auzefPsikolojiPSİKOLOJİYE GİRİŞ I

Psikolojiye Giriş 1 Vize Soruları

Psikolojiye Giriş 1 Vize Soruları

Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi vücut sistemlerinin eş güdümlü olarak çalışabilmesinin nedenlerinden değildir?

Cevap: Sinir sistemi ve endokrin sistem birbirinden bağımsız olarak çalışır.

Epigenetik kalıtım sistemlerinin önemiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Cevap: DNA’nın yapısının değişmediğini gösterdiği

“5 yaşında olan Demet, bahçedeki kedilere süt vermek için annesinden yardım istedi. Annesi iki kutu süt ve biri geniş diğeri dar iki kap çıkardı ve Demet’e verdi. Çocuk sütleri boşalttıktan sonra annesine “ama bu kaptaki fazla oldu, öbür kedi aç kalacak” dedi. Çocuğun bu düşüncesinin nedeni onun henüz korunum ilkesini kazanmamış olmasıdır. Çünkü çocuk somut işlemler dönemindedir.” Bu bölümde Piaget’nin kuramına göre YANLIŞ kullanılan kavram hangisidir?

Cevap: Somut işlemler dönemi

Psikolojiye Giriş 1 Vize Soruları

Sırt ağrılarından yakınan biri ağrılarını dindirmek için akapunktur yaptırmaya karar veriyor. Bu tedavi işe yararsa aşağıdakilerden hangisinin salınımını arttırmış olabilir?

Cevap: Endorfin

Miyelinizasyon süreci ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Cevap: El-göz koordinasyonu ile ilgili bölgelerde 1 yaşında tamamlanır.

Merkezi sinir sisteminin görevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

Cevap: Dış dünya ile doğrudan bağlantı kurmak

Dünyanın sağ yanından gelen bilgilerin işlendiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Beynin sol yanı

Annenin doğum sonrası dönemi daha kolay atlatabilmesi ile ilgili olarak hangisi
yanlıştır?

Cevap: Hormanal destek kullanması

İç salgı bezleri ve hormonların insan davranışları üzerindeki etkileri bakımından hangisi yanlıştır?

 

Cevap: Bazı gelişimsel süreçleri başlatır veya durdururlar
Doğumdan sonra sinir sisteminde görülen en belirgin değişiklik aşağıdakilerden
hangisidir?

Cevap: Sinaptik bağlantıların artışı Veya Miyelin tabakasının yaygınlaşması

 

Aşağıdakilerden hangisi sinaptik iletinin oluşumunda rol almaz?

Cevap: Gliya

Miyelin kılıfın işlevi nedir?

Cevap: Sinir iletisinin izolasyonunu sağlamak.

Sinir sisteminin genel yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

Cevap: Merkezi sinir sistemi, somatik ve otonom sinir sisteminden oluşur.

Nöronlarla (sinir hücresi) ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Dendrit ve aksonları vardır. Veya Hücresel Bir Yapı Olmalarına Rağmen Gövdeleri (Soma) Bulunmaz

Yeni Doğanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Sesle verilen yönergeleri algılayabilirler.

Aşağıdaki nörotransmitterden hangisinin düzeyinin arttırılmasının Alzheimer hastalığının tedavisinde yararlı olacağı düşünülmektedir?

Cevap: Asetilkolin

Aşağıdakilerden hangisi Serebrum yapıları içinde değildir?

Cevap: Pons

Aşağıdakilerden hangisi bütün omurgalı canlılarda bulunan beyin yapılarından değildir?

Cevap: Prefrontal korteks (ön alın kabuğu)

Uyku bozukluklarının tedavisinde hangi iç salgı bezinin hangi özelliğinden
yararlanarak ilaç geliştirilmiştir?

Cevap: Hipofizin hormon üretimini tetikleyici rolünden

İnsan genomu projesinden elde edilen sonuçlarla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Cevap: Her gen, otomatik olarak bir protein üretmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, beynin yapısı ile ilgili bilgi sağlamaz?

