TAR201U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları

#1. İzmir daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya bırakılmasına rağmen, Paris Barış Konferansı’nda İngiltere’nin çabaları sonucu Yunanistan’a verilmiştir. İngiltere’nin böyle bir politika izlemesi, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

#2. Türk İstiklal Savaşı’nın ve inkılap tarihinin çok önemli bir belgesi sayılan Amasya Genelgesinde, İstiklal Savaşı’nın yöntemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

#3. İstiklal Savaşı yıllarının olumsuz ve ağır şartlarında bazı vatanperver aydınlar bir başka güce dayanarak ülkeyi kurtarmayı amaçlamışlardır. Ancak Sivas Kongresinde “Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez.” maddesi ile bu durumla ilgili olarak son karar verilmiştir. Buna göre, manda ve himaye fikrinin kesin dille reddi aşağıdaki yargılardan hangisine ulaştırır?

#4. - TBMM’nin üstünde hiçbir güç ve makam yoktur. - TBMM kanun yapma ve yürütme yetkisine sahiptir. Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#5. Son Osmanlı Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920’de Misak-ı Millî’yi kabul etmiştir. Alınan kararları I. Sınırlar, İstanbul ve Marmara’nın güvenliği II. Azınlıklar, Anadolu dışındaki Türk ve Müslümanların durumu III. Ekonomik hedef­ler Şeklinde gruplandırdığımızda aşağıdakilerden hangisi ekonomik hedef­ler arasında gösterilebilir?

#6. Son Osmanlı Mebusan meclisinin Açılması- Misakı Milli Kararlarının Kabul Edilmesi - ........ - TBMM'nin açılması Yukarıda verilen olayların akışına göre “.........” işareti olan bölüme aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#7. 23 Nisan 1920 de açılan TBMM’de şu temel ilkeler benimsenmiştir: “Mecliste toplanan milli iradenin vatanın geleceğine hakim olması esastır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üstünde bir kuvvet yoktur.” Bu durum İstanbul Hükûmeti ve Padişah açısından düşünüldüğünde ne anlama gelmektedir?

#8. Yukarıdaki diyagram Milli Mücadele dönemindeki Güney Cephesini temsil etmektedir. Bu diyagramın “X” ile belirtilen yerlerine bu cephenin özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi getirilemez?

#9. - I. İnönü Savaşı’ndan sonra Moskova Antlaşması, - Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra Ankara Antlaşması, - Başkomutanlık Meydan Savaşı’ndan sonra Mudanya Ateşkes Antlaşması, imzalanmıştır. Bu gelişmelerin tümü birlikte düşünüldüğünde aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

#10. “Türk İstiklal Harbi yalnızca Anadolu Türklüğünün değil tüm Türk âleminin, mukaddesatının ortak bir müdafaasıdır” diyen bir tarihçi bu düşüncesini desteklemek için aşağıdakilerden hangisini öne sürebilir?

#11. Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği anayasal sistem aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Büyük Millet Meclisinin yaptığı ilk anayasa hangisidir?

#13. Teşkilat-ı Esasiye Kanununun temelinde aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi yasama, yürütme ve yargının Meclis’te toplanmasının sebeplerinden olamaz?

#15. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni oluşturan milletvekillerinin çoğunluğu hangi meslek gurubundandır?

#16. Osmanlı toplumunda okur yazar oranının düşük olmasına karşın Büyük Millet Meclisi üyelerinin eğitim seviyesinin yüksek oluşu neleri mümkün kılmıştır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetinin ilk partisidir?

#18. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde bolşevizme yönelen gurup aşağıdakilerden hangisidir?

#19. İkinci dönem TBMM’de kurulan Halk Fırkasının kökeni meclisteki hangi guruba dayanmaktadır?

#20. Mustafa Kemal Paşa, Halk Fırkasını kurarken toplumun hangi kesimin temsilcisi olmayı hedef­lemiştir?

#21. Birinci Dünya Savaşı yıllarında tarım kesiminde üretime katkıda bulunan insanlar askere alınırken, büyükbaş hayvanlar da askerî birliklerin kullanımına verilmişti. Bu olgu tarımsal üretimin anılan yıllarda azalmasına yol açınca, devlet aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapmıştır?

#22. Osmanlı Devleti’nde ülke içinde gümrük birliği oluşması ve ulusal düzeyde pazar genişlemesi hangi tarihte mümkün olabilmiştir?

#23. Osmanlı Devletinde büyük kentlerdeki az sayıda sınai faaliyetler yabancıların ya da ülkede yaşayan azınlıkların elindeydi. Müslüman Türkler, gerçek anlamda ekonomik faaliyetlerle ancak ne zaman ilgilenmeye başlamışlardı?

#24. Küçük sanayii teşvik ve yerli malını koruma amacıyla 1913 yılında çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” nda aşağıdaki hükümlerden hangisi yer almıyordu?

#25. Osmanlı Devletinde İlk elektrik enerjisi istasyonu 1902’de nerede kuruldu?

#26. İlk demir yolu imtiyazı 1856’da İzmir-Aydın hattı için hangi ülkeye verildi?

#27. Osmanlı Devleti’nde ilk kağıt para uygulaması, “Kaime” hangi yıl gerçekleştirildi?

#28. Osmanlı Devletinde 1917 yılında yerli sermayeyle kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir?

#29. Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclis’inin toplanamaması nedeniyle hangi yılın bütçesi onaylanamamıştır?

#30. Lozan Antlaşması ile Osmanlı borcu olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne düşen pay ne kadardır?

#31. Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan’a sadece Boğazlar konusunu görüşmek için katılmıştır?

#32. I. Patrikhane II. Savaş tamiratı III. Dış borçlar IV. Nüfus Mübadelesi Lozan’da görüşülen yukarıdaki meselelerden hangileri yalnızca Türkiye ve Yunanistan’ı ilgilendiren konulardır?

#33. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, Türkiye’nin, Lozan Antlaşması’nın egemenlik haklarını sınırlandıran hükümlerden kurtulmasını sağlamıştır?

#34. Aşağıdaki Devletlerden hangisi Lozan Konferansı’na katılmış ancak Lozan Barış Antlaşması’nı imzalamamıştır?

#35. I. Suriye sınırı II. Kapitülasyonlar III. Boğazlar IV. Batı Trakya V. Irak sınırı Yukarıdaki meselelerden hangisi Lozan’da Misak-ı Milli’ye uygun olarak çözümlenmiştir?

#36. Aşağıdaki devletlerden hangisi Mudanya Konferansına katılmamıştır?

#37. Aşağıdaki şahsiyetlerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin İstanbul’daki temsilcisidir?

#38. Ankara’nın başkent seçildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

#39. Türkiye Cumhuriyeti hangi tarihte ilan edilmiştir?

#40. Türkiye Büyük Millet Meclisi Saltanatı hangi tarihte kaldırmıştır?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları

TAR201U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
TAR201U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 lolonolo play google uygulaması

TAR201U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: