auzefPsikoloji

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soruları

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soruları

Vize Soru ve Cevapları
1. hangisi gestalt psikolojisinin algı ile ilgili görüşlerinden biri değildir?.
A) duyumsal hammaddenin belli ilkeler çerçevesinde işlendiği bir süreçtir
B) tek tek unsurların biraraya getirilerek bütüne ulaşıldığı bir süreçtir
C) nesne olay ve kişilerin temsilinin zihinde inşa edildiği bir süreçtir
D) bütünün parçalarından daha fazla olduğu bir zihinsel süreçtir
E) duyumdan elde edilen verilerin örgütlenmesi sürecidir.
Cevap : B) tek tek unsurların biraraya getirilerek bütüne ulaşıldığı bir süreçtir.
2. iyi anne olmanın sevgi,şevkat ve fedakarlık gibi olmazsa olmaz 3 özelliği içermesi gerektiği düşünülürse annelik kavramının hangi yolla oluşturulduğu söylenebilir?
A) örneğe benzerlik
B) prototip
C) temsil edicilik
D) kritik özellikler
E) karşılaştırma
Cevap : D) kritik özellikler
3. bir beyin tramvasına bağlı olarak yaşadığı amnezi sonucunda kendi adını bile hatırlaman ünlü bir bisiklet yarışçısı, bisiklet sürme konusunda eskiden olduğu gibi çok iyi performans göstermektedir.
Yukarıdaki örnek vaka uzun bellekle ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi için bir kanıt olarak gösterilebilir ?
A) uzun süreli bellekte bilginin olduğu gibi temsil edildiği
B) Uzun süreli bellekte açık belleğin amneziden etkilenmediği
C) Uzun süreli bellekte baskın kodlama biçiminin anlamaya dayalı olduğu
D) Uzun süreli belleğin açık bellek ve prosedürel bellek adı verilen türlerinin olduğu
E) Bireyin uzun süreli bellekte bilgiyi saklama değil geri getirme başarısızlığı olduğu
Cevap : D) Uzun süreli belleğin açık bellek ve prosedürel bellek adı verilen türlerinin olduğu
4. siyah bir köpekle tramvatik (acı veren) bir deneyim yaşayan bir çocuğun siyah ve tüylü tüm nesnelere korku tepkisi veröesi hangisidir?
A) olumsuz pekiştirme
B) sönme
C) genelleme
D) ayırt etme
E) birinci tip ceza
Cevap : C) genelleme
5. bireyin yalnızken gösterdiği davranışların grup yada kitle içine girince değiştiğini gözleyen ve bu durumu sistematik olarak incelemeye karar veren psikolog psikolojinin hangi alt alanında çalışmaktadır?
A) sosyal psikoloji
B) klinik psikoloji
C) endüstri ve örgüt psikolojisi
D) gelişim psikolojisi
E) deneysel psikoloji
Cevap : A) sosyal psikoloji
6. görece yeni olmasına karşın son yıllarda psikolojinin tüm dallarına etki etmiş bir düşünce okulu olma özelliği kazanan ve kuzey amerika psikolojisinde 1960ların ortalarından itibaren başat yaklaşım olarak davranışçılığın yerini almaya başlayan psikoloji yaklaşımı hangisidir?
A) insancıl
B) psikodinamik
C) bilişselci
D) yapısalcı
E) davranışçı
Cevap : C) bilişselci
7. şekilde yer alan 15 figürün bir ağaç olarak algılanmasına yol açan gestalt gruplama ilkesi hangisidir?
A) benzerlik
B) ortak hareket
C) süreklilik
D) tamamlama
E) yakınlık
Cevap : E) yakınlık
8. figüre dikkatli bir şekilde bakıp artık bir kez figürün hem saksafon çalan bir adam hemde bir kadın yüzü olarak algılanabileceği görüldülten sonra kişinin algısını bu iki figürden birine sabitlemekte zorlanması algının özelliklerinden hangisine bir örnektir?