Cevap: EEG

Aşağıdakilerden hangisi, bir bireyin gelişiminde normatif tarihe bağlı etki olarak kabul edilebilir?

Cevap: Enseste maruz kalmak

Fal ya da astroloji yoluyla edinilen bilgi neden bilimsel bilgi değildir?

Cevap: Gözlenebilir

olgular üzerinde sistematik ve objektif olarak veri toplamadıkları için
Yakınsal Gelişme Alanı (ZPD) kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: ZPD’nin genişletilmesi ancak yetişkinler tarafından yapılabilir

Gelişim sürecinin ele alınış biçimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

Cevap: Gelişim süreci büyüme ile sona erer.

Gelişim psikolojisinin işlevini en iyi özetleyen seçenek hangisidir?

Cevap: Bireyin yaşamı boyunca değişimlerin tarif edilmesi ve açıklanmasıdır.

Psikolojiye Giriş 1 Vize Soruları

“Bir ay süreyle 3mg B12 vitamini verilen tavuklarla verilmeyen tavukların
yumurtlama miktarları arasında anlamlı bir fark var mıdır?  sorusu ne tür bir araştırmaya işaret etmektedir?

Cevap: Yarı Deneysel Veya Deneysel

Aşağıdakilerden hangisi bilimin amaçlarından biri değildir?

Cevap: Kendi kuram/modellerini yayınlamak

İnsan figürü çizimlerinin 2-5 yaş arasındaki gelişimini incelemek için, 2 yaşındaki çocuklardan oluşan bir grup seçip, onları 5 yaşa kadar 6 ayda bir test vererek izlediğimde hangi yöntemsel düzenlemeyi kullanmış olurum?

Cevap: Boylamsal düzenleme

“Çocukların TV izleme alışkanlıklarına ilişkin bir rapora göre, TV izleme süreleri arttıkça ders notları düşmektedir.” Bu çalışmaya dayanarak nasıl bir neden-sonuç ilişkisi gerekçelendirebiliriz?

Cevap: Neden sonuç çıkarımları ilişki (korelasyon) bildiren
çalışmalarla yapılamaz.

Aşağıdakilerden hangisi Otonom sinir sisteminin görevi değildir?

Cevap: Duyulardan gelen bilgileri merkezi sinir sistemine iletme

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını içermektedir?

Cevap: Psikoloji insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler

Hangi seçenek gelişim araştırmalarında kullanılan yöntemsel düzenlemeleri göstermektedir?

Cevap: Boylamsal, kesitsel, sırasal

Ergenlerde düşünmenin karmaşıklaşması ve kendini kontrol etmenin artışını nasıl açıklayabiliriz?

Cevap: Bunların tümüyle. Veya Sınaptık Bağlantıların Gıderek Daha Seçıcı Ve Etkılı Olmasıyla

Ergenlik dönemindeki fiziksel gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Bedensel büyüme yavaşlamıştır.

Hangi alanda çalışan psikologlar insan psikolojisinin kalıtımsal yönleriyle en az ilgilenirler?

Cevap: Endüstri-Örgüt

Duyusal gelişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Birkaç duyunun eş güdümlü kullanılması 3 yaş civarında ortaya çıkar. Veya Algı Ve Hareket Gelişimi
Birbirini Sıkıştırır Ve Destekler.

Piaget’ye göre, 0-2 yaş arasında kullanılan temel bilgi edinme yolları
hangileridir?

Cevap: Duyular ve hareketler

“Yaratıcı bireylerle yaratıcı olmayan bireylerin risk alma ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark var mıdır?
” sorusu ne tür bir araştırmaya işaret etmektedir?

Cevap: Betimsel

Bireyin içinde bulunduğu dünyayı anlama çabası ve basitten karmaşığa doğru bir zihinsel düzen geliştirerek çevresine uyum yapması hangi kavramı tanımlar?

