TUR201U – Türk Dili 1

TUR201U- Türk Dili 1

Vize Final
2021 Vize Deneme Sınavı 2021 Final Deneme Sınavı

TUR201U- Türk Dili 1

1. Dil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi bilimseldir?

a. Fransızca zengin ve güzel bir dildir.
b. Gelişmiş ülkelerin dilleri de gelişmiştir.
c. Kimi dillerin yazılı ve sözlü anlatım yetisi sınırlıdır.
d. Diller ses, yapı, anlam vb. bakımlardan değişmeyen doğal sistemlerdir.
e. Diller zamana, coğrafyaya ve toplumsal katmanlara göre dallanır.

Cevap: e. Diller zamana, coğrafyaya ve toplumsal katmanlara göre dallanır.

2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi aynı dil ailesinde yer alır?

a. Arapça-İbranice
b. Gürcüce-İspanyolca
c. Japonca- Çince
d. Fince-İngilizce
e. Türkçe-Macarca

Cevap: a. Arapça-İbranice

3. Bir siyasal coğrafyadaki değişkelerin üstünde, ortak anlaşma aracı olarak kullanılan değişke aşağıdakilerden hangisidir?

a. Lehçe
b. Ölçünlü dil
c. Şive
d. Ağız
e. Uluslararası dil

Cevap: b. Ölçünlü dil

4. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bir kurum veya kuruluşta faaliyetlerin yürütülmesinde ortak anlaşma aracı olarak kullanılan dildir?

a. Lingua franca
b. Karma dil
c. Bölgesel dil
d. Yazı dili
e. Çalışma dili

Cevap: e. Çalışma dili

5. Aşağıdakilerden hangisi yerli azınlık dilidir?

a. Almanya’da konuşulan Türkçe
b. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde konuşulan Türkçe
c. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konuşulan Türkçe
d. Karadeniz bölgesinde konuşulan Türkçe
e. Bulgaristan’da konuşulan Türkçe

Cevap: e. Bulgaristan’da konuşulan Türkçe

6. Aşağıdakilerden hangisi bir Hint-Avrupa dili olmasına karşın, cümle ögelerinin dizilişine göre Özne-Nesne-Yüklem dilidir?

a. İngilizce
b. Fransızca
c. Farsça
d. İspanyolca
e. Rusça

Cevap: c. Farsça

7. Aşağıdakilerden hangisi dünyada en çok ana dili konuşuruna sahip dildir?

a. Arapça
b. İspanyolca
c. Çince
d. İngilizce
e. Türkçe

Cevap: c. Çince

8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Güneybatı veya Oğuz Türkçesine ait bir yazı dilidir?

a. Kazakça
b. Özbekçe
c. Türkmence
d. Tatarca
e. Çuvaşca

Cevap: c. Türkmence

9. Tabular ve örtmece sözler, aşağıdaki durumlardan hangisinde ortaya çıkabilir?

a. Kültürler bazı kavramların konuşulmasına izin vermediklerinde
b. Tarihî bakımdan önemli dönüm noktalarında
c. Kültür değişmelerine bağlı olarak
d. Kültürel farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan iletişim aksamalarında
e. Kültürel ögelerin sonraki nesillere taşınamaması durumunda

Cevap: a. Kültürler bazı kavramların konuşulmasına izin vermediklerinde

10. Dil ve toplum arasındaki ilişkiyle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. Dil, bilişsel olduğu kadar toplumsal da olan bir olgudur.
b. Toplumsal unsurların dil kullanımı üzerindeki etkilerini toplumdilbilim inceler.
c. Toplumsal kimliklerimiz konuşmamızı etkileyebilir.
d. Toplumsal bir olgu olarak dil kullanımı, cinsiyetten bağımsızdır.
e. Dillerde bireylerin eğitim, statü ve toplumsal rollerine, kültürel arka planlarına bağlı değişmeler doğaldır.

Cevap: d. Toplumsal bir olgu olarak dil kullanımı, cinsiyetten bağımsızdır.

TUR201U – Türk Dili 1

1. Bugünkü bilgilerimize göre Türkler tarafından yazılan ilk Türkçe belge aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kültigin yazıtı
b. Bilge Kagan yazıtı
c. Çoyr yazıtı
d. Tonyukuk yazıtı
e. Şine-us yazıtı

Cevap: c. Çoyr yazıtı

2. Muhakemetü’l-Lügateyn’in yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kaşgarlı Mahmut
b. Ali Şir Nevâyî
c. Edip Ahmet Yükneki
d. Sekkâkî
e. Lütfî

Cevap: b. Ali Şir Nevâyî

3. Yazmış olduğu hatıratıyla, Türk nesrinin önemli örneklerinden birini bırakmış olan kişi kimdir?

a. Hüseyin Baykara
b. Ali Şir Nevayi
c. Sekkâkî
d. Babür
e. Lütfî

Cevap: d. Babür

4. Kiril alfabesini kullanan ilk Türk soylu halk aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çuvaşlar
b. Altaylar
c. Şorlar
d. Teleütler
e. Yakutlar

Cevap: a. Çuvaşlar

5. Latin alfabesine resmen geçiş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

a. 01 Ekim 1927
b. 01 Kasım 1927
c. 01 Aralık 1928
d. 01 Ocak 1928
e. 01 Kasım 1928

Cevap: e. 01 Kasım 1928

6. Batı Türkçesinin ilk dönemi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?

a. Osmanlı Türkçesi
b. Eski Oğuz Türkçesi
c. Karahanlı Türkçesi
d. Harezm Türkçesi
e. Kıpçak Türkçesi

Cevap: b. Eski Oğuz Türkçesi

7. Kamus-ı Türkî’nin yazarı kimdir?

a. Ali Şir Nevayi
b. Hoca Mesut
c. Bergamalı Kadri
d. Şemsettin Sami
e. Devletoğlu Yusuf

Cevap: d. Şemsettin Sami

8. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Lisan Hareketinin temel prensiplerinden biri değildir?

a. Öteki Türk lehçelerinden kelime almak.
b. Yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak.
c. Dilimizdeki Arapça ve Farsça gramer kurallarını kullanmamak.
d. Tamlamaları, Türkçe kurallara göre yapmak.
e. Yabancı kelimeleri Türkçedeki söylenişiyle yazmak.

Cevap: a. Öteki Türk lehçelerinden kelime almak.

9. Aşağıdakilerden hangisi Dil Encümeni adındaki komisyonun 20 alfabeyi inceleyerek belirlediği esaslardan biri değildir?

a. Çift harfler bulunmayacak.
b. Millî bir Türk alfabesi olacak.
c. Her ünlü için ayrı harf belirlenecek.
d. Seslerin uluslararası değerleri değişmeyecek.
e. İşaretli harflere mümkün olduğunca az yer verilecek.

Cevap: c. Her ünlü için ayrı harf belirlenecek.

10. Birinci Türkoloji Kongresi hangi şehirde toplanmıştır?

a. Selanik
b. İstanbul
c. Taşkent
d. Kazan
e. Bakü

Cevap : e. Bakü

TUR201U – Türk Dili 1

1. /i/ > yuvarlaklaşır > art damaksıllaşır > genişler > tekrar düzleşirse hangi ünlüye gelişir?

a. a
b. e
c. i
d. ı
e. u

Cevap: a. a

2. Türkçenin ses özellikleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi yabancı kökenli bir sözcüktür?

a. Meslek
b. Bugünkü
c. Yaprak
d. Çamurlu
e. Suna

Cevap: a. Meslek

3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yalnızca düz ünlülerin bulunduğu bir sözcük vardır?

a. Mitoloji
b. Çipura
c. Nihayet
d. Manto
e. Kupa

Cevap: c. Nihayet

4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vurgunun değişmesi sözcüğün anlamını da değiştirir?

a. Tarak
b. Gömlek
c. Balık
d. Yapma
e. Çiçek

Cevap: d. Yapma

5. Ses tellerinin titreşmesi ile meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ham ses ötümlü hâle gelir.
b. Ham ses ötümsüz hâle gelir.
c. Kısa ünlüler oluşur.
d. Ünsüzler oluşur.
e. Uzun ünlüler oluşur.

Cevap: a. Ham ses ötümlü hâle gelir.

6. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi Türkçe kökenlidir?

a. Şiir
b. İlim
c. Kalıp
d. Hamal
e. Hani

Cevap: e. Hani

7. /z/ ve /s/ ses birimlerini ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a. Oluşum yerleri
b. Geniz ya da ağız ünsüzü olmaları
c. Ses tellerinin titreşip titreşmemesi
d. Sürenin uzun ya da kısa olması
e. Hava akımının sürekliliği veya süreksizliği

Cevap: c. Ses tellerinin titreşip titreşmemesi

8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde bir ‘ünlü daralması’ vardır?

a. Bilmiyor.
b. Yapmadı.
c. Gülecek.
d. Sen misin?
e. Alır.

Cevap: a. Bilmiyor.

9. ‘diş-dudak, sürekli-sızıcı, ötümlü, ağız’ yanda özellikleri verilen ünsüz aşağıdakilerden hangisidir?

a. e
b. v
c. f
d. m
e. g

Cevap: b. v

10. ‘kavuşak > kavşak’ örneğindekine benzer ses olayı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde vardır?

a. Urumeli
b. İstasyon
c. Grev
d. Yanlış
e. Şükür

Cevap : d. Yanlış

TUR201U Türk Dili -1

1. Türk dili sözcüğünün biçim birimlere ayrımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. T-ü-r-k d-i-l-i
b. Türk dili
c. Türk dil-i
d. Tü-rk dili
e. Türk di-li

Cevap: c. Türk dil-i

2. Aşağıdakilerden hangisindeki sözcüklerin tamamı addan ad yapım eklerine örnektir?

a. Kızar, püskür, küçümse, iyimser
b. İnsancıl, yelken, savcı, özet
c. Saklambaç, sürünceme, uydu, dönemeç
d. Kuram, öğretmen, sakın, ikiz
e. Başak, ayaz, sürgün, balık

Cevap: b. İnsancıl, yelken, savcı, özet

3. “Ben bu işin böyle sonuçlanacağını dünden tahmin etmiştim.” cümlesindeki altı çizili sözcüklerin türlerinin birlikte ve doğru olarak verildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a. Zamir, sıfat, ad, zarf, zarf, ad, ad
b. Ad, ad, ad, zarf, ad, ad, yüklem
c. Ad, zamir, sıfat, ad, zarf, ad, eylem
d. Zamir, sıfat, ad, zarf, zarf, ad, eylem
e. Ad, zamir, sıfat, ad, edat, ad, eylem

Cevap: d. Zamir, sıfat, ad, zarf, zarf, ad, eylem

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ‘kasıtlı yaratma’ yoluyla yapılmış bir sözcüktür?

a. Uygar
b. Uçak
c. Bilişim
d. Bilgisayar
e. Yazılım

Cevap: a. Uygar

5. “Bu geçmiş çağı yaşarken hep o günlerin havasını düşündüm.” cümlesinde kaç adet belirtme (yükleme) durumu eki vardır?

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4

Cevap: c. 2

6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sözcük kök ve eklerine doğru biçimde ayrılmıştır?

a. Yem-le-n-mek
b. Birik-tir-il-mek
c. Ek-len-mek
d. Kısa-l-t-ı-l-mak
e. Görüş-tür-ül-mek

Cevap: d. Kısa-l-t-ı-l-mak

7. “Kanasın” sözcüğüyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

a. Sözcüğün kökü bir addır.
b. İki adet bağımlı biçim birim vardır.
c. Eylem yapma eki vardır.
d. 3. tekil kişi emir eki vardır.
e. Geçişli bir eylem vardır.

Cevap: e. Geçişli bir eylem vardır.

8. “Sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Sözcükler anlamı ve dil bilgisel görevi olan birimlerdir.
b. Sözcükte kök ve taban, aynı kavramı ifade eder.
c. Tek bir ünlüden ibaret olabilir.
d. Bir sözcük ancak kendisinden daha küçük ögelerden oluşur.
e. Sözcükler konuşmada süre boşluklarıyla birbirinden ayrılabilir.

Cevap: b. Sözcükte kök ve taban, aynı kavramı ifade eder.

9. “Kaşları çatık biri vardı, tahsildar Fethi Efendi’ye benziyordu.” cümlesinde altı çizili sözcüğün türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sıfat
b. Bağlaç
c. Edat
d. Zamir
e. Zarf

Cevap: d. Zamir

10. “Sen-i uzak-tan sev-me-k aşk-lar-ın en güzel-i-dir.” dizesinde hangi sözcük eklerine ayrılırken hata yapılmıştır?

a. Sevmek
b. Aşkların
c. Güzelidir
d. Uzaktan
e. Seni

Cevap : a. Sevmek

TUR201U – Türk Dili 1 Final

“Kardeşime göre kazanın etkisinden çıkmanın yolu, hiç durmadan çalışmaktı.”

1. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sözcük öbeklerinden hangisi

yoktur?
a. Edat öbeği
b. Zarf öbeği
c. Ad tamlaması
d. Sıfat tamlaması
e. İsim-fiil öbeği

Cevap : d. Sıfat tamlaması

I. Okulda iyi arkadaşlar vardı.
II. Su testisi su yolunda kırılır.
III. Gençlik yıllarımızı özlüyorum.
IV. Çocuklar güzel güzel oynuyorlardı.
V. Bu yıl kış sert geçti.
2. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sözcük öbeği vardır?

a. l.
b. ll.
c. lll.
d. IV.
e. V.

Cevap : b. ll.

“Bozuk kaldırımların üzerinde buz tutmuş çamur parçalarını kırarak erkenden işe gidenler; fabrika işçileri, seyyar satıcılar ve memurlar, simitçinin dükkanında bir süre dinlenirlerdi.”
3. Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

a. Özne – nesne – dolaylı tümleç – yüklem
b. Nesne – zarf tümleci – yüklem – dolaylı tümleç
c. Özne – dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem
d. Nesne – dolaylı tümleç – dolaylı tümleç – yüklem
e. Dolaylı tümleç – dolaylı tümleç – nesne – yüklem

Cevap : c. Özne – dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem

“Dostlarımı, en sevdiklerimi, bu çarşı içlerinin kara çocuklarından seçtim.”
4. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

a. Özne
b. Dolaylı tümleç
c. Nesne
d. Zarf tümleci
e. Yüklem

Cevap : d. Zarf tümleci

I. Kaygılı bir kişi, kendini beden dili kullanımında hemen ele verir.
II. Kuşak çatışması, ülkeden ülkeye farklılık gösterir.
III. İçinde yaşadığımız zaman dilimi, en şanssız dönemidir gezegenimizin.
IV. Tüketim eğilimi, aidiyet duygusu ve toplumun hiyerarşik yapısında da belirleyiciymiş.
V. Günümüzün hızlı ve tüketici yaşam tarzı itiyor insanı, sürekli bir şeyleri yetiştirme zorunluluğuna.
5. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yüklemin türü ve ögelerinin sıralanışı yönüyle özdeştir?

a. I. ve II.
b. II. ve III.
c. III. ve IV.
d. II. ve V.
e. IV. ve V.

Cevap : c. III. ve IV.

I. Sokağın başındaki evde / bana sıcacık anne evini hatırlatan bir lamba / yandı.
II. Sema / “Yarın akşam / arkadaşlarla / size / geleceğiz!” / demişti.
III. Bu sırada / evdeki herkes / annemi / arıyordu.
IV. Müdür / yarın akşam yemeğine geleceklerin listesini / hazırlamış.
V. O akşam / çatal bıçak gürültüleri, radyo sesleri / birbirine karıştı.
6. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

a. I.
b. II.
c. III.
d. IV.
e. V.

Cevap : b. II.

“(I)Saçlarım kirpi gibi dik duruyor; ne yana ne de geriye taranıyor, beni deli ediyordu. (II)Babam “İnatsın inat… İnatçı
adamın saçı yatmaz. Dedene çekmişsin besbelli. Keşke annene benzeseydin.” diyordu. (III) Annemin lepiska gibi yumuşacık, sarı saçları vardı. (IV)En çok o mavi gözlerini özlüyorum. (V) ‘Benim oğlum okuyacak, yüksek bir memur olacak’ der, sonra da göz ucuyla babama bakardı.”
7. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. I. cümle yapısına göre sıralı cümledir.
b. II. cümle yüklemine göre eylem cümlesidir.
c. III. cümle kurallıdır.
d. IV. cümle anlamca olumludur.
e. V. cümle dört bağımsız cümleden oluşmuştur.

Cevap : e. V. cümle dört bağımsız cümleden oluşmuştur.

“Ne zaman annem aklıma düşse o vagondan evi hatırlıyorum, sisler arasında beliren bir masal gemisi gibi.”
8. Yukarıdaki cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. Yapısına göre şartlı birleşik cümledir.
b. Yüklemine göre eylem cümlesidir.
c. Temel cümlede edat öbeği vardır.
d. Nesnesinde sıfat-fiil vardır.
e. Öge dizilişine göre kurallıdır.

Cevap : e. Öge dizilişine göre kurallıdır.

“Vagonun çatısına çekilmiş iplere dolaşık ebruli, mavi kahkaha çiçekleri, cennet süpürgeleri, gece safaları, kadifeler, hatta teneke kutulara dikilmiş iki de karanfil vardı.”
9. Yukarıdaki cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Sıralı cümle
b. Basit cümle
c. Ünlem cümlesi
d. Eylem cümlesi
e. Devrik cümle

Cevap : b. Basit cümle

10. “Havalar serinleyince karanfilleri içeri alırdık.” cümlesiyle yapısı, yükleminin yeri ve türü yönünden özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

a. Babam akşamları erkenden gelirdi.
b. Biliyorsun, her yıl Antalya’ya giderdik.
c. Böylece Ayten abla evlenmiş erkenden.
d. Babası cephede kalan çocukları hatırlar, ağlardı.
e. Abim çok yakışıklı adamdı.

Cevap : a. Babam akşamları erkenden gelirdi.

TUR201U Türk Dili 1 Final

1. Bir dilde duygu, düşünce ve kavramları dile getirebilmek için sözcük sayısının çok olmasından daha önemli unsurlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

a. Çok değişik duygular üretebilme ve bu duyguları yansıtabilme
b. Kendi deneyim ve birikimlerini kuşaktan kuşağa aktarabilme
c. İç yapısındaki gelişmeler ve dışarıdan gelen etkiler
d. Sözcük türetme ve soyutlama gücü
e. Sözcüklere yeni anlam ve işlevler yükleme

Cevap : d. Sözcük türetme ve soyutlama gücü

2. Osmanlı Türkçesinde deyim kavramını karşılamak üzere aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmamıştır?

a. Darbımesel
b. Tabir
c. Istılah
d. Mecazımürsel
e. Temsil

Cevap : d. Mecazımürsel

3. Aşağıdakilerden hangisi atasözü kavramının Türk dünyasındaki adlarından biri değildir?

a. Atalar sözü
b. Darbımesel
c. Eskiler sözü
d. Makal
e. Nakıl

Cevap : b. Darbımesel

4. İkilemelerin kuruluşunda en fazla görev alan sözcük türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Filler
b. Özel İsimler
c. Cins İsimler
d. Zamirler
e. Ünlemler

Cevap : c. Cins İsimler

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Türkçesinin söz dağarcığında yer alan alıntı sözlerin kaynaklarından biri değildir?

a. Kültürel seviye
b. Ortak din
c. İç içe yaşama
d. Uzun süreli komşuluk
e. Ortak edebîyat

Cevap : a. Kültürel seviye

6. Ağızların oluşumunda aşağıdaki unsurlardan hangisi etkili değildir?

a. Boy farklılıkları
b. İklim
c. Komşu dil ve kültürler
d. Dilin kendi bünyesinden kaynaklanan ses değişmeleri
e. Zaman ve coğrafya

Cevap : b. İklim

7. Toplumda belli bir sosyal sınıfa mensup olanların, daha
çok toplum dışı olarak algılanan ve damgalanmış grupların,
toplumun diğer kesimlerinden ayrılmak veya gizlenmek içgüdüsüyle oluşturdukları konuşma sistemine ne ad verilir?

a. Ağız
b. Lehçe
c. Şive
d. İlişki sözleri
e. Argo

Cevap : e. Argo

8. İlişki sözlerinin Türkçede çok olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sözlerin dildeki kullanım sürelerinin uzunluğu
b. Sözlü kültür ortamında bir yerde bir kişi tarafından bir olay ya da durum kaynaklı olarak söylenen bir sözün zamanla kişiden kişiye, kuşaktan kuşağa aktarılması
c. Türkçede, yeni sözcükler türetmekte kullanılan yapım eklerinin çok olması
d. İnsanların yaşama tarzı ve hayatı algılama biçimleri
e. İlişki sözlerinin dildeki kullanım sürelerinin uzunluğu

Cevap : d. İnsanların yaşama tarzı ve hayatı algılama biçimleri

9. Türkçe yapı bakımından hangi dil grubundandır?

a. Bükümlü
b. Tek Heceli
c. Eklemeli
d. Kaynaştıran
e. Çekimli

Cevap : c. Eklemeli

10. Bazı durumlarda sözcük kökünün anlamı ile türemiş olanın anlam ilişkisinin hissedilemeyecek derecede zayıamasının sebebi nedir?

a. Türkçede, yeni sözcükler türetmekte kullanılan yapım eklerinin çok olması
b. Türkçenin eklemeli bir dil olması
c. Sözcüklerin zamanla çokanlamlı hale gelmesi
d. Sözcüklerin dildeki kullanım sürelerinin uzunluğu
e. İsim-fiil (mastar) ve sıfat-fiil eklerinin yer yer yapım
eki işleviyle kullanılması

Cevap : d. Sözcüklerin dildeki kullanım sürelerinin uzunluğu

TUR201 Türk Dili 1

1. Aşağıdakilerden hangisi Türk dilinin zenginlik alanlarından biridir?

a. Büyük ünlü uyumunun güçlü olması
b. Söz varlığının anlatım gücü
c. Eklemeli dil olması
d. Küçük ünlü uyumunun bulunması
e. Yapım eklerinin sayıca çokluğu ve işlevselliği

Cevap : b. Söz varlığının anlatım gücü

2. Türk yazı dilinin başlangıcını oluşturan Orhon Yazıtları’nda kullanılan dil için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. İlk yazılı kaynak olması dolayısıyla ilkel bir dille yazılmıştır.
b. Kurallı bir dil bilgisi bulunmaktadır.
c. Sözcüklerin mecaz anlamları da gelişmiştir.
d. Akıcı ve sürükleyici bir üslupla yazılmıştır.
e. Etkileyici bir anlatımı vardır.

Cevap : a. İlk yazılı kaynak olması dolayısıyla ilkel bir dille yazılmıştır.

3. Söz varlığı aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

a. Sözcük
b. Deyim
c. Terim
d. Atasözü
e. Alfabe

Cevap : e. Alfabe

4. “Atasözlerimizden kimileri, olayları bir öykü anlatır gibi ilgi çekici söz kalıbına dökerek akılda kalıcı hâle gelmiştir”
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu özelliği taşır?

a. Vakit nakittir.
b. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa.
c. Yerin kulağı var.
d. Görünen köy kılavuz istemez.
e. Dervişe “Bağdat’ta pilav var” demişler, “yalan değilse ırak değil” demiş.

Cevap : e. Dervişe “Bağdat’ta pilav var” demişler, “yalan değilse ırak değil” demiş.

5. Türkçede akrabalık adlarının zenginliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Türkçenin eklemeli bir dil olması
b. Türk atasözlerinin sayıca çokluğu
c. Ses uyumlarının güçlü olması
d. Türklerde aile bağlarının ve ilişkilerinin güçlü olması
e. Çeşitli dillerin etkisi altında kalması

Cevap : d. Türklerde aile bağlarının ve ilişkilerinin güçlü olması

6. Orhon Yazıtlarının söz varlığında az sayıda yabancı dilden geçme alıntı sözler vardır. Aşağıdaki dillerden hangisinden alınma sözcüklere Orhon Yazıtları’nda rastlanır?

a. Arapça
b. Çince
c. Rusça
d. İbranice
e. Fransızca

Cevap : b. Çince

7. Arapça, Farsça alıntı sözcükler Türk dilinin hangi döneminde yoğunluğunu artırmıştır?

a. Uygur Türkçesi
b. Göktürkçe
c. Karahanlı Türkçesi
d. Osmanlı Türkçesi
e. Eski Anadolu Türkçesi

Cevap : d. Osmanlı Türkçesi

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin söz diziminin yabancılaşmasına yol açmıştır?

a. Yabancı sözcüklerin alınması
b. Yabancı çokluk eklerinin kullanılması
c. Asıl cümlenin yan cümleden önce gelmesi
d. Arapçadan ikili çokluk biçiminin alıntılanması
e. Ön ek kullanılması

Cevap : c. Asıl cümlenin yan cümleden önce gelmesi

9. Türkçenin denizcilik, ticaret gibi belirli alanlarda sözcük aldığı ilk Batı dili aşağıdakilerden hangisidir?

a. Fransızca
b. İtalyanca
c. Almanca
d. Rumence
e. Portekizce

Cevap : b. İtalyanca

10. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Türkçesinin yayılma alanlarının son elli yılda genişlemesinin nedenlerinden biri değildir?

a. Dilimizin söz varlığına giren yabancı kökenli sözcükler
b. Vatandaşlarımızın çalışmak amacıyla çeşitli ülkelere yerleşmesi
c. Türk radyolarının ve televizyon kanallarının uydudan yayın yapması
d. Yurt dışında Türkçe öğretim veren okulların, kursların, enstitülerin açılması
e. Türkçe gazete ve dergilerin sanal ortamda yayımlanması

Cevap : a. Dilimizin söz varlığına giren yabancı kökenli sözcükler

TUR201 Türk Dili 1

1. Aşağıdakilerden hangisi gerçek anlamda dilin sorunudur?

a. Sözcüklerin yanlış söylenmesi
b. Sözcüklerin yanlış yazılması
c. Sözcüklere yanlış anlamlar yüklenmesi
d. Olur olmaz her yerde yabancı kökenli sözcüklere yer verilmesi
e. Konuşucuların dillerine gerekli özeni göstermemesi

Cevap : e. Konuşucuların dillerine gerekli özeni göstermemesi

2. Bir dile yabancı dilden sözcüklerin girişinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

a. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla
b. Kültürler arasındaki sınırların ortadan kalkmasıyla
c. O dilin söz varlığının gelişmiş olmasıyla
d. Sanal ortamda erişimle
e. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla

Cevap : c. O dilin söz varlığının gelişmiş olmasıyla

3. Aşağıdaki alanlardan hangisinde dilde yaşandığı gibi bir etkileşim yaşanır?

a. Madencilik alanında
b. İnşaatçılık alanında
c. Balıkçılık alanında
d. Ormancılık alanında
e. Kuyumculuk alanında

Cevap : b. İnşaatçılık alanında

4. “Şimden gerü divanda, dergâhta, bargâhta, çarşıda ve bazarda Türkçeden başka dil konuşulmaya” diyerek ferman çıkaran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kanuni Sultan Süleyman
b. Fatih Sultan Mehmet
c. Sokollu Mehmet Paşa
d. Karamanoğlu Mehmet Bey
e. Mustafa Kemal Atatürk

Cevap : d. Karamanoğlu Mehmet Bey

5. Garibname adlı eserinde Türkçe bilincinin oluşmamasından Türk diline kimsene bakmaz idi / Türklere hergiz gönül akmaz idi diye yakınan şair aşağıdakilerden hangisidir?

a. Âşık Paşa
b. Yunus Emre
c. Fuzuli
d. Nedim
e. Nabi

Cevap : a. Âşık Paşa

6. Döneminde ilginin Arap ve Acem diyarlarından gelenlere, dolayısıyla Arapça ve Farsça yazanlara yöneldiğini dizeleriyle ifade eden şair aşağıdakilerden hangisidir?

a. Karacaoğlan
b. Bağdatlı Ruhi
c. Mesihî
d. Baki
e. Şeyh Galip

Cevap : c. Mesihî

7. Türk Dil Kurumunun yabancı kökenli sözlere önerdiği karşılıklardan hangisi aşağıda doğru olarak eşleştirilmiştir?

a. Anchorman – ağaç parkı
b. Mortgage – bezdiri
c. Arboretum – köprü yol
d. Selfie – özçekim
e. Viyadük – ayaküstü

Cevap : d. Selfie – özçekim

8. Aşağıdakilerden hangisi söyleyiş teriminin eş anlamlısıdır?

a. Yazım
b. İmla
c. Sesletim
d. Söz varlığı
e. Ölçünlü

Cevap : c. Sesletim

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde /a/ sesi ince olarak söylenmeli ve düzeltme işareti ile yazılmalıdır?

a. Nasip
b. Fakir
c. Kalem
d. Dekan
e. Hikaye

Cevap : e. Hikaye

10. Türkçede karşılığı bulunduğu hâlde yabancı kökenli sözlerin kullanılması özenti alıntısı olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisinde özenti alıntılarının Türkçe karşılığı doğru gösterilmemiştir?

a. Trend – uzlaşma
b. Show – gösteri
c. Transformasyon – değişim, dönüşüm
d. Konsensüs – uzlaşma, oydaşma
e. Performans – başarım

Cevap : a. Trend – uzlaşma

TUR201U - Türk Dili 1 Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
Anadolu Aöf-LOLONOLO lolonolo play google uygulaması

 

TUR201U – Türk Dili 1

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!