IV. Nüfus Mübadelesi
Lozan’da görüşülen yukarıdaki meselelerden hangileri yalnızca Türkiye ve Yunanistan’ı ilgilendiren konulardır?

a. Yalnız I
b. II-III
c. II-IV
d. I-II-IV
e. I-IV

Cevap : e. I-IV

3. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, Türkiye’nin, Lozan Antlaşması’nın egemenlik haklarını sınırlandıran
hükümlerden kurtulmasını sağlamıştır?

a. Türk – Rum nüfus mübadelesi
b. Balkan Antantı
c. 1926 Ankara Antlaşması
d. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girmesi
e. Montrö Sözleşmesi

Cevap : e. Montrö Sözleşmesi

4. Aşağıdaki Devletlerden hangisi Lozan Konferansı’na katılmış ancak Lozan Barış Antlaşması’nı imzalamamıştır?

a. Fransa
b. İngiltere
c. Almanya
d. Yunanistan
e. Amerika

Cevap : e. Amerika

5. I. Suriye sınırı
II. Kapitülasyonlar
III. Boğazlar
IV. Batı Trakya
V. Irak sınırı
Yukarıdaki meselelerden hangisi Lozan’da Misak-ı Milli’ye uygun olarak çözümlenmiştir?

a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V

Cevap : b. II

6. Aşağıdaki devletlerden hangisi Mudanya Konferansına katılmamıştır?

a. Fransa
b. İtalya
c. Yunanistan
d. İngiltere
e. Amerika

Cevap : c. Yunanistan

7. Aşağıdaki şahsiyetlerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin İstanbul’daki temsilcisidir?

a. Refet Paşa
b. Adnan Adıvar
c. Rauf Bey
d. Ali Fuat Cebesoy
e. İsmet Paşa

Cevap : a. Refet Paşa

8. Ankara’nın başkent seçildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

a. 23 Eylül 1923
b. 9 Ekim 1923
c. 23 Nisan 1923
d. 13 Ekim 1923
e. 29 Ekim 1923

Cevap : d. 13 Ekim 1923

9. Türkiye Cumhuriyeti hangi tarihte ilan edilmiştir?

a. 23 Nisan 1920
b. 29 Ekim 1923
c. 24 Temmuz 1923
d. 30 Ağustos 1922
e. 6 Ekim 1922

Cevap : b. 29 Ekim 1923

10. Türkiye Büyük Millet Meclisi Saltanatı hangi tarihte kaldırmıştır?

a. 23 Nisan 1920
b. 29 Ekim 1923
c. 13 Ekim 1923
d. 1 Kasım 1922
e. 9 Eylül 1922

Cevap : d. 1 Kasım 1922

Anadolu Üniersitesi Açık Öğretim Fakültesi Sınav sorualrı

TAR201U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
Anadolu Aöf-LOLONOLO lolonolo play google uygulaması

 

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!