Cevap: Bilişsel gelişme

Hangisi bir gelişim psikoloğunun sorabileceği bir sorudur?

Cevap: İlk yetişkin,

İlk psikoloji laboratuvarı kim tarafından kurulmuştur?

Cevap: Wilhelm Wunt

İnsanın dünyaya boş bir levha olarak geldiğini ve bütün özelliklerini çevre yoluyla edinildiğini savunan yaklaşım hangisidir?

Cevap: Davranışçılık

Aşağıdakilerden hangisi deneysel araştırmaların bir özelliği değildir?

Cevap: İki olgu arasındaki ilişkinin düzeyini belirlemek

Davranışlarımızın çoğunun gizli amaçlar ve bilinç dışı arzular tarafından
yönlendiriliyor olabileceğini savunan yaklaşım hangisidir?

Cevap: Psikanalitik Yaklaşım

‘Bütün parçalarının toplamından fazla ve farklıdır” ifadesi ile özetlenebilecek yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Gestalt Ekolü

Hangisi çevre ve kalıtım etkisinin birbirine karıştığı durumlardan değildir?

Cevap: Yabancı bir ülkede büyüyen çocuğun iki dil öğrenmesi

‘İnsanın tüm özellikleri yalnızca kalıtımla aktarılıyorsa…” cümlesi hangisi ile bitirilirse yanlış olur?

Cevap: İnsan doğarken boş bir levha olur.

 

Psikolojiye Giriş 1 Vize Soruları

Piaget ile Vigotsky’nin bilişsel gelişime bakış açıları karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

Cevap: Her ikisi de bilginin çocuk tarafından yapılandırıldığını kabul eder.

Eğer bir bireyde belirli bir özelliğin (risk alma eğilimi gibi) mevcut olup olmadığını ve ne düzeyde olduğunu bireyin beyanına bağlı olarak görmek istiyorsak ne tür bir veri toplama aracı kullanılmalıdır?

Cevap: Ölçek

Bütün gelişim alanları düşünüldüğünde, kısa sürede oldukça hızlı ve önemli değişikliklerin oluştuğu alan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Kişilik gelişimi

Hangisi bir bilişsel alanda çalışan psikoloğun sorabileceği bir
sorudur?

Cevap: Ezberlenecek malzemenin uzunluğu hatırlama performansını etkiler mi?

“Bu dönemde yeni bir şeyler üretmek, yaptığı işler için beğeni toplamak, yetişkin ve arkadaşlarından takdir görmek önemlidir. Çevre, çalışma isteği yaratmak, sorumluluk vermek ve performansı takdir etmekle temel çatışmanın çözümüne yardımcı olabilir”. Bu açıklama Erikson’un kuramında hangi dönemi
tanımlamaktadır?

Cevap: Çalışma ve başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu

Bir özelliğin ortaya çıkışında kalıtım ve çevresel etmenlerin işbirliği yaparak ve birbirini dengeleyerek işlev gördüklerini savunan yaklaşım/görüş hangisidir?

Cevap: Epigenetik görüş

Bir araştırmacı, hedefinin zihinsel süreçleri basit parçaların birleşimleri olarak anlamak olduğunu belirtiyor. Araştırmasının tarihsel kökü hangisine dayanmaktadır?

Cevap: Yapısalcılık

Bir arkadaşınız, daha yaratıcı olmak için beyninin sağ yarıküresini
geliştirecek etkinlikler yaptığını söylüyor. Beynin çalışmasıyla ilgili bilgiler ışığında, bunun gereksizliğini açıklamak için O’na ne demelisiniz?

Cevap: Her iki yarı kürenin etkileşim halinde ve birlikte işlev gördüğünü

“Bir dizi olgu ya da olguları açıklayan kavramsal sistem”i tanımlayan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Teori veya hipotez

Yeni Doğanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Sesle verilen yönergeleri algılayabilirler.

Davranışsal genetik çalışmalarının amacı nedir?

Cevap: Bireysel farklılıkların kaynağını
açıklamak

Aşağıdakilerden hangisi Bowlby’e göre güvenli bağlanmış bir çocuğun davranışlarını tanımlamaz?

Cevap: Ayrıldıktan sonra anne yanına geldiğinde tepki verir.

Bilim adamlarının daha önce yapılmış bir çalışmayı tekrarlamalarının sebebi ne olabilir?

Cevap: Çalışılan olgunun geçerli ve güvenilir olduğunu göstermek

Vigotsky’e göre, bilişsel gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

Cevap: Bilişsel gelişme evreler halinde ele alınır.

Bir çocuk ilk defa solucan görüyor ve “Anne bak bu yılana benziyor ama daha küçük, renkleri farklı… Bu ne?” diyor ve solucan olduğunu öğreniyor. Piaget’in bilginin kazanılma sürecini açıklayışına göre çocuk nasıl bir zihinsel işlem
gerçekleştirmektedir?

Cevap: Uyumsama

Beynin sağ ve sol yarım küreleri uzmanlaşmalarına rağmen normalde
aşağıdakilerden hangisi ile bağlantılarını sağlamaktadırlar?

Cevap: Korpus kallosum

Harlow’un deneyini hatırlayınız, bebek maymunların besin ve ısıveren tel anne yerine, ısıveren kumaş anneyi tercih etmeleri nasıl açıklanabilir?

Cevap: Dokunma ve yakınlık kurmanın daha önemli olmasıyla

Aşağıdaki yüz ifadelerinden hangisi evrensel olarak kabul edilen 7 duygudan biri değildir?

Cevap: Endişe

Kısa zamanda optimum hızda ve etkide yargılama yolu aşağıdakilerden
hangisidir?

Cevap: Höristik

Darwin, bazı duyguların ifade edilişindeki benzerliği, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olarak kabul etmiştir?

Cevap: Duygular türlerin evriminin bir parçasıdır ve tüm
kültürlerde benzer yapılar izlenebilir.

 

Psikolojiye Giriş 1 Vize Soruları

1,5-2 yaş arasındaki çocukların dil yetilerini hangisi tanımlar?

Cevap: İki sözcüklü iletişim

Catell’in zeka kuramını tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: İki kümede topladığı zihinsel yetenekleri tanımlamıştır.

Algıladığımız şeyleri bilindik kullanımları içerisinde düşünmeye yönelik eğilimimize ne denir?

Cevap: İşlevsel değişmezlik

Aşağıdakilerden hangisi hipotetik bir model değildir?

Cevap: Beyin

R. Plutchik, duygular hakkında aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?

Cevap: Temelde sekiz çeşit duygu vardır: diğer duygular bunların karışımı ile oluşur.

Allport’un kişilik kuramına göre “Yağı eriten ateş yumurtayı katılaştırır.” cümlesi ne anlamagelir?

Cevap: İnsanların temel yapısal özellikleri çevreden farklı etkilenmelerini
sağlar.

Aşağıdaki faktörlerden hangisi beş faktörlü kişilik modelinde bir özellik boyutu değildir?

Cevap: Kaçınmacılık

Aşağıdakilerden hangisi güdüsel bir harekete geçirici değildir?

Cevap: Koklama

Bilişsel psikoloji yaklaşımı, kendi dönemindeki hangi baskın akademik yaklaşıma karşı ortaya çıkmıştır?

Cevap: Davranışçılık

İnsanların akıl yürütme, mantık, sözel ve sayısal muhakeme vb. birikmiş
yeterliliklerini içeren zekâ türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Kristalize zekâ

Bir bireyin “zihinsel gelişim bozukluğu” tanısı alması için gerekli ölçütlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Bu ölçütlerin bir tanesini tutturulması
yeterlidir.

Freudyen teoride, bireyin dürtü ve tutkularını dizginleyerek bir polis memuru gibi davranan yönüne ne ad verilir?

