Psikoloji ve Psikolojiye Giriş – 1

Psikoloji Soru Cevaplar 2022-23 Yeni Kitabına göre GÜNCEL

Üniteler ve çıkmış sorular (Çocuk Gel. Ve Sosyal Hiz.)

Vize

Final

2022 Vize Soruları 2022-2023 Bütünleme Soruları
Ünite-1 2022 Final Soruları
Ünite-2 Ünite -8
Ünite-3 Ünite-9
Ünite-4 Ünite-10
Ünite-5 Ünite-11
Ünite-6 Ünite-12
Ünite-7 Ünite-13
Vize Deneme Sınavı -1 Ünite-14
Vize Deneme Sınavı -2 Final  Deneme Sınavı -1
Vize Deneme Sınavı -3 Final  Deneme Sınavı -2
Vize Deneme Sınavı -4 Final  Deneme Sınavı -3
2020 Vize Soruları Final  Deneme Sınavı -4
2020 Vize Online -1 2021 Final Soruları
2020 Vize Online -2 2021-Final Soruları
2021 Bütünleme
2021 Bütünleme Deneme
2020 Mezuniyet Soruları

Auzef Psikoloji Güz Dönemi 1.Sınıf

Auzef Psikoloji

Psikolojiye Giriş -1 (Diğer Bölümler için)

Ünite-1
Ünite-2
Ünite-3
Ünite-4
Ünite-5
Ünite-6
Ünite-7
2021 Final Soruları
2022-Vize Soruları

Psikolojiye Giriş -1 Auzef 1.Sınıf

 

Psikoloji Soru Cevaplar 2019-2020 (Önceki yıllar)

Psikoloji Psikolojiye Giriş – 1
Psikoloji Güz Soruları Psikoloji 2020 Final Soruları
Psikoloji 2019 Vize Çıkan Soruları Psikolojiye Giriş-1 Final 2019
Psikoloji Final Soruları Psikolojiye Giriş-1 2015 Final
VizeFinal (128Soru) Çıkmış Vize Soruları(Yazı-A)
OnlineTest (Vize)
Psikoloji Ünite1 Psikolojiye Giriş-1 Vize (Yazı-B)
Psikoloji Ünite2
Psikoloji Ünite3 Psikolojiye Giriş-1 Vize (Yazı-C)
Psikoloji Ünite4 Psikolojiye Giriş-1 Vize (160 Soru)
Psikoloji Ünite-5 Final Soruları
Psikoloji Ünite-6
Psikoloji Ünite-7
ÜNİTE-8
ÜNİTE-9
ÜNİTE-10
ÜNİTE-11
ÜNİTE-12
ÜNİTE-13
ÜNİTE-14
Online Test-1
Psikoloji Test-1
Psikoloji Soru Cevap-1
Psikoloji Final 2018

Psikoloji Soru Cevaplar 2019-2020 (Önceki yıllar)

Psikoloji 2022-2023 Vize Soruları

1. Zeka testleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Zeka testlerinin puanlaması standardize edilmiştir.
B) Testten alınan ham puanın anlamı testin norm değerlerine göre hesaplanır.
C) Testi uygulayan, kişinin durumuna göre farklı yönergeler verebilir.
D) Testi uygulayan, standart bir uygulama prosedürüne göre hareket eder.
E) Zeka testlerinin görevleri standardize edilmiştir.

Cevap : C) Testi uygulayan, kişinin durumuna göre farklı yönergeler verebilir.

2. Bilimsel araştırmalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her araştırmaya kaynaklık eden bir soru vardır.
B) Araştırmalar, kuramları test eden yeni tahminlerin sınanmasıdır.
C) Bilimsel bir araştırma sistemli gözlemlere dayanır.
D) Her araştırma olgular üzerinde yürütülür.
E) Bir kuram olgular arasındaki sezgisel bağlara dayanır.

Cevap : E) Bir kuram olgular arasındaki sezgisel bağlara dayanır.

