Sosyoloji 2021 Final Soruları -2

Sosyoloji 2021 Final Soruları -2

Sosyoloji 2021 Final Soruları -2

Sosyoloji 2021 Final Soruları -2

21- Karl Marks hangi teorinin temellerini ortaya atmıştır?

A) Yenilikçi
B) Çatışmacı
C) Fonksiyonalist
D) Sembolik etkileşimci
E) Feminist

Cevap : B) Çatışmacı

22- Aşağıdakilerden hangisi K. Marks’ın görüşlerinden biridir?

A) Toplumsal var olmanın temelindeki dayanışma, mekanik ve organik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
B) Toplum, “sahip olanlar” ve “sahip olmayanlar” şeklinde iki sınıfa ayrılır.
C) Sosyal fenomenlerin eşya gibi ele alınması gereklidir.
D) Toplumsal eşitsizlik iyidir.
E) Kapitalist sistem zamanla eşitsizlikleri azaltır.

Cevap : B) Toplum, “sahip olanlar” ve “sahip olmayanlar” şeklinde iki sınıfa ayrılır.

23- Aşağıdakilerden hangisi post-endüstriyel toplumun eğitim anlayışı ifade eder?

A) Eğitimde disiplinin önemi yeniden keşfedilir.
B) Eğitimde standartlaşma artar.
C) Eğitim mavi yakalı işgücü merkez alınarak tasarlanır.
D) Eğitimde aşırı uzmanlaşmanın önemine vurgu yapılır.
E) Eğitim bilginin üretimini esas alır.

Cevap : E) Eğitim bilginin üretimini esas alır.

24- Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin sağlamış olduğu faydalardan biridir?

A) Bireylerin aile hayatlarına da karışma eğilimindedir.
B) Çok güçlü liderler yaratır.
C) Yönetici tanrının yeryüzündeki gölgesi gibidir.
D) Korku egemendir.
E) Alternatiflerden daha geniş bir kişisel özgürlük sağlar.

Cevap : E) Alternatiflerden daha geniş bir kişisel özgürlük sağlar.

25- Aşağıdakilerden hangisi okulların gizil fonksiyonlarından biridir?

A) Gençleri hayata hazırlar.
B) Gençleri toplumun değerleri, normları ve yaptırımları ile tanıştırır.
C) Öğrenciler aileleri dışındaki insanlarla nasıl ilişki kuracaklarını okullarda öğrenirler.
D) Okullar dünyada gençlerin emek piyasasına girişlerini geciktirir.
E) Bir değişim ajanı gibi hareket eder.

Cevap : D) Okullar dünyada gençlerin emek piyasasına girişlerini geciktirir.

26- Kişinin kendi iradesi ve yetenekleriyle elde ettiği statüyü aşağıdaki hangi kavram açıklar?

A) Kazanılmış statüler
B) Değişim
C) Rekabet
D) Baskı
E) Doğuştan statüler

Cevap : A) Kazanılmış statüler

27- Halkına hesap verme gereksinimi duymayan keyfî yönetimler ne tür yönetimlerdir?

A) Özgürlükçü yönetimler
B) Katılımcı demokrasiler
C) Otoriteryan devletler
D) Adil devletler
E) Temsili demokrasiler

Cevap : C) Otoriteryan devletler

28- Webster’e göre “devlet yönetimi bilimi veya sanatı” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyaset
B) Bürokrasi
C) İktidar
D) Otorite
E) Demokrasi

Cevap : A) Siyaset

29- Aşağıdakilerden hangisi bir nitel araştırma yöntemidir?

A) Deney yöntemi
B) Toplumsal anket yöntemi
C) Karşılaştırmalı araştırma yöntemi
D) Tarihsel analiz yöntemi
E) Örnek olay

Cevap : E) Örnek olay

30- Eğitim kurumlarını “ benliğin gelişimi ve rollerin öğrenilmesini etkileyen toplumsal bir mekân olarak inceleyen teori aşağıdakilerden hangisidir?

A) Feminist teori
B) Post-modern teori
C) Yapısal fonksiyonalist teori
D) Çatışmacı teori
E) Sembolik etkileşimcilik

Cevap : E) Sembolik etkileşimcilik

31- Giddens’a göre günümüzde aşağıdakilerden hangisi yurttaşlık hakları içinde yer almaz?

A) Refah
B) Sivil
C) Siyasi
D) Verimlilik artışı
E) Sosyal

Cevap : D) Verimlilik artışı

32- Aşağıdakilerden hangisi Ogburn’e göre ailenin fonksiyonlarından biridir?

A) Toplumsallaşma
B) Koruma
C) Cinsel davranışın düzenlenmesi
D) Sevgi ve arkadaşlık
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

33- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hareketliliğin oluşmasını sağlayan faktörlerden biri değildir ?

A) Ekonomik gelişme süreci
B) Nüfus artış hızı
C) Uzaylıların varlığına olan inanç
D) Aile yapısındaki değişme
E) Göç olgusu

Cevap : C) Uzaylıların varlığına olan inanç

34- İki veya daha fazla faktör arasında kurulan spekülatif iddialara ne ad verilir?

A) Bağımlı değişken
B) Gizil değişken
C) Deney
D) Hipotez
E) Bağımsız değişken

Cevap : D) Hipotez

35- Aşağıdakilerden hangisi tabakalaşma sistemlerinden biri değildir ?

A) Kast
B) Millet
C) Zümre
D) Sınıf
E) Kölelik

Cevap : B) Millet

36- Aşağıdakilerden hangisi Weberyen bürokrasinin temel özelliklerinden biri değildir ?

A) Rasyonel bir personel yönetimi programı
B) Sözlü kayıtlar
C) Ayrıntılı dosyalama
D) İleri düzeyde iş bölümü
E) Otoritenin merkezileşmesi

Cevap : B) Sözlü kayıtlar

37- Toplumsal sapmayı insanların ne yaptıkları ile değil diğer insanların davranışlarına atfettikleri anlamlar ile açıklama iddiasında olan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapısal-Fonksiyonalist teori
B) Toplumsal öğrenme teorisi
C) Evrim teorisi
D) Çatışma teorisi
E) Etiketleme teorisi

 Cevap : E) Etiketleme teorisi

38- Gücün halkın elinde olduğu siyasal sistem hangisidir?

Cevap : Demokrasi

Sosyoloji 2021 Final Soruları -2

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyoloji 2021 Final Soruları -1
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

 

Sosyoloji 2021 Final Soruları -1

Sosyoloji 2021 Final Soruları -1

Sosyoloji 2021 Final Soruları -1

Sosyoloji 2021 Final Soruları -1

1- Aşağıdakilerden hangisi dini tanımlamaktadır?

A) Din zorunlu inançlardandır.
B) Din doğaüstü ve esrarlı güçlerin varlığına inanmaktır.
C) Bir inanç sistemidir ve belirli pratikleri vardır.
D) Din Tanrı’nın varlığına inanmaktır.
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

2- Poliandri aşağıdaki hangi gruplarda görülen bir evlilik türüdür?

A) Todalar
B) Eskimolar
C) Türkler
D) Araplar
E) İngilizler

Cevap : A) Todalar

3- Toplumun normlarına ve değerlerine uyum sağlamaya yönelik dolaylı ve resmî olmayan baskıları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnformel toplumsal kontrol
B) Biçimsel kontrol
C) Kanuni kontrol
D) Resmî kontrol
E) Formel toplumsal kontrol

Cevap : A) İnformel toplumsal kontrol

4- Aşağıdakilerden hangisi tarım toplumlarının özelliklerinden biridir?

A) Fabrika üretimi düzeninin egemenliğinde bir sosyal örgütlenme biçimidir.
B) İnsanlar hayvanları avlayarak, balık tutarak hayatlarını idame ettirirler.
C) En çok değişen ve en çok değiştiren çağ olarak adlandırılmıştır.
D) Kasabalar ortaya çıkmış ve tüccarlarının ağları vasıtasıyla birbirine bağlanmıştır.
E) Yabani meyve ve bitkiler ile bal ve böcekleri toplayarak hayatlarını idame ettirirler.

Cevap : D) Kasabalar ortaya çıkmış ve tüccarlarının ağları vasıtasıyla birbirine bağlanmıştır.

5- Aşağıdakilerden hangisi Taylor’un bilimsel yönetim anlayışının temel karakteristiklerinden biridir?

A) Bireycilik
B) Çatışma
C) Minimal üretim
D) Her insanın etkinliğinin ve refahının maksimum düzeyde arttırılması
E) Babadan kalma yönetim anlayışı

Cevap : D) Her insanın etkinliğinin ve refahının maksimum düzeyde arttırılması
NOT: Taylor’un bilimsel yönetim anlayışının temel karakteristikleri şunlardır:
-Babadan kalma yönetim anlayışı yerine bilimsel yönetimin tesisi
-Çatışma değil, uyum
-Bireycilik değil, iş birliği
-Sınırlı üretim yerine maksimum üretim
-Her insanın etkinliğinin ve refahının maksimum düzeyde artırılmasıdır.