A) algının aktif bir şekilde inşa edilen bir süreç olması
B) bir nesneye ilişkin tek bir algının mümkün olması gerçeği
C) bir nesneye ilişkin ilk algılamaya güvenilmesi gerektiği
D) algıda her bir uyaranın tek bir mantıklı yorumu olması
E) algıda gerçekliğin otomatik olarak yorumlanması
Cevap : A) algının aktif bir şekilde inşa edilen bir süreç olması
9. algı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) bir nesnenin doğru bir biçinde zihinde temsil edilmesidir
B) bir nesneye bakıldığında nesneden gelen ışık dalgalarını kaydetme sürecidir
C) duyumların kaydedilmesi sürecidir
D) duyumlara dayanan nesnel bir süreçtir
E) yorumlama faaliyetini içeren öznel bir süreçtir
Cevap : E) yorumlama faaliyetini içeren öznel bir süreçtir
10. olumlu korelasyona hangisi örnektir ?
A) kaygı düzeyi azaldıkça sınav performansı artar
b) stres azaldıkça iş veriimi artar
C) derse devamszlık azaldıkça dersteki başarı artar
D) gürültü azaldıkça dikkat düzeyi artar
E) hane başına düşen kişi sayısı arttıkça yoksulluk artar
Cevap : E) hane başına düşen kişi sayısı arttıkça yoksulluk artar
Psikolojiye Giriş-1 Vize Soruları
11. algıda temel bir örgütlenme ilkesi olan şekil-zemin ilişkisi ile hangisi doğrudur?
A) nesne olay ve kişiler daima bir şekil-zemin ilişkisi içinde algılanır
B) şekil ve zemin algılanan uyaranların sabit bir özelliğidir
C) aynı uyaranı algılayan herkes için şekil ve zemin aynıdır
D) şekil-zemin ilişkisi görsel algıya özgü önemli bir örgütleyici ilkesidir
E) şekil ve zemin olma dış dünyadaki uyaranların nesnel bir özelliğidir.
Cevap : A) nesne olay ve kişiler daima bir şekil-zemin ilişkisi içinde algılanır
12. ayaklı fotoğraf : fotoğrafta yer alan gencin ayaklarının orantısız bie biçimde büyük görünmesinin nedeni hangisidir ?
A) örtüşme ipucunun bilerek kullanılmaması
B) tek göze bağlı uzaklık ipuçlarının zayıf olması
C) şekil değişmezliği hissinin görüntüyü çarpıtması
D) iki göze bağlı uzaklık ipuçlarının zayıf olması
E) şekil-zemin ilişkisinin belirsiz olması
Cevap : B) tek göze bağlı uzaklık ipuçlarının zayıf olması
13. Göze hava üflenmesiyle eşleştirilen sesin, gözün kırpıştırılmasına yol açtığı bir deneyde, daha sonra sadece ses karşı verilen göz kırpıştırma tepkisine ne ad verilir?
A) koşullu uyarıcı
B) koşulsuz tepki
C) bağımsız tepki
D) koşullu tepki
E) koşulsuz uyarıcı
Cevap : D) koşullu tepki
14. Davranışçı yaklaşımın çalışma konusu hangisidir
A) bilginin zihinde nasıl işlemden geçirildiğini araştırır
B) İnsan zihnini oluşturan en temel elementleri inceler
C) İnsan ve hayvanların gözlenebilir eylemlerini inceler
D) Davranışı yönlendiren bilinçdışı süreçleri araştırır
E) . Zihinsel deneyimleri bütünsel olarak ele alır
Cevap : C) İnsan ve hayvanların gözlenebilir eylemlerini inceler
15. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi şekillendirme yoluyla öğrenme sürecini ifade eder?.
A) organizma davranışı her gösterdiğinde sistematik olarak pekiştirme verilmez
B) organizma hedef davranışa ulaşana kadar kademe kademe pekiştirilir
C) organizma davranışı her gösterdiğinde düzenli olarak pekiştirilir
D) organizmanın davranışı sabit aralıklarla düzenli olarak pekiştirilir
E) organizmanın davranışı değişken aralıklarla pekiştirilir
Cevap : B) organizma hedef davranışa ulaşana kadar kademe kademe pekiştirilir
16. bir öğretmenin haber vermeden yaptığı mini sınav aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisine örnektir?
A) sabit zaman aralıklı pekiştirme
B) sabit oranlı pekiştirme
C) sürekli pekiştirme
D) değişken oranlı pekiştirme
E) değişken zaman aralıklı pekiştirme
Cevap : E) değişken zaman aralıklı pekiştirme
17. bilişsel öğrenme süreci ile ilgili hangisi doğrudur ?
A) bilişsel öğrenmede algı, dikkat, bellek gibi zihinsel süreçlerin rolü yoktur
B) bilişsel öğrenmede öğrenmeyi sağlayan temel mekanizma pekiştirme ve cezadır
C) bilişsel öğrenme esas olarak uyarıcı ve tepki bağının öğrenilmesidir
D) bilişsel öğrenme yaklaşımında öğrenme ve performans aynı şeyler değildir
E) bilişsel yolla gerçekleşen öğrenme daima gözlenebilir bi değişiklik Yaratır
Cevap : D) bilişsel öğrenme yaklaşımında öğrenme ve performans aynı şeyler değildir
18. hangisinin davranışlarda ve zihinsel süreçte neden olduğu kalıcı değişim öğrenme olarak tanımlanır?
A) merakın
B) genlerin
C) deneyimlerin
D) zekanın
E) ders çalışmanın
Cevap : C) deneyimlerin
19. Hangisi bir kavramdır?
A) çam
B) meşe
C) ladin
D) köknar
E) ağaç
Cevap : E) ağaç
20. wunt un öncülğünü yaptığı insanın zihinsel deneyimini olabilecek en küçük parçalara bölerek, onu oluşturan temel elementleri saptamaya çalışan psikolojik yaklaşım hangisidir ?
A) yapısalcı
B) davranışçı
C) bilişsel
D) insancıl
E) psikodinamik
Cevap : A) yapısalcı
Psikolojiye Giriş-1 Vize Soruları
21. F klavyede 10 parmak yazmayı öğrenmiş birinin Q klavyede 10 parmak yazmasının Q klavyeyi yeni öğrenen birinden daha zor olmasının nedeni aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır ?
A) zihinsel imgeleme
B) zihinsel kurulum
C) deneme-yanılma
D) algoritma
E) kestirme
Cevap : B) zihinsel kurulum
22. hangisi problem çözme stratejisi olan algoritmanın bir özelliğidir?
A) problemi çözmek için en etkili yolun kullanılmasını içerir
B) algoritmalarla problem çözmek keskin bir zekanın göstergesidir
C) problemi pratik yollarla çözmeye yardımcı olur
D) kurallara uyulduğu sürece kesinlikle doğru sonuca ulaşılır
E) problemin çözümünde plan yapmaya gerek yoktur
Cevap : D) kurallara uyulduğu sürece kesinlikle doğru sonuca ulaşılır
23. kilitli bir kapının önünde elinde bir deste anahtarın olduğu varsayılırsa, kapıyı açan anahtarı bulabilmek için seçilecek strateji hangisidir?
A) deneme-yanılma
B) zihinsel harita
C) algoritma
D) analoji
E) zihinsel imgelem
Cevap : A) deneme-yanılma
24. düşüncenin önemli bir yapıtaşı olan imgeler ile ilgili hangisi doğrusur?
A) imgeler sözel olmayan düşünme yollarıdır
B) psikolojide en çok araştırma yapılan imgeler görsel olanlardır
C) imgeler, dünyanın zihinde 5 duyu formunda temsil edilmesidir
D) nesneler imgeler sayesinde zihinde tek tek temsil edilmek yerine kategoriler halinde temsil edilir
E) imgeler dünyaya ait soyut zihinsel temsillerdir
Cevap : C) imgeler, dünyanın zihinde 5 duyu formunda temsil edilmesidir
25. bellekle ilgili hangisi doğrudur?
A) belleğe aktarılan olay ve duygular, aktarıldığı gibi hatırlanır
B) bellek hakkında çok az bilgi mevcuttur
C) bellek dünyadaki olay ve duyguların olduğu gibi aktarıldığı yerdir
