Medeni Hukuk

Adalet Medeni Hukuk

Vize Final
 2021 Vize Deneme Sınavı-1 2022-23 Final Soruları
2020 Vize Soruları 2021 Final Soruları
2018 Vize Soruları 2019 Final Soruları online
2019 Final Soruları

Auzef Adalet Medeni Hukuk

Medeni Hukuk 2020 Vize Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi şekli hukuk türüdür?

A) Eşya hukuku
B) Medeni Hukuk
C) Kamu hukuku
D) Devletler hukuku (Uluslararası hukuk)
E) Medeni yargılama (Usul) hukuku

Cevap : E) Medeni yargılama (Usul) hukuku

2- İçtihadı birleştirme kararları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yargıtay ve diğer mahkemeler benzer olaylarda bu kararlara aynen uymak zorunda değillerdir.
B) Medeni hukukunun asli kaynakları arasında yer alır
C) Yargıtayın hukuk boşluklarını doldurmak üzere yarattığı hukuk kurallarıdır.
D) İçtihadı birleştirme kararı vermeye yetkili kurul, ilgili kısma ait genel kurul yani hukuk veya ceza genel kuruludur.
E) İtihadı birleştirme kararları Resmi Gazete’de yayınlanır

Cevap : A) Yargıtay ve diğer mahkemeler benzer olaylarda bu kararlara aynen uymak zorunda değillerdir.

3- Aşağıdakilerden hangisi kişi (şahıs) varlığı haklarından biri değildir?

A) Kişinin onuru üzerindeki hakkı
B) Kişinin özgürlüğü üzerindeki hakkı
C) kişinin ismi resmi üzerindeki hakkı
D) Kişinin yazdığı bir kitap üzerindeki telif hakkı
E) Kişinin manevi değerleri

Cevap : D) Kişinin yazdığı bir kitap üzerindeki telif hakkı

4- Aşağıdakilerden hangisi yenilik doğuran haklardan biri değildir?

A) Geri alım (vefa) hakkı
B) Boşanma davası açma hakkı
C) Taşınmaz (gayrimenkul) satış vaadi
D) Alım (iştira) hakkı
E) Önalım (şufa) hakkı

Cevap : B) Boşanma davası açma hakkı

5- Hukuk boşluğu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Kanunda ve örf adet hukukunda uygulanabilecek bir kural bulunmaması
B) Kanun koyucunun bir konuyu olumsuz (menfi) yönden düzenlemiş olması
C) Bir yerde henüz yargı teşkilatının kurulmamış olması
D) Aynı konuyu düzenleyen iki farklı kanun hükmünün çatışma halinde olması
E) Kanunda uygulanacak bir kural bulunmaması

Cevap : A) Kanunda ve örf adet hukukunda uygulanabilecek bir kural bulunmaması

6- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kanun örf adete atıf yapmışsa, örf adet hukuku evleviyetle öncelikle uygulanır.
B) Örf adet hukuku kanunların yorumlanmasında rol oynar
C) Örf adet kanunların hüküm içi boşluğun doldurulmasında rol oynar
D) Tapu sicil tüzüğü tapu kanununun uygulanmasını göstermekle birlikte medeni hukukun bir kaynağı değildir
E) Örf adet hukuku kanun boşluğunun doldurulmasında rol oynar

Cevap : A) Kanun örf adete atıf yapmışsa, örf adet hukuku evleviyetle öncelikle uygulanır.

7- Bir kanun hükmü konulunca artık konulduğu zamanki gibi kalmaz. Bir başka deyişle kanun hükmü konuldu mu artık onu oyan kanun koyucunun iradesinden kopar, bağımsız bir hal alır. Hayatın değişen gerçeklerine ve ihtiyaçlarına göre değişir, değişmek zorundadır. O halde kanun hükmünün gerçek anlamını aradığımız zaman, onun konulduğu zamanki anlam ve amacını değil, uygulanacağı andaki gereklere verebileceği cevap araştırılmalıdır. Bir başka deyişle kanun koyucunun bu hükmü koyduğu andaki amacı aranmamalı, yorumun yapıldığı anda bu hükmü koysa idi nasıl bir hüküm getirirdi bu araştırılmalıdır.
Yukarıda açıklanan yorum metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Objektif tarihi yorum metodu
B) Subjektiftarihi yorum metodu
C) Zamana göre (çağdaş) yorum metodu
D) Serbest yorum metodu
E) Söze lafza göre yorum metodu

Cevap : A) Objektif tarihi yorum metodu

8- Medeni kanunun 1. Maddesinin son fıkrasında yer alan hakim karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır. Hükmü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yalnızca sözleşmeler için uygulanır
B) Asli kaynaktır
C) Yargılama uzulüne ilişkindir
D) Yardımcı kaynaktır
E) Tali kaynaktır

Cevap : D) Yardımcı kaynaktır

9- Örf ve adet hukuku için “toplumda yaygın ve genel inanışı” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zorlayıcı unsur
B) Maddi unsur
C) Manevi unsur
D) Geleneksel unsur
E) Hukuki unsur

Cevap : C) Manevi unsur

10- Aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı maddi niteliktedir?

A) Hukuk kuralları
B) Din kuralları
C) Ahlak kuralları
D) Görgü kuralları
E) Objektif ahlak kuralları

Cevap : A) Hukuk kuralları

11- Aşağıdakilerden hangisi şerh verilebilen nispi haklardan biri değildir?

A) Geri alım (vefa) hakkı
B) Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
C) Taşınmaz satış vaadi
D) Önalım şufa hakkı
E) İpotek hakkı

Cevap : E) İpotek hakkı

12- Aşağıdakilerden hangisi değiştirici yenilik haklardan biridir?

A) Alım (İştira) hakkı
B) Sözleşme teklifinin (önerinin icabın) kabul edilmesi
C) Fesih hakkı
D) Boşanma davası açma hakkı
E) Seçimlik haklar

Cevap : E) Seçimlik haklar

13- Aşağıdakilerden hangisi nispi hakların bir türüdür?

A) Kaynak irtifakı
B) Zilyetlik
C) Satış sözleşmesinden doğan mülkiyetin devrini isteme alacağı
D) Rehin hakkı
E) Oturma (sükna) hakkı

Cevap : C) Satış sözleşmesinden doğan mülkiyetin devrini isteme alacağı

14- Bir kimseye bir başkasında bir edimi yani bir şey vermesini, yapmasını veya yapmamasını (bir davranıştan kaçınmasını veya bir duruma katlanmasını) isteme yetkisi sağlayan haklara ne ad verilir?

A) Yenilik doğuran hak
B) Sınırlı ayni hak
C) Kişilik hakkı
D) Alacak hakkı
E) Ayni hak

Cevap : D) Alacak hakkı

15- I. Yasama yorumu 1924 ve 1961 tarihli Anayasalarımızda düzenlenmiştir.
II. Medeni kanunumuz 7 maddelik bir başlangıç bölümü içermektedir.
III. Bir kanun hükmünün düzenlediği alan belirlenerek, geride kalan alanlar için hüküm oluşturma metodu zıt kanıt olarak ifade edilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

A. Yalnız III
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) I ve II
E) I ve III

Cevap : C) Yalnız I

16- Aşağıdakilerden hangisi bir özel hukuk alanıdır?

A) Ceza hukuku
B) İdare hukuku
C) Anayasa hukuku
D) Devletler genel hukuku
E) Medeni hukuk

Cevap : E) Medeni hukuk

17- Bir adi ortalıkta ortakların adi ortaklığa ait mallar üzerindeki hakkı ya da mirasçıların miras bırakanın terekesi üzerindeki hakları hangi tür haklardandır?

A) Elbirliği mülkiyeti (iştirak halde mülkiyet)
B) Paylı mülkiyet (müşterek mülkiyet)
C) Yenilik doğuran hak
D) Tek kişi mülkiyeti
E) Nısbi hak

Cevap : A) Elbirliği mülkiyeti (iştirak halde mülkiyet)

18- Örf ve adet hukuku kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Uyulmaması halinde maddi yaptırım söz konusu olabilir.
B) Hukukun yardımcı kaynakları arasında yer alırlar
C) Hakimin uymak zorunluluğu yoktur
D) Örf adet hukuku bir kanun hükmünün yorumlanmasında rol oynamaz
E) Ceza hukuku alanında suçu düzenleyen hüküm bulunmadığında da boşluğu doldurucu rol oynarlar.

Cevap : C) Hakimin uymak zorunluluğu yoktur

19- Bir kanun hükmünün uygulanması halinde adil olmayan ve sonuçlarını hukukun kabul etmeyeceği sonuçların doğması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek isabetli olur?

A) Örtülü bir boşluk söz konusudur
B) Amaca göre yorum yöntemi ile sorun çözülebilir
C) Lafa söze göre yorum ile sorun çözülebilir
D) Hüküm içi bir boşluk söz konusudur.
E) Hakimin takdir yetkidini kullanarak meseleyi çözmesi gerekir

Cevap : E) Hakimin takdir yetkidini kullanarak meseleyi çözmesi gerekir

20- Aşağıdakilerden hangisi tarafların aksini kararlaştırabildiği kurallardan değildir?

A) Emredici hukuk kuralları
B) Yedek hukuk kuralları
C) Sözleşme kuralları
D) Tamamlayıcı hukuk kuralları
E) Yorumlayıcı hukuk kuralları

Cevap : A) Emredici hukuk kuralları

21- Aşağıdakilerden hangisi bir kanun boşluğu türü değildir?

A) Gerçek olmayan boşluk
B) Hüküm içi boşluk
C) Örtülü boşluk
D) Açık boşluk
E) Gerçek boşluk

Cevap : B) Hüküm içi boşluk

22- Hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi tanıyan menfaate ne ad verilir?