6- Cumhuriyetin kurulması ile birlikte Türkiye’de yaşayan Rumların Yunanistan’a ve Yunanistan’da yaşayan
Türklerinde Türkiye’ye gönderilmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A) Baskı
B) Çatışma
C) Rekabet
D) Mübadele
E) Toplumsal rol

Cevap : D) Mübadele

7- Devletin gücüyle hazırlanan ve uygulanan formel kurallara ne ad verilir?

A) Normlar
B) İnançlar
C) Halk yordamı
D) Kanunlar
E) Değerler

Cevap : D) Kanunlar

8- Hindistan’da kökleri binlerce yıl öncesine giden tabakalaşma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kast
B) Feodalite
C) Sınıf
D) Zümre
E) Kölelik

Cevap : A) Kast

9- Calvinist teoloji aşağıdaki hangi kültürel özellikleri yüceltmiştir?

A) Tembellik hakkı
B) Tüketim
C) Haz
D) Boş zaman
E) Çok çalışma

Cevap : E) Çok çalışma

10- Aşağıdakilerden hangisi sosyolojide bir kurum değildir ?

A) Eğitim
B) Siyaset
C) Evlilik
D) Bireyler
E) Hukuk

Cevap : D) Bireyler

11- Aşağıdakilerden hangisi geniş ailenin özelliklerinden biridir?

A) Akrabalık bağları güçlüdür.
B) Akrabalık bağları zayıftır.
C) Çocuklar belirli bir yaşa geldiklerinde evden ayrılırlar.
D) Kişiler aileden önce gelir.
E) Endüstriyel toplumlarda daha yaygındır.

Cevap : A) Akrabalık bağları güçlüdür.

12- Aşağıdakilerden hangisi pre-endüstriyel toplumlardaki çalışmanın özelliklerinden biri değildir?

A) İnsanlar şimdikinden daha az çalışmaktadır.
B) Çalışma kölelere özgü bir iş olarak görülür.
C) Çalışma yüceltilen bir şeydir.
D) Geçim için yapılan bir faaliyettir.
E) Çalışma sezgisel bir hünerdir.

Cevap : C) Çalışma yüceltilen bir şeydir.

13- Aşağıdakilerden hangisi okulların işlevlerinden biri değildir ?

A) Öğrencilere ileride emek piyasasında ihtiyaç duyacakları değerler ve çeşitli beceriler kazandırılır.
B) İnsanlar okullarda yerleşik kurumlara saygı duymayı öğrenir.
C) Okullar bir tür toplumsal kontrol işlevi görür.
D) Ortak bir kimlik duygusu yaratarak siyasal ve toplumsal bütünleşmeyi sağlar.
E) İlk sosyalleşme kurumu okuldur.

Cevap : E) İlk sosyalleşme kurumu okuldur.

14- Daha çok toplumda istikrarın nasıl sürdürüleceği ile ilgilenen teori aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ektileşimci
B) Etiketlemeci
C) Hiçbiri
D) Çatışmacı
E) Fonksiyonalist

Cevap : E) Fonksiyonalist

15- “Yurtseverlik” aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilen bir olgudur?

A) Örftür.
B) Normdur.
C) Değerdir.
D) Anomidir.
E) Kanundur.

Cevap : C) Değerdir.

16- Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalistlere göre toplumsal istikrarın sağlanması için gerekli unsurlardan biridir?

A) Serbest piyasanın, sınıf çatışmasına ve işgücünün yabancılaşmasına yol açtığına inanırlar.
B) Kapitalizmin uzun vadede kendi kendisini yok edeceğini iddia ederler.
C) Ekonomik düzenin istikrarsızlığını vurgular.
D) Kapitalizmin ürettiği büyük ekonomik eşitsizliğe işaret ederler.
E) Kapitalist toplumlar, sürekli yenilik içinde oldukları için, çevrelerindeki değişime daha iyi uyum sağlarlar.

Cevap : E) Kapitalist toplumlar, sürekli yenilik içinde oldukları için, çevrelerindeki değişime daha iyi uyum sağlarlar.

17- Antik Yunan ve Roma’da insanlar hangi dine inanmaktadırlar?

A) Paflikyanlar
B) Panteizm
C) Ebiyonitler
D) Katharizm
E) Bogomiller

Cevap : B) Panteizm

18- Giddens’a göre günümüzde aşağıdakilerden hangisi yurttaşlık hakları içinde yer almaz ?

A) Siyasi
B) Refah
C) Verimlilik artışı
D) Sivil
E) Sosyal

Cevap : C) Verimlilik artışı
NOT: Giddens  günümüzde yurttaşlık haklarını da sivil, siyasi, sosyal ve refah olmak üzere dört grupta toplamaktadır.

19- Soyun babaya dayandırıldığı aile tipine ne ad verilir?

A) Anaerkil aile
B) Çekirdek aile
C) Dar aile
D) Ataerkil aile
E) Geniş aile

Cevap : D) Ataerkil aile

20- Weber’e göre İslamiyet ilk döneminde ağırlıklı olarak aşağıdakilerden hangisinin dinidir?

A) Dünya fatihi savaşçıların
B) Gezginlerin
C) Devamlı göç eden, sadakayla geçinip düşünceye dalan keşişlerin
D) Parya halkların
E) Zanaatkârların

Cevap : A) Dünya fatihi savaşçıların

Sosyoloji 2021 Final Soruları -1

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyoloji 2021 Final Soruları -1
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

 

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 14

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 14

Toplumsal Değişim ve Küreselleşme

Toplumsal Değişim ve Küreselleşme

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler
Fiziki Çevre Faktörü
Kültürel Faktörler
Teknoloji Faktörü
Diğer Faktörler
Küreselleşme
Küreselleşmeye Yaklaşımlar
Küreselleşmeyi Ortaya Çıkaran Faktörler
Küreselleşme Sürecinde Yeni Olan Ne?
Küreselleşmenin Toplumsal Sonuçları
Toplumsal değişme, yerleşik insan ilişkileri ve davranış kalıplarındaki farklılaşmadır.

Toplumsal Değişim ve Küreselleşme

Bölüm Soruları

1) “Değişmeyen tek şey değişimdir.” sözü kime aittir?

a) Heraklitos
b) Aristo
c) Platon
d) Parmenides
e) Hiçbiri

Cevap : a) Heraklitos

2) Yerleşik insan ilişkileri ve davranış kalıplarındaki farklılaşma aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

a) Toplumsal bütünleşme
b) Toplumsal yapı
c) Toplumsal değişme
d) Bürokrasi
e) Hiçbiri

Cevap : c) Toplumsal değişme

3) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme sürecinin karakteristikleri arasında yer alır?

a) Boyutları toplumdan topluma farklılaşsa da toplumsal değişme her yerde olur.
b) Toplumsal değişme bazen planlı fakat çoğunlukla da planlanmamış bir şekilde olur.
c) Toplumsal değişme uyuşmazlıklar yaratır.
d) Bazı değişmeler, diğerlerinden daha önemlidir.
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

4) Yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin yeni olmadığını kimler iddia etmektedir?

a) Aşırı küreselciler
b) Küreselleşme karşıtı/kuşkucular
c) Dönüşümcüler
d) Hepsi
e) Hiçbiri

Cevap : b) Küreselleşme karşıtı/kuşkucular

5) Uygarlıklar çatışması teorisi kime aittir?

a) Huntington
b) Weber
c) Giddens
d) Sennet
e) Hiçbiri

Cevap : a) Huntington

6) Geçmişte astroloji ile uğraşanların gökteki olaylarla toplumsal olaylar arasında ilişki aranması aşağıdaki faktörlerden hangisi ile açıklanmaktadır?

a) Küreselleşme
b) Biyolojik faktörler
c) Teknoloji faktörü
d) Fiziki çevre faktörü
e) Kültürel faktörler

Cevap : d) Fiziki çevre faktörü

7) Küreselleşmeyi “parolaya dönüşmüş moda bir deyim” olarak değerlendiren aşağıdakilerden hangisidir?

a) Burger
b) Giddens
c) Bauman
d) Inglehart
e) Ş. Mardin

Cevap : c) Bauman

8) Aşağıdakilerden hangisi aşırı küreselleşmecilerin yaklaşımlarından biridir?

a) Yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin yeni olmadığını iddia etmektedirler.
b) Dünya ekonomisinde duvarların kaldırılması yolundaki günümüzde yaşanan
gelişmelerin 100 yıl öncesine benzer bir duruma geri dönüşten başka bir şey olmadığını iddia ediyorlar.
c) Küreselleşmenin yeni bir süreç olduğunu kabul etmiyorlar.
d) Küreselleşme sürecinin ekonomik ya da teknolojik gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan bir olgu olmaktan ziyade bir ideolojik tutum olduğunu iddia ediyorlar.
e) Küresel piyasa, politikanın yerini almaktadır.

Cevap : çıkan bir olgu olmaktan ziyade bir ideolojik tutum olduğunu iddia ediyorlar.
e) Küresel piyasa, politikanın yerini almaktadır.

9) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinin ortaya çıkmasında teknolojik gelişmelerin etkilerinden biridir?

a) Enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşması
b) Doğu Bloğu’nun yıkılması
c) Gelişmiş ülkelerde iç piyasaların doyması
d) 1970’lerdeki petrol krizi
e) Çok uluslu firmalar

Cevap : a) Enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşması

10) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye neo-liberal gelenek içinden gelenlerin bakışını yansıtmaktadır?

a) Serbest ticaretin olumlu sonuçlarının zamanla toplumsal sorunların da çözümüne yardımcı olacağını ileri sürmektedirler.
b) Küreselleşmenin tümüyle olumsuz sonuçlarına odaklanırlar.
c) Zenginleri daha da zengin, fakirleri de daha fakir yapacağına inanırlar.
d) Ulusların birbirinden koparacağına inanırlar.
e) Hepsi

Cevap : a) Serbest ticaretin olumlu sonuçlarının zamanla toplumsal sorunların da çözümüne yardımcı olacağını ileri sürmektedirler.

Toplumsal Değişim ve Küreselleşme

Auzef Sosyolojiye Giriş, Toplumsal Değişim ve Küreselleşme
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 13

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 13

Ekonomik Yaşam

Ekonomik Yaşam

Ekonomik Düzenin Sosyolojik Analizi
Fonksiyonalist Perspektif
Çatışma Kuramı
Sembolik Etkileşim Yaklaşımı
Endüstri Toplumunda İşin Örgütlenmesi
Taylorist Bilimsel Yönetim Anlayışı ve İnsan İlişkileri Okulu
Fordizm
Fordizmin Krizi
Post-Endüstriyel Dönüşüm ve Çalışma
Ekonomi sosyolojisi, sosyolojinin yöntemlerini kullanarak ekonomik fenomenler ile bunların toplumsal temellerini inceleyen bilim dalıdır.

Ekonomik Yaşam

Bölüm Soruları

1) Mallar ile hizmetlerin üretimi dağıtımı ve tüketimini örgütleyen sosyal bir kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ekonomi
b) Hükümet
c) Devlet
d) Eğitim
e) Hiçbiri

Cevap : a) Ekonomi

2) Kapitalizmin kendisinin bir çelişki olduğunu iddia ederek uzun vadede kendi kendisini yok edeceğini iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çatışmacı kuram
b) Fonksiyonalist kuram
c) Tarihçi kuram
d) Sembolik etkileşimcilik
e) Hiçbiri

Cevap : a) Çatışmacı kuram

3) “Bilimsel yönetim anlayışı”nı aşağıdakilerden hangisi ortaya atmıştır?

a) Toffler
b) Taylor
c) Mayo
d) Drucker
e) Hiçbiri

Cevap : b) Taylor

4) Ekonomik düzeninin fonksiyonalist analizini yapanlar daha çok aşağıdakilerden hangisine vurgu yapar?

a) Çatışmaya
b) Eşitsizliğe
c) Sömürüye
d) Toplumsal istikrara
e) Hiçbiri

Cevap : d) Toplumsal istikrara

5) Fonksiyonalistlere göre ekonomi ve siyasal kurumlar arasında yakın ilişki, toplumun kaynaklarının yönlendirilmesini nasıl etkiler?

a) Etkinliği artırır.
b) Etkinliği azaltır.
c) Etkilemez.
d) Ekonomik krizlere yol açar.
e) Hiçbiri

Cevap : a) Etkinliği artırır.

6) Aşağıdakilerden hangisi formel sosyalleşme araçlarından biridir?

a) Aile
b) Arkadaş çevresi
c) Devlet
d) Kapitalizm
e) Okullar

Cevap : e) Okullar

7) Aşağıdakilerden hangisi Taylor’un işin geliştirilmesi ile ilgili önermelerinden birisidir?

a) İşçilerin fazla zorlanmaması gerekir.
b) Sınırlı alanlarda hareket edebilir olmalıdırlar.
c) İş aletlerinin yerleri değişken olabilir.
d) İşçi performansa göre değil, sabit ücret almalıdır.
e) İşçiye verilen ücret ile onun performansı arasında yakın ilişki olmalıdır.

Cevap : e) İşçiye verilen ücret ile onun performansı arasında yakın ilişki olmalıdır.

8) Çalışmaya ilişkin “İnsan tembel bir hayvandır.” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Troçki
b) Taylor
c) Marks
d) Weber
e) Durkheim

Cevap : a) Troçki

9) Aşağıdakilerden hangisi Ford’un çalışma ilkeleri arasında yer alır?

a) Sipariş usulü üretim yapar.
b) Bir işçi birkaç işi yapabilecek yeterlilikte eğitilir.
c) İleri düzeyde iş bölümü ve standartlaşmayı son derece katı bir biçimde uygulanmıştır.
d) İşçi yaptığı işin kalite kontrolünü de yapar.
e) İşçi işe başlamadan kapsamlı bir eğitimden geçer.

