Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Final Soruları
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Vize Deneme -5 Final Deneme -5
Vize Deneme -6 Final Deneme -6
Vize Deneme -7 Final Deneme -7
Final Deneme -8
Final Deneme -9
Final Deneme -10
Final Deneme -11
Final Deneme -12
Final Deneme -13
Final Deneme -14

ATA-AÖF Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ünite Soruları
Vize Final
Ünite -1 Ünite -8
Ünite -2 Ünite -9
Ünite -3 Ünite -10
Ünite -4 Ünite -11
Ünite -5 Ünite -12
Ünite -6 Ünite -13
Ünite -7 Ünite -14

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ünite Konuları
1- Amaç ve Kavramlar
2- Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sürec
3- Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri
4- II. Meşrutiyet Dönemi ve Fikir Hareketleri
5- Trablusgarp – Balkan Savaşları ve Sonraki Gelişmeler
6- I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
7- I. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi
8- Milli Mücadele Dönemi
9- Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal Paşa’nın Tavrı
10- Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçmesi
11- Erzurum Kongresi ve Yerel Kongreler
12- Sivas Kongresi ve Sonraki Gelişmeler
13- Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’daki Faaliyetleri ve Misak-ı Millî’nin İlanı
14- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması, Yapısı ve Çalışmaları

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 Final Soruları (Ata-Aöf)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturan önemli bir konudur. Bu makale, açıköğretim fakültesi öğrencileri ve meslek sınavlarına hazırlananlar için hazırlanmıştır. Amacımız, öğrencilere Atatürk’ün liderliğinin, millî mücadele sürecinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temel yönlerini açıklamak ve bu konuların sınavlarda nasıl sorulabileceğini örneklerle göstermektir. Akademik bir yaklaşımla, tarihsel olayları ve bunların Türkiye’nin bugünkü yapısına etkilerini derinlemesine ele alacağız. Bu bilgiler, öğrencilerin sınavlarda başarılı olmalarına ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi’nin önemini daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderliği ve Millî Mücadele

Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliği ve Millî Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasında kritik bir rol oynamıştır. Bu süreç, Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı sonrasındaki çöküşünün ardından başlamıştır. Atatürk, İstanbul’da kritik bir dönemde bulunurken, Yunanların 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal etmeleri, Anadolu’da millî direnişin fitilini ateşlemiştir. Bu olay, Atatürk’ün Anadolu’ya geçişini hızlandırmış ve Millî Mücadele’nin başlangıcını simgelemiştir.

Atatürk’ün liderliğinde, Anadolu’da Kuvayı Milliye hareketi güçlenmiştir. Bu hareket, yerel direniş gruplarının birleşmesiyle oluşmuş ve Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde önemli bir güç olmuştur. Millî Kongre Cemiyeti, bu hareketin önemli bir parçası olarak, “Kuvayı Milliye” terimini ilk kez kullanmış ve millî iradenin temsilini güçlendirmiştir.

Bu süreç, Sivas Kongresi’yle daha da ivme kazanmıştır. Kongrede, Türk ulusunun kaderini belirleyecek kararlar alınmış ve Heyet-i Temsiliye kurulmuştur. Bu heyet, Millî Mücadele’nin yönünü belirlemiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışına kadar etkin bir rol oynamıştır.

Atatürk’ün bu dönemdeki liderliği, sadece askeri bir mücadele değil, aynı zamanda politik ve sosyal bir dönüşümün de başlangıcı olmuştur. Bu dönem, Türkiye’nin modern tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve Atatürk’ün öncülüğündeki bu mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temel taşlarını atmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’na Girişi ve Sonuçları

Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’na girişi, bir dizi karmaşık iç ve dış politik faktörün sonucuydu. Bu dönemde, imparatorluk çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldı, ki bunlar arasında ekonomik gerileme, siyasi istikrarsızlık ve ulusal kimlik sorunları yer alıyordu. Savaşın başlaması, Osmanlı Devleti’nin zaten zayıf olan yapısını daha da sarsmıştır.

Savaşa girişin başlıca nedenleri arasında Almanya ile olan yakınlaşma ve bu ülkenin savaştan galip çıkacağına dair umutlar yer almaktaydı. Ancak, Osmanlı Devleti’nin Turan İmparatorluğu kurma fikri veya iktidara sahip olma mücadelesi gibi unsurlar, savaşa katılma kararında etkili olmamıştır. Savaşın sonuçları ise imparatorluk için yıkıcı oldu. Ciddi toprak kayıpları yaşandı ve mali kriz derinleşti. Bu durum, imparatorluğun daha da parçalanmasına ve sonunda çöküşüne yol açtı.

Savaşın sosyal ve kültürel etkileri de göz ardı edilemez. Toplum, savaşın getirdiği yıkım ve yoksullukla başa çıkmak zorunda kaldı. Ekonomik ve sosyal yapılar bozuldu, birçok insan yaşamını yitirdi veya göç etmek zorunda kaldı. Bu dönem, Türkiye’nin modern tarihinde derin izler bıraktı ve cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda önemli bir dönemeç oldu.

Sanayi İnkılabı ve Etkileri

Sanayi İnkılabı, 18. ve 19. yüzyıllarda başlayarak dünya tarihinde önemli bir dönüşüm sürecini ifade eder. Bu dönem, özellikle Avrupa’da sanayileşmenin hızlanmasıyla karakterize edilir ve bu değişim, Osmanlı İmparatorluğu’nu da etkilemiştir. İnkılap, üretim yöntemlerindeki köklü değişiklikler, demiryolu ağlarının genişlemesi ve buhar gücünün kullanımı gibi yenilikleri beraberinde getirmiştir.

Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkileri çeşitlidir. Bu dönemde, imparatorluk kısmen sanayileşme sürecine girmiş, ancak tam anlamıyla bu dönüşümü gerçekleştirememiştir. Sanayi İnkılabı’nın getirdiği teknolojik ve ekonomik değişimler, Osmanlı ekonomisini zorlamış ve Batılı güçlerle rekabet etme kapasitesini sınırlamıştır.

Sosyal ve kültürel alanda ise, Sanayi İnkılabı’nın etkisiyle sendikalizm hareketleri güç kazanmış ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadeleler başlamıştır. Ancak, bu dönemde Avrupa’da feodal yapı zayıflarken, Osmanlı İmparatorluğu’nda bu yapı güçlenmemiştir. Ayrıca, mamul ürün çeşitliliğinde artış ve pazar bulma mücadelesi de Osmanlı toplumunda yeni dinamiklerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Trablusgarp Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Durumu

Trablusgarp Savaşı, 1911-1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtalya arasında gerçekleşen bir çatışmadır. Bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflayan durumunun ve uluslararası alanda giderek izole bir pozisyona düşmesinin bir göstergesidir. Osmanlı Devleti’nin savaşa asker gönderememesinin başlıca sebebi, askeri ve lojistik zorluklardır.

Birincisi, Mısır’ın İngiltere’nin kontrolünde olması, Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’a asker sevk etmesini önemli ölçüde zorlaştırmıştır. Bu durum, Osmanlı’nın bölgeye erişimini sınırlamış ve lojistik bir engel oluşturmuştur. İkincisi, Osmanlı donanmasının zayıflığı, deniz yoluyla bir askeri sefer düzenlemeyi oldukça güçleştirmiştir. Bu zayıflık, Osmanlı İmparatorluğu’nun deniz hakimiyetini kaybetmesi ve düşman bloklarıyla etkili bir şekilde mücadele edememesi anlamına geliyordu.

Trablusgarp Savaşı’nın sonuçları Osmanlı Devleti için ağır oldu. Savaş, imparatorluğun toprak kaybına yol açtı ve uluslararası arenada prestij kaybına neden oldu. Ayrıca, bu yenilgi, Balkan Savaşları’na giden yolda önemli bir etken oldu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma sürecini hızlandırdı.

TBMM ve Kurtuluş Savaşı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışı ve Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde merkezi bir rol oynamıştır. TBMM’nin 23 Nisan 1920’de açılması, millî iradenin temsil edildiği ve ülkenin kaderinin belirlendiği bir dönemin başlangıcı oldu. Meclis, Anadolu’da başlayan millî hareketin siyasi bir ifadesi olarak ortaya çıktı ve Heyet-i Temsiliye’nin görevini devralarak, ülkenin bağımsızlığı için mücadeleyi örgütledi.

Kurtuluş Savaşı, TBMM’nin liderliğinde yürütülen ve Türk milletinin varoluş mücadelesini simgeleyen bir dönemdir. Bu savaş, Anadolu’da başlayan millî direnişin zirve noktasını oluşturur ve Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük arzusunun bir göstergesidir. Savaşın sonucu, Türkiye’nin modern sınırlarının çizilmesine ve cumhuriyetin ilanına zemin hazırlamıştır.

TBMM’nin kurulması ve Kurtuluş Savaşı sırasında alınan kararlar, Türkiye’nin modern tarihinde dönüştürücü bir etki yaratmıştır. Bu süreç, sadece bir bağımsızlık mücadelesi değil, aynı zamanda ulusal kimliğin yeniden tanımlanması ve modern bir devletin inşası anlamına gelmiştir. Özellikle, millî egemenlik ilkesi, meclisin açılışıyla güçlü bir şekilde vurgulanmış ve bu ilke, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarından biri haline gelmiştir.

Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin azim ve kararlılığının bir simgesi olarak tarihe geçmiştir. Bu dönem, Türkiye’nin bağımsızlığını koruma ve millî sınırlarını belirleme mücadelesiyle özdeşleşmiştir. Savaş, aynı zamanda yeni Türk devletinin uluslararası alanda tanınmasına ve modern Türkiye’nin temellerinin atılmasına önemli katkılar sağlamıştır.

Sonuç

Bu makalede, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi’nin temel yönlerini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecindeki önemli olayları ele aldık. Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliği, Millî Mücadele, Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’na girişi, Sanayi İnkılabı’nın etkileri, Trablusgarp Savaşı ve TBMM’nin kuruluşu ve Kurtuluş Savaşı, Türkiye’nin modern tarihinde dönüşümün temel taşlarını oluşturmuştur. Bu bilgiler, açıköğretim fakültesi öğrencilerine ve meslek sınavlarına hazırlananlara sadece geçmişin derinliklerine bir bakış sunmakla kalmayıp, aynı zamanda geleceğe yönelik bir perspektif de sağlamaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi’nin anlaşılması, Türkiye’nin bugünkü konumunu ve gelecekteki yönünü kavramak için hayati öneme sahiptir.

@lolonolo_com

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 2023-24 Final Soruları(Ata-Aöf)

1. Aşağıdaki olaylardan hangisi Mustafa Kemal Paşa henüz İstanbul’dayken gerçekleşmiştir?

A) Ödemiş’in işgali
B) İzmir’in işgali
C) Nazilli’nin işgali
D) Aydın’ın işgali
E) Bursa’nın işgali

Cevap : (B) Unite: 10 Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya hareketinden bir gün önce (15 Mayıs 1919’da) İzmir, Yunanlar tarafından işgal edilmişti.

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme sebeplerinden biri değildir?

A) Osmanlı Devleti’nde iktidara sahip olma mücadelesi
B) Turan İmparatorluğu kurma fikri
C) Son savaşlarda bırakılan toprakların geri alınması isteği
D) Türk-Alman dostluğu
E) Almanya’nın savaştan galip çıkacağı düşüncesi

Cevap : (A) Unite: 6

3. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri değildir?

A) Sendikalizm hareketleri güçlendi.
B) Devletler arasında rekabet artı.
C) Pazar bulma mücadelesi başladı.
D) Avrupa’da feodal yapı güçlendi.
E) Mamul ürün çeşidi artı.

Cevap : (D)

4. “Kuvayı Milliye” tabirini ilk kez kullanan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul’da Müdafaa-i Milliye Teşkilatı
B) Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti
C) Karakol Cemiyeti
D) Millî Kongre Cemiyeti
E) Kilikyalılar Cemiyeti

Cevap : (D) Unite: 8 Millî Kongre Cemiyeti, Kuva-yı Milliye tabirini ilk kez kullanan cemiyetir.

5. Trablusgarp Savaşı’na Osmanlı Devleti’nin asker gönderememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyaçların karşılanamamış olması
B) Mısır’ın İngiltere’de olması ve donanmanın zayıflığı
C) Askerin isyan etmiş olması
D) Trablusgarp’ın stratejik önemini kaybetmesi
E) Trablusgarp’ta güçlü bir Osmanlı ordusunun bulunması

Cevap : (B) Unite: 5

6. Sivas Kongresi’nden sonra oluşturulan Heyet-i Temsiliye’nin görevi ne zaman sona ermiştir?

A) TBMM’nin açılışından sonra
B) Büyük Taarruz’dan sonra
C) Lozan Antlaşması’ndan sonra
D) İstanbul’un işgalinden sonra
E) Sakarya Savaşı’ndan sonra

Cevap : (A)

7. İngilizlerin bir an önce idareye el koymasını isteyen ve İngiliz himayesi projesini hazırlayan, millî güç ve güvenden yoksun cemiyet üyeleri, Türkiye’yi İngiltere mandası altına sokarak Halifeliği ve Osmanlı Saltanat’ını kurtarabileceklerine inanıyorlardı. Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile tam bir iş birliği içerisinde olmuşlardır.
Bahsi geçen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alyans İsrailit Cemiyeti
B) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası
C) Askerî Nigehban (Askeri Bekçi) Cemiyeti
D) Wilson Prensipleri Cemiyeti
E) İngiliz Muhipleri Cemiyeti

Cevap : (E) Unite: 8 İngiliz himayesini isteyen ve yukarıda ifade edilen cemiyet, İngiliz Muhipleri Cemiyeti’dir.

8. Millî Mücadele’nin sesini bütün dünyaya duyurmak, vatanı ve millî birliği tehlikeye düşürecek kışkırtmalara karşı vaktinde tedbir almak ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili en doğru haberleri halka ulaştırmak için 6 Nisan 1920 tarihinde aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) Anadolu Ajansı
C) Teşkilât-ı Mahsûsa
D) İstiklâl Mahkemeleri
E) Takvim-i Vekayi

Cevap : (B) Unite: 14 Millî Mücadele’nin sesini bütün dünyaya duyurmak, vatanı ve millî birliği tehlikeye düşürecek kışkırtmalara karşı vaktinde tedbir almak ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili en doğru haberleri halka ulaştırmak için 6 Nisan 1920 tarihinde Anadolu Ajansı kurulmuştur.

9. Osmanlı Devleti’nde matbaanın Müslümanların hizmetine başlama tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5 Haziran 1755
B) 5 Temmuz 1727
C) 3 Kasım 1839
D) 30 Ekim 1918
E) 23 Temmuz 1908

Cevap : (B) Unite: 3 Osmanlı Devleti’nde matbaa ilk defa 5 Temmuz 1727 tarihinde Müslümanların hizmetine girmiştir.

10. II. Abdülhamit Dönemi’nde devletin resmî ideolojisi olan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turancılık
B) Batıcılık
C)Osmanlıcılık
D) İslamcılık
E) Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet

Cevap : (D) Unite: 4

11. Aşağıdakilerden hangisi Elviye-i Selâse olarak adlandırılan bölgede gerçekleştirilen kongrelerden biri değildir?

A) I. Kars Kongresi
B) II. Kars Kongresi
C) Alaşehir Kongresi
D) I. Ardahan Kongresi
E) II. Ardahan Kongresi

Cevap : (C) Unite: 11 Alaşehir Kongresi, Elviye-i Selâse olarak adlandırılan bölgede yapılan kongrelerden biri değildir.

12. “Kuva-yı Milliye’yi amil ve irade-i milliyeyi hâkim kılmak esastır.” hükmü ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

A) Amasya Genelgesi
B) Havza Genelgesi
C) Misak-ı Millî Kararları
D) Sivas Kongresi
E) Erzurum Kongresi

Cevap : (E) Unite: 11
Kuva-yı Milliye’yi amil ve irade-i milliyeyi hâkim kılmak esastır.

13. Meclis-i Mebusan’ın yeniden açılması aşağıdakilerden hangisinde kararlaştırılmıştır?

A) Sivas Kongresi
B) Oltu Şura Hükûmeti Kongreleri
C) Ali Galip Olayı
D) Erzurum Kongresi
E) Amasya Görüşmeleri

Cevap : (E)

14. Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.” maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin değişeceğinin bir işaretidir?

A) Merkezden yönetimin
B) Başka milletlerle yapılan antlaşmaların
C) Ülkedeki egemenlik anlayışının
D) İstanbul Hükûmeti’nin
E) Mebuslar Meclisindeki üyelerin

Cevap : (C) Unite: 10 İlgili soru Amasya Tamimi’nin Önemi ve Değerlendirilmesi başlığında anlatılmıştır.

15. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli’nin esasları arasında yer almaz?

A) Halkın oyu ile anavatana katılmış bulunan üç sancakta gerekirse halkın oyuna yeniden başvurulması
B) Türk ve İslam unsurların yerleşmiş olduğu kesimlerin tamamının birbirinden ayrılmaz bir bütün olması
C) Siyasi, adli ve mali gelişmeyi önleyici sınırlamalara (kapitülasyonlara) karşı durulması
D) İtilaf Devletleri’yle bazı ortakları arasında kararlaştırılmış olan anlaşma esasları çerçevesinde, Hristiyan azınlıklara yararlandırılacak hakların, diğer ülkelerdeki Müslüman azınlıklara tanınan haklarla eşit olması
E) Türkiye ile yapılacak barışa kadar ertelenen Doğu Trakya’nın hukuki durumunun halk oyu ile belirlenmesi

Cevap : (E) Unite: 13 Misak-ı Milli’de Doğu Trakya değil Batı Trakya’dan söz edilmiştir.

16. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin okutulma amaçlarından biri değildir?

A) Türk milletini Turan idealleri doğrultusunda yönlendirmek
B) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı Atatürk ilkelerini kavratmak
C) Bir lider olarak Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatmak
D) Millî Mücadele ve İstiklal Savaşı’nın bütün safhalarını öğretmek
E) Atatürkçü Düşünce Sistemi ve bu düşünce sistemine yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek

Cevap : (A)

17. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Yıldırım Ordular Komutanlığı’nın karargâhıdır?

A) İzmir
B) İstanbul
C) Trabzon
D) Adana
E) Samsun

Cevap : (D) Unite: 9 Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı’nın karargâhı ise Adana’da idi.

18. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı yıllarında, İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ni paylaşmak için yaptıkları gizli anlaşmalar arasında yer almaz?

A) İstanbul Anlaşması
B) Mac-Mahon Anlaşması
C) Bükreş Anlaşması
D) St. Jean de Maurienne Anlaşması
E) Sykes-Picot Anlaşması

Cevap : (C) Unite: 7 Bu anlaşmalar arasında Bükreş Anlaşması diye bir anlaşma bulunmamaktadır.

19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden biri değildir?

A) İstanbul ile her türlü haberleşmenin kesilmesi
B) 11 Eylül 1920’de İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
C) Yabancı ülkelerden destek alınması
D) Düzenli ordunun kuruluş sürecinin hızlandırılması
E) 29 Nisan 1920’de Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

Cevap : (C) Unite: 14 Yabancı ülkelerden destek alınması, TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirler arasında yer almamaktadır.

20. İstanbul Hükûmeti, Anadolu’da başlayan millî hareketi, alınan kararları ve Heyet-i Temsiliye’yi resmî olarak aşağıdakilerden hangisiyle tanımıştır?

A) Amasya Görüşmeleri
B) İzmit Kasrı Mülakatı
C) Nazilli Kongresi
D) Adana Mülakatı
E) Hürriyet Misakı

Cevap : (A) Unite: 12 İstanbul Hükûmeti, Anadolu’da başlayan millî hareketi, alınan kararları ve Heyet-i Temsiliye’yi resmi olarak Amasya Görüşmeleri ile tanımış oldu.

Ata Aöf

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi  

ATA AÖF Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ders Kitabı PDF

Ders Kitabı PDF

Ata-Aöf Telegram

Ata-Aöf Telegram Grubu

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!