D) bellek olay ve duyguların toplamından ibarettir
E) bellek bilişsel psikologlar tarafından çalışılan bir psikoloji konudur
Cevap : E) bellek bilişsel psikologlar tarafından çalışılan bir psikoloji konudur
26. psikologların belleğin çalışmasını açıklamada kullandıkları bilgi işleme modeline göre bellek nedir?
A) yaşananları tıpatıp kaydeden bir kayıt cihazıdır
B) zihinsel enerji harcamaksızın hatırlamayı sağlayan bir sistemdir
C) duyumları beyne aktaran sinirsel bir sistemdir
D) aktif bir şekilde inşa edilen zihinsel bir süreçtir
E) yaşantıların doldurulduğu bir depodur
Cevap : D) aktif bir şekilde inşa edilen zihinsel bir süreçtir
27. duyusal kayıt sistemindeki süreçlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) yeni gelen görsel kayıtlara yer açmak için eski görsel kayıtlar sistemden atılır
B) sisteme giren her bir uyarıcı işleme konmadan konmadan sistemden atılamaz
C) duyusal kayıt sisteminde işitsel bilgi görsel bilgiden daha yavaş silinir
D) kuramsal olarak duyusal kayıt kapasitesi sınırsızdır ama kayıtta kalma süresi çok sınırlıdır
E) sisteme giren her uyarıcı kendi formlarında duyusal kayda geçer.
Cevap : B) sisteme giren her bir uyarıcı işleme konmadan konmadan sistemden atılamaz
28. hangisi kısa süreli belleğin özelliklerinden biridir?
A) bilgi alma kapasitesi çok dardır
B) bilgiler anlam ilişkisi yönünden örgütlenmiştir
C) tam bir unutma olmaz
D) zaman sınırı çok geniştir
E) bilgiyi örgütleme, hatırlamada ipucu verir
Cevap : A) bilgi alma kapasitesi çok dardır
29. çifte-kodlama kuramı’nın savunduğu düşünce hangisidir?
A) kısa süreli bellekte bir uyarıcıyı aynı anda iki formda kodlamak daha kötü sonuç verir.
B) kısa süreli bellekte bir uyarıcıyı aynı anda iki formda kodlamak daha iyi sonuç verir.
C) uzun süreli bellekte bir uyarıcıyı aynı anda iki formda kodlamak daha iyi sonuç verir.
D) uzun süreli bellekte bir uyarıcıyı aynı anda iki formda kodlamak daha kötü sonuç verir.
E) duyusal kayıt sisteminde bir uyarıcıyı aynı anda iki formda kodlamak daha kötü sonuç verir.
Cevap : C) uzun süreli bellekte bir uyarıcıyı aynı anda iki formda kodlamak daha iyi sonuç verir.
30. hangisi bir endüstri/örgüt psikologunun çalışma alanına girer?

A) şizofrenin ortaya çıkışında aile içi iletişim biçiminin etkisi
B) bir işyerindeki çalışanların ücretlerinin ödeneme aralıklarının performansa etkisi
C) bir deneyde farelerin ödülün varlığı ve yokluğunda bir labirenti öğrenme hızları
D) saldırgan bir modeli izlemenin çocukların saldırgan davranışları üzerindeki etkisi
E) bir deneyde ortamdaki kişi sayısının yardım etme istekliliği üzerindeki etkisi

Cevap : B) bir işyerindeki çalışanların ücretlerinin ödeneme aralıklarının performansa etkisi

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soru Cevap-1

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soruları
Psikolojiye Giriş-1 Vize Soruları(Online Deneme Sınavı 1)
Psikolojiye Giriş-1 Vize Soruları(Online Deneme Sıanvı 2)

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soruları
Psikolojiye Giriş-1 Anasayfa

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soruları
Psikolojiye Giriş-1 Ders Notları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!