Cevap : c) İleri düzeyde iş bölümü ve standartlaşmayı son derece katı bir biçimde uygulanmıştır.

10) Emtia, yiyecek, giyecek korunma gibi zorunlu ihtiyaçlardan araba, yüzme havuzu ve yat gibi lüks unsurlara kadar geniş bir alandaki ürünlere……………..denir.

Cevap : mal

Auzef Sosyolojiye Giriş, Ekonomik Yaşam
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 12

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 12

Eğitim

Türkiye’de Eğitim

Türkiye’de Eğitim

Eğitimin Anlamı
Fonksiyonalist Teori Açısından Eğitim
Çatışmacı Teori Açısından Eğitim
Sembolik Etkileşimcilik Açısından Eğitim
Eğitimde Çağdaş Yönelimler
Geleceğin Eğitimi
Türkiye’de Eğitim
Eğitim, bilgi ve becerilerin kuşaktan kuşağa aktarılması ve bireyde istendik
davranışların yaratılmasıdır.

Türkiye’de Eğitim

Bölüm Soruları

1) Eğitimin, seçkinler sınıfı (ya da egemenliği) yarattığını iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çatışmacı kuram
b) Fonksiyonalist kuram
c) Etkileşim kuram
d) Feminist kuram
e) Hiçbiri

Cevap : a) Çatışmacı kuram

2) Üretim sürecinde teknolojik değişim eğitimi nasıl etkilemiştir?

a) Bir etkisi olmamıştır.
b) İş gücünün vasıf gereksinimini azaltmıştır.
c) İş gücünün vasıf gereksinimini artırmıştır.
d) Hiçbiri
e) Hepsi

Cevap : c) İş gücünün vasıf gereksinimini artırmıştır.

3) Geleceğin toplumunda eğitim konusunda aşağıdakilerden hangisi Masuda’nın öngörüleri arasında yer almamaktadır?

a) Formel okul sınırlamaları enformasyon toplumunda ortadan kalkacaktır.
b) Şimdiki kapalı eğitim sistemleri yerlerini bilgi networklarına bırakacaktır.
c) Bu durum gelişmiş bölgeler ile gelişmemiş bölgeler arasındaki boşluğu ortadan kaldıracaktır.
d) Kendi kendine öğrenme eğitimin ana şekli olacaktır.
e) Yetişkinler gelecekte daha az eğitim ihtiyacı duyacaklar.

Cevap : e) Yetişkinler gelecekte daha az eğitim ihtiyacı duyacaklar.

4) Millî Eğitim Temel Kanunu Türk milli eğitiminin ilkeleri içinde aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
a) Genellik ve eşitlik
b) Fırsat ve imkân eşitliği
c) Demokrasi eğitimi
d) Eleştirel düşünme ve sorgulama
e) Bilimsellik

Cevap : d) Eleştirel düşünme ve sorgulama

5) Aşağıdakilerden hangisi çatışmacı kuramcıların eğitime yönelik iddiaları arasında yer
almaz?
a) Eğitim egemen sınıflara hizmet eder.
b) Eğitim toplumsal eşitsizliği yeniden üretir.
c) Eğitim zenginliği meşrulaştırır.
d) Eğitim kapitalizmin gereksinim duyduğu iş gücünü yetiştirir.
e) Eğitim toplumdaki adaletsizlikleri ortadan kaldırır.

Cevap : e) Eğitim toplumdaki adaletsizlikleri ortadan kaldırır.

6) Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist kurama göre okulların kültürün aktarılması noktasındaki fonksiyonlarından biridir?

a) Öğrencilere ileride emek piyasasında ihtiyaç duyacakları değerler ve çeşitli beceriler kazandırılır.
b) Mevcut değerler, inançlar ve normlar okullar vasıtasıyla genç kuşaklara aktarılır.
c) Onlara dakik, disiplinli ve programlı olmak öğretilir.
d) Öğrencileri kişisel olmayan toplum kurallarına göre sosyalleştirir.
e) Eğitimin fonksiyonlarından birisi de ortak bir kimlik duygusu yaratarak siyasal ve
toplumsal bütünleşmeyi sağlamaktır.

Cevap : b) Mevcut değerler, inançlar ve normlar okullar vasıtasıyla genç kuşaklara aktarılır.

