auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal HizmetYaşlı Bakımı

Psikoloji 2022-2023 Vize Soruları

Psikoloji 2022-2023 Vize Soruları

#1. Takım veya meslek grubu gibi özel gruplara bağlılığı ve aidiyeti inceleyen psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Sosyal Psikoloji

#2. Bazı insanların normlara uygun davranmamasını ve normların değişebilirliğini açıklayan etkiye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Azınlık etkisi

#3. Psikolojinin alt alanları olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) İnsan davranışlarının çok boyutlu ve çeşitli olması

#4. Ölçme araçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Bir ölçme aracından subjektif sonuçlar elde edilir.

#5. Bilimsel araştırmalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Bir kuram olgular arasındaki sezgisel bağlara dayanır.


#6. Asch'in deneylerinin sonuçlarına göre normatif etkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Üye, grubun içinde düşük statülü ise, normatif etki azalmaktadır.

#7. Sosyal dünyadan gelen malumatları seçme, algılama, hatırlama ve muhakeme etme süreçlerini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Sosyal biliş

#8. Psikoloji biliminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) İnsan davranışlarını incelemek ve açıklamak

#9. Dört-beş yaşta, sınıf ortamında hangi tür yardım davranışlarının görülebileceğini anlamak isteyen bir araştırmacı hangi tekniği kullanmaz?

Cevap : C) Göz izleme cihazı

#10. Hipokrat ve Galen'in kişilik ile ilgili görüşlerinin ortak yanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Kişilik ile beden fizyolojisinin birbiri ile bağlı olduğunu ifade etmeleri


#11. Zeka testleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Testi uygulayan, kişinin durumuna göre farklı yönergeler verebilir.

#12. "İnsanların belirli bir sosyal bağlamda insanlar ve olaylar hakkındaki nedensel açıklamaları üretirken bilgiyi nasıl kullandıklarını açıklar." Yukarıda verilen tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Cevap : D) Atıf teorileri

#13. Aşağıdakilerden hangisi ilk izlenimlerin kaynaklarından olamaz?

Cevap : B) Erken dönem travmaları

#14. İnsanların gruba uyma davranışının nedenleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Eş bulmayı kolaylaştırdığı için

#15. Aşağıdakilerden hangisi araştırılabilir bir soru cümlesinin özelliklerinden değildir?

Cevap : B) Değiştirilebilir olmalı


#16. "Demokratik tutuma sahip ebeveynlerle otokratik tutuma sahip ebeveynlerin 3-5 yaş arası çocuklarının KDT ile ölçülen otonom davranma düzeyleri arasında bir fark var mıdır?" Yukarıdaki verilen sorunun yöntemine göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Betimsel

#17. Kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel olarak ele alan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) G. Allport

#18. Aşağıdakilerden hangisi zeka veya zihinsel yetenekler kapsamında ele alınamaz?

Cevap : D) Başkalarının duygularını anlama

#19. Zekayı açıklayan kuramları ayıran en temel farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Zekanın genel mi olduğu yoksa alana özel mi olduğu

#20. "Ortak bilinç dışı" kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Geçmiş kuşakların travmalarıdır.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Psikoloji 2022-2023 Vize Soruları

Psikoloji 2022-2023 Vize Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Psikoloji 2022 - 2023 Vize Soruları

Psikoloji 2022-2023 Vize Soruları

Zeka Testleri: Zihinsel Yeteneklerin Ölçümü

Zeka testleri, insanların bilişsel yeteneklerini ölçmek ve kıyaslama amacı taşıyan önemli araçlardır. Bu testler, bir kişinin zihinsel kapasitesini anlamak ve karşılaştırmak için kullanılır. Zeka testleri, genellikle standart bir uygulama prosedürüne dayanır ve herkes için aynı şartlarda uygulanır. Ancak, bu testlerin bazı temel özellikleri hakkında yanlış bilgilere sahip olunabilir.

Zeka testlerinin puanlaması standardize edilmiştir ve her testin norm değerleri vardır. Bu norm değerlerine göre, testten alınan ham puanların anlamı hesaplanır. Testi uygulayan kişi, standart bir uygulama prosedürüne göre hareket eder ve farklı yönergeler veremez. Zeka testlerinin görevleri de standardize edilir, bu nedenle her test aynı tür sorulardan oluşur.

Ancak zeka testlerinin tüm aşamaları standardize edilirken, bir kişinin durumuna göre farklı yönergeler verilmesi mümkün değildir. Zeka testlerinin amacı, bireylerin zihinsel yeteneklerini objektif bir şekilde değerlendirmektir, bu nedenle kişinin özel durumuna uygun yönergeler vermek bu amaca aykırıdır.

Bilimsel Araştırmalar: Soru Sorma ve Hipotez Test Etme

Bilimsel araştırmalar, insanların merak ettikleri soruları yanıtlamak ve dünya hakkında bilgi edinmek için kullanılan sistematik bir yaklaşımı ifade eder. Her bilimsel araştırma, temelinde bir soru bulundurur. Her araştırmaya kaynaklık eden bir soru vardır ve bu soru, araştırmanın temelini oluşturur. Araştırma, bu sorunun cevabını bulmak için tasarlanır ve yürütülür.

Bilimsel araştırmalar, aynı zamanda yeni tahminlerin test edilmesi için kullanılır. Araştırmalar, bilimsel bir yaklaşıma dayanmalıdır ve sistemli gözlemlere dayanmalıdır. Olgular üzerinde yürütülen her araştırma, dikkatli bir şekilde tasarlanmalı ve sonuçların güvenilir ve geçerli olmasını sağlamak için standart yöntemler kullanılmalıdır.

Araştırmanın temel amacı, nesnel bir şekilde bilgi üretmek ve insan davranışlarını ve olayları açıklamak ve anlamak için bilimsel yöntemleri kullanmaktır. Bu nedenle, araştırma, sıkı bir bilimsel disiplin içinde yürütülür ve sonuçlar, deneysel verilere dayalı olmalıdır.

Bu bilgiler ışığında, zeka testlerinin nasıl uygulandığı ve bilimsel araştırmaların nasıl yürütüldüğü hakkında daha iyi bir anlayışa sahipsiniz. Zeka testleri, zihinsel yetenekleri ölçmek ve karşılaştırmak için standart bir araç olarak kullanılırken, bilimsel araştırmalar, yeni bilgi üretmek ve soruları yanıtlamak için sistematik bir yaklaşımı temsil eder. Her ikisi de bilimsel disiplin ve objektiflik gerektirir.

1. Zeka testleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Zeka testlerinin puanlaması standardize edilmiştir.
B) Testten alınan ham puanın anlamı testin norm değerlerine göre hesaplanır.
C) Testi uygulayan, kişinin durumuna göre farklı yönergeler verebilir.
D) Testi uygulayan, standart bir uygulama prosedürüne göre hareket eder.
E) Zeka testlerinin görevleri standardize edilmiştir.

Cevap : C) Testi uygulayan, kişinin durumuna göre farklı yönergeler verebilir.

2. Bilimsel araştırmalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her araştırmaya kaynaklık eden bir soru vardır.
B) Araştırmalar, kuramları test eden yeni tahminlerin sınanmasıdır.
C) Bilimsel bir araştırma sistemli gözlemlere dayanır.
D) Her araştırma olgular üzerinde yürütülür.
E) Bir kuram olgular arasındaki sezgisel bağlara dayanır.

Cevap : E) Bir kuram olgular arasındaki sezgisel bağlara dayanır.

3. Aşağıdakilerden hangisi ilk izlenimlerin kaynaklarından olamaz?

A) Hedef kişinin bize benzerliği
B) Erken dönem travmaları
C) Ses tonu veya konuşma tarzı
D) Hedef kişinin temel kişilik özelliği ile ilgili yapılan çıkarım
E) Hedef kişinin fiziksel özellikleri

Cevap : B) Erken dönem travmaları

4. Dört-beş yaşta, sınıf ortamında hangi tür yardım davranışlarının görülebileceğini anlamak isteyen bir araştırmacı hangi tekniği kullanmaz?

A) Ölçek (öğretmen gözlemi)
B) Gözlem
C) Göz izleme cihazı
D) Görüşme
E) Ölçek (ebeveyn gözlemi)

Cevap : C) Göz izleme cihazı

5. “Demokratik tutuma sahip ebeveynlerle otokratik tutuma sahip ebeveynlerin 3-5 yaş arası çocuklarının KDT ile ölçülen otonom davranma düzeyleri arasında bir fark var mıdır?”
Yukarıdaki verilen sorunun yöntemine göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Derleme
B) Yarı deneysel
C) Meta analiz
D) Betimsel
E) Deneysel

Cevap : D) Betimsel

6. Psikoloji biliminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim-öğretim süreçlerini geliştirmek
B) İnsan zihninin amacı hakkında felsefi görüşler ortaya atmak
C) İnsanların hastalıklarına çözüm bulmak
D) Ebevyn-çocuk ilişkilerini düzeltmek
E) İnsan davranışlarını incelemek ve açıklamak

Cevap : E) İnsan davranışlarını incelemek ve açıklamak

7. Sosyal dünyadan gelen malumatları seçme, algılama, hatırlama ve muhakeme etme süreçlerini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal etki
B) İkili yakın ilişkiler
C) Sosyal kavrayış
D) Sosyal ilişkiler
E) Sosyal biliş

Cevap : E) Sosyal biliş

8. Ölçme araçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Nesne ve olayların miktarlarını sayısal olarak göstermek amacını taşır.
B) Nesne ve olayların niteliklerini niceliğe dönüştürmek amacını taşır.
C) Ölçme aracının duyarlığını belirleyen farklı düzey ölçümler alınabilir.
D) Nesne ve olayların özelliklerinin miktarını belirlemek amacını taşır.
E) Bir ölçme aracından subjektif sonuçlar elde edilir.

Cevap : E) Bir ölçme aracından subjektif sonuçlar elde edilir.

9. Kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel olarak ele alan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) G. Allport
B) S. Freud
C) A. Maslow
D) R. Cattell
E) W. Sheldon

Cevap : A) G. Allport

10. Zekayı açıklayan kuramları ayıran en temel farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zeka düzeyinin insanlar arasında normal dağılım göstermesi
B) Farklı kültürlerin zekice davranış anlayışlarının benzer olup olmadığı
C) Toplumsal sınıflar arasında zeka farklılıkları olup olmadığı
D) Zekanın genel mi olduğu yoksa alana özel mi olduğu
E) Zeka düzeyinin biyolojik cinsiyete göre değişip değişmediği

Cevap : D) Zekanın genel mi olduğu yoksa alana özel mi olduğu

11. Takım veya meslek grubu gibi özel gruplara bağlılığı ve aidiyeti inceleyen psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal Psikoloji
B) Spor Psikolojisi
C) Bilişsel Psikoloji
D) Endüstri-Örgüt Psikolojisi
E) Gelişim Psikolojisi

Cevap : A) Sosyal Psikoloji

12. Psikolojinin alt alanları olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumun bu bilgilere ihtiyacı olması
B) Psikologların bilimsel merakları
C) İnsan davranışlarının çok boyutlu ve çeşitli olması
D) Pratik hayatta bu bilgilerin kullanılacak olması
E) Eski teorilerin bu çerçevede olması

Cevap : C) İnsan davranışlarının çok boyutlu ve çeşitli olması

13. Bazı insanların normlara uygun davranmamasını ve normların değişebilirliğini açıklayan etkiye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azınlık etkisi
B) Toplumsal değişme
C) Sistematik duyarsızlaştırma
D) Direnç etkisi
E) Çoğunluk etkisi

Cevap : A) Azınlık etkisi

14. İnsanların gruba uyma davranışının nedenleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eş bulmayı kolaylaştırdığı için
B) Bir sosyal grupta nasıl düşünüldüğü hakkında yol gösterdiği için
C) Grup içinde onaylanmak, takdir görmek iyi oluş halini desteklediği için
D) Bir grubun parçası olabilmek için
E) Bir grupta nasıl davranılacağı hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştırdığı için

Cevap : A) Eş bulmayı kolaylaştırdığı için

15. Hipokrat ve Galen’in kişilik ile ilgili görüşlerinin ortak yanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişiliği beden şekline göre tasniflemeleri
B) Kişilik ile beden fizyolojisinin birbiri ile bağlı olduğunu ifade etmeleri
C) Kişilik ile beynin bağını kurmaları
D) Kişilik bozuklarını tanımlamaları
E) Beyin loplarının hangi mizaç özelliklerini ortaya çıkardıkları

Cevap : B) Kişilik ile beden fizyolojisinin birbiri ile bağlı olduğunu ifade etmeleri

16. Aşağıdakilerden hangisi zeka veya zihinsel yetenekler kapsamında ele alınamaz?

A) Planlama
B) Akıl yürütme
C) Deneyimlerinden etkili sonuçlar çıkarma
D) Başkalarının duygularını anlama
E) Hızlı ve doğru kavrama

Cevap : D) Başkalarının duygularını anlama

17. “İnsanların belirli bir sosyal bağlamda insanlar ve olaylar hakkındaki nedensel açıklamaları üretirken bilgiyi nasıl kullandıklarını açıklar.”
Yukarıda verilen tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Kişilik teorileri
B) Psiko-analiz
C) Bilişsel cimrilik
D) Atıf teorileri
E) Kalıp yargılar

Cevap : D) Atıf teorileri

18. Aşağıdakilerden hangisi araştırılabilir bir soru cümlesinin özelliklerinden değildir?

A) Tekrarlanabilir olmalı
B) Değiştirilebilir olmalı
C) Gözlenebilir olmalı
D) Sınanabilir olmalı
E) Ölçülebilir olmalı

Cevap : B) Değiştirilebilir olmalı

19. “Ortak bilinç dışı” kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarih öncesi dönemlerden itibaren biriken deneyimlerdir.
B) Ortak anıların her kuşakta yeniden ele alınmasıdır.
C) Geçmiş kuşakların travmalarıdır.
D) Eski kuşaklardan kalan bellek izleridir.
E) Geçmiş kuşaklardan aktarılan davranış örüntüleridir.

Cevap : C) Geçmiş kuşakların travmalarıdır.

20. Asch’in deneylerinin sonuçlarına göre normatif etkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Grubun üye için değeri fazla ise normatif etki artmaktadır.
B) Üye, grubun içinde düşük statülü ise, normatif etki azalmaktadır.
C) Normatif etki, belirsiz durumlarda artmaktadır.
D) Normatif etki oluşumunda grubun büyüklüğü bir etmendir.
E) Normatif etki, karmaşık ve zor görevlerde artmaktadır

Cevap : B) Üye, grubun içinde düşük statülü ise, normatif etki azalmaktadır.

Psikoloji 2022-2023 Vize Soruları

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Psikoloji 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!