Cevap: Süperego

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşüncenin özelliklerinden değildir?

Cevap: Tek doğru

çözüme odaklanabilmek Klasik problem çözme durumları ile yaratıcı problem çözme durumlarının farkları bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Fark vardır: Klasik problem çözmede tek doğru cevap vardır, yaratıcı problem çözmede ise tek doğru cevap yoktur.

Hangi teori, şeylerin birden çok özelliğine göre sınıflandırıldığını öne
sürmektedir?

Cevap: Örnekleme

Aşağıdakilerden hangisi duyguların ifade biçimlerinden biri değildir?

Cevap: Empati kurma

Zajong’a göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: İnsanlar bilişsel değerlendirme yapmadan duygusal tepki vermezler.

Renzulli’nin kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Üstün zekâlı çocuklar sözel, sayısal, sanatsal vb. bütün alanlarda üstün becerilere sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi duyguların işlevlerinden değildir?

Cevap: Evlenmeyi kolaylaştırmak

Hümanistik kişilik yaklaşımına göre birey, aşağıdakilerden hangisi için çaba sarf etmektedir?

Cevap: Kendini gerçekleştirme

 

Psikolojiye Giriş 1 Vize Soruları

Üstün zekâlı çocukların özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

Cevap: Üstün zekâlı çocukların akademik başarıları da yüksektir.

Bir zekâ testinin sahip olması gereken özellikler bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Test her birey için özel olarak hazırlanmış sorulardan oluşmalıdır.

Aşağıdaki kuramcılardan hangisi insanların bir ihtiyaçlar hiyerarşisine sahip olduklarını iddia etmektedir?

Cevap: Maslow

Aşağıdakilerden hangisi insanları tanıma ve onların kişiliğini anlama isteğimizi açıklamaz?

Cevap: Eş seçmeyi kolaylaştırmak

Dilin doğuştan getirilen biyolojik bir yapı olduğu görüşü kime aittir?

Cevap: Chomsky

İnsanların problem çözme becerileri ile ilk ilgilenen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Gestalt

Aşağıdakilerden hangisi, Galton’un zekânın değerlendirilmesiyle ilgili geliştirdiği fikirlerden değildir?

Cevap: Bir insanın zekâ düzeyi yaşamı boyunca gelişip değişir.

Yaratıcı bireylerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

Cevap: Yaratıcı bireylerin merak ve kurcalama güdülerinin yüksek olduğu
düşünülmektedir.

Yaratıcı insanların önemli iki özelliği hangi seçenekte gösterilmiştir?

Cevap: Risk alma ve
kendini ortaya koyduğu problemlerle uğraşma

Bir dilde daha küçük yapılara bölündüğünde anlamını kaybeden yapıya ne denir?

Cevap: Morfem

Aşağıdakilerden hangisi bir duygu hissettiğimiz durumları tanımlayan bileşenlerden biri değildir?

Cevap: Uygun fizyolojik tepkilerin ortadan kalkması

Şeyleri birtakım ortak özelliklerine göre sınıflandırabilmek ve bu yolla
düzenleyebilmek için kullanılan yapılara ne denir?

Cevap: Kavram

Karen Horney, Freud’un Pen(i)s kıskançlığı kavramlaştırmasına karşı olarak erkeklerde hangi bilinç altı temanın var olduğunu savunmaktadır?

Cevap: Rahime imrenme

Ekman’ın yüz ifadeleri ile araştırmalarının sonuçlarına göre hangisi yanlıştır?

Cevap: Temel duyguların yüz ifadesi ile yansıtılması kültürlere göre değişmektir.

Sternberg’in kuramının zekâyı ele alış biçimine aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?

Cevap: Zekâ, okul eğitiminde geliştirilen yeteneklerin stratejik kullanımıdır.

Freud’a göre “oedipal çatışma” hangi psikoseksüel evrede görülür?