7) Aşağıdakilere hangisi fonksiyonalistlere göre okulların açık fonksiyonlarından biridir?

a) Gençlerin emek piyasasına katılmalarını geciktirmektedir.
b) Üniversite kampüsleri gençlerin tanıştıkları yerlerdir.
c) Ortak bir kimlik duygusu yaratarak siyasal ve toplumsal bütünleşmeyi sağlar.
d) Birçok kişinin yaşam boyu süren dostlukları da bu kurumlarda kurulmaktadır.
e) Bazı gençler gelecekteki eşlerini bu kampüslerde seçmektedirler.

Cevap : c) Ortak bir kimlik duygusu yaratarak siyasal ve toplumsal bütünleşmeyi sağlar.

8) Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimcilerin eğitim konusundaki düşüncelerini yansıtır?

a) Yeteneksiz olarak etiketlenen öğrenciler, bir süre sonra o rolü içselleştireceklerdir.
b) Toplumu bütünleştiren kültürel norm ve değerlerin öğretildiği yerdir.
c) Okullar, varlıklı/üst sınıfların çıkarlarına hizmet eder.
d) Toplumdaki eşitsizliği sürdürür.
e) Başarı için herkese eşit şans sunmaktadır.

Cevap : a) Yeteneksiz olarak etiketlenen öğrenciler, bir süre sonra o rolü içselleştireceklerdir.

9) Günümüzde eğitimin yaygınlaşması ve kalabalıklaşması aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

a) Kaliteyi arttırmıştır.
b) Pratikleşme
c) Değersizleşme
d) Bürokratikleşme
e) Hiçbiri

Cevap : d) Bürokratikleşme

10) Eğitim ve toplum arasındaki ilişkileri konu …………………alır.

Cevap : eğitim sosyolojisi

Türkiye’de Eğitim

Auzef Sosyolojiye Giriş, Türkiye’de Eğitim
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 11

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 11

Aile Türleri

Aile Türleri

Ailenin Anlamı
Aile Türleri
Evlilik Türleri
Toplumsal Değişme ve Aile
Evlilikte Uyum
Boşanma
Türkiye’de Aile
Manizm : Atadini

Bölüm Soruları

1) Soy ve evlilik yoluyla kültürel olarak kabul edilmiş toplumsal ilişkiler sistemine ne ad verilir?

a) Akrabalık
b) Çevre
c) Evlilik
d) Toplumsal ağ
e) Hiçbiri

Cevap : a) Akrabalık

2) Ogburn’a göre aşağıdakilerden hangisi ailenin fonksiyonları arasında yer almaktadır?

a) Neslin devamı
b) Koruma
c) Toplumsallaşma
d) Sevgi ve arkadaşlık
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

3) Bir kadının birden fazla eş alabilmesine izin veren evlilik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Poliandri
b) Unojini
c) Monogami
d) Polijini
e) Hiçbiri

Cevap : a) Poliandri

4) Modern/endüstriyel toplumların gelişimine paralel olarak aile içinde karı, koca ve çocuklar arasındaki ilişkiler nasıl etkilenmiştir?

a) Etkilenmemiştir.
b) Daha otoriteryen hâle gelmiştir.
c) Daha eşitlikçi hâle gelmiştir.
d) Daha baskıcı hâle gelmiştir.
e) Hiçbiri

Cevap : c) Daha eşitlikçi hâle gelmiştir.

5) Aileyi, toplumsal eşitsizliğin temel kaynağı olarak ifade etmiş olan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Smith
b) Weber
c) Engels
d) Spencer
e) Simmel

Cevap : c) Engels

6) Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailenin özelliklerinden biridir?

a) Aileyi bir arada tutan en önemli unsur, anne ve babanın karşılıklı bağlılığıdır.
b) Ana, baba ve çocukların dışında birkaç kuşağın bir arada yaşadığı aile grubudur.
c) Akrabalık bağları güçlüdür.
d) Özellikle gelişmemiş ve tarımla geçimini sağlayan topluluklarda görülen aile tipidir.
e) Aile içindeki en yaşlı üye aile reisidir.

Cevap : a) Aileyi bir arada tutan en önemli unsur, anne ve babanın karşılıklı bağlılığıdır.

