auzefHalkla İlişkilerSivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Halkla İlişkiler 2023-2024 Vize Soruları

Halkla İlişkiler 2023-2024 Vize Soruları

#1. Hedef kitlenin duygu ve tecrübeleriyle oluşan imaj türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Soyut imaj

#2. "Paydaşların olumsuz fikirlerinin kurumun şimdiki ve gelecekteki kazanımları üzerinde olumsuz etki oluşturması ve kurum markasında meydana gelen değer kaybı ya da kurumun inandırıcılık yeteneğindeki kayıplardır." şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) İtibar riski

#3. Aşağıdakilerden hangisi imaj kavramı için söylenemez?

Cevap : C) Bir kez sahip olunan ve ilelebet sürdürülen bir olgudur.

#4. Aşağıdakilerden hangisi uygulayıcının halkla ilişkiler problemlerini belirlediği ve yönetimden çok girdi almadan çözüm yolları önerdiği halkla ilişkiler rolüdür?

Cevap : C) Uzman reçeteci

#5. ...... aynı kültüre mensup kişiler tarafından tanınabilen ve belirli anlamları olan sözcükler, jestler, resimler veya nesnelerdir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) Semboller

#6. Çalışan gelişimi ile müşteri tatmini arasındaki önemli ilişkinin deneysel (ampirik) olarak ortaya konması söz konusudur. Buna göre kurum içi pazarlama ile hizmet kalitesi arasındaki ilişkiye yönelik aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : C) Çalışanları güçlendirdiğiniz ve onlara inisiyatif kullandırdığınızda bu durum kurumla dış müşteri arasında güven sorununa yol açabilir.

#7. Kamu kurumlarının sahip olduğu aşağıdaki hangi özellik kamu sektöründe halkla İlişkiler uygulamalarının göz ardı edilmesine neden olmuştur?

Cevap : D) Sundukları hizmetler bakımından rakipsiz konumda olma

#8. "....., aralarında anlamlı ilişkilerin bulunduğu parçaların meydana getirdiği bir bütündür. Enformasyon İşleme, aynı örgüt içinde birbiriyle ilişkili birimler arasında gerçekleştiği gibi birçok örgüt arasında da gerçekleşir. Bireysel birimler alt sistemler olarak görülebilir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) Sistem

#9. Selam verme ve karşısındaki kişiye saygı gösterme şekilleri, toplumsal ve dini törenler, kültürün temel ögelerinden hangisine örnek oluşturur?

Cevap : E) Ritüellere

#10. Aşağıdakilerden hangisi, hangi ürünlerin üretileceği, hangi pazarlarda satılacağı, hangi pazar ve ürünlerden vazgeçileceğine yönelik hususların yer aldığı kararlardır?

Cevap : A) Stratejik kararlar

#11. Kamu kavramı, halkla ilişkilerin tanımında kendisine yer bulan aşağıdaki kavramlardan hangisinin yerine kullanılmaktadır?

Cevap : A) Hedef kitle

#12. Riskin doğasına ilişkin çok yönlü mesajları, risk hakkında netliği olmayan diğer mesajları, risk yönetimi için kurumsal ya da yasal düzenlemeleri, risk mesajlarına ilişkin reaksiyonları, görüşleri, ilgili açıklamaları kapsayan sürece verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Risk iletişimi

#13. İmaj kavramının oluşumunda üç unsurun varlığından söz edilir. "Bilgilenme düzeyi" ve "Sahip olunan yargılar" ilk iki unsurdur. Üçüncü unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) “Olanaklar ve hizmetler”

#14. "Birlikte çalışan insanlar tarafından kullanılan uzmanlaşmış sözcük dağarcığını, dili, sembolleri ve jargonu örgütlerin nasıl kullandığıdır. Törenlerde sergilenen davranışların, örgütsel hayatın alışkılarının (töreler), örgütün degerlerinin öykülerde, efsanelerde ve nostaljilerde tanımlanmasıdır." Yukarıdaki ifadeler, örgüte/kuruma ilişkin aşağıdaki hangi kavram ile ilgilidir?

Cevap : B) Kültür

#15. Benzer bir sorunla karşılaşmamış, sorunun varlığının farkına varmamış ve soruna yönelik çabalar sergilemek için örgütlenmemiş bireyler aşağıdaki hangi kamu tipi kategorisinde yer almaktadır?

Cevap : B) Kamu haline gelememiş

#16. "......., davranışsal normları sağlamak için biçimsel yapıyı karşılıklı olarak etkileyen bir kurum içinde paylaşılan değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) Kurum kültürü

#17. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : D) Kültür durağandır.

#18. "...., bireylerin düzenli olarak yaptıkları faaliyetlerin toplamıdır." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) Rol

#19. Etnomerkezcilik kelimesi Yunanca kökenli hangi kelimeye dayanır?

Cevap : A) Ethnos

#20. Bir olayın meydana gelme ve kurumun hedeflerine ulaşma başarısını kötü etkileme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Risk

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Halkla İlişkiler 2023-2024 Vize Soruları

Auzef Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Halkla İlişkiler 2023-2024 Vize Soruları

Halkla İlişkiler Vize Soruları Üzerinden Çıkarılan Temalar

Halkla ilişkiler, bir kurumun veya örgütün başarılı iletişimini sağlamak amacıyla bir dizi strateji ve taktiği içeren kapsamlı bir disiplindir. Bu çerçevede, “Halkla İlişkiler Vize Soruları” üzerinden çıkarılan temalar şu şekildedir:

1- Faaliyetlerin Toplamı ve Rol

– Halkla ilişkiler, bireylerin düzenli olarak yaptıkları faaliyetlerin toplamını içerir.

– Bu bağlamda, bireylerin faaliyetlerinde rol, önemli bir faktördür.

2- Kamu Kategorileri

– Bireylerin sorunlara duyarsız olduğu durumlar, kamu haline gelememiş kategorisinde değerlendirilir.

– Sorunların farkına varma ve çözüme yönelik çaba gösterme, aktif kamu tipini temsil eder.

3- Risk ve Kriz Yönetimi

– Risk, bir olayın meydana gelme ve kurumun hedeflerine ulaşma başarısını olumsuz etkileyebilme olasılığını ifade eder.

– Kriz yönetimi, olumsuz durumların yönetilmesini içerir ve bu durumlar kurumun itibarını etkileyebilir.

4- Kültür ve Ritüeller

– Selam verme, karşılama şekilleri, ritüeller kültürün temel ögelerini oluşturur.

– Örgütlerin değerleri, ritüellerde, efsanelerde ve nostaljik unsurlarda tanımlanır.

5- Etnomerkezcilik ve İtibar Riski

– Etnomerkezcilik, “ethnos” kelimesine dayanır ve kültürler arası anlayışın önemini vurgular.

– İtibar riski, paydaşların olumsuz düşüncelerinin kurumun kazanımlarını etkileme potansiyelini ifade eder.

6- İmaj ve İmaj Oluşumu

– İmaj, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde gelişebilir ve zaman içinde değişebilir.

– İmajın oluşumunda, bilgilendirme düzeyi, sahip olunan yargılar ve olanaklar/hizmetler etkilidir.

7- Kurum Kültürü ve İletişim

– Kurum kültürü, değerler, inançlar ve alışkanlıkların bir bütün olarak düşünüldüğü bir sistemdir.

– İletişim, örgüt içindeki birimler arasında ve farklı örgütler arasında enformasyon işlemeyi içerir.

8- Çalışan Gelişimi ve İlişkisi

– Çalışan gelişimi, dış müşterilere daha iyi hizmet sunmak için çalışanların gayret göstermelerini sağlar.

– Çalışanların güçlendirilmesi, kurumla dış müşteri arasında güven sorunlarına neden olabilir.

9- Halkla İlişkiler Rolü

– Uygulayıcının halkla ilişkiler problemlerini belirleyip çözüm önerdiği rol, “Uzman Reçeteci” olarak adlandırılır.

10- Stratejik Kararlar ve İmaj Türleri

– Stratejik kararlar, ürünlerin üretileceği, pazarlarda satılacağı gibi önemli kararları içerir.

– İmaj türleri arasında, soyut imaj hedef kitlenin duygu ve tecrübeleriyle oluşur.

11- Risk İletişimi ve Kültürün Özellikleri

– Risk iletişimi, riskin doğasına ve çeşitli mesajlara odaklanır.

– Kültür, öğrenilen, bütünleştirici, toplumsal ve değişken bir özelliktir.

12- Semboller ve İç İmaj

– Semboller, aynı kültüre mensup kişiler tarafından tanınabilen sözcükler, jestler, resimler veya nesnelerdir.

– İç imaj, hedef kitlenin duygu ve tecrübeleriyle şekillenir.