Cevap: Fallik

Binet’in zeka testi oluşturmaktaki temel amacı aşağıdakilerden
hangisidir?

Cevap: Özel desteğe ihtiyacı olan çocukları belirlemek

Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun işlevlerinden biri değildir?

Cevap: Gerekli davranışların hangi sırada yapılacağını belirlemek

Psikolojiye Giriş 1 Vize Soruları

Eğer yaratıcı süreci toplumca onaylanmayan arzu ve isteklerin olumlu bir dışa vurumu olarak açıkladığımda…………………………….kullanmış olurum. Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap: Psikodinamik yaklaşımı

Ortak bilinç dışındaki arketipler üzerine bir konuşmaya katılıyorsunuz. Bu konuşma aşağıdaki psikologlardan hangisinin fikirlerini içermelidir?

Cevap: Carl Jung

Tomasello’nun insanlardaki dil olgusu hakkında öne sürdüğü hipotez
hangisidir?

Cevap: Daha çok türdeşlerimizle iletişim kurmak, birbirimizi anlamak ve
birbirimizden öğrenmek gibi doğuştan getirdiğimiz başka sosyal eğilimlerimizin bir
yan ürünüdür.

H. Gardner, zekâ çalışmalarına ne gibi bir yeni bakış açısı kazandırmıştır?

Cevap: Zekânın
yaşamın tüm yönlerini kapsayan farklı türde zekâlardan oluştuğunu söylemiştir.

1960‘lardan itibaren yaratıcılıkla ilgili çalışmaların hız kazanması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?

Cevap: Varoluşçu felsefenin insan kabullerinin yaygınlaşması

Doğrudan ihtiyaçlara bağlı olmadığı hâlde, dışsal uyarıcılar ve birkaç dereceli pekiştirmeyle kazanılmış motivlere ne denilmektedir?

Cevap: Özendirici

“Uyarılmışlık düzeyinin performansı etkileme derecesi, bireyin göreve aşinalığına veya görevin kolaylığına/zorluğuna bağlıdır.” ifadesi hangi isimle bilinen ilkeyi tanımlar?

Cevap: Yerkes-Dodson

Şeyler hakkında düşünürken, genel geçer zihinsel modeller kullandığımızı öne süren teori hangisidir?

Cevap: Prototip

Maslow’a göre, üst seviyeli ihtiyaçların duyulması için ne gereklidir?

Cevap: İhtiyaçların belirli oranlarda giderilmiş olması yeterlidir.

Paralel Dağılımlı Bilgi İşleme Modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Bilginin nörolojik ağlara benzer bir şekilde işlendiğini öne süren modeldir.

H. Clark’a göre hangisi dinleyici ile konuşmacı arasındaki ortak zeminin
belirlenmesini etkileyen unsurdan biri değildir?

Cevap: Hiyerarşik eşitlik

Aşağıdakilerden hangisi bir problemin özelliği değildir?

Cevap: Problemin daha önce çözülüp çözülmediğinin bilgisi

James-Lange kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Duygular fizyolojik süreçlerden bağımsızdır.

Aşağıdakilerden hangisi karar verilirken kullanılan yollardan biridir?

Cevap: Telafiye dayalı model

Dürtü azalması kuramına göre güdülenmiş davranışa yönelik olan denge durumuna ne ad verilir?

Cevap: Homeostatis

Dillerin ses yapılarını inceleyen akademik alan hangisidir?

Cevap: Fonoloji

Aşağıdakilerden hangisi höristik bir yol değildir?

Cevap: Eleyerek gitme

Bilişsel yaklaşımın motivasyonel süreçlere bakış açısına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: İnsanlar yalnızca dışsal kaynaklar ile harekete geçerler.

Psikolojiye Giriş 1 Vize Soruları

Yaratıcılık ve zekâ arasındaki ilişkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Ortalama bir zekâ seviyesinden sonra, zekâ ile yaratıcılık arasında bir ilişki yoktur.

Davranışı başlatan, sürdüren ve durduran biyolojik ve psikolojik süreçlerin tümüne ne ad verilir?

Cevap: Motivasyon

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı bireylerde sık rastlanan kişilik özelliklerinden biri değildir?

Cevap: Yeni deneyimler yaşamaktan kaçınmak

Aşağıdaki kavramlardan hangisi kişilik tanımlanırken vurgulanmaz?

Cevap: Değişkenlik

Hangisi bir problem çözme yolu değildir?

Cevap: Kontrol etme

Yaratıcılık ve zeka arasındaki ilişkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Ortalama bir zeka seviyesinden sonra, zeka ile yaratıcılık arasında bir
ilişki yoktur.

Bir zeka testinin sahip olması gereken özellikler bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Testi uygulama ve yorumlamayla ilgili eğitim almış bir testör tarafından uygulanmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi beyin yapılarından biri değildir?

Cevap: Hipokampüs

Aşağıdakilerden hangisi, psikolojik araştırmanın temel hedefidir?

Cevap: İnsani süreçleri açıklamak ve öngörüde bulunmak

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi şekillendirme yoluyla öğrenme sürecini ifade eder?

Cevap: Organizma hedef davranışa ulaşana kadar kademe kademe pekiştirilir

Aşağıdakilerden hangisi betimsel bir çalışmanın özelliği değildir?

Cevap: bır olgunun nedenını ortaya koymak

Algı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Yorumlama faaliyetini içeren öznel bir süreçtir

Algıda temel bir örgütlenme ilkesi olan şekil-zemin ilişkisi ile hangisi
doğrudur?

Cevap: Nesne olay ve kişiler daima bir şekil-zemin ilişkisi içinde algılanır

ayaklı fotoğraf : fotoğrafta yer alan gencin ayaklarının orantısız bie biçimde büyük görünmesinin nedeni hangisidir ?

Cevap: tek göze bağlı uzaklık ipuçlarının zayıf olması

Bütün gelişim alanları düşünüldüğünde, kısa sürede oldukça hızlı ve önemli değişikliklerin oluştuğu alan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Kişilik gelişimi Veya Bilişsel gelişim

Psikolojiye Giriş 1 Vize Soruları

Bir öğretmenin haber vermeden yaptığı mini sınav aşağıdaki pekiştirme
tarifelerinden hangisine örnektir?

Cevap: değişken zaman aralıklı pekiştirme

Bir psikolojik araştırmanın temel hedefi nedir?

Cevap: İnsani süreçleri araştırmak ve öngörüde bulunmak

bireyin yalnızken gösterdiği davranışların grup yada kitle içine girince değiştiğini gözleyen ve bu durumu sistematik olarak incelemeye karar veren psikolog psikolojinin hangi alt alanında çalışmaktadır?

Cevap: sosyal psikoloji

bir beyin tramvasına bağlı olarak yaşadığı amnezi sonucunda kendi adını bile hatırlaman ünlü bir bisiklet yarışçısı, bisiklet sürme konusunda eskiden olduğu gibi çok iyi performans göstermektedir. Yukarıdaki örnek vaka uzun bellekle ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi için bir kanıt olarak gösterilebilir?

Cevap: Uzun süreli

belleğin açık bellek ve prosedürel bellek adı verilen türlerinin olduğu bilişsel öğrenme süreci ile ilgili hangisi doğrudur?

Cevap: Bilişsel öğrenme yaklaşımında öğrenme ve performans aynı şeyler değildir

Bellekle ilgili hangisi doğrudur?

Cevap: Bellek bilişsel psikologlar tarafından çalışılan bir
psikoloji konudur

Çifte-kodlama kuramı’nın savunduğu düşünce hangisidir?

Cevap: uzun süreli bellekte bir uyarıcıyı aynı anda iki formda kodlamak daha iyi sonuç verir.

