auzefMezuniyetPsikoloji

Psikoloji 2020 Mezuniyet Soruları

Psikoloji 2020 Mezuniyet Soruları Online

1- “Bir alışveriş merkezinde 100 liralık alışveriş yapanlara 10 liralık hediye çeki verileceği ilan ediliyor.” Buna göre bu durumda hangi pekiştirme tarifesi kullanılmaktadır?

A) Değişken oranlı tarife
B) Sabit oranlı tarife
C) Sabit aralıklı tarife
D) Değişken aralıklı tarife
E) Oran aralıklı tarife

Cevap : B) Sabit oranlı tarife

2- Aşağıdaki alanlardan hangisinde çalışan psikologlar insan psikolojisinin biyolojik yönleriyle en az ilgilenirler?

A) Sinir bilim
B) Endüstri-Örgüt
C) Evrimsel psikoloji
D) Gelişim
E) Deneysel

Cevap : B) Endüstri-Örgüt

3- Aşağıdakilerden hangisinde yoğun üzüntü ve coşku dönemleri arasında belirli periyodlarla gidip gelme, bu iki uç dönem arasında normal dönem?

A) Dissosiyatif bozukluklar
B) Panik bozukluk
C) Distimik bozukluk
D) Çift kutuplu bozukluk
E) Majör depresyon

Cevap : D) Çift kutuplu bozukluk

4- Aşağıdakilerden hangisi nedensel atıflarda yapılan tarafgirliklerden biri değildir?

A) Kendimizin başına kötü şeylerin gelmeyeceğine yönelik bir inanca sahip olma
B) Başına kötü şeyler gelenlerin aslında hatalı davranmış olabileceklerini düşünme eğilimi
C) Kendi davranışlarının dışsal, başkalarınınkinin içsel nedenlerle açıklanması eğilimi
D) Başarıların kişisel, başarısızlıkların çevresel etmenlerle açıklanması eğilimi
E) Başarısızlıkların aslında bilinç dışı arzulardan kaynaklandığını düşünme eğilimi

Cevap : E) Başarısızlıkların aslında bilinç dışı arzulardan kaynaklandığını düşünme eğilimi

5- İnsanın dünyaya boş bir levha olarak geldiğini ve bütün özelliklerini çevre yoluyla edindiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşlevselcilik
B) Bilişsel yaklaşım
C) Davranışçılık
D) Yapısalcılık
E) Psikoanalitik yaklaşım

Cevap : C) Davranışçılık

6- Freudyen teoride bireyin dürtüleri ve tutkuları dizginleyerek bir polis memuru gibi davranan yönüne ne ad verilir?

A) Libido
B) Savunma mekanizması
C) İd
D) Ego
E) Süper ego

Cevap : E) Süper ego

7- Aşağıdakilerden hangisi normal dışı davranışların değerlendirmesinde sınıflandırma ve tanı sistemleri kullanılmasının bir yararı değildir?

A) Klinisyenlerin subjektif davranmalarına olanak verir.
B) Tanılama ve tedavinin karşılaştırılabilir olmasını sağlar.
C) Değerlendirmeyi kolaylaştırır.
D) Tanılamanın objektif olmasını sağlar.
E) Ortak bir dil oluşmasını sağlar.

Cevap : A) Klinisyenlerin subjektif davranmalarına olanak verir.

8- “Bir tepkinin kalıcılığını sağlayan ya da kuvvetini arttıran uyarıcıdır.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A) Koşulsuz uyaran
B) Operant uyaran
C) Öğrenme
D) Koşullu uyaran
E) Pekiştireç

Cevap : E) Pekiştireç

9- Aşağıdakilerden hangisi normatif etki ile uyma davranışının ortaya çıkma olasılığını arttıran etmenlerden biri değildir?