Bu temalar, halkla ilişkilerin geniş yelpazesini ve çeşitli unsurlarını kapsayan bir bakış açısı sunar. Halkla ilişkilerin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için bu temaların anlaşılması ve uygulanması önemlidir.

1. “…., bireylerin düzenli olarak yaptıkları faaliyetlerin toplamıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Amaç
B) Taktik
C) Strateji
D) Rol
E) Paydaş

Cevap : D) Rol

2. Benzer bir sorunla karşılaşmamış, sorunun varlığının farkına varmamış ve soruna yönelik çabalar sergilemek için örgütlenmemiş bireyler aşağıdaki hangi kamu tipi kategorisinde yer almaktadır?

A) Aktif
B) Kamu haline gelememiş
C) Pasif
D) Gizli
E) Bilinçli

Cevap : B) Kamu haline gelememiş

3. Bir olayın meydana gelme ve kurumun hedeflerine ulaşma başarısını kötü etkileme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorun yönetimi
B) Risk
C) Kriz yönetimi
D) Risk iletişimi
E) Kriz

Cevap : B) Risk

4. Selam verme ve karşısındaki kişiye saygı gösterme şekilleri, toplumsal ve dini törenler, kültürün temel ögelerinden hangisine örnek oluşturur?

A) Maddi kültür ögelerine
B) Kişisel inançlara
C) Değerlere
D) Dinsel inançlara
E) Ritüellere

Cevap : E) Ritüellere

5. Etnomerkezcilik kelimesi Yunanca kökenli hangi kelimeye dayanır?

A) Ethnos
B) Ethos
C) Logos
D) Pathos
E) Empatheia

Cevap : A) Ethnos

6. “Paydaşların olumsuz fikirlerinin kurumun şimdiki ve gelecekteki kazanımları üzerinde olumsuz etki oluşturması ve kurum markasında meydana gelen değer kaybı ya da kurumun inandırıcılık yeteneğindeki kayıplardır.” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtibar riski
B) Operasyonel risk
C) Finansal risk
D) Kredi riski
E) Pazar riski

Cevap : A) İtibar riski

7. “Birlikte çalışan insanlar tarafından kullanılan uzmanlaşmış sözcük dağarcığını, dili, sembolleri ve jargonu örgütlerin nasıl kullandığıdır. Törenlerde sergilenen davranışların, örgütsel hayatın alışkılarının (töreler), örgütün degerlerinin öykülerde, efsanelerde ve nostaljilerde tanımlanmasıdır.”
Yukarıdaki ifadeler, örgüte/kuruma ilişkin aşağıdaki hangi kavram ile ilgilidir?

A) Dizayn
B) Kültür
C) Felsefe
D) Kimlik
E) İmaj

Cevap : B) Kültür

8. Aşağıdakilerden hangisi imaj kavramı için söylenemez?

A) Bilinçsizce ve kendiliğinden gelişebilir.
B) Oluşan yargılar nesnel ya da öznel bilgilere dayanır.
C) Bir kez sahip olunan ve ilelebet sürdürülen bir olgudur.
D) Zamanla değişebilir.
E) Yavaş yavaş gelişebilir.

Cevap : C) Bir kez sahip olunan ve ilelebet sürdürülen bir olgudur.

9. “….., aralarında anlamlı ilişkilerin bulunduğu parçaların meydana getirdiği bir bütündür. Enformasyon İşleme, aynı örgüt içinde birbiriyle ilişkili birimler arasında gerçekleştiği gibi birçok örgüt arasında da gerçekleşir. Bireysel birimler alt sistemler olarak görülebilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) imaj
B) Kimlik
C) Entropi
D) Adhokrasi
E) Sistem

Cevap : E) Sistem

10. Çalışan gelişimi ile müşteri tatmini arasındaki önemli ilişkinin deneysel (ampirik) olarak ortaya konması söz konusudur.
Buna göre kurum içi pazarlama ile hizmet kalitesi arasındaki ilişkiye yönelik aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çalışanların hizmet içi eğitimlerinin tam olarak verilmemesi dış müşteriyle olan iletişime olumsuz yansıyacaktır.
B) Çalışan gelişimi, dış müşterilerin taleplerini ve beklentilerini daha iyi karşılamak üzere çalışanların asgari değil de azami gayret göstermeleridir.
C) Çalışanları güçlendirdiğiniz ve onlara inisiyatif kullandırdığınızda bu durum kurumla dış müşteri arasında güven sorununa yol açabilir.
D) Çalışanların sadakat eksikliği, kalitesiz hizmet sunumu ve düşük performans örgüt için zararlı sonuçlar ortaya çıkarabilir.
E) Çalışanlar kurumun iş yapış sistemini iyi anladıklarında bunu dış müşterilere daha iyi yansıtacaklardır.

Cevap : C) Çalışanları güçlendirdiğiniz ve onlara inisiyatif kullandırdığınızda bu durum kurumla dış müşteri arasında güven sorununa yol açabilir.

11. Aşağıdakilerden hangisi uygulayıcının halkla ilişkiler problemlerini belirlediği ve yönetimden çok girdi almadan çözüm yolları önerdiği halkla ilişkiler rolüdür?

A) İletişim teknisyeni
B) İletişim sağlayıcısı
C) Uzman reçeteci
D) Sorun çözme süreci kolaylaştırıcısı
E) İletişim kolaylaştırıcısı

Cevap : C) Uzman reçeteci

12. İmaj kavramının oluşumunda üç unsurun varlığından söz edilir. “Bilgilenme düzeyi” ve “Sahip olunan yargılar” ilk iki unsurdur. Üçüncü unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Tutum ve davranışlar”
B) “Olanaklar ve hizmetler”
C) “Bilinçlenme düzeyi”
D) “Sahip olunan inançlar”
E) “Nesneler”

Cevap : B) “Olanaklar ve hizmetler”

13. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özellikleri arasında yer almaz?

A) Kültür öğrenilir.
B) Kültür bütünleştirici bir eğilime sahiptir.
C) Kültür toplumsaldır.
D) Kültür durağandır.
E) Kültür değişkendir.

Cevap : D) Kültür durağandır.

14. Kamu kurumlarının sahip olduğu aşağıdaki hangi özellik kamu sektöründe halkla İlişkiler uygulamalarının göz ardı edilmesine neden olmuştur?

A) Sivil toplum alanında faaliyet gösterme
B) Gönüllülük esasına göre çalışma
C) Ekonomik yönden kazanç elde etme
D) Sundukları hizmetler bakımından rakipsiz konumda olma
E) Geleneksel bir yapıya sahip olma

Cevap : D) Sundukları hizmetler bakımından rakipsiz konumda olma

15. “……., davranışsal normları sağlamak için biçimsel yapıyı karşılıklı olarak etkileyen bir kurum içinde paylaşılan değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kurum felsefesi
B) Kurum kimliği
C) Kurumsal görünüm
D) Kurum imaji
E) Kurum kültürü

Cevap : E) Kurum kültürü

16. Kamu kavramı, halkla ilişkilerin tanımında kendisine yer bulan aşağıdaki kavramlardan hangisinin yerine kullanılmaktadır?

A) Hedef kitle
B) Diyalog
C) Yönetim
D) Algı
E) Kurum

Cevap : A) Hedef kitle

17. Riskin doğasına ilişkin çok yönlü mesajları, risk hakkında netliği olmayan diğer mesajları, risk yönetimi için kurumsal ya da yasal düzenlemeleri, risk mesajlarına ilişkin reaksiyonları, görüşleri, ilgili açıklamaları kapsayan sürece verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Risk yönetimi
B) Sorun yönetimi
C) Risk iletişimi
D) Kriz yönetimi
E) İtibar yönetimi

Cevap : C) Risk iletişimi

18. …… aynı kültüre mensup kişiler tarafından tanınabilen ve belirli anlamları olan sözcükler, jestler, resimler veya nesnelerdir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tutumlar
B) Normlar
C) Davranışlar
D) Semboller
E) inançlar

Cevap : D) Semboller

19. Aşağıdakilerden hangisi, hangi ürünlerin üretileceği, hangi pazarlarda satılacağı, hangi pazar ve ürünlerden vazgeçileceğine yönelik hususların yer aldığı kararlardır?

A) Stratejik kararlar
B) Operasyonel kararlar
C) Teknik kararlar
D) Yönetsel kararlar
E) Kurumsal kararlar

Cevap : A) Stratejik kararlar

20. Hedef kitlenin duygu ve tecrübeleriyle oluşan imaj türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Altyapı kurma
B) Dış imaj
C) Somut imaj
D) İç imaj
E) Soyut imaj

Cevap : E) Soyut imaj

Halkla İlişkiler

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik

Halkla İlişkiler 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!