A) Hukuk
B) Zilyetlik
C) Hukuki yetki
D) Hak
E) Tasarruf

Cevap : D) Hak

23- Bir nesne üzerindeki fiili hakimiyet aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A) Zilyetlik
B) İntifa hakkı
C) Ariyet
D) Mülkiyet
E) Ayni hak

Cevap : A) Zilyetlik

24- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ticaret hukuku , tacirler, ticari işletmeler kambiyo senedi ticaret şirketleri ve tüketici haklarını konu edinir
B) İngiliz hukuku büyük kısmı itibariyle hakimler tarafından yaratılan bir hukuktur
C) Defterdarlık olarak kullanmak üzere Hayrettin’in binasını kiralayan maliye bakanlığı ile hayrettin arasındaki hukuki ilişki astlık-üstlük ilişkisidir
D) Alman vatandaşı Helga ile Türk vatandaşı Şevkinin boşanma davasına hangi hukukun uygulanacağını belirleyen kanun hukuk mahkemeleri ….
E) Borçlar hukuku geniş anlamda medeni hukukun bir dalı değildir

Cevap : B) İngiliz hukuku büyük kısmı itibariyle hakimler tarafından yaratılan bir hukuktur

25- En az iki kişinin karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanı ile oluşan hukuki muamelelere ne ad verilir?

A) Sözleşme
B) Hukuki işlem benzer fiil
C) Karar
D) İrade beyanı
E) Toplu işlem

Cevap : A) Sözleşme

26- İrtifak hakkı ne tür bir haktır?

A) Sınırlı ayni hak
B) Nısbi hak
C) Fikri hak
D) Yenilik doğuran hak
E) Alacak hakkı

Cevap : A) Sınırlı ayni hak

27- Hakimin hukuki anlaşmazlığı çözerken başvuracağı kaynakların sırası açısından doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hukuk yaratma-örf adet hukuku-kanun
B) Kanun-örf adet hukuku- hukuk yaratma
C) Kanun-hukuk yaratma-örf adet hukuku
D) Örf adet hukuku- kanun-hukuk yaratma
E) Hukuk yaratma- kanun-örf ve adet hukuku

Cevap : B) Kanun-örf adet hukuku- hukuk yaratma

28- Kanunda durumun gerekler haklı sebepler, hakkaniyete göre, uygun miktarda, gerekli önlemlerin alınması ya da uygun sebepler, uygun zaman, yapabilir ya da edebilir gibi ifadeler kullanıldığında hakim için aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A) Hukuk yaratma yetkisi
B) Takdir yetkisi
C) Üst mahkemeye yargıtaya sorma yükümlülüğü
D) Yorum yetkisi
E) Düz ve zıt anlamla bağlı kalma zorunluluğu

Cevap : B) Takdir yetkisi

29- I. Medeni hukuk terimi, sözlük anlamı olarak “şehir hukuku” demektir.
II. Aile hukuku, kısaca aile ilişkileri diye isimlendirebileceğimiz bir takım ilişkileri düzenleyen medeni hukuk dalıdır.
III.Medeni kanunun içinde borçlar hukuku eşya hukuku miras hukuku gibi bölümler bulunmaktadır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I,II, ve III
D) II ve III
E) I ve III

Cevap : C) I,II, ve III

30- Aşağıdakilerden hangisi aksi taraflarca kararlaştırılamayan, uyulması zorunlu olan kurallardır?

A) Emredici hukuk kuralları
B) Yedek hukuk kuralları
C) Tanımlayıcı hukuk kuralları
D) Tamamlayıcı hukuk kuralları
E) Yorumlayıcı hukuk kuralları

Cevap : A) Emredici hukuk kuralları

31- Aşağıdakilerden hangisi mutlak haklardan biri değildir?

A) Mülkiyet hakkı
B) İrtifak hakkı
C) Oturma sukna hakkı
D) Rehin hakkı
E) Alacak hakkı

Cevap : E) Alacak hakkı

32- Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynaklarından biridir?

A) Yargı kararları
B) Örf adet hukuku
C) Kanunlar
D) İçtihadı birleştirme kararları
E) Cumhurbaşkanlığı kararnameleri

Cevap : A) Yargı kararları

33- Aşağıdakilerden hangisi aynı hakların bir türü değildir?

Cevap : Satış sözleşmesinden dolan mülkiyetin devrini isteme alacağı

36- Kişilere yetki veren ve ödev yükleyen veya sadece ödev yükleyerek sosyal ilişkilerini düzen altına alan kurallar aşağıdakilerden hangisinde kapsayıcı olarak ifade edilmiştir?

A) Sözleşme kuralları
B) Ahlak kuralları
C) Oyun kuralları
D) Hukuk kuralları
E) Toplumsal davranış kuralları

Cevap : E) Toplumsal davranış kuralları

37- Örf ve adet hukuku için “maddi unsur” aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Süreklilik

38- Sahibine bir binada veya binanın bir bölümünde ‘yalnızca oturma yetkisi veren’ sınırlı ayni hakka ne denir?

Cevap : Oturma-sükta hakkı

Auzef Adalet Medeni Hukuk

Adalet Medeni Hukuk Ders Kitabı

Auzef Medeni Hukuk Auzef Medeni Hukuk Ders Kitabı PDF

Medeni Hukuk Ders kitabı

Auzef Adalet Medeni Hukuk

Auzef Adalet telegram adalet

Auzef Adalet Medeni Hukuk

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!