A) Grubun birey için değerlilik seviyesi
B) Görevin zorluğu/çözümün belirsizliği
C) Üyenin kendinin düşük statüde olduğunu düşünmesi
D) Grubun yaş ortalaması
E) Grubun büyüklüğü

Cevap : D) Grubun yaş ortalaması

10- Aşağıdakilerden hangisi azınlık etkisini artıran etmenlerden biri değildir?

A) Azınlık görüş savunucularının açık görüşlü davranması
B) Azınlık görüşünün istikrarlılığı
C) Azınlık görüşünün tutarlılığı
D) Azınlık görüşünün katı olması
E) Müzakereci bir üslubun olması

Cevap : D) Azınlık görüşünün katı olması

Psikoloji 2020 Mezuniyet Soruları

11- “O.K.B. tanısı almış 24 yaşındaki A.E. dışarıdan eve geldiğinde ellerini 2 saat boyunca yıkamazsa öleceğine inanmaktadır.” Aşağıdakilerden hangisi A.E.’nin sorununun düşünce tarzının ve durumu bakış açısının yeni düşünceler ve bakış açılarıyla değiştirilerek giderileceğini savunur?

A) Psikanalitik psikoterapi
B) Davranışçı terapi
C) Bilişsel terapi
D) Koşullanma
E) Psikanaliz

Cevap : C) Bilişsel terapi
NOT: Psikoterapi, kişilik ve davranış bozukluklarının tedavisinde psikolojik tekniklerin kullanılmasıdır. Davranışçı terapiler, mevcut olduğu varsayılan içsel süreçler üzerine odaklanmak yerine, dışarıdan gözlemlenebilir davranışlar üzerinde çalışırlar. Bilişsel terapiler, bir hastanın önemli hayat tecrübeleriyle ilgili düşünce tarzlarını ya da bakış açılarını değiştirerek sorunlarını yeni bir bakış açısıyla ele almalarını sağlar.

12- Sağlık psikolojisinin en çok araştırılmış alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyo-geri-dönüt
B) Hayat alışkanlıklarının düzenlenmesi
C) Yaşlılık
D) Sağlığın tanımı
E) Stres

Cevap : E) Stres

13- Hangi önemli tarihsel olay. Batı’da akıl hastalarının zindanlardan koğuşlara taşınmalarına ve zincirlerinden çıkartılmalarına neden olmuştur?

A) Roma uygarlığının çöküşü
B) Amerika’nın keşfi
C) Sanayi Devrimi
D) Fransız Devrimi
E) I. Dünya Savaşı

Cevap : D) Fransız Devrimi
NOT: . Fransız devriminden sonra P. Pinel (1745-1826), Paris’te La Bicetre adıyla bilinen bir hastanede, bu alanda devrimci işlere imza atarak; hastaların zindanlardan koğuşlara taşınması, zincirlerden çıkartılması gibi uygulamalar başlatmıştır.

14- Ergenlik dönemindeki fiziksel gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kızlarda hormonal değişimler daha erken yaşlarda başlayabilir.
B) Hormonal değişiklikler başlar.
C) Ergenler arasında ciddi bireysel farklılıklar gözlenebilir.
D) Bedensel büyüme yavaşlamıştır.
E) Cinsel gelişim tamamlanır.

Cevap : D) Bedensel büyüme yavaşlamıştır.
NOT: Ergenlik döneminde büyüme hormonlarının kana karışmasıyla ergenler çok yüksek bir hızla büyüyebilmektedirler. İlk önce eller ve ayaklar yetişkin boyutlarına ulaşır, daha sonra kol ve bacaklar büyür, gövde en yavaş değişen kısımdır. Bu dönemde ortaya çıkan sakarlığın en önemli nedeni, beden parçalarının büyümeleri arasındaki bu uyumsuzluktur. Ergenler bu dönemde cinsel gelişimlerini de tamamlar ve yeni bir canlı üretebilecek fiziksel yeterliliğe ulaşırlar. Aynı zamanda beyinde de bazı değişiklikler olur.

15- Fal ya da astroloji yoluyla edinilen bilgi neden bilimsel bilgi değildir?

A) Belirli bir bilim alanında uzman olmadıkları için
B) Gözlenebilir olgulardan sistematik olmayan yollarla veri topladıkları için
C) Gözlenebilir olgular üzerinde sistematik ve objektif olarak veri toplamadıkları için
D) Bilgi edinmek için belirli bir yol kullanmadıkları için
E) Doğru ve isabetli bilgi üretmedikleri için

Cevap : C) Gözlenebilir olgular üzerinde sistematik ve objektif olarak veri toplamadıkları için
NOT: Bilimi, sistemli araştırma yöntemlerinin kullanılmasıyla biriktirilmiş bilgi bütünlüğü olarak tanımlayabiliriz. Bilimsel yöntemi diğer bilgi edinme yollarından ayırarak farklı kılan birinci özellik, gözlenebilen olayları anlamak için tek tek, sistemli ve objektif bir biçimde çalışarak veri toplamaktır. İkinci özellik ise o bilginin elde ediliş tarzı ile ilgilidir. Bilimsel bir bilgi, herkes tarafından gözlenebilir (Sadece duyu organlarını değil mikroskop ya da test gibi araçları da hesaba katılmalıdır.), ölçülebilir, sınanabilir, tekrarlanabilir ve iletilebilir bir bilgi olmalıdır.

16- Aşağıdakilerden hangisi davranışçı terapi tekniklerinden biri değildir?

A) Söndürme
B) Serbest çağrışım
C) Ödül biriktirme
D) Sistematik duyarsızlaştırma
E) Taşırma

Cevap : B) Serbest çağrışım
NOT: Klasik psikanalizde, hastadan mümkün olduğunca sansür koymaksızın düşüncelerini, duygularını, hayallerini, arzularını anlatması istenir. Bu süreç serbest çağrışım olarak adlandırılır. Serbest çağrışım, bilinçaltına girmenin bir yoludur.

17- Piaget’e göre 0-2 yaş arasında kullanılan temel bilgi edinme yolları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sembolik hareketler
B) Bilinçli ve bilinçsiz hareketler
C) Duyusal sembolik tasarımlar
D) Bilinçli duyular
E) Duyular ve hareketler

Cevap : E) Duyular ve hareketler
NOT: Duyu-hareket evresi (0-2 yaş): Temel bilgi edinme yolu duyular ve hareketlerdir. Evrenin temel kazanımları niyetli/amaçlı davranışın başlaması ve nesne sürekliliğinin edinilmesidir. Nesne sürekliliği yani nesnelerin/şeylerin görüş alanı dışına çıktıkları zamanda var olduklarının bilgisi, zihinsel gelişim için çok önemli bir kazanımdır. Çünkü nesnelerin zihinde temsil edilebildiklerinin bir göstergesidir.

18- “Sigara kullanan ya da kullanmayan herkes sigaranın ne şekilde / neler yapılarak içildiğini bilir. ( Sigara alışkanlığı kastedilmemektedir ).”Bu bilgi aşağıdakilerden hangisiyle öğrenilmiştir?

A) Klasik koşullanma –
B) Kavrama –
C) Operant şartlama-
D) Farkına varmadan öğrenme
E) Model alma

Cevap : D) Farkına varmadan öğrenme

19- Aşağıdakilerden hangisi majör depresyonda görülmez?

A) İntihar fikirleri
B) Psikomotor yavaşlama
C) Değersizlik hissi
D) Manik nöbet
E) Yoğun üzüntü

Cevap : D) Manik nöbet

Psikoloji 2020 Mezuniyet Soruları

20- Gelişim süreçlerinin tanımlamak için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gelişim yaşam döngüsü boyunca biyolojik ve kültürel faktörlerin etkileşimi ile gerçekleşir.
B) Gelişimi anlamak için değişim sürecinin olumlu ve olumsuz yönleri birlikte kabul edilmelidir.
C) Gelişim sürecinde baskın olan bir yaş dönemi yoktur.
D) Gelişim döllenme ile başlayan ve ölümle sona eren döngüsel bir süreçtir.
E) Gelişim süreci büyüme ile sona erer.

Cevap : E) Gelişim süreci büyüme ile sona erer.

21- Kısa süreli bellek ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Uyarıcının orijinal özellikleri bozulmuştur.
B) Gelen uyarıcıya hemen tepkide bulunulabilir.
C) Kapasitesi sınırsızdır.
D) Belli bir birim sayısındaki bilgiyi işleyebilir.
E) Tekrar yapılarak bilginin kalıcılığı arttırılabilir.

Cevap : C) Kapasitesi sınırsızdır.

22- Renzulli’nin kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Üstün zekalı çocuklar sözel, sayısal, sanatsal vb. bütün alanlarda üstün becerilere sahiptir.
B) Yaratıcılık seviyesi yüksektir.
C) Her alanda üstün yetenekli olmaları beklenmemektedir
D) Üstün zekalıların ortalamanın üzerinde zeka katsayıları vardır.
E) Belirli alanlara yüksek bir adanmışlıkla bağlıdırlar.

Cevap : A) Üstün zekalı çocuklar sözel, sayısal, sanatsal vb. bütün alanlarda üstün becerilere sahiptir.

23- Pekiştirme tarifeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Davranışın sıklığını düzenlemek için nelerin ödül olabileceğini belirler.
B) Pekiştirmenin nasıl ve ne zaman yapılacağını düzenler.
C) Pekiştirecin verilme aralıklarını düzenler.
D) Pekiştirmenin nasıl yapılacağını düzenler
E) Pekiştireç verilirken geçen süre ve yapılan davranış sayısını belirler.

Cevap : A) Davranışın sıklığını düzenlemek için nelerin ödül olabileceğini belirler.

24- Piaget ile Vigotsky’nin bilişsel gelişime bakış açıları karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Her ikisi de bilginin çocuk tarafından yapılandırıldığını kabul eder.
B) Her iki kuramda da olgunlaşma temele alınır.
C) Her ikisinde de etkili bir yol gösterme ile bilişsel gelişim hızlandırılabilir.
D) Her ikisi de gelişimi evreler halinde tanımlar.
E) Her ikisi de sosyal çevreyi temel alır.

Cevap : A) Her ikisi de bilginin çocuk tarafından yapılandırıldığını kabul eder.

25- Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin yapısal özelliklerinden kaynaklanan eğilimlerle, kişilik bozukluklarını birbirinden ayırmak için uygun bir ölçüt değildir?

A) Özelliğin kişinin işlevselliğini bozacak şekilde katılaşması
B) Bireyin bu özelliğinden rahatsızlık duyup duymaması
C) Gündelik hayatını olumsuz etkileme düzeyi
D) İlgili özelliğin kişinin uyumunu bozacak nitelikte olması
E) Özelliğin suç işlemeye neden olması

Cevap : B) Bireyin bu özelliğinden rahatsızlık duyup duymaması

26- Bir psikolojik belirtiyi normal dışı olarak tanımlamak için ………………….. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Akıl/mantık dışı ve kopuk düşünce/konuşma vb. olması yeterlidir.
B) Birden fazla ölçüte dayalı çok boyutlu değerlendirmesi gerekir.
C) Çevredekileri tedirgin eden davranışlar içermesi yeterlidir.
D) Kişinin bu belirtiden rahatsızlık duyması yeterlidir.-
E) Toplumsal normları ihlal etmesi yeterlidir.

Cevap : B) Birden fazla ölçüte dayalı çok boyutlu değerlendirmesi gerekir.

27- Verilen bir harf dizisinden (T,P,M…)yedisini hatırlayabilirken bir sözcük dizisinden de ( havlu, şeker, kuş…. ) yaklaşık yedisini hatırlayabilmemiz aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) KSB’nin kümeleme özelliğiyle
B) KSB’nin ayrıklaştırma özelliğiyle
C) Harflerin seçimiyle
D) USB’ye kayıt edilmiş olmasıyla
E) Kelimelerin seçimiyle

Cevap : A) KSB’nin kümeleme özelliğiyle

28- Belirli özellikleri (yaş, ana dili, yaşadığı bölge gibi) aynı olan bir grup içindeki bir bireyin ölçülen bir değişken açısından nerede (örneğin hangi yüzdelik dilimde) olduğunun bilinmesini sağlayan değerlere ne ad verilir?

A) Numara ( no )
B) Norm
C) Puan
D) Standart sapma
E) Sıra

Cevap : B) Norm

29- Metro istasyonlarının güvenlik kameralarından yolcuların bu mekanlarda hareket ederken nasıl davrandıklarını inceleyen bir araştırmacı hangi veri toplama yolunu kullanmaktadır?

A) Dolaylı gözlem
B) Görüşme
C) Doğal halde gözlem
D) Deney
E) Kamera

Cevap : C) Doğal halde gözlem

30- “F. kedisi olan arkadaşlarıyla görüşmemekte, bir kediye rastlamamak için evden çıkmamakta; çıkmak zorunda kaldığında arabaya binmekte; eğer rastlarsa boğulacak gibi olup nefessiz kalmaktadır.” F.’nin durumu aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?

A) Dissosiyatif kaçış
B) Travma sonra stres bozukluğu
C) Panik bozukluk
D) Özgül fobi
E) OKB

Cevap : D) Özgül fobi

31-Aşağıdakilerden hangisi davranışçı terapi hakkında doğru bir çıkarım değildir?

A) Skinner’ın tanımladığı edimsel koşullanma organizmanın çevrede gerçekleştirdiği bir etkinlik sonrasında ortaya çıkan ….. azalmasına dayalıdır.
B) Davranışçı yaklaşım ortaya çıkışından itibaren 40 yıl kadar psikanalizin gölgesinde ve etkisinde kalmıştır.
C) Davranışçılığın insan psikolojisinin bütününü açıklar halde sistemleştirilmesi ise Burrhus Frederic Skinner(1904-1990)
D) Laboratuvarda doğan bu yaklaşım 1960’larda klinik ortamlara taşınmıştır.
E) Davranışların biçimlenmesinin temelinde ise ödül ve ceza söz konusu değildir.

Cevap : E) Davranışların biçimlenmesinin temelinde ise ödül ve ceza söz konusu değildir.

Psikoloji 2020 Mezuniyet Soruları

32- “Bir ölçme aracının ölçmek üzere geliştirildiği özelliği ölçmesine ………..; ne kadar doğru ve hassas ölçtüğünü ………… tasarlanmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Güvenirlik-Geçerlilik
B) Güvenirlik-Uygunluk
C) Geçerlilik-Sınanabilirlik
D) Karşılaştırılabilirlik-Tekrarlanabilirlik
E) Geçerlilik-Güvenirlik

Cevap : E) Geçerlilik-Güvenirlik

33- Aşağıdakilerden hangisi deneysel araştırmaların bir özelliği değildir?

A) Bir olgunun ortaya çıkışını belirleyen etmenleri ayırt etmek
B) Öngörü, model ya da teorileri sınamak
C) İki olgu arasındaki ilişkinin düzeyini belirlemek
D) Neden-sonuç bağlantılarını ortaya koymak
E) Olguların nedenlerini açıklamak

Cevap : C) İki olgu arasındaki ilişkinin düzeyini belirlemek

Psikoloji 2020 Mezuniyet Soruları

Auzef Psikoloji Ders notları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!