7) En yaygın evlilik şekli hangisidir?

a) Poligami
b) Monogami
c) Polijini
d) Endogami
e) Poliandri

Cevap : b) Monogami

8) Aşağıdakilerden hangisi uyumlu bir evlilik konusunda yapılan genellemelerden biridir?

a) Mutlu evliliği olan ana babaların çocuklarının da mutlu olacağı diye bir şey yoktur
b) Eşlerin birbirlerine duygularını belli etmemeleri
c) Evlenmenin ana baba ve başkaları tarafından tasvip görüp görmemesi önemli değildir
d) Sevgi gösterme ve kazanma yeteneği, evlilikte mutlu olmayla ilişkilidir
e) Topluma uyma yeteneği evlilikte başarılı olma ile ilişkili değildir

Cevap : d) Sevgi gösterme ve kazanma yeteneği, evlilikte mutlu olmayla ilişkilidir

9) Evli çiftin, ana-baba ailelerinden ayrı, onlardan bağımsız hatta uzak bir yere yerleşmeleri hangi evlilik tipidir?

a) Ana yanı yerleşme
b) Baba yanı yerleşme
c) İki taraflı yerleşme
d) Ayrı yerleşme
e) Dayı yanı yerleşme

Cevap : d) Ayrı yerleşme

10) Güç ve otoritenin anne tarafından kullanıldığı aile sistemi………………….dir.

Cevap : anaerkil aile

Aile Türleri

Auzef Sosyolojiye Giriş, Aile Türleri
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 10

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 10

Dinin Anlamı

Dinin Anlamı

Dinin Anlamı
İlk İnsan Toplumlarında Din
Özgün Çalışma: Kung Toplumunda Şifa
Sosyoloji Teorileri Açısından Din
Marks’ın Din Anlayışı
Durkheim’in Fonksiyonalist Yaklaşımı
Max Weber’in Din Sosyolojisi
Günümüzde Dünya Dinlerinin Genel Görünümü
Sekülarizm
Türkiye’de Din ve Toplum
Panteizm, doğa ve evrenden bağımsız bir şekilde mevcut olan tanrı fikrine karşılık
olarak bizzat doğa ve evrenin tanrı olduğunu savunan dinî akım.

Bölüm Soruları

1) Hayatın sıradan, faydacı, kutsal olandan ayrı tutulması gereken yönlerini gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kutsal dışı
b) Hayatın olağanüstü yanı
c) Mistifikasyon
d) Egoizm
e) Hiçbiri

Cevap : a) Kutsal dışı

2) Doğadaki tüm varlıkların ruhu ve bilinci olduğunu ileri süren din anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Totemizm
b) Budizm
c) Animizm
d) Hepsi
e) Hiçbiri

Cevap : c) Animizm

3) Din için “Din, kalpsiz bir dünyanın kalbidir.” diyen ünlü düşünür kimdir?

a) Weber
b) Durkheim
c) Marks
d) Mills
e) Hiçbiri

Cevap : c) Marks

4) Toplumsal yaşam üzerinde dinin kontrolünün kaldırılması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir?

a) Sekülerleşme
b) Dinin yasaklanması
c) Teokrasi
d) İrrasyonelleşme
e) Hepsi

Cevap : a) Sekülerleşme

5) Aşağıdakilerden hangisi dinin işlevleri arasında yer alır?

a) Din, insanlara gönül huzuru verir.
b) Akılla açıklayamadığı soruları cevaplandırır.
c) Bu dünyadaki varoluş sebeplerini izah eder ve hayata anlam kazandırır.
d) Belirsizlikler, tehlikeler ve mutsuzluklarla dolu bir dünyada insanın güvenlik
ihtiyacını karşılar.
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

6) Aşağıdakilerden hangisi sekülerleşmenin gelişimine katkıda bulunan faktörlerden biridir?

a) Ahirete olan inancın artması
b) Katolik kilisenin otoritesinin artması
c) Bilimin yükselişi
d) Az gelişmişlik
e) Yoksulluk

Cevap : c) Bilimin yükselişi

7) Aşağıdaki dinlerden hangisinin bir tanrısı yoktur?

a) İslamiyet
b) Hrıstiyanlık
c) Taoizm
d) Hinduizm
e) Yahudilik

Cevap : c) Taoizm

8) Dinsel ritüellerin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bireyleri özgürleştirir.
b) Toplumu bir arada tutmak için gereken dayanışmayı sağlar.
c) Bir etkisi yoktur.
d) Toplumsal çözülmenin ana sebebidir
e) Hepsi

Cevap : b) Toplumu bir arada tutmak için gereken dayanışmayı sağlar.

9) İnsanlara gönül huzuru veren aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sorgulamak
b) Bilim
c) Araştırma
d) Din
e) Sekülerizm

Cevap : d) Din

10) Toplumsal yaşam üzerinde dinin kontrolünün kaldırılmasına ………………….denir.

Cevap : sekülerleşme

Dinin Anlamı

Auzef Sosyolojiye Giriş, Dinin Anlamı
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma