AdaletauzefMedeni Hukuk

Medeni Hukuk 2021 Final Soruları

Medeni Hukuk 2021 Final Soruları

1- Bir hakkın kazanılması veya bir hukuki sonucun doğması yönünden mevcut bir engeli bir eksikliği veya benzeri bir olguyu bilmemek ve halin gerektirdiği özen gösterilse dahi bilecek durumda olmamak “şeklinde tanım hukuki kurum” aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İyi niyet

2- Sözleşmenin kurucu unsurlarını teşkil eden karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarının bulunmaması
haline ne ad verilmektedir?

Cevap : Yokluk

3- Aşağıdakilerden hangisi bütün sözleşmeler bakımından geçerlilik şartlarından biri değildir?

Cevap : Sözleşme yazılı yapılmış olmalıdır.

4- Kişiliğin başlangıcı, kişilerin ehliyeti (hak ve fiil ehliyeti ) hısımlık yerleşim yeri (İkametğah) ad kişiliğin korunması ve kişiliği sona ermesi kişisel durumların kişisel siciline kaydedilmesi gibi konular temel hukukun alanında kalır?

Cevap : Kişiler hukuku

5-Bir hakka doğrudan doğruya etki eden yeni bir hak doğuran veya mevcut bir hakkı değiştiren içeriğini
sınarlayan yada ortadan kaldıran hukuki işlemlere ne ad verilir?

Cevap : Tasarruf işlemleri

6- Aşağıdakilerden hangisi değiştirici yenilik haklardan biridir.?

Cevap : Seçimlik borçlarda seçim hakkı

7- Ücretsiz vekalet sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Eksik iki taraflı bir hukuki işlemdir

8-Sahibine bir binada veya binanın bir bölümünde “yalnızca oturma yetkisi veren” sınırlı aynı hakka ne ad
verilir?

Cevap : Oturma (Sükna) hakkı

9-Aşağıdakilerden hangisinde işlemin hukuken sonuç doğurması için irade beyanının karşı tarafa
yönetilmiş olması gerekmez.?

Cevap : Vasiyet

10- Kazandırmayı yapanı borçlandırırken karşı tarafın mal varlığına bir