3. Aşağıdakilerden hangisi ilk izlenimlerin kaynaklarından olamaz?

A) Hedef kişinin bize benzerliği
B) Erken dönem travmaları
C) Ses tonu veya konuşma tarzı
D) Hedef kişinin temel kişilik özelliği ile ilgili yapılan çıkarım
E) Hedef kişinin fiziksel özellikleri

Cevap : B) Erken dönem travmaları

4. Dört-beş yaşta, sınıf ortamında hangi tür yardım davranışlarının görülebileceğini anlamak isteyen bir araştırmacı hangi tekniği kullanmaz?

A) Ölçek (öğretmen gözlemi)
B) Gözlem
C) Göz izleme cihazı
D) Görüşme
E) Ölçek (ebeveyn gözlemi)

Cevap : C) Göz izleme cihazı

5. “Demokratik tutuma sahip ebeveynlerle otokratik tutuma sahip ebeveynlerin 3-5 yaş arası çocuklarının KDT ile ölçülen otonom davranma düzeyleri arasında bir fark var mıdır?”
Yukarıdaki verilen sorunun yöntemine göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Derleme
B) Yarı deneysel
C) Meta analiz
D) Betimsel
E) Deneysel

Cevap : D) Betimsel

6. Psikoloji biliminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim-öğretim süreçlerini geliştirmek
B) İnsan zihninin amacı hakkında felsefi görüşler ortaya atmak
C) İnsanların hastalıklarına çözüm bulmak
D) Ebevyn-çocuk ilişkilerini düzeltmek
E) İnsan davranışlarını incelemek ve açıklamak

Cevap : E) İnsan davranışlarını incelemek ve açıklamak

7. Sosyal dünyadan gelen malumatları seçme, algılama, hatırlama ve muhakeme etme süreçlerini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal etki
B) İkili yakın ilişkiler
C) Sosyal kavrayış
D) Sosyal ilişkiler
E) Sosyal biliş

Cevap : E) Sosyal biliş

8. Ölçme araçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Nesne ve olayların miktarlarını sayısal olarak göstermek amacını taşır.
B) Nesne ve olayların niteliklerini niceliğe dönüştürmek amacını taşır.
C) Ölçme aracının duyarlığını belirleyen farklı düzey ölçümler alınabilir.
D) Nesne ve olayların özelliklerinin miktarını belirlemek amacını taşır.
E) Bir ölçme aracından subjektif sonuçlar elde edilir.

Cevap : E) Bir ölçme aracından subjektif sonuçlar elde edilir.

9. Kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel olarak ele alan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) G. Allport
B) S. Freud
C) A. Maslow
D) R. Cattell
E) W. Sheldon

Cevap : A) G. Allport

10. Zekayı açıklayan kuramları ayıran en temel farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zeka düzeyinin insanlar arasında normal dağılım göstermesi
B) Farklı kültürlerin zekice davranış anlayışlarının benzer olup olmadığı
C) Toplumsal sınıflar arasında zeka farklılıkları olup olmadığı
D) Zekanın genel mi olduğu yoksa alana özel mi olduğu
E) Zeka düzeyinin biyolojik cinsiyete göre değişip değişmediği

Cevap : D) Zekanın genel mi olduğu yoksa alana özel mi olduğu

11. Takım veya meslek grubu gibi özel gruplara bağlılığı ve aidiyeti inceleyen psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal Psikoloji
B) Spor Psikolojisi
C) Bilişsel Psikoloji
D) Endüstri-Örgüt Psikolojisi
E) Gelişim Psikolojisi

Cevap : A) Sosyal Psikoloji

12. Psikolojinin alt alanları olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumun bu bilgilere ihtiyacı olması
B) Psikologların bilimsel merakları
C) İnsan davranışlarının çok boyutlu ve çeşitli olması
D) Pratik hayatta bu bilgilerin kullanılacak olması
E) Eski teorilerin bu çerçevede olması

Cevap : C) İnsan davranışlarının çok boyutlu ve çeşitli olması

13. Bazı insanların normlara uygun davranmamasını ve normların değişebilirliğini açıklayan etkiye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azınlık etkisi
B) Toplumsal değişme
C) Sistematik duyarsızlaştırma
D) Direnç etkisi
E) Çoğunluk etkisi

Cevap : A) Azınlık etkisi

14. İnsanların gruba uyma davranışının nedenleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eş bulmayı kolaylaştırdığı için
B) Bir sosyal grupta nasıl düşünüldüğü hakkında yol gösterdiği için
C) Grup içinde onaylanmak, takdir görmek iyi oluş halini desteklediği için
D) Bir grubun parçası olabilmek için
E) Bir grupta nasıl davranılacağı hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştırdığı için

Cevap : A) Eş bulmayı kolaylaştırdığı için

15. Hipokrat ve Galen’in kişilik ile ilgili görüşlerinin ortak yanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişiliği beden şekline göre tasniflemeleri
B) Kişilik ile beden fizyolojisinin birbiri ile bağlı olduğunu ifade etmeleri
C) Kişilik ile beynin bağını kurmaları
D) Kişilik bozuklarını tanımlamaları
E) Beyin loplarının hangi mizaç özelliklerini ortaya çıkardıkları

Cevap : B) Kişilik ile beden fizyolojisinin birbiri ile bağlı olduğunu ifade etmeleri

16. Aşağıdakilerden hangisi zeka veya zihinsel yetenekler kapsamında ele alınamaz?

A) Planlama
B) Akıl yürütme
C) Deneyimlerinden etkili sonuçlar çıkarma
D) Başkalarının duygularını anlama
E) Hızlı ve doğru kavrama

Cevap : D) Başkalarının duygularını anlama

17. “İnsanların belirli bir sosyal bağlamda insanlar ve olaylar hakkındaki nedensel açıklamaları üretirken bilgiyi nasıl kullandıklarını açıklar.”
Yukarıda verilen tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Kişilik teorileri
B) Psiko-analiz
C) Bilişsel cimrilik
D) Atıf teorileri
E) Kalıp yargılar

Cevap : D) Atıf teorileri

18. Aşağıdakilerden hangisi araştırılabilir bir soru cümlesinin özelliklerinden değildir?

A) Tekrarlanabilir olmalı
B) Değiştirilebilir olmalı
C) Gözlenebilir olmalı
D) Sınanabilir olmalı
E) Ölçülebilir olmalı

Cevap : B) Değiştirilebilir olmalı

19. “Ortak bilinç dışı” kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarih öncesi dönemlerden itibaren biriken deneyimlerdir.
B) Ortak anıların her kuşakta yeniden ele alınmasıdır.
C) Geçmiş kuşakların travmalarıdır.
D) Eski kuşaklardan kalan bellek izleridir.
E) Geçmiş kuşaklardan aktarılan davranış örüntüleridir.

Cevap : C) Geçmiş kuşakların travmalarıdır.

20. Asch’in deneylerinin sonuçlarına göre normatif etkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Grubun üye için değeri fazla ise normatif etki artmaktadır.
B) Üye, grubun içinde düşük statülü ise, normatif etki azalmaktadır.
C) Normatif etki, belirsiz durumlarda artmaktadır.
D) Normatif etki oluşumunda grubun büyüklüğü bir etmendir.
E) Normatif etki, karmaşık ve zor görevlerde artmaktadır

Cevap : B) Üye, grubun içinde düşük statülü ise, normatif etki azalmaktadır.

Psikoloji 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Psikoloji

Psikoloji pdf kitapları

Auzef Psikoloji Ders Kitabı PDF, Psikoloji Soru Cevaplar Auzef Psikolojiye Giriş -1 Ders Kitabı PDF

Psikoloji pdf kitapları

Youtube Kanalımıza Abone Olun

 

Psikoloji Soru Cevaplar

Psikoloji

3 thoughts on “Psikoloji ve Psikolojiye Giriş – 1

 • Lolonolo Yönetici

  Bu sayfada AUZEF Psikoloji, psikolojiye Giriş-1 ve Psikolojiye Giriş-2;
  Ders notları, sunum dosyaları, çıkmış sorular, online deneme sınavları bulabilirsiniz.
  Öğrenci Dostu LOLONOLO

 • Lolonolo Yönetici

  Psikoloji ve Psikolojiye Giriş 1 ders notları ve sunum dosyaları güncellendi (2019-2020)

 • Geri bildirim: Psikoloji Final Soruları AZUEF çıkmış sorular – Öğrenme Yönetim Sistemi

Yorumlar kapatıldı.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: