auzefPsikolojiPSİKOLOJİYE GİRİŞ I

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soru Cevap

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soru Cevap

1) Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını içermektedir?

Doğru Cevap : Psikoloji insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler

2) Bütün gelişim alanları düşünüldüğünde, kısa sürede oldukça hızlı ve önemli değişikliklerin oluştuğu alan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Kişilik gelişimi Veya Bilişsel gelişim

3) bir beyin tramvasına bağlı olarak yaşadığı amnezi sonucunda kendi adını bile hatırlaman ünlü bir bisiklet yarışçısı, bisiklet sürme konusunda eskiden olduğu gibi çok iyi performans göstermektedir.
Yukarıdaki örnek vaka uzun bellekle ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi için bir kanıt olarak gösterilebilir ?

Doğru Cevap: Uzun süreli belleğin açık bellek ve prosedürel bellek adı verilen türlerinin olduğu

4) Düşüncenin önemli bir yapıtaşı olan imgeler ile ilgili hangisi doğrusur

Doğru Cevap: imgeler, dünyanın zihinde 5 duyu formunda temsil edilmesidir

5) Epigenetik kalıtım sistemlerinin önemiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : DNA’nın yapısının değişmediğini gösterdiği
Veya
Kalıtımın yalnızca genetik olmadığı gösterdiğ

6) Hangisi bir bilişsel alanda çalışan psikoloğun sorabileceği bir sorudur?

Doğru Cevap : Ezberlenecek malzemenin uzunluğu hatırlama performansını etkiler mi?

7) Merkezi sinir sisteminin görevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Dış dünya ile doğrudan bağlantı kurmak

8) olumlu korelasyona hangisi örnektir ?

Doğru Cevap : hane başına düşen kişi sayısı arttıkça yoksulluk artar

9) .wunt un öncülğünü yaptığı insanın zihinsel deneyimini olabilecek en küçük parçalara bölerek, onu oluşturan temel elementleri saptamaya çalışan psikolojik yaklaşım hangisidir ?

Doğru Cevap: a.yapısalcı

 

10) Yüzü olarak algılanabileceği görüldülten sonra kişinin algısını bu iki figürden birine sabitlemekte zorlanması algının özelliklerinden hangisine bir örnektir

Doğru Cevap: algının aktif bir şekilde inşa edilen bir süreç olması

11) Aşağıdakilerden hangisi deneysel araştırmaların bir özelliği değildir?

Doğru Cevap : İki olgu arasındaki ilişkinin düzeyini belirlemek

12) Aşağıdaki uygulamalardan hangisi şekillendirme yoluyla öğrenme sürecini ifade eder.

Doğru Cevap: Organizma hedef davranışa ulaşana kadar kademe kademe pekiştirilir

13) Aşağıdakilerden hangisi betimsel bir çalışmanın özelliği değildir?

Doğru Cevap: bır olgunun nedenını ortaya koymak

 

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soru Cevap

14) Aşağıdaki nörotransmitterden hangisinin düzeyinin arttırılmasının Alzheimer hastalığının tedavisinde yararlı olacağı düşünülmektedir?

Doğru Cevap : Asetilkolin

15) Algı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur

Doğru Cevap: Yorumlama faaliyetini içeren öznel bir süreçtir

16) Algıda temel bir örgütlenme ilkesi olan şekil-zemin ilişkisi ile hangisi doğrudur

Doğru Cevap: . nesne olay ve kişiler daima bir şekil-zemin ilişkisi içinde algılanır

17) ayaklı fotoğraf : fotoğrafta yer alan gencin ayaklarının orantısız bie biçimde büyük görünmesinin nedeni hangisidir ?

Doğru Cevap: tek göze bağlı uzaklık ipuçlarının zayıf olması

18) Annenin doğum sonrası dönemi daha kolay atlatabilmesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Hormanal destek kullanması

19) Bilim adamlarının daha önce yapılmış bir çalışmayı tekrarlamalarının sebebi ne olabilir?

Doğru Cevap : Çalışılan olgunun geçerli ve güvenilir olduğunu göstermek

 

20) Aşağıdakilerden hangisi Otonom sinir sisteminin görevi değildir?

Doğru Cevap : Duyulardan gelen bilgileri merkezi sinir sistemine iletme
Veya
İnsanın Maddi Varlığını Sürdürmesini Sağlama

21) Bir sinir iletisi… ……
Yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlayan şık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : hem elektriksel ve hem kimyasal mesaj taşır
veya
Sinirsel Ve Gliyal Mesaj Taşır.

22) “Bu dönemde yeni bir şeyler üretmek, yaptığı işler için beğeni toplamak, yetişkin ve arkadaşlarından takdir görmek önemlidir. Çevre, çalışma isteği yaratmak, sorumluluk vermek ve performansı takdir etmekle temel çatışmanın çözümüne yardımcı olabilir”. Bu açıklama Erikson’un kuramında hangi dönemi tanımlamaktadır?

Doğru Cevap : Çalışma ve başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu

23) Bir özelliğin ortaya çıkışında kalıtım ve çevresel etmenlerin işbirliği yaparak ve birbirini dengeleyerek işlev gördüklerini savunan yaklaşım/görüş hangisidir?

Doğru Cevap : epigenetik görüş

24) Bir arkadaşınız, daha yaratıcı olmak için beyninin sağ yarıküresini geliştirecek etkinlikler yaptığını söylüyor. Beynin çalışmasıyla ilgili bilgiler ışığında, bunun gereksizliğini açıklamak için O’na ne demelisiniz?

Doğru Cevap : Her iki yarı kürenin etkileşim halinde ve birlikte işlev gördüğünü

25) bir öğretmenin haber vermeden yaptığı mini sınav aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisine örnektir

Doğru Cevap: değişken zaman aralıklı pekiştirme

26) “Bir dizi olgu ya da olguları açıklayan kavramsal sistem”i tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Teori
veya
hipotez
Bir psikolojik araştırmanın temel hedefi nedir?
İnsani süreçleri araştırmak ve öngörüde bulunmak

 

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soru Cevap

27) “Bir ay süreyle 3mg B12 vitamini verilen tavuklarla verilmeyen tavukların yumurtlama miktarları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorusu ne tür bir araştırmaya işaret etmektedir?

Doğru Cevap : Yarı Deneysel
Veya
Deneysel

 

28) Bireyin içinde bulunduğu dünyayı anlama çabası ve basitten karmaşığa doğru bir zihinsel düzen geliştirerek çevresine uyum yapması hangi kavramı tanımlar?

Doğru Cevap : Bilişsel gelişme

29) bireyin yalnızken gösterdiği davranışların grup yada kitle içine girince değiştiğini gözleyen ve bu durumu sistematik olarak incelemeye karar veren psikolog psikolojinin hangi alt alanında çalışmaktadır

Doğru Cevap: sosyal psikoloji

30) Aşağıdakilerden hangisi Serebrum yapıları içinde değildir?

Doğru Cevap : Pons

31) Bir bireyde belirli bir özelligˆin mevcut olup olmadıgˆını ve ne kadar sahip oldugˆunu degˆerlendirmek istiyorsak hangi veri toplama aracını kullanırız?

Doğru Cevap : ÖLÇEK

32) “Bütün parçalarının toplamından fazla ve farklıdır” ifadesi ile özetlenebilecek yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Gestalt Ekolü

33) Bir araştırmacı, hedefinin zihinsel süreçleri basit parçaların birleşimleri olarak anlamak olduğunu belirtiyor. Araştırmasının tarihsel kökü hangisine dayanmaktadır?

Doğru Cevap : Yapısalcılık

34) bilişsel öğrenme süreci ile ilgili hangisi doğrudur ?

Doğru Cevap: Bilişsel öğrenme yaklaşımında öğrenme ve performans aynı şeyler değildir

35) Bellekle ilgili hangisi doğrudur

Doğru Cevap: Bellek bilişsel psikologlar tarafından çalışılan bir psikoloji konudur

36) “5 yaşında olan Demet, bahçedeki kedilere süt vermek için annesinden yardım istedi. Annesi iki kutu süt ve biri geniş diğeri dar iki kap çıkardı ve Demet’e verdi. Çocuk sütleri boşalttıktan sonra annesine “ama bu kaptaki fazla oldu, öbür kedi aç kalacak” dedi. Çocuğun bu düşüncesinin nedeni onun henüz korunum ilkesini kazanmamış olmasıdır. Çünkü çocuk somut işlemler dönemindedir.” Bu bölümde Piaget’nin kuramına göre YANLIŞ kullanılan kavram hangisidir?

Doğru Cevap : Somut işlemler dönemi

37) Çifte-kodlama kuramı’nın savunduğu düşünce hangisidir?

Doğru Cevap: uzun süreli bellekte bir uyarıcıyı aynı anda iki formda kodlamak daha iyi sonuç verir.

38) “Çocukların TV izleme alışkanlıklarına ilişkin bir rapora göre, TV izleme süreleri arttıkça ders notları düşmektedir.” Bu çalışmaya dayanarak nasıl bir neden-sonuç ilişkisi gerekçelendirebiliriz?

Doğru Cevap : Neden sonuç çıkarımları ilişki (korelasyon) bildiren çalışmalarla yapılamaz.

 

39) Daha Yaratıcı Olmak İçin Beynin Sağ Yarımküresini Geliştirecek Etkinlik Yapan Kişiye Hangi Açıklama Yapılır.

Doğru Cevap : Her İki Yarım Kürenin Etkileşim Halinde Ve Birlikte İşlev Gördüğünü

40) Aşağıdakilerden hangisi bütün omurgalı canlılarda bulunan beyin yapılarından değildir?

Doğru Cevap : Prefrontal korteks (ön alın kabuğu)

41) Davranışsal genetik çalışmalarının amacı nedir?

Doğru Cevap : Bireysel farklılıkların kaynağını açıklamak

42) Duyusal gelişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Birkaç duyunun eş güdümlü kullanılması 3 yaş civarında ortaya çıkar.
Veya
Algı Ve Hareket Gelişimi Birbirini Sıkıştırır Ve Destekler.

43) Doğumdan sonra sinir sisteminde görülen en belirgin değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Sinaptik bağlantıların artışı

 

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soru Cevap

Veya

Miyelin tabakasının yaygınlaşması

44) Dünyanın sağ yanından gelen bilgilerin işlendiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Beynin sol yanı

45) Davranışlarımızın çoğunun gizli amaçlar ve bilinç dışı arzular tarafından yönlendiriliyor olabileceğini savunan yaklaşım hangisidir?

Doğru Cevap : Psikanalitik Yaklaşım

46) Davranışçı yaklaşımın çalışma konusu hangisidir

Doğru Cevap: İnsan ve hayvanların gözlenebilir eylemlerini inceler

 

47) duyusal kayıt sistemindeki süreçlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Doğru Cevap: Sisteme giren her bir uyarıcı işleme konmadan konmadan sistemden atılamaz

48) Ergenlerde düşünmenin karmaşıklaşması ve kendini kontrol etmenin artışını nasıl açıklayabiliriz?

Doğru Cevap : Bunların tümüyle.
Veya
Sinaptik Bağlantıların Giderek Daha Seçici Ve Etkili Olmasıyla

49) Ergenlik dönemindeki fiziksel gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Bedensel büyüme yavaşlamıştır.

50) Aşağıdakilerden hangisi Bowlby’e göre güvenli bağlanmış bir çocuğun davranışlarını tanımlamaz?

Doğru Cevap : Ayrıldıktan sonra anne yanına geldiğinde tepki verir.

51) Eğer bir bireyde belirli bir özelliğin (risk alma eğilimi gibi) mevcut olup olmadığını ve ne düzeyde olduğunu bireyin beyanına bağlı olarak görmek istiyorsak ne tür bir veri toplama aracı kullanılmalıdır?

Doğru Cevap : Ölçek

52) Fal ya da astroloji yoluyla edinilen bilgi neden bilimsel bilgi değildir?

Doğru Cevap : Gözlenebilir olgular üzerinde sistematik ve objektif olarak veri toplamadıkları için

53) F klavyede 10 parmak yazmayı öğrenmiş birinin Q klavyede 10 parmak yazmasının Q klavyeyi yeni öğrenen birinden daha zor olmasının nedeni aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır ?

Doğru Cevap: . zihinsel kurulum

54) Göze hava üflenmesiyle eşleştirilen sesin, gözün kırpıştırılmasına yol açtığı bir deneyde, daha sonra sadece ses karşı verilen göz kırpıştırma tepkisine ne ad verilir

Doğru Cevap: koşullu tepki

55) Gelişim sürecinin ele alınış biçimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Gelişim süreci büyüme ile sona erer.

 

56) Görece yeni olmasına karşın son yıllarda psikolojinin tüm dallarına etki etmiş bir düşünce okulu olma özelliği kazanan ve kuzey amerika psikolojisinde 1960ların ortalarından itibaren başat yaklaşım olarak davranışçılığın yerini almaya başlayan psikoloji yaklaşımı hangisidir

Doğru Cevap: Bilişselci

57) Hangi seçenek gelişim araştırmalarında kullanılan yöntemsel düzenlemeleri göstermektedir?

Doğru Cevap : Boylamsal, kesitsel, sırasal

58) Hangi alanda çalışan psikologlar insan psikolojisinin kalıtımsal yönleriyle en az ilgilenirler?

Doğru Cevap : Endüstri-Örgüt

59) Hangisi bir gelişim psikoloğunun sorabileceği bir sorudur?

Doğru Cevap : İlk yetişkin, orta yetişkin ve yaşlı bireylerin kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark var mıdır?
Veya
Ergenlerın Tutum Değıştırmesını Etkıleyen Etmenler Nelerdır?

60) Aşağıdakilerden hangisi vücut sistemlerinin eş güdümlü olarak çalışabilmesinin nedenlerinden değildir?

Doğru Cevap Sinir sistemi ve endokrin sistem birbirinden bağımsız olarak çalışır

61) Hangisi çevre ve kalıtım etkisinin birbirine karıştığı durumlardan değildir?

Doğru Cevap : Yabancı bir ülkede büyüyen çocuğun iki dil öğrenmesi
Veya
Hiperaktif Bir Çocuğun Daha Çok Cezalandırılması

62) Hangisi gestalt psikolojisinin algı ile ilgili görüşlerinden biri değildir.

Doğru Cevap: Tek tek unsurların biraraya getirilerek bütüne ulaşıldığı bir süreçtir

63) Hangisi bir endüstri/örgüt psikologunun çalışma alanına girer.

Doğru Cevap: bir işyerindeki çalışanların ücretlerinin ödeneme aralıklarının performansa etkisi

64) Hangisi problem çözme stratejisi olan algoritmanın bir özelliğidir

Doğru Cevap: kurallara uyulduğu sürece kesinlikle doğru sonuca ulaşılır

 

65) Hangisinin davranışlarda ve zihinsel süreçte neden olduğu kalıcı değişim öğrenme olarak tanımlanır

Doğru Cevap: Deneyimlerin

66) Hangisi bir kavramdır

Doğru Cevap: Ağaç

67) hangisi kısa süreli belleğin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: bilgi alma kapasitesi çok dardır

68) kilitli bir kapının önünde elinde bir deste anahtarın olduğu varsayılırsa, kapıyı açan anahtarı bulabilmek için seçilecek strateji hangisidir

Doğru Cevap: deneme-yanılma

69) Miyelinizasyon süreci ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : El-göz koordinasyonu ile ilgili bölgelerde 1 yaşında tamamlanır.

70) Aşağıdakilerden hangisi, bir bireyin gelişiminde normatif tarihe bağlı etki olarak kabul edilebilir?

Doğru Cevap : Enseste maruz kalmak

 

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soru Cevap

71) Miyelin kılıfın işlevi nedir?

Doğru Cevap : Sinir iletisinin izolasyonunu sağlamak.

72) Nöronlarla (sinir hücresi) ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Dendrit Ve Aksonları Vardır.
Veya
Hücresel Bir Yapı Olmalarına Rağmen Gövdeleri (Soma) Bulunmaz.

73) İlk psikoloji laboratuvarı kim tarafından kurulmuştur?

Doğru Cevap : Wilhelm Wunt

 

74) İnsan figürü çizimlerinin 2-5 yaş arasındaki gelişimini incelemek için, 2 yaşındaki çocuklardan oluşan bir grup seçip, onları 5 yaşa kadar 6 ayda bir test vererek izlediğimde hangi yöntemsel düzenlemeyi kullanmış olurum?

Doğru Cevap : Boylamsal düzenleme

75) İç salgı bezleri ve hormonların insan davranışları üzerindeki etkileri
bakımından hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Bazı gelişimsel süreçleri başlatır veya durdururlar
Veya
Solunum,Sindirim,Dolaşım Gibi Temel Sistemlerin Sürekli Çalışmasını Sağlarlar.

76) İnsan genomu projesinden elde edilen sonuçlarla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Her gen, otomatik olarak bir protein üretmektedir.

77) İnsanın dünyaya boş bir levha olarak geldiğini ve bütün özelliklerini çevre yoluyla edinildiğini savunan yaklaşım hangisidir?

Doğru Cevap : Davranışçılık

78) “İnsanın tüm özellikleri yalnızca kalıtımla aktarılıyorsa…” cümlesi hangisi ile bitirilirse yanlış olur?

Doğru Cevap : İnsan doğarken boş bir levha olur.

79) iyi anne olmanın sevgi,şevkat ve fedakarlık gibi olmazsa olmaz 3 özelliği içermesi gerektiği düşünülürse annelik kavramının hangi yolla oluşturulduğu söylenebilir

Doğru Cevap: kritik özellikler

80) Aşağıdakilerden hangisi, beynin yapısı ile ilgili bilgi sağlamaz?

Doğru Cevap : EEG

81) Piaget’ye göre, 0-2 yaş arasında kullanılan temel bilgi edinme yolları hangileridir?

Doğru Cevap : Duyular ve hareketler

82) Piaget ile Vigotsky’nin bilişsel gelişime bakış açıları karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

Doğru Cevap : Her ikisi de bilginin çocuk tarafından yapılandırıldığını kabul eder.

 

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soru Cevap

 

83) psikologların belleğin çalışmasını açıklamada kullandıkları bilgi işleme modeline göre bellek nedir

Doğru Cevap: aktif bir şekilde inşa edilen zihinsel bir süreçtir

84) Uyku bozukluklarının tedavisinde hangi iç salgı bezinin hangi özelliğinden yararlanarak ilaç geliştirilmiştir?

Doğru Cevap : Hipofizin hormon üretimini tetikleyici rolünden
veya
pıneal bezin melatonın salgılamasından

85) Sırt ağrılarından yakınan biri ağrılarını dindirmek için akapunktur yaptırmaya karar veriyor. Bu tedavi işe yararsa aşağıdakilerden hangisinin salınımını arttırmış olabilir?

Doğru Cevap : Endorfin

86) Sinir sisteminin genel yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Merkezi sinir sistemi, somatik ve otonom sinir sisteminden oluşur.

87) siyah bir köpekle tramvatik (acı veren) bir deneyim yaşayan bir çocuğun siyah ve tüylü tüm nesnelere korku tepkisi veröesi hangisidir

Doğru Cevap: genelleme.

88) şekilde yer alan 15 figürün bir ağaç olarak algılanmasına yol açan gestalt gruplama ilkesi hangisidir

Doğru Cevap: yakınlık

 

89) Vigotsky’e göre, bilişsel gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Bilişsel gelişme evreler halinde ele alınır.

90) Aşağıdakilerden hangisi bilimin amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap : Kendi kuram/modellerini yayınlamak

91) Yeni Doğanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap : Sesle verilen yönergeleri algılayabilirler.

92) “Yaratıcı bireylerle yaratıcı olmayan bireylerin risk alma ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorusu ne tür bir araştırmaya işaret etmektedir?

Doğru Cevap : Betimsel

93) Yakınsal Gelişme Alanı (ZPD) kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : ZPD’nin genişletilmesi ancak yetişkinler tarafından yapılabilir

94) Aşağıdakilerden hangisi sinaptik iletinin oluşumunda rol almaz?

Doğru Cevap : Gliya

95) Gelişim psikolojisinin işlevini en iyi özetleyen seçenek hangisidir?

Doğru Cevap : Bireyin yaşamı boyunca değişimlerin tarif edilmesi ve açıklanmasıdır.

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soruları

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soruları(Online Deneme Sınavı 1)

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soruları(Online Deneme Sıanvı 2)

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soruları

Psikolojiye Giriş-1 Vize(160 Soru)

 

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soru Cevap
Psikolojiye Giriş-1 Anasayfa
Psikolojiye Giriş-1 Vize Soruları
Psikolojiye Giriş-1 Ders Notları
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!