Düşüncenin önemli bir yapıtaşı olan imgeler ile ilgili hangisi doğrudur?

Cevap: imgeler, dünyanın zihinde 5 duyu formunda temsil edilmesidir

Davranışçı yaklaşımın çalışma konusu hangisidir?

Cevap: İnsan ve hayvanların gözlenebilireylemlerini inceler

duyusal kayıt sistemindeki süreçlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Cevap: Sisteme giren her bir uyarıcı işleme konmadan konmadan sistemden atılamaz

F klavyede 10 parmak yazmayı öğrenmiş birinin Q klavyede 10 parmak yazmasının Q klavyeyi yeni öğrenen birinden daha zor olmasının nedeni aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

Cevap: zihinsel kurulum

Göze hava üflenmesiyle eşleştirilen sesin, gözün kırpıştırılmasına yol açtığı bir deneyde, daha sonra sadece ses karşı verilen göz kırpıştırma tepkisine ne ad verilir?

Cevap: koşullu tepki

Görece yeni olmasına karşın son yıllarda psikolojinin tüm dallarına etki etmiş bir düşünce okulu olma özelliği kazanan ve kuzey amerika psikolojisinde 1960ların ortalarından itibaren başat yaklaşım olarak davranışçılığın yerini almaya başlayan psikoloji yaklaşımı hangisidir?

Cevap: Bilişselci

Hangisi gestalt psikolojisinin algı ile ilgili görüşlerinden biri değildir?

Cevap: Tek tek unsurların biraraya getirilerek bütüne ulaşıldığı bir süreçtir

Hangisi bir endüstri/örgüt psikologunun çalışma alanına girer?

Cevap: Bir işyerindeki çalışanların ücretlerinin ödeneme aralıklarının performansa etkisi

Hangisi problem çözme stratejisi olan algoritmanın bir özelliğidir?

Cevap: kurallara uyulduğu sürece kesinlikle doğru sonuca ulaşılır

Hangisinin davranışlarda ve zihinsel süreçte neden olduğu kalıcı değişim öğrenme olarak tanımlanır?

Cevap: Deneyimlerin

Hangisi bir kavramdır?

Cevap: Ağaç

Hangisi kısa süreli belleğin özelliklerinden biridir?

Cevap: bilgi alma kapasitesi çok dardır

kilitli bir kapının önünde elinde bir deste anahtarın olduğu varsayılırsa, kapıyı açan anahtarı bulabilmek için seçilecek strateji hangisidir?

Cevap: deneme-yanılma

iyi anne olmanın sevgi,şevkat ve fedakarlık gibi olmazsa olmaz 3 özelliği içermesi gerektiği düşünülürse annelik kavramının hangi yolla oluşturulduğu söylenebilir?

Cevap: kritik özellikler

Psikolojiye Giriş 1 Vize Soruları

psikologların belleğin çalışmasını açıklamada kullandıkları bilgi işleme modeline göre bellek nedir?

Cevap: aktif bir şekilde inşa edilen zihinsel bir süreçtir

siyah bir köpekle tramvatik (acı veren) bir deneyim yaşayan bir çocuğun siyah ve tüylü tüm nesnelere korku tepkisi vermesi hangisidir?

Cevap: genelleme

Wunt’un öncülğünü yaptığı insanın zihinsel deneyimini olabilecek en küçük parçalara bölerek, onu oluşturan temel elementleri saptamaya çalışan psikolojik yaklaşım hangisidir?

Cevap: yapısalcı

Yüzü olarak algılanabileceği görüldükten sonra kişinin algısını bu iki figürden birine sabitlemekte zorlanması algının özelliklerinden hangisine bir örnektir?

Cevap: algının aktif bir şekilde inşa edilen bir süreç olması

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soruları

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soruları(Online Deneme Sınavı 1)

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soruları(Online Deneme Sıanvı 2)

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soruları

Psikolojiye Giriş-1 Vize Soru Cevap

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!