auzefMedeni Hukuk

Medeni Hukuk Vize Final Soruları 2019

Medeni Hukuk Vize Final Soruları 2019

1- A sahip olduğu bisikleti B’ye satarak teslim eder. Bu örnekte nasıl bir kazanma türü söz konusudur? (2019-Final)

a) Miras yoluyla kazanma
b) Aslen kazanma
c) Tesisen kazanma
d) Devren kazanma
e) Zamanaşımıyla kazanma

Cevap : d) Devren kazanma

2- Davacı konumunda bulunan hak sahibinin mahkemeden, dâvâlı konumunda olan bir kişinin bir şeyi yapmaya, bir şeyi yapmaktan kaçınmaya veya bir şeyi vermeye mahkûm edilmesini talep ettiği dava türü aşağıdakilerden hangisi olamaz? (2019 Final)

a) Eda davası
b) İfa davası
c) Birşeyin geri verilmesini isteme (iade davası)
d) Tazminat davası
e) Tespit davası

Cevap : e) Tespit davası

3- Tamamlayıcı hukuk kuralları, uyulması zorunlu olmayan ve ancak kişiler tarafından aksi kararlaştırılmadığı takdirde uygulanacak olan hukuk kurallarına ne denilir? (2019 Vize)

a) Yorumlayıcı hukuk kuralları
b) Emredici hukuk kuralları
c) Düzenliyici hukuk kuralları
d) Yasaklıyıcı hukuk kuralları
e) Tamamlayıcı yedek hukuk kuralları

Cevap : e) Tamamlayıcı yedek hukuk kuralları

4- Sahibine bir binada veya binanın bir bölümünde “yalnızca oturma yetkisi veren” sınırlı ayni hakka ne ad verilir? (2019 Vize)

a) Oturma (sükna) hakkı
b) Alım (iştira) hakkı
c) Kira sözleşmesi
d) İntifa hakkı
e) Üst hakkı

Cevap : a) Oturma (sükna) hakkı

5- Nafaka hangi hukuku kapsar? (2019 Final)

a) Eşya hukuku
b) Aile hukuku
c) Kişiler hukuku

Cevap : b) Aile hukuku

6- Sözleşmenin kurucu unsurlarını teşkil eden karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarının bulunmaması haline ne ad verilir? (2019 Final)

a) Kesin hükümsüzlük ( Butlan / Mutlak Butlan )
b) İptal edilebilirlik ( Nispi butlan )
c) Noksanlık
d) Askıda hükümsüzlük
e) Yokluk

Cevap : e) Yokluk

7- Hakimin hukuki anlaşmazlığı çözerken başvuracağı kaynakların sırası açısından hangi sıralama doğru olarak verilmiştir? (2019 Vize)

a) Kanun – Örf ve Adet Hukuku – Hukuk Yaratma
b) Kanun – Hukuk Yaratma – Örf ve Adet Hukuku
c) Hukuk Yaratma – Kanun – Örf ve Adet Hukuku
d) Hukuk Yaratma – Örf ve Adet Hukuku – Kanun
e) Örf ve Adet Hukuk – Kanun – Hukuk Yaratma

Cevap : a) Kanun – Örf ve Adet Hukuku – Hukuk Yaratma

8- Bir sözleşmeyi feshetme hakkı hangi grup haklar içinde yer alır? (2019 Vize)

a) Bağımsız haklar
b) Alacağa bağlı haklar
c) Topluluğa mensup olmayan bağlı haklar
d) Borç ilişkisine (sözleşmeye) bağlı haklar
e) Eşyaya bağlı haklar

Cevap : d) Borç ilişkisine ( sözleşmeye ) bağlı haklar

Medeni Hukuk Vize Final Soruları 2019

9- Aşağıdakilerden hangisi aile hukukunun konularından birisi değildir? (2019 Vize-Final)

a) Nafaka
b) Velayet
c) Kira sözleşmesi
d) Evlenme
e) Soybağı

Cevap : c) Kira sözleşmesi

10- Aşağıdakilerden hangisi hem kamu hem de özel hukuktandır? (2019 Vize)

a) İş hukuku
b) Medeni hukuku
c) Aile hukuku

Cevap : a) İş hukuku
NOT: İş hukukunun özünü iş ya da hizmet sözleşmesi oluşturur. Bu yönü ile iş hukuku özel hukukun dallarından biridir. Oysa iş hukukunun konusu sadece iş sözleşmesinden ibaret değildir. Çünkü, iş hayatının düzene sokulması ve denetimi, iş uyuşmazlıklarının çözülmesi, sosyal yardımlaşma ve sigorta gibi konular devletin işe karışmasını gerektirir. Bu yönü ile de iş hukuku kamu hukukunun dallarından biridir.

11- “Olması gereken hukuk” aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde açıklar? (2019 Vize)

a) Dogmatik hukuk
b) Mevzu Hukuk
c) İdeal hukuk
d) İntikal (Geçiş) Hukuku
e) Yazılı olmayan hukuk

Cevap : c) İdeal hukuk
12- Pozitif hukuk ne demektir? (2019 Final)

Cevap : Belirli bir ülkede, belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk yürürlükteki (pozitif) hukuk olarak isimlendirilir. Yürürlükteki hukuk, sadece yazılı olan hukuk kuralları (Anayasa, uluslararası antlaşmalar, kanunlar, cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler ve yönetmelikler, içtihadı birleştirme kararları vs) değil; yazılı olmayan hukuk kuralları (örf ve adet hukuku) girer.

13- Aşağıdakilerden hangisi bir kanun boşluğu türü değildir? (2019 Vize)

a) Açık boşluk
b) Örtülü boşluk
c) Gerçek boşluk
d) Gerçek olmayan boşluk
e) Hüküm içi boşluk

Cevap : e) Hüküm içi boşluk

14- Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynaklarından biridir? (2019 Vize)

a) Tüzükler
b) İçtihadı Birleştirme Kararları
c) Örf Adet Hukuku
d) Kanunlar
e) Yargı kararları

Cevap : e) Yargı kararları

15- Aşağıdakilerden hangisi değeri parayla ölçülebilen haklardan birisi değildir? (2019 Vize)

a) Alacak hakkı
b) Mülkiyet hakkı
c) Rehin hakkı
d) İrtifak hakkı
e) Kişilik hakkı

Cevap : e) Kişilik hakkı

16- Aşağıdakilerden hangisi aksi taraflarca kararlaştırılamayan, uyulması zorunlu olan kurallardır? (2019 Vize)

a) Tamamlayıcı hukuk kuralları
b) Tanımlayıcı hukuk kuralları
c) Yedek hukuk kuralları
d) Yorumlayıcı hukuk kuralları
e) Emredici hukuk kuralları

Cevap : e) Emredici hukuk kuralları

17- Kişiliğin başlangıcı, kişilerin ehliyeti ( hak ve fiil ehliyeti ), hısımlık, yerleşim yeri (ikametgah), ad, kişiliğin korunması ve kişiliğin sona ermesi, kişisel durumların kişisel durum siciline kaydedilmesi gibi konular, temel olarak hangi hukukun alanında kalır? (2019 Vize – 2019 Final)

a) Aile Hukuku
b) Kişiler Hukuku
c) Eşya Hukuku
d) Miras Hukuku
e) Borçlar Hukuku

Cevap : b) Kişiler Hukuku

18- Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukukun dallarından birisi değildir? (2019 Vize)

a) Kişiler Hukuku
b) Aile Hukuku
c) Eşya Hukuku
d) Miras Hukuku
e) İcra ve İflas Hukuku

Cevap : e) İcra ve İflas Hukuku

19- İnsan davranışlarını “doğru-yanlış” olarak niteleyen kurallara ne ad verilir? (2019 Vize)

a) Hukuk kuralları
b) Ahlâk kuralları
c) Görgü kuralları
d) Din kuralları
e) Vicdan kuralları

Cevap : b) Ahlâk kuralları
Medeni Hukuk
FACEBOOK ADALET GRUBU

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!