Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -4

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -4

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -4

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -4

1. Aşağıdaki haklardan hangisi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biri değildir?

A) Yargısal yoldan erginliğe karar verilmesini isteme hakkı,

B) Adın değiştirilmesi talebi,

C) Nişanın bozulmasından dolayı manevi tazminat davası açma hakkı

D) Derneğe üye olma ve ayrılma hakkı

E) Mülkiyet hakkı

Cevap : E) Mülkiyet hakkı

2. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı bir işlem değildir?

A) Vasiyetname

B) Bağışlama

C) Vakıf kurma

D) Mirasın reddi

E) Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması

Cevap : B) Bağışlama

3. Aşağıdakilerden hangisi ölüme bağlı bir tasarruftur?

A) Vakıf kurmak

B) Vasiyetname

C) Taşıma sözleşmesi

D) Taahhütname

E) Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması

Cevap : B) Vasiyetname

4. Davada ispat yükü, kural olarak, kime aittir?

A) Davalıya

B) Davacıya

C) Tanığa

D) Yargıca

E) Bilirkişiye

Cevap : B) Davacıya

5. Yasa/kanun koruyucusu dendiğinde aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?

A) Yargıç

B) Savcı

C) Tanık

D) Polis

E) Jandarma

Cevap : B) Savcı

6. Hukuku kamu hukuku ve özel hukuk şeklinde ilk olarak ikiye ayıran hukukçular hangileridir?

A) İslam hukukçuları

B) Mısır hukukçuları

C) Germen hukukçuları

D) Anglosakson hukukçuları

E) Roma hukukçuları

Cevap : E) Roma hukukçuları

7. “Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet” ilkesi hangi anayasada yer almıştır?

A) 1982

B) 1961

C) 1921

D) 1924

E) 1876

Cevap : A) 1982

8. Bakanları atama ve görevden alma yetkisi kime aittir?

A) Cumhurbaşkanı

B) TBMM Başkanı

C) Anayasa Mahkemesi Başkanı

D) HSK Başkanı

E) Danıştay Başkanı

Cevap : A) Cumhurbaşkanı

9. Vergi yükümlülerinin, ihbarnamenin tebliğinden itibaren kaç gün içerisinde dava açma hakları vardır?

A) 10

B) 15

C) 20

D) 30

E) 60

Cevap : D)

10. Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi yazılı olmaktan çok örf ve âdet ve gelenek hukukuna dayanmaktadır?

A) Vergi hukuku

B) Devletler hukuku/uluslararası kamu hukuku

C) Ticaret hukuku

D) Borçlar hukuku

E) Miras hukuku

Cevap : B) Devletler hukuku/uluslararası kamu hukuku

11. Özel hukukun en geniş dalı hangisidir?

A) Borçlar hukuku

B) Ticaret hukuku

C) İcra ve iflas hukuku

D) Medeni hukuk

E) Milletlerarası özel hukuk

Cevap : D) Medeni hukuk

12. Tenkis nedir?

A) Miras

B) Mal

C) Eşya

D) İndirim

E) Tazminat

Cevap : D) İndirim

13. İki taraf arasında kurulan ve taraflardan birini diğerine karşı belli bir davranış biçiminde bulunmakla yükümlü kılan hukuksal bağa ne denir?

A) İcap

B) Kabul

C) Muvazaa

D) Borç ilişkisi

E) İrade bozukluğu

Cevap : D) Borç ilişkisi

14. Aşağıdaki şirketlerde hangisi tek kişi tarafından kurulabilir?

A) Adi şirket

B) Anonim şirket

C) Kollektif şirket

D) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şir

E) Adi komandit şirket

Cevap : B) Anonim şirket

15. Gemisini deniz ticaretinde kullanan kişiye ne ad verilir?

A) Tacir

B) Esnaf

C) İşletmeci

D) Donatan

E) Acente

Cevap : D) Donatan

16. Aşağıdaki yargı kollarından hangisi Türk yargı sisteminde yer alan yargı çeşitlerinden biri değildir?

A) Anayasa yargısı

B) Adli yargı

C) İdari yargı

D) İnsan hakları yargısı

E) Uyuşmazlık Mahkemesi (yargısı)

Cevap : D) İnsan hakları yargısı

17. Anayasa Mahkemesinde yasalara ve anayasa değişikliklerine karşı şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açma süresi kaç gündür?

A) 10

B) 20

C) 30

D) 40

E) 60

Cevap : A) 10

18. Yüksek Seçim Kurulu kaç asil üyeden oluşur?

A) 3

B) 5

C) 7

D) 9

E) 11

Cevap : C) 7

19. Bir yerde özel mahkeme kurulmamışsa, özel mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, özel mahkeme sıfatıyla, o yerdeki hangi mahkeme tarafından bakılır?

A) Sulh hukuk

B) Asliye hukuk

C) Asliye ticaret

D) İş mahkemesi

E) Bölge adliye mahkemesi

Cevap : B) Asliye hukuk

20. Vergi mahkemelerinin tek yargıçla veya kurul olarak verdikleri tüm kararlara karşı kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine istinaf yoluna başvurulabilir?

A) 10

B) 20

C) 30

D) 40

E) 60

Cevap : C) 30

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -3

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -3

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -3

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -3

1. Hukukun kendisine sonuç bağladığı olaylara ne ad verilir?

A) Hukuki olay

B) Hukuki işlem

C) İdari işlem

D) Sözleşme

E) Tek taraflı işlem

Cevap : A) Hukuki olay

2. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme sözcüğünün eş anlamlısıdır?

A) Akit

B) Âkit

C) İcap

D) Kabul

E) İrade

Cevap : A) Akit

3. Aşağıdakilerden hangisi sağlar arası bir işlem değildir?

A) Satım sözleşmesi

B) Ödünç sözleşmesi

C) Evlenme sözleşmesi

D) Vasiyetname

E) Bağışlama

Cevap : D) Vasiyetname

4. Bir kimsenin, kendisinin veya üçüncü bir şahsın malvarlığına veya şahsına yönelmiş ve fiilen devam etmekte bulunan haksız bir saldırıyı defetmek zorunluluğu içinde yapmış olduğu savunmaya ne ad verilir?

A) Iztırar hali

B) Kısas

C) Haksız savunma

D) Meşru müdafaa

E) Fidye

Cevap : C) Haksız savunma

5. Hangi davada yargıç vicdani kanaatine göre karar verir?

A) İnşai

B) Tespit

C) Ceza

D) Topluluk

E) Alacak

Cevap : C) Ceza

6. Osmanlı-Türk tarihindeki ilk yazılı anayasa hangisidir?

A) Kanun-i Esasi

B) 1921 Anayasası

C) Fatih Kanunnamesi

D) 1921 Anayasası

E) 1924 Anayasası

Cevap : A) Kanun-i Esasi

7. “Milli egemenlik” ilkesi ilk defa hangi anayasada yer almıştır?

A) 1876

B) 1924

C) 1921

D) 1961

E) 1982

Cevap : C) 1921

8. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yargı denetimi dışındaki işlemlerdendir?

A) Rektörlerin işlemleri

B) Cumhurbaşkanının yaptığı işlemler

C) Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleriyle kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri

D) Hâkimler ve Savcılar Kurulunun meslekten çıkarma cezası dışındaki işlemleri

E) Bakanların işlemleri

Cevap : D) Hâkimler ve Savcılar Kurulunun meslekten çıkarma cezası dışındaki işlemleri

9. Vergi yükümlüleri, ihbarnamenin tebliğinden itibaren kaç gün içerisinde uzlaşma isteyebilirler?

A) 60

B) 45

C) 30

D) 25

E) 20

Cevap : C) 30

10. Ambargo, aşağıdaki hukuk dallarından hangisine özgü bir yaptırımdır?

A) Vergi hukuku

B) İdare hukuku

C) Anayasa hukuku

D) Devletler hukuku/uluslararası kamu hukuku

E) Miras hukuku

Cevap : D) Devletler hukuku/uluslararası kamu hukuku

11. Aralarındaki borç ilişkisinden dolayı alacaklının borçludan isteyebilme hakkına sahip olduğu, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimine ne ad verilir?

A) İcap/öneri

B) Kabul

C) Edim

D) Haksız fiil

E) Rekabet yasağı

Cevap : C) Edim

12. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ayni haklardan biri değildir?

A) İntifa hakkı

B) İrtifak hakkı

C) Gayrimenkul mükellefiyeti

D) Rehin hakkı

E) Mutlak hak

Cevap : E) Mutlak hak

13. Vedia sözcüğünün anlamı nedir?

A) Emanet

B) Kabul

C) Borç

D) Güvence

E) Tereke

Cevap : A) Emanet

14. Kooperatifler en az kaç kişi tarafından kurulabilir?

A) 3

B) 2

C) 5

D) 7

E) 9

Cevap : D) 7

15. Aşağıdakilerden hangisi bir kambiyo senedidir?

A) Bono

B) Sigorta poliçesi

C) Hediye çeki

D) Tahvil

E) İpotekli borç senedi

Cevap : A) Bono

16. Anayasa Mahkemesi ilk defa hangi anayasada yer almıştır?

A) 1876

B) 1921

C) 1924

D) 1961

E) 1982

Cevap : D) 1961

17. Siyasal partilerin kapatılması konusunda dava açma yetkisi kime aittir?

A) Yargıtay Başsavcısı

B) Cumhurbaşkanı

C) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı

D) Yargıtay Başkanı

E) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Cevap : A) Yargıtay Başsavcısı

18. Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı nereye başvurulabilir?

A) Anayasa Mahkemesine

B) Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir, kararlarına karşı herhangi bir mercie başvurulamaz

C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine

D) Türkiye Büyük Millet Meclisine

E) Kamu Denetçiliği Kurumuna

Cevap : B) Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir, kararlarına karşı herhangi bir mercie başvurulamaz

19. Aşağıdakilerden hangisi özel ceza mahkemelerinden biri değildir?

A) Çocuk mahkemeleri

B) Çocuk ağır ceza mahkemesi

C) Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi

D) Ağır ceza mahkemesi

E) İcra ceza mahkemesi

Cevap : D) Ağır ceza mahkemesi

20. Danıştay’da kaç dava dairesi bulunmaktadır?

A) 10

B) 8

C) 9

D) 7

E) 6

Cevap : C) 9

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -2

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -2

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -2

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -2

1. Kusura dayanmayan sorumluluğa ne ad verilir?

A) Suç

B) Objektif/nesnel sorumluluk

C) Sübjektif/öznel sorumluluk

D) İdari sorumluluk

E) Hata

Cevap : B) Objektif/nesnel sorumluluk

2. Aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir?

A) Satım sözleşmesi

B) Bağışlama sözleşmesi

C) Eser sözleşmesi

D) Vekâlet sözleşmesi

E) Taşıma sözleşmesi

Cevap : B) Bağışlama sözleşmesi

3. Kişinin bizzat kendi gücüyle hakkını almaya kalkmasına ne ad verilir?

A) İhkak-ı hak

B) Öç alma

C) Kısas

D) Meşru müdafaa

E) Zorda kalma

Cevap : A) İhkak-ı hak

4. Boşanma davası, aşağıdaki dava türlerinden hangisinin içinde yer alır?

A) Tespit

B) Eda

C) Alacak

D) İnşai

E) Belirsiz alacak

Cevap : D) İnşai

5. Aşağıdakilerden hangisi “zilyet” sözcüğünün karşılığıdır?

A) Malik

B) Sahip

C) Bir şeyi fiili hâkimiyeti altında bulunduran kişi

D) Borçlu

E) Alacaklı

Cevap : C) Bir şeyi fiili hâkimiyeti altında bulunduran kişi

6. 1921 Anayasasını hangi meclis yapmıştır?

A) Kurtuluş Savaşını yapan Büyük Millet Meclisi

B) Heyet-i Ayan

C) Heyet-i Mebusan

D) Meclisi Umumi

E) Danışma Meclisi

Cevap : A) Kurtuluş Savaşını yapan Büyük Millet Meclisi

7. Laiklik ilkesi anayasa hangi tarihte girmiştir?

A) 1923

B) 1924

C) 1937

D) 1938

E) 1961

Cevap : C) 1937

8. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme süreçlerinden biri değildir?

A) Tarh

B) Tahakkuk

C) Tahsil

D) Tebliğ

E) Tenkis

Cevap : E) Tenkis

9. Aşağıdakilerden hangisi vergiyi tamamen veya kısmen ortadan kaldırmaz?

A) Ödeme

B) Takas

C) Zamanaşımı

D) Terkin

E) Beyan

Cevap : E) Beyan

10. Uluslararası alanda en güçlü ve etkili örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa Konseyi

B) NATO

C) Birleşmiş Milletler

D) Avrupa Birliği

E) OECD

Cevap : C) Birleşmiş Milletler

11. Bir şeyi fiili hâkimiyeti altında bulunduran kimseye ne ad verilir?

A) Malik

B) Veli

C) Vasi

D) Zilyet

E) Tacir

Cevap : D) Zilyet

12. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz edime bir örnektir?

A) Bir eşyanın teslimi

B) Bir hizmetin görülmesi

C) Rekabet yasağı

D) Alıcının bedeli ödemesi

E) Satıcının malı teslim etmesi

Cevap : C) Rekabet yasağı

13. Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye ne ad verilir?

A) Esnaf

B) Tacir

C) Acente

D) Tacir yardımcısı

E) Tellal

Cevap : B) Tacir

14. Ödeme aracı olarak bilinen kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bono

B) Poliçe

C) Çek

D) Tahvil

E) İpotekli borç senedi

Cevap : C) Çek

15. Aşağıdakilerden hangisi armatörün eş anlamlısı olarak kullanılabilir?

A) İşadamı

B) Tacir

C) Esnaf

D) Donatan

E) Tüketici

Cevap : D) Donatan

16. Anayasa Mahkemesinde iptal dava açmak için ez az kaç milletvekilinin imzasına gerek vardır?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az beşte biri

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az üçte biri

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az dörtte biri

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en yarısı

E) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tamamı

Cevap : A) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az beşte biri

17. Sayıştay hangi organ/kişi adına görev yapar?

A) Cumhurbaşkanı

B) Kamu Denetçiliği Kurumu

C) Hazine ve Maliye Bakanı

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

E) Türk Milleti

Cevap : D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

18. Aşağıdaki yargı yollarından hangisi olağan ve genel yargı yoludur?

A) Anayasa yargısı

B) İdari yargı

C) Uyuşmazlık yargısı

D) Adli yargı

E) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Cevap : D) Adli yargı

19. Yargıtay’da kaç tane hukuk dairesi bulunmaktadır?

A) 10

B) 11

C) 12

D) 13

E) 14

Cevap : C) 12

20. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bulunduğu kent, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paris

B) Berlin

C) Viyana

D) Strazburg

E) Roma
h4>Cevap : D) Strazburg

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -1

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -1

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -1

Hukukun Temel Kavramları Final Deneme Sınavı -1

1. Aşağıdakilerden hangisi objektif/nesnel sorumluluğa örnektir?

A) Birinin otomobiline zarar vermek

B) Birine hakaret etmek

C) Birini yaralamak

D) Borcunu zamanında ödememek

E) Bir binanın iyi korunmamasından dolayı malikinin sorumluluğu

Cevap : E) Bir binanın iyi korunmamasından dolayı malikinin sorumluluğu

2. Aşağıdakilerden hangisi karara bir örnektir?

A) Sendika genel kurulunda, genel kurul üyeleri tarafından alınan çözümler

B) Bir kişinin bir taşıma şirketiyle bir taşıma sözleşmesi yapması

C) Bir kişinin bankadan kredi alması

D) Bir kişinin bir otomobil alması

E) Bir kişinin evini boyatmak üzere bir boyacıyla anlaşması

Cevap : A) Sendika genel kurulunda, genel kurul üyeleri tarafından alınan çözümler

3. İtiraz kim veya kimler tarafından ileri sürülebilir?

A Yalnızca davacı

B) Yalnızca davalı

C) Yalnızca yargıç

D) Yalnızca tanık

E) Herkes

Cevap : E) Herkes

4. Dernekler ve diğer tüzel kişiler (sendikalar), statüleri çerçevesinde üyelerinin veya mensuplarının yahut temsil ettikleri kesimin çıkarlarını korumak için, kendi adlarına, ilgililerin haklarının tespiti, hukuka aykırı durumun giderilmesi veya ilgililerin gelecekteki haklarının ihlâl edilmesinin önlenmesi için açabilecekleri davalara ne ad verilir?

A) Eda

B) Tespit

C) Topluluk

D) Ceza

E) İnşai

Cevap : C) Topluluk

5. Bir hakkın kötüye kullanılması durumunda zarar gören kişi aşağıdaki davalardan hangisini açamaz?

A) Hakkın kötüye kullanılmasını durdurma.

B) Hakkın kötüye kullanılmasını önleme.

C) Hakkın kötüye kullanılmasından doğan zararın giderilmesi için tazminat davası.

D) Tespit davası.

E) Ceza davası.

Cevap : E)Ceza davası.

6. “İnsan haklarına saygılı devlet” ifadesi hangi anayasada yer almıştır?

A) 1921

B) 1924

C) 1961

D) 1982

E) 1876

Cevap : D) 1982

7. Aşağıdakilerden hangisi başkentteki yardımcı kuruluşlar arasında yer almaz?

A) TBMM

B) Genel Kurmay Başkanlığı

C) Danıştay

D) Sayıştay

E) Milli Güvenlik Kurulu

Cevap : A) TBMM

8. Vergi alacağının yasalarda gösterilen matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işleme ne ad verilir?

A Tahsil

B) Tahakkuk

C) Tebliğ

D) Tarh

E) Tenkis

Cevap : D) Tarh

9. Vergi yükümlüsü işe başladığını kaç gün içerisinde vergi dairesine bildirmek zorundadır?

A) Bir ay

B) On beş gün

C) Yirmi gün

D) On gün

E) Yedi gün

Cevap : D) On gün

10. Aşağıdaki belgelerinden hangisi en temel insan hakları belgesi olarak kabul edilmektedir?

A) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi/Bildirgesi

B) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

C) Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme

D) Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi

E) Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi/Şartı

Cevap : A) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi/Bildirgesi

11. Aşağıdakilerden hangisi boşanmanın sonuçlarıyla ilgili değildir?

A) Malların tasfiyesi

B) Çocukların velayeti

C) Kadının belli bir süre evlenememesi

D) Nafaka bağlanması

E) Çocukların soyadı

Cevap : E) Çocukların soyadı

12. Sözleşme yapmak amacıyla zaman itibariyle önce açıklanan iradeye ne ad verilir?

A) İcap/öneri

B) Kabul

C) İcazet

D) İntifa

E) İrtifak

Cevap : A) İcap/öneri

13. İki veya daha fazla kişinin iktisadi bir amaca ulaşmak için emek ve sermayelerini bir sözleşmeyle birleştirmek suretiyle meydana getirdikleri topluluğa ne adı verilir?

A) Şirket

B) Dernek

C) Kooperatif

D) Vakıf

E) İşletme

Cevap : A) Şirket

14. Aşağıdakilerden hangisi milletlerarası özel hukukun dallarından biri değildir?

A) Yabancılar hukuku

B) Vatandaşlık hukuku

C) Kanunlar ihtilafı

D) Milletlerarası usul hukuku

E) Uluslararası tahkim

Cevap : E) Uluslararası tahkim

15. İcra ve iflas hukuku esas itibariyle hangi hukuku tamamlayan bir hukuk dalıdır?

A) Borçlar hukuku

B) Medeni hukuk

C) Medeni usul hukuku

D) Şirketler hukuku

E) Miras hukuku

Cevap : C) Medeni usul hukuku

16. İptal davası, iptali istenen hukuk kuralının Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren kaç gün içinde açılmalıdır?

A) 20

B) 30

C) 40

D) 50

E) 60

Cevap : E) 60

17. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı kim/hangi organ tarafından seçilir?

A) Cumhurbaşkanı

B) Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri arasından

C) TBMM

D) Yargıtay

E) Danıştay

Cevap : B) Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri arasından

18. Aşağıdaki mahkemelerden hangisi gerektiğinde kurul halında çalışır?

A) Tüketici mahkemesi

B) Aile mahkemesi

C) Sulh hukuk mahkemesi

D) Asliye hukuk mahkemesi

E) Asliye ticaret mahkemesi

Cevap : E) Asliye ticaret mahkemesi

19. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst danışma organıdır?

A) Milli Güvenlik Kurulu

B) Danıştay

C) Sayıştay

D) Kamu Denetçiliği Kurumu

E) Yüksek Öğretim Kurumu

Cevap : B) Danıştay

20. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin resmi dillerinden biridir?

A) Almanca

B) Fransızca

C) Rusça

D) Türkçe

E) İspanyolca

Cevap : B) Fransızca

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -4

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -4

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -4

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -4

1. Türkiye’nin dâhil olduğu hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyalist

B) İslam

C) Anglosakson

D) Kıta Avrupası

E) İslam ve Kıta Avrupası

Cevap : D) Kıta Avrupası

2. Bir ülkede yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

A) Pozitif hukuk

B) Doğal hukuk

C) Tarihi hukuk

D) Objektif hukuk

E) Sübjektif hukuk

Cevap : A) Pozitif hukuk

3. Aşağıdakilerden hangisi, bir hukuk kuralında bulunması gereken unsurlar arasında yer almaz?

A) Kural

B) Otorite (devlet) tarafından konulma

C) Yaptırım

D) Kişilere yönelmişlik

E) Yazılı metin

Cevap : E) Yazılı metin

4. Toplum içinde uygulanagelen bir kuralın hukuk kuralı durumuna gelmesi için aranan koşullar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Süreklilik-genel inanç-devlet desteği

B) Toplum baskısı-süreklilik

C) Aile içi uygulama-bireysel inanç-süreklilik

D) Genel inanç-süreklilik

E) Devlet desteği-süreklilik-adalet

Cevap : A) Süreklilik-genel inanç-devlet desteği

5. Hukukun örfe dayalı ve içtihadi bir niteliğe sahip olduğu, hukuk kurallarının çoğunluğunun yazılı olmadığı, kamu–özel hukuk ayrımının bulunmadığı hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam

B) Sosyalist

C) İslam ve Kıta Avrupası

D) Anglosakson

E) Kıta Avrupası

Cevap : D) Anglosakson

6. Kişisel öç alma yaptırımından sonra hangi yaptırım çeşidi uygulanmaya başlanmıştır?

A) Kısas

B) Hapis cezası

C) Para cezası

D) İdam

E) Sürgüne gönderme

Cevap : A) Kısas

7. Aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi, haksız davranışla bu davranışa gösterilen tepki arasındaki eşitliğe dayanmaktadır?

A) Fidye

B) Hapis cezası

C) Para cezası

D) Kısas

E) Sürgüne gönderme

Cevap : D) Kısas

8. Müflis sözcüğünün karşılığı olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Borçlu

B) Alacaklı

C) İflas etmiş

D) Kefil

E) Mahkûm

Cevap : C) İflas etmiş

9. Aşağıdakilerden hangisi hukukun bağlayıcı kaynakları arasında yer almaz?

A ) Anayasa

B ) Yasa/Kanun

C ) Tüzük

D ) Yönetmelik

E ) Doktrin/Öğreti

Cevap : E ) Doktrin/Öğreti

10. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı olmayan bağlayıcı kaynağıdır?

A ) Anayasa

B ) Mahkeme Kararları

C ) Doktrin

D ) Örf ve âdet

E ) Yönetmelik

Cevap : D ) Örf ve âdet

11. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin anayasaya uygunluk denetimini hangi organ yapar?

A ) Anayasa Mahkemesi

B ) Danıştay

C ) Bölge İdare Mahkemesi

D ) İdare Mahkemesi

E ) Yargıtay

Cevap : A ) Anayasa Mahkemesi

12. Aşağıdaki hukuk kurallarından hangisi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebilir?

A ) Tüzük

B ) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

C ) Yönetmelik

D ) Tebliğ

E ) Genelge

Cevap : B ) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

13. Yorumda, yasa koyucunun iradesinin araştırılması gerektiğini iddia eden yorum yöntemine ne ad verilir?

A ) Tarihsel yorum

B ) Amaçsal yorum

C ) Mantıksal yorum

D ) Karma yorum

E ) Sistematik yorum

Cevap : A ) Tarihsel yorum

14. Türkiye’de doğan çocuk hangi süre zarfında nüfus müdürlüğüne bildirilir?

A) Bir ay

B) Otuz gün

C) Altmış gün

D) On gün

E) On beş gün

Cevap : B) Otuz gün

15. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde olayın meydana geldiği tarihten itibaren kaç yıl geçmedikçe gaiplik kararı istenemez?

A) 5

B) 4

C) 1

D) 3

E) 2

Cevap : C) 1

16. Kaç yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir?

A) 15

B) 17

C) 16

D) 14

E) 12

Cevap : A) 15

17. Aşağıdaki haklardan hangisi tek taraflı yanlı irade açıklamasıyla bir hukuksal durum meydana getirir?

A) Kurucu yenilik doğuran haklar

B) Fikri hak

B) Fikri hak C) Siyasal hak

D) Pozitif hak

E) Negatif hak

Cevap : A) Kurucu yenilik doğuran haklar

18. Aşağıdaki haklardan hangisi parayla ölçülemez?

A) Fikri hak

B) Ayni hak

C) Kişilik hakkı

D) Maddi tazminat talep hakkı

E) Patent hakkı

Cevap : C) Kişilik hakkı

19. Kusura dayanmayan sorumluluğa ne ad verilir?

A) Suç

B) Objektif/nesnel sorumluluk

C) Sübjektif/öznel sorumluluk

D) İdari sorumluluk

E) Hata

Cevap : B) Objektif/nesnel sorumluluk

20. Aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir?

A) Satım sözleşmesi

B) Bağışlama sözleşmesi

C) Eser sözleşmesi

D) Vekâlet sözleşmesi

E) Taşıma sözleşmesi

Cevap : B) Bağışlama sözleşmesi

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -3

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -3

Hukukun Temel Kavramları Vize Soruları -3

Hukukun Temel Kavramları Vize Soruları -3

1. Din kurallarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İlahi bir irade tarafından konulmuştur.

B) Uhrevidir.

C) İhtiyaçlara bağlı olarak değişir.

D) Emredicidir.

E) Bir taraftan uhrevi ilişkileri bir taraftan dünyevi ilişkileri düzenler.

Cevap : C) İhtiyaçlara bağlı olarak değişir.

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun ana kaynaklardan biri değildir?

A) Kuran

B) Sünnet

C) İcma

D) Kıyas

E) Örf ve âdet

Cevap : E) Örf ve âdet

3. Aşağıdakilerden hangisinin toplumsal düzen kurallarının amaç ve işlevlerinden biri olduğu söylenemez?

A) Güvenlik

B) Eşitlik

C) Özgürlük

D) Adalet

E) Otoritenin gücünü pekiştirme

Cevap : E) Otoritenin gücünü pekiştirme

4. Bu hukuk sisteminde özel mülkiyet kabul edilmemektedir. Bir geçiş hukuku olarak öngörülmüştür. Toplumun değiştirilerek yeni bir düzene geçilmesi amaçlanır. Yukarıda özellikleri verilen hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyalist

B) İslam

C) Anglosakson

D) Kıta Avrupası

E) İslam ve Kıta Avrupası

Cevap : A) Sosyalist

5. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde sosyalist hukuk sisteminin uygulandığı söylenebilir?

A) İran

B) Suriye

C) Küba

D) Polonya

E) Pakistan

Cevap : C) Küba

6. Kişisel öç alma yaptırımından sonra hangi yaptırım çeşidi uygulanmaya başlanmıştır?

A) Kısas

B) Hapis cezası

C) Para cezası

D) İdam

E) Sürgüne gönderme

Cevap : A) Kısas

7. Aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi, haksız davranışla bu davranışa gösterilen tepki arasındaki eşitliğe dayanmaktadır?

A) Fidye

B) Hapis cezası

C) Para cezası

D) Kısas

E) Sürgüne gönderme

Cevap : D) Kısas

8. Aşağıdakilerden hangisi, kural olarak, tüm borçlarında dolayı iflasa tabidir?

A) Memurlar

B) Esnaf

C) Tacirler

D) İşçiler

E) Yabancılar

Cevap : C) Tacirler

9. Aşağıdakilerden hangisi, hukukun yazılı kaynaklarından biri değildir?

A ) Yasa

B ) Uluslararası Antlaşma

C ) Tüzük

D ) Örf ve Âdet

E ) Tebliğ

Cevap : D ) Örf ve Âdet

10. Anayasadaki, eski düzenlemeye, göre yasaların verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan, çıkarılmadan önce Danıştay incelemesinden geçirilen, yasaların uygulanmasını ve gösterdiği işleri belirten hukuk kuralları hangisidir?

A ) Kanun Hükmünde Kararname

B ) Tüzük

C ) Yönetmelik

D ) Tebliğ

E ) Genelge

Cevap : B ) Tüzük

11. Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer düzenlemeler, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise ne zaman yürürlüğe girer?

A) Resmî Gazete’de yayımlandığı gün

B) Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde

C) Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 35 gün içinde

D) Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 25 gün içinde

E) Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 55 gün içinde

Cevap : A) Resmî Gazete’de yayımlandığı gün

12. Tüzüklerin yargısal denetimi hangi mahkeme tarafından yapılır?

A ) Anayasa Mahkemesi

B ) Yargıtay

C ) Uyuşmazlık Mahkemesi

D ) Danıştay

E ) Vergi mahkemesi

Cevap : D ) Danıştay

13. Mahkeme kararlarında ve öğretide egemen bir görüş olarak kabul edilen yorum yöntemi hangisidir?

A ) Mantıksal yorum

B ) Tarihsel yorum

C ) Amaçsal yorum

D ) Sistematik yorum

E ) Lafzi/sözel yorum

Cevap : C ) Amaçsal yorum

14. Türkiye’de doğan çocuk hangi mercie bildirilmelidir?

A) Belediyeye

B) Muhtarlığa

C) Kaymakamlığa

D) Valiliğe

E) Nüfus Müdürlüğüne

Cevap : E) Nüfus Müdürlüğüne

15. Çocuğun adı kim tarafından verilir?

A) Ana ve baba

B) Ana

C) Baba

D) Büyükbaba

E) Nüfus müdürü

Cevap : A) Ana ve baba

16. Maddi mallar üzerindeki haklara ne ad verilir?

A) Fikri hak

B) Ayni hak

C) Telif hakkı

D) Nispî hak

E) Siyasal hak

Cevap : B) Ayni hak

17. Kullanılmalarıyla hak sahibinin hukuksal durumunda ve hukuk âleminde herhangi bir değişiklik yapma amacı taşımayan haklara ne ad verilir?

A) Kurucu yenilik doğuran haklar

B) Fikri haklar

C) Alelade haklar

D) Aktif haklar

E) Siyasal haklar

Cevap : C) Alelade haklar

18. Aşağıdakilerden hangisi fikri haklara örnek değildir?

A) Arazi

B) Patent

C) Ticaret unvanı

D) İşletme adı

E) Faydalı eser

Cevap : A) Arazi

19. Aşağıdakilerden hangisi objektif/nesnel sorumluluğa örnektir?

A) Birinin otomobiline zarar vermek

B) Birine hakaret etmek

C) Birini yaralamak

D) Borcunu zamanında ödememek

E) Bir binanın iyi korunmamasından dolayı malikinin sorumluluğu

Cevap : E) Bir binanın iyi korunmamasından dolayı malikinin sorumluluğu

20. Aşağıdakilerden hangisi karara bir örnektir?

A) Sendika genel kurulunda, genel kurul üyeleri tarafından alınan çözümler

B) Bir kişinin bir taşıma şirketiyle bir taşıma sözleşmesi yapması

C) Bir kişinin bankadan kredi alması

D) Bir kişinin bir otomobil alması

E) Bir kişinin evini boyatmak üzere bir boyacıyla anlaşması

Cevap : A) Sendika genel kurulunda, genel kurul üyeleri tarafından alınan

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -2

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -2

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -2

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -2

1. Türkiye’nin dâhil olduğu hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyalist

B) İslam

C) Anglosakson

D) Kıta Avrupası

E) İslam ve Kıta Avrupası

Cevap : D) Kıta Avrupası

2. Bir ülkede yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

A) Pozitif hukuk

B) Doğal hukuk

C) Tarihi hukuk

D) Objektif hukuk

E) Sübjektif hukuk

Cevap : A) Pozitif hukuk

3. Aşağıdakilerden hangisi, bir hukuk kuralında bulunması gereken unsurlar arasında yer almaz?

A) Kural

B) Otorite (devlet) tarafından konulma

C) Yaptırım

D) Kişilere yönelmişlik

E) Yazılı metin

Cevap : E) Yazılı metin

4. Toplum içinde uygulanagelen bir kuralın hukuk kuralı durumuna gelmesi için aranan koşullar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Süreklilik-genel inanç-devlet desteği

B) Toplum baskısı-süreklilik

C) Aile içi uygulama-bireysel inanç-süreklilik

D) Genel inanç-süreklilik

E) Devlet desteği-süreklilik-adalet

Cevap : A) Süreklilik-genel inanç-devlet desteği

5. Hukukun örfe dayalı ve içtihadi bir niteliğe sahip olduğu, hukuk kurallarının çoğunluğunun yazılı olmadığı, kamu–özel hukuk ayrımının bulunmadığı hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam

B) Sosyalist

C) İslam ve Kıta Avrupası

D) Anglosakson

E) Kıta Avrupası

Cevap :

6. Günümüzde kimi yerlerde hala geçerli olan kan gütmenin, hangi yaptırım türünün kalıntılarını taşıdığı söylenebilir?

A) Tazminat

B) İdari para cezası

C) Hapis cezası

D) Zoralım

E) Kişisel öç alma

Cevap : E) Kişisel öç alma

7. Meclis soruşturması, hangi hukuk dalında geçerli bir yaptırım türüdür?

A) Ceza hukuku

B) İdare hukuku

C) Anayasa hukuku

D) Ceza hukuku

E) Uluslararası hukuk

Cevap : C) Anayasa hukuku

8. Kusurlu ve hukuka aykırı bir davranışla başkasına zarar veren kişiye verdiği zararın ödettirilmesine ne denir?

A) Tazminat

B) Butlan

C) İdari para cezası

D) Fidye

E) Cebri icra

Cevap : A) Tazminat

9. Anayasaya göre, yasa yapma yetkisi münhasıran aşağıdaki organlardan hangisine aittir?

A ) Cumhurbaşkanlığı

B ) TBMM

C ) Başbakanlık

D ) Milli Güvenlik Kurulu

E ) Anayasa Mahkemesi

Cevap : B ) TBMM

10. Anayasadaki, eski düzenlemeye göre, Kanun Hükmünde Kararnamelerle (olağan/olağanüstü ve sıkıyönetim KHK ) ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) Olağan dönem KHK’lerini çıkarmak için TBMM’den yetki alınması gerekir.

B ) Olağanüstü ve sıkıyönetim KHK’leri için TBMM’den yetki alınmasına gerek yoktur.

C ) Olağan dönem KHK’leriyle kişilerin temel hak ve ödevleriyle siyasal hakları konusunda düzenleme yapılamaz.

D ) Olağanüstü ve sıkıyönetim KHK’leriyle olağanüstü hal ve sıkıyönetimin gerektirdiği her türlü konu düzenlenebilir

E ) Olağan dönem KHK’leriyle olağanüstü ve sıkıyönetim KHK’lerinin yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır.

Cevap : E ) Olağan dönem KHK’leriyle olağanüstü ve sıkıyönetim KHK’lerinin yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır.

11. Aşağıdaki mahkemelerden hangisi bir yasayı kısmen veya tamamen iptal edebilir?

A ) Yargıtay

B ) Danıştay

C ) Uyuşmazlık Mahkemesi

D ) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

E ) Anayasa Mahkemesi

Cevap : E ) Anayasa Mahkemesi

12. Yasama yorumu hangi anayasada yer almıştır?

A ) 1876

B ) 1921

C ) 1924

D ) 1961

E ) 1982

Cevap : C ) 1924

13. Aşağıdaki hukuk dallarının hangisinde kıyasa yer yoktur?

A ) Vergi hukuku

B ) Medeni hukuk

C ) Ticaret hukuku

D ) Borçlar hukuku

E ) İcra iflas hukuku

Cevap : A ) Vergi hukuku

14. Kişi, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde ortadan kaybolursa cesedi bulunamamış olsa bile, kimin emriyle kütüğe ölü kaydı düşürülür?

A) Sulh hukuk yargıcı/hâkim

B) Mülki idare amiri

C) İl jandarma komutanı

D) İl emniyet müdürü

E) Asliye hukuk hâkimi

Cevap : B) Mülki idare amiri

15. Dernekler en az kaç kişi tarafından kurulur?

A) 7

B) 5

C) 4

E) 6

Cevap : A) 7

16. Eşyayı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi veren hakka ne ad verilir?

A) İntifa hakkı

B) Mutlak hak

C) Nispî hak

D) Fikri hak

E) Siyasal hak

Cevap : C) Nispî hak

17. İnşai ne anlama gelir?

A) Mutlak

B) Kurucu

C) Nispî

D) Alelade

E) Ehliyet

Cevap : B) Kurucu

18. Aşağıdaki haklardan hangisi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biri değildir?

A) Yargısal yoldan erginliğe karar verilmesini isteme hakkı,

B) Adın değiştirilmesi talebi,

C) Nişanın bozulmasından dolayı manevi tazminat davası açma hakkı

D) Derneğe üye olma ve ayrılma hakkı

E) Mülkiyet hakkı

Cevap : E) Mülkiyet hakkı

19. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı bir işlem değildir?

A) Vasiyetname

B) Bağışlama

C) Vakıf kurma

D) Mirasın reddi

E) Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması

Cevap : B) Bağışlama

20. Aşağıdakilerden hangisi ölüme bağlı bir tasarruftur?

A) Vakıf kurmak

B) Vasiyetname

C) Taşıma sözleşmesi

D) Taahhütname

E) Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması

Cevap : B) Vasiyetname

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -1

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -1

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -1

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -1

1. Din kurallarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İlahi bir irade tarafından konulmuştur.

B) Uhrevidir.

C) İhtiyaçlara bağlı olarak değişir.

D) Emredicidir.

E) Bir taraftan uhrevi ilişkileri bir taraftan dünyevi ilişkileri düzenler.

Cevap : C) İhtiyaçlara bağlı olarak değişir.

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun ana kaynaklardan biri değildir?

A) Kuran

B) Sünnet

C) İcma

D) Kıyas

E) Örf ve âdet

Cevap : E) Örf ve âdet

3. Aşağıdakilerden hangisinin toplumsal düzen kurallarının amaç ve işlevlerinden biri olduğu söylenemez?

A) Güvenlik

B) Eşitlik

C) Özgürlük

D) Adalet

E) Otoritenin gücünü pekiştirme

Cevap : E) Otoritenin gücünü pekiştirme

4. Bu hukuk sisteminde özel mülkiyet kabul edilmemektedir. Bir geçiş hukuku olarak öngörülmüştür. Toplumun değiştirilerek yeni bir düzene geçilmesi amaçlanır. Yukarıda özellikleri verilen hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyalist

B) İslam

C) Anglosakson

D) Kıta Avrupası

E) İslam ve Kıta Avrupası

Cevap : A) Sosyalist

5. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde sosyalist hukuk sisteminin uygulandığı söylenebilir?

A) İran

B) Suriye

C) Küba

D) Polonya

E) Pakistan

Cevap : C) Küba

6. Aşağıdaki yaptırımlardan hangisi idare hukuku yaptırımlarından biri değildir?

A) Kınama

B) Hapis cezası

C) Uyarma

D) Aylıktan kesme

E) Kademe ilerlemesinin durdurulması

Cevap : B) Hapis cezası

7. Ambargo, hangi hukuk dalında geçerli olan bir yaptırım çeşididir?

A) Ceza hukuku

B) İdare hukuku

C) Anayasa hukuku

D) Ceza hukuku

E) Uluslararası hukuk

Cevap : E) Uluslararası hukuk

8. I. Başbakanlık, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları kendi yetki alanlarına giren işlerde tüzük ve yönetmelik çıkarabilir. II. Tüzük ve yönetmelikler yasaların uygulanmasını açıklamak ve yasalarda belirtilen işleri belirtmek üzere çıkarılabilir. III. Tüzük ve yönetmelik çıkarmadan önce bunlara ilişkin taslakların Danıştay tarafından incelenmesi gerekir. IV. Tüzüklerin Resmi Gazete’de yayımlanması mecburiyken, yönetmeliklerin hepsinin Resmi Gazete’de yayımlanması mecburi değildir. V. Tüzük ve yönetmeliklerin yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve İdare Mahkemeleri tarafından yerine getirilir. Yukarıda tüzük ve yönetmeliklerle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

A ) I-II-III

B ) II-III-IV

C ) I-III-V

D ) II-IV-V

E ) Yalnız V

Cevap : C ) I-III-V

9. Anayasadaki, eski düzenlemeye göre, tüzük çıkarma yetkisi hangi organa aitti?

A ) Cumhurbaşkanlığı

B ) Başbakanlık

C ) Bakanlar Kurulu

D ) Bakanlıklar

E ) Danıştay

Cevap : C ) Bakanlar Kurulu

10. I. Usulüne uygun olarak onaylanmış ve yürürlüğe girmiş antlaşmalar yasa değerindedir. II. Uluslararası antlaşma, devletler arasında veya uluslararası kuruluşlar arasında ya da uluslararası kuruluşlarla devletler arasında yapılır. III. Türkiye adına uluslararası anlaşmaları akdetme yetkisi, kural olarak, cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanına ait olup, diğer kişilerin cumhurbaşkanı tarafından yetkilendirilmesi gerekir. IV. Uluslararası antlaşmaların bağlayıcı hale gelebilmesi için cumhurbaşkanınca onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanması gerekmektedir. V. Uluslararası antlaşmaların yargısal denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır. Uluslararası antlaşmalarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) I

B ) II

C ) III

D ) IV

E ) V

Cevap : E ) V

11. Anayasa Mahkemesi, iptal ettiği yasanın yürürlükten kalkmasının doğuracağı sakıncaları önlemek amacıyla, iptal edilen yasanın en fazla ne kadar bir süre yürürlükte kalmasına karar verebilir?

A ) Altı ay

B ) Altı yıl

C ) Altı gün

D ) Altı hafta

E ) Bir yıl

Cevap : E ) Bir yıl

12. Teşrih Mektebi hangi yorum yöntemini benimsemiştir?

A ) Lafzi-sözel yorum

B ) Karma yorum

C ) Amaçsal yorum

D ) Sistematik yorum

E ) Mantıksal yorum

Cevap : A ) Lafzi-sözel yorum

13. Kişi kelimesiyle eş anlamlı kelime hangisidir?

A) Şahıs

B) Fiil ehliyeti

C) Reşit

D) Temyiz kudreti

E) Ergin olmak

Cevap : A) Şahıs

14. Uzun zamandan beri haber alamama durumunda, kişiden son haber alma tarihinden itibaren kaç yıl geçmedikçe gaiplik kararı istenemez?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 5

E) 4

Cevap : D) 5

15. Aşağıdakilerden hangisi bir kamu tüzel kişisi değildir?

A) Sarıyer Belediyesi

B) Türkiye Cumhuriyeti

C) Kanarya Sevenler Derneği

D) İstanbul Üniversitesi

E) Artvin İl Özel İdaresi

Cevap : C) Kanarya Sevenler Derneği

16. Birbiriyle ilişkide bulunan iki taraf arasında söz konusu olan ancak belli kişi veya kişilere karşı ileri sürülebilen haklara ne denir?

A) Mutlak hak

B) Fikri hak

C) Nispî hak

D) Siyasal hak

E) Ayni hak

Cevap : C) Nispî hak

17. Aşağıdaki haklardan hangisi mirasçılara geçmez?

A) Manevi tazminat talep hakkı

B) Ayni hak

C) Alacak hakkı

D) Maddi tazminat talep hakkı

E) Fikri hak

Cevap : A) Manevi tazminat talep hakkı

18. Hukukun kendisine sonuç bağladığı olaylara ne ad verilir?

A) Hukuki olay

B) Hukuki işlem

C) İdari işlem

D) Sözleşme

E) Tek taraflı işlem

Cevap : A) Hukuki olay

19. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme sözcüğünün eş anlamlısıdır?

