auzefPsikoloji

Psikoloji Ünite-8 Final Soruları

Psikoloji Ünite-8 Final Soruları

1- Gelişim psikologları insan gelişiminin bir süreç olduğunu söylemektedirler. Bu bilgi göz önüne alındığında aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu süreç doğru olarak sınırlandırılmıştır?
a) Bireyin toplumsal açıdan sorumluluk alabileceği bir düzeye erişmesidir.
b) Doğumdan başlayarak hayatın sonuna kadar devam eden süreç anlaşılmaktadır.
c) Döllenmeden başlayarak yaşamın sonuna kadar olan süreç anlaşılmaktadır
d) Doğumdan başlayarak ergenlikle sona eren bedensel gelişim anlaşılmaktadır.
e) Bebeğin anne rahminde şekillenmeye başladığı tarih olan üçüncü ayın başı ile yaşamın sonuna kadar olan süreç anlaşılmaktadır.
Cevap: c) Döllenmeden başlayarak yaşamın sonuna kadar olan süreç anlaşılmaktadır
Not: Bir gelişimsel dönemin ne zaman başlayıp bittiği veya bir işlevin açığa çıkmasının (yürüme gibi) tam olarak ne zaman olacağının net yaş karşılıklarını belirlemek doğru bir anlayış değildir. Çünkü her birey aynı zamanda kendi tarihsel, biyolojik, çevresel geçmişi üzerinden değişir.
2- Gelişim birçok faktörden etkilenir, bu etkenlerden en önemli olanları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Kalıtım-çevre-eğitim.
b) Kalıtım-çevre-zaman.
c) Kalıtım-çevre
d) Büyüme-çevre-deneyim
e) Kalıtım-olgunlaşma
Cevap: b) Kalıtım-çevre-zaman.
3- İnsanların gelişim süreçlerini etkileyen bazı temel etki kaynakları vardır.Bunlar nelerdir?
Cevap: Normatif ve yaşa bağlı olan etkiler(aynı yaş aralığında olan tüm bireyleri etkileyen biyolojik ve çevresel etmenlerdir.
Örneğin, menopoz veya ergenlikteki hormonal değişimler gibi biyolojik veya okula başlama yaşı, emeklilik yaşı gibi sosyo-kültürel ve çevresel etkiler.) * Normatif ve tarihe bağlı etkiler(Bu etkiler belirli bir tarihsel zaman aralığında yaşamakta olan her yaştan tüm bireylerin gelişimsel özelliklerini etkiler.
Ekonomik değişim dönemleri, savaşlar, bilgisayar devrimi, büyük politik değişimler, salgın hastalıklar gibi.)
Normatif olmayan yaşam olaylarıdır( Bunlar, bir bireyin yaşamını etkileyen temel/asli olayları içerir. Küçük yaşta ebeveyn kaybı, ergenlikte hamilelik, bir kaza ya da felaket gibi veya piyango/yarışma kazanma gibi.)
4- Bir özelliğin ya da işlevin değişimini anlamanın yolunu, geçen zaman boyunca, belirli aralıklarla tekrarladığımız ölçümlerdeki performansın ne şekilde değiştiğini göstermek olarak tanımlamış oluruz. Bu yol …………… adıyla bilinmektedir.
Yukarıdaki boşluğa ne gelirse tamalanır?
Cevap: Boylamsal desen
Psikoloji Ünite-8 Final Soruları
5- Zigot ne anlama gelir?
Cevap: Döllenme sonucunda oluşan organizmaya zigot adı verilir.
6- Yumurta üretme olgunluğuna erişmiş dişi, 26-28 günde bir yumurtalıklarından ……………salgılar. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Zigot
b) Döllenme
c) Ovum
d) Hücre
e) Sperm
Cevap: c) Ovum
Not: Döllenmeden sonraki ilk 2 haftayı kapsayan Germinal safhadır. İkinci hafta ile 8. Hafta arasında yer alan bu safhanın sonunda artık embriyon olmuştur. Bu ikinci safhaya embriyonik safha denilir.

3. aydan doğuma kadar olan bu süreye de fetal safha denilir.

7- Halk arasında “lohusalık” dönemi olarak adlandırılan döneme ne denir?
Cevap: Doğum sonrası dönem (post partum)
8- Yeni doğan bebek ortalama kaç gr doğar?
a) 3.100-3.400 gr
b) 2000-3000 gr
c) 1000-1500 gr
d) 5000 gr
e) 1000 gr
Cevap: a) 3.100-3.400 gr
9- Doğuştan getirilen, belli bir uyarana karşı yapılandırılmış basit tepkilere ne denir?
Cevap: Refleksler
Psikoloji Ünite-8 Final Soruları
10- Doğum öncesinden başlayarak ergenliğin sonuna kadar devam eden ve vücut parçaları ve organlardaki ebat artışı ile tanımlanan sürece ne denir?
Cevap: Bedensel Büyüme
11- Hareket (motor) gelişimini tanımlayınız?
Cevap: İnsanların dengeli ve koordineli hareketleri yapabilir hale gelmeleri ve zaman boyunca hareket becerilerindeki değişimleri kapsar.
12- İnsanların dünya ve zihin hakkındaki anlayışlarının nasıl değişip geliştiği hangi alana girer?
a) Motor Gelişim
b) Fiziksel Gelişim
c) Duyu Gelişimi
d) Bilişsel Gelişim
e) Hepsi
Cevap: d) Bilişsel Gelişim
Psikoloji Ünite-8 Final Soruları
13- Bilişsel gelişim alanının en önemli ve etkili isimlerinden birisi kimdir?
Cevap: Jean Piaget
Not:

Piaget, bilginin yapısı, kökeni ve oluşumu gibi epistemolojik sorulardan yola çıkarak, küçük çocukların dünyayı nasıl anladıkları ve yapılandırdıklarını açıklayan kapsamlı bir kuram ortaya koymuştur.

14- Piaget’ye göre insan zihninin doğuştan getirdiği iki yapısal eğilimi vardır.Bunlar nelerdir?
Cevap: Uyum sağlama (Adaptation) ve Örgütleme (Organization)
15- Piaget’ye göre zihin dengeyi sağlamak için iki tür işlev kullanır.Bunlar nelerdir?
Cevap: Özümleme (Assimilation) ve Uyumsama (Accomodation)
16- Piaget’nin bilişsel gelişim evreleri, doğumdan başlar ve 13-14 yaşlarında soyut düşünmeye ulaşılması ile sona erer.Aşağıdakilerden hangisi bu evrelerden değildir?
a) Duyu – Hareket Evresi (0-2 yaş)
b) İşlem Öncesi Evre ( 2-7 yaş)
c) Somut İşlemler Evresi ( 7-11 yaş)
d) Soyut İşlemler Evresi (12 yaş ve sonrası)
e) Hiçbiri
Cevap: e) Hiçbiri
Psikoloji Ünite-8 Final Soruları
17-…………. ’ye göre, bilişsel gelişimin kaynağı, bireysel özelliklerden önce, insan ile kültür arasındaki etkileşimdir. Çocuk, bir boşluk içinde hareket eden sabit ve evrensel bir organizma değildir?
Cevap: Vigotsky
Not: Psikanalitik yönelimli bir kuramcı olan Erikson, insanların sosyal–duygusal gelişimlerini yaşam boyu devam eden 8 evre halinde tanımlamıştır. Ortaya attığı evreler özellikle küçük yaşlarda psikanalitik bakış açısının kabulleri üzerine oturtulmuş olmakla birlikte, günümüzde kuramının bu yönü pek vurgulanmamaktadır Erikson’un psiko-sosyal evreleri, Piaget’de olduğu gibi aşamalılık içerirler, evrenseldirler ve yaklaşık yaş karşılıkları bulunmaktadır.
18- Bir çocuğun gelişiminin alt sınırı, tek başına iken yapabildikleri iken, üst sınırı, bir başka yetişkin ya da becerili bir akran ile birlikte yapabildikleridir. Vigotsky, bu aralığa ya da potansiyele ne ad vermiştir?
Cevap: Yakınsak Gelişim Alanı
19- Erikson, insanların sosyal–duygusal gelişimlerini yaşam boyu devam eden 8 evre halinde tanımlamıştır. Bu evreler nelerdir?
Cevap:
1- Temel Güvene Karşı Güvensizlik (0-2)
2- Özerkliğe Karşı Kuşku ve Utanç (2-3)
3- Girişimciliğe Karşı Suçluluk (4-6)
4- Çalışkanlığa Karşı Aşağılık Duygusu (6/7 yaştan erinliğe kadar)
5- Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karmaşası (Ergenlik)
6- Yakınlığa ve Dayanışmaya Karşı Yalıtılmışlık (İlk yetişkinlik)
7- Üretkenliğe Karşı Durgunluk (Orta Yetişkinlik)
8- Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk (Yaşlılık)
Not: Çocuklar 6 aylıktan itibaren, diğer bebeklere ilgi duyarlar; dokunmak isterler, giysilerini çekiştirirler, uzun sure bakarlar ve gülümserler. Ancak belirgin arkadaş tercihleri 3-4 yaşlarında ortaya çıkar.
20- Duyusal gelişim süreçleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Birkaç duyunun eşgüdümlü kullanılması 3 yaş civarında ortaya çıkar
b) Duyusal işlevler bebekliğin sonunda yetişkinlerin düzeyine gelir
c) Bebekler insan yüzlerine diğer uyaranlardan daha uzun süre bakarlar
d) Duyusal kayıplar orta yetişkinlikten itibaren görülmeye başlar
e) Algı ve hareket gelişimi birbirini kışkırtır ve destekler
Cevap: a) Birkaç duyunun eşgüdümlü kullanılması 3 yaş civarında ortaya çıkar
Not: 2018 Final Sorusu Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karmaşası (Ergenlik): Bu evrede gencin çözmesi gereken çatışma, şimdiye kadar edindikleri üzerinden yeni ve kendine uygun kimlik geliştirmek veya geliştirmemek meselesidir.

Psikoloji Final Soruları 2018
PSİKOLOJİ  ANASAYFA

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!