AdaletauzefBankacılık ve SigortacılıkHukuk Büro Yönetimi ve SekreterliğiİktisatİşletmeMaliyeTicaret HukukuUluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Ticaret Hukuku 2022-2023 Vize Soruları

Ticaret Hukuku 2022-2023 Vize Soruları

Ticaret Hukuku 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi ticarî bir işe vücut vermez?

A) Taşıma işleri
B) Denkleştirme tazminatı
C) Sigorta işleri
D) Konut kirası
E) Haksız rekabet

Cevap : D) Konut kirası

2. Marka hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kural olarak bir markanın aynısı başkası tarafından farklı mallar için tescil ettirilemez.
B) Bir işaretin marka olarak tescil ettirilebilmesi için özel olarak oluşturulmuş, sahibinin hususiyetini taşıyan bir işaret olması gerekmez.
C) Tescilli markalar Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri uyarınca tescilsiz markalar haksız rekabet hükümleri uyarınca korunur.
D) Marka taciri ya da ticarî işletmeyi değil, mal ya da hizmeti tanıtır.
E) Kalite bildiren kelimeler marka olarak tescilettirilemez.

Cevap : A) Kural olarak bir markanın aynısı başkası tarafından farklı mallar için tescil ettirilemez.

3. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin bir unsurudur?

A) Sermayenin en az 5.000 TL olması
B) Bir şirket tarafından işletilme
C) Yer ve yönetim ayrılığı
D) Tüzel kişiliğe sahip olması
E) Devamlılık

Cevap : E) Devamlılık

4. Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Hukuku’nun alanları arasında yer alır?

A) Sermaye Piyasası Hukuku
B) Tüketici Hukuku
C) Borçlar Hukuku
D) İş Hukuku
E) Medenî Hukuk

Cevap : A) Sermaye Piyasası Hukuku

5. Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Hukuku’nun alanları arasında yer almaz?

A) Gayrimenkul Hukuku
B) Rekabet Hukuku
C) Banka Hukuku
D) Sermaye Piyasası Hukuku
E) Fikrî Ve Sınaî Mülkiyet Hukuku

Cevap : A) Gayrimenkul Hukuku

6. Ticari işletmenin unsurları bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ticari işletmelerde bulunması gereken devamlılık unsuru uyarınca, açıldıktan üç ay sonra kapatılan otel işletmesi, salt bu sebeple, ticari işletme sayılmaz.
B) Kurulduğu günden beri sürekli zarar eden birişletmede gelir sağlama amacının bulunduğu söylenemez.
C) Sadece yaz döneminde faaliyet gösteren bir otel bakımından “devamlılık” unsurunun mevcut olduğu söylenemez.
D) Esnaf faaliyeti sınırını aşma unsurunun tespiti mahkemelere bırakılmıştır.
E) Ticari işletmenin mevcudiyeti için gelir elde etmesi değil, gelir elde etme amacının olması aranır.

Cevap : E) Ticari işletmenin mevcudiyeti için gelir elde etmesi değil, gelir elde etme amacının olması aranır.

7. Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatını haiz değildir?

A) Yılmazlar Nakliyat Anonim Şirketi
B) Ticaret yapması yasak olduğu halde kendi adına ticari işletme işleten kamu görevlisi
C) Ticari işletme işleten vakıf
D) Kızılay Derneği Maden Suyu İşletmesi
E) Bir limited şirketin ortağı

Cevap : E) Bir limited şirketin ortağı

8. Tacirler arasında diğer tarafı temerrüde düşürmeye ilişkin aşağıdaki yöntemlerden hangisi düzenlenmemiştir?

A) Noter aracılığı
B) Güvenli elektronik imzalı e-posta
C) Telefon
D) Telgraf
E) Taahhütlü mektup

Cevap : C) Telefon

9. I. Ticari örf ve adet
II. (VarsA) Sözleşme hükümleri
III. Ticaret Kanunu ile diğer kanunların emredici hükümleri
IV. Tamamlayıcı ya da yorumlayıcı ticari hükümler
V. Diğer kanunların genel hükümleri
Ticari işlere uygulanacak hükümlerin sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) II – IV – V – III – I
B) V – III – IV – II – I
C) III – II – IV – I – V
D) I – V – IV – III – II
E) I – IV – III – II – V

Cevap : C) III – II – IV – I – V

10. Ticari örf ve adet kurallarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ticari örf ve âdetin tacir olmayanlar hakkında uygulanması mümkün değildir.
B) Ticari örf ve âdet tacirler hakkında bilmeseler dahi uygulanır.
C) Bir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticari örf veâdetler genel olanlara üstün tutulur.
D) Teamül mahkemenin yargısına esas olamaz, ancakirade açıklamalarının yorumunda dikkate alınılabilir.
E) İlgililer aynı bölgede değillerse, kanunda veya sözleşmede aksi öngörülmedikçe, ifa yerindeki ticarî örf ve âdet uygulanır.

Cevap : A) Ticari örf ve âdetin tacir olmayanlar hakkında uygulanması mümkün değildir.

11. Ticari defterlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere yaptırılır.
B) Defteri kebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir şekilde ilgili olduğu hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.
C) Yevmiye defteri kayda geçirilmesi gerekenişlemlerin ilgili belge veya ispata dayanan evraktan çıkarılarak tarih sırasıyla ve “madde” halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir.
D) Yönetim kurulu karar defteri işletmenin muhasebesi ile ilgili olmadığı için ticari defter değildir.
E) Her tacir, ticari defterlerini on yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.

Cevap : D) Yönetim kurulu karar defteri işletmenin muhasebesi ile ilgili olmadığı için ticari defter değildir.

12. Aşağıdakilerden hangisi mutlak ticari davayavücut verir?

A) Haksız fiil
B) Kira
C) Ödünç
D) Satım
E) Bonoya ilişkin menfi tespit

Cevap : E) Bonoya ilişkin menfi tespit

13. Tacirler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ticari işletme işleten dernekler tacir sıfatını haizdir.
B) Tacirler her türlü borçları için iflasa tabidir.
C) Gerçek kişilerde tacir sıfatı fiilen bir ticari işletme işletmeye başlanması ile kazanılır.
D) Ticaretle uğraşması kanunen yasak olan bir kimse tacir olamaz.
E) Tüzel kişi tacirler, tacir sıfatını sicile tescil ilekazanır.

Cevap : D) Ticaretle uğraşması kanunen yasak olan bir kimse tacir olamaz.

14. Aşağıdakilerden hangisi bir anonim şirketin tutmak zorunda olduğu ticari defterlerden biri değildir?

A) Pay defteri
B) Yevmiye defteri
C) Genel kurul müzakere defteri
D) Kasa defteri
E) Defteri kebir

Cevap : D) Kasa defteri

15. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin bir unsuru değildir?

A) Gelir elde etme amacı
B) En az iki ortak tarafından işletilmesi
C) Esnaf faaliyeti sınırlarını aşma
D) Bağımsızlık
E) Devamlılık

Cevap : B) En az iki ortak tarafından işletilmesi

16. Ticaret Sicili hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ticaret siciline tescil, kural olarak talep üzerine yapılır.
B) Üçüncü kişilerin, kendilerine karşı sonuç doğurmaya başlayan sicil kayıtlarını bilmedikleri yönündeki iddiaları dinlenmez.
C) Kanunda aksine hüküm yoksa tescili isteme süresi 30 gündür.
D) Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda müteselsilen sorumludur.
E) Herkes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri inceleyebilir.

Cevap : C) Kanunda aksine hüküm yoksa tescili isteme süresi 30 gündür.

17. Aşağıdakilerden hangisi tacir olmak zorunda değildir?

A) Limited şirket
B) Dernek
C) Hâkim teşebbüs
D) Kolektif ortaklık
E) Anonim şirket

Cevap : B) Dernek

18. Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Hukuku’nun kaynaklarından biri değildir?

A) Sermaye Piyasası Kanunu
B) Çek Kanunu
C) Vergi Usul Kanunu
D) Kooperatifler Kanunu
E) Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

Cevap : C) Vergi Usul Kanunu

19. Aşağıdakilerden hangisi hukuken geçerli bir ticaret unvanıdır?

A) Yavuz Kardeşler Kollektif Şirketi
B) Güney Turizm Anonim Şirketi
C) Özdemir Tekstil
D) Mehmet Yılmaz Limited Şirketi
E) Özçelik Kardeşler Anonim Şirketi

Cevap : B) Güney Turizm Anonim Şirketi

20. Aşağıdakilerden hangisi ticari işin sonuçlarından biri değildir?

A) Müteselsil kefalet
B) Bileşik faizin mutlak surette yasak olması
C) Daha yüksek oranda faiz talep edilebilmesi
D) Müteselsil borçluluk
E) Faiz oranının serbestçe belirlenebilmesi

Cevap : B) Bileşik faizin mutlak surette yasak olması

Ticaret Hukuku 2022-2023 Vize Soruları

telegram adalet
FACEBOOK ADALET GRUBU

adalet

Ticaret Hukuku 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!