A) Akit

B) Âkit

C) İcap

D) Kabul

E) İrade

Cevap : A) Akit

20. Aşağıdakilerden hangisi sağlar arası bir işlem değildir?

A) Satım sözleşmesi

B) Ödünç sözleşmesi

C) Evlenme sözleşmesi

D) Vasiyetname

E) Bağışlama

Cevap : D) Vasiyetname

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Hukukun Temel Kavramları Ünite -14

Hukukun Temel Kavramları Ünite -14

Yargı Teşkilatı

Adli Yargı, İdari yarı

Adli Yargı, İdari yarı

Adli Yargı
İlk Derece Mahkemeleri
İkinci Derece Mahkemeleri (Bölge Adliye/İstinaf Mahkemeleri)
Üçüncü Derece Mahkemesi (Temyiz Mahkemesi/Yargıtay)
İdari Yargı
İlk Derece Mahkemeleri
İkinci Derece Mahkemeleri (Bölge İdare Mahkemeleri/İstinaf Mahkemeleri)
Üçüncü Derece Mahkemesi (Temyiz Mahkemesi/Danıştay)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Mahkeme Kararlarının İcrası ve İnfazı

 

Adli yargı
İlk derece mahkemesi
İstinaf
Bölge Adliye Mahkemesi
Temyiz
Yargıtay
İdari yargı
Bölge İdare Mahkemesi
İtiraz

Görev:

Davanın konusu itibariyle davaya bakacak olan yargı kolunu ve yargı kolunun içindeki
mahkemeyi ifade eden kavram.

Yetki:

Yer bakımından davaya neredeki mahkemenin bakacağını ifade eden kavram.

Bölüm Soruları

1) Aşağıdaki yargı yollarından hangisi olağan ve genel yargı yoludur?

A) Anayasa yargısı
B) İdari yargı
C) Uyuşmazlık yargısı
D) Adli yargı
E) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Cevap : D) Adli yargı

2) Aşağıdaki mahkemelerden hangisi gerektiğinde kurul halında çalışır?

A) Tüketici mahkemesi
B) Aile mahkemesi
C) Sulh hukuk mahkemesi
D) Asliye hukuk mahkemesi
E) Asliye ticaret mahkemesi

Cevap : E) Asliye ticaret mahkemesi

3) Bir yerde özel mahkeme kurulmamışsa, özel mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, özel mahkeme sıfatıyla, o yerdeki hangi mahkeme tarafından bakılır?

A) Sulh hukuk
B) Asliye hukuk
C) Asliye ticaret
D) İş mahkemesi
E) Bölge adliye mahkemesi

Cevap : B) Asliye hukuk

4) Aşağıdakilerden hangisi özel ceza mahkemelerinden biri değildir?

A) Çocuk mahkemeleri
B) Çocuk ağır ceza mahkemesi
C) Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi
D) Ağır ceza mahkemesi
E) İcra ceza mahkemesi

Cevap : D) Ağır ceza mahkemesi

5) Yargıtay’da kaç tane hukuk dairesi bulunmaktadır?

A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

Cevap : C) 12

6) Vergi mahkemelerinin tek yargıçla veya kurul olarak verdikleri tüm kararlara karşı kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine istinaf yoluna başvurulabilir?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 60

Cevap : C) 30

7) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst danışma organıdır?

A) Milli Güvenlik Kurulu
B) Danıştay
C) Sayıştay
D) Kamu Denetçiliği Kurumu
E) Yüksek Öğretim Kurumu

Cevap : B) Danıştay

8) Danıştay’da kaç dava dairesi bulunmaktadır?

A) 10
B) 8
C) 9
D) 7
E) 6

Cevap : C) 9

9) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bulunduğu kent, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paris
B) Berlin
C) Viyana
D) Strazburg
E) Roma

Cevap : D) Strazburg

10) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin resmi dillerinden biridir?

A) Almanca
B) Fransızca
C) Rusça
D) Türkçe
E) İspanyolca

Cevap : B) Fransızca

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Hukukun Temel Kavramları Ünite -13

Hukukun Temel Kavramları Ünite -13

Yargı Teşkilatı

Yargı Teşkilatı

Anayasa Yargısı/Anayasa Mahkemesi
Anayasaya Uygunluk Denetimi
İptal Davası/Soyut Norm Denetimi
İtiraz Davası/Somut Norm Denetimi
Bireysel Başvuru
Anayasa Mahkemesinin Diğer Görevleri
Sayıştay
Uyuşmazlık Mahkemesi
Yüksek Seçim Kurulu

Yargı Teşkilatı

Anayasa Mahkemesi
Anayasa yargısı
İptal davası
İtiraz yolu
Bireysel başvuru
Görev uyuşmazlığı
Hüküm uyuşmazlığı
Sayıştay’ın denetimine tabi olan kurum ve kuruluşlar
Seçimlerin gözetim ve denetim

Bölüm Soruları

1)Aşağıdaki yargı kollarından hangisi Türk yargı sisteminde yer alan yargı çeşitlerinden biri değildir?

A) Anayasa yargısı
B) Adli yargı
C) İdari yargı
D) İnsan hakları yargısı
E) Uyuşmazlık Mahkemesi (yargısı)

Cevap : D) İnsan hakları yargısı

2) Anayasa Mahkemesi ilk defa hangi anayasada yer almıştır?

A) 1876
B) 1921
C) 1924
D) 1961
E) 1982

Cevap : D) 1961

3) Anayasa Mahkemesinde iptal dava açmak için ez az kaç milletvekilinin imzasına gerek vardır?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az beşte biri
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az üçte biri
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az dörtte biri
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en yarısı
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tamamı

Cevap : A) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az beşte biri

4) İptal davası, iptali istenen hukuk kuralının Resmi Gazete’ de yayımlanmasından itibaren kaç gün içinde açılmalıdır?

A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
E) 60

Cevap : E) 60

5) Anayasa Mahkemesinde yasalara ve anayasa değişikliklerine karşı şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açma süresi kaç gündür?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 60

Cevap : A) 10

6) Siyasal partilerin kapatılması konusunda dava açma yetkisi kime aittir?

A) Yargıtay Başsavcısı
B) Cumhurbaşkanı
C) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
D) Yargıtay Başkanı
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Cevap : A) Yargıtay Başsavcısı

7) Sayıştay hangi organ/kişi adına görev yapar?

A) Cumhurbaşkanı
B) Kamu Denetçiliği Kurumu
C) Hazine ve Maliye Bakanı
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi
E) Türk Milleti

Cevap : D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

8) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı kim/hangi organ tarafından seçilir?

A) Cumhurbaşkanı
B) Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri arasından
C) TBMM
D) Yargıtay
E) Danıştay

Cevap : B) Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri arasından

9) Yüksek Seçim Kurulu kaç asil üyeden oluşur?

A) 3
B) 5
C) 7
D) 9
E) 11

Cevap : C) 7

10) Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı nereye başvurulabilir?

A) Anayasa Mahkemesine
B) Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir, kararlarına karşı herhangi bir mercie
başvurulamaz
C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine
D) Türkiye Büyük Millet Meclisine
E) Kamu Denetçiliği Kurumuna

Cevap : B) Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir, kararlarına karşı herhangi bir mercie başvurulamaz

Yargı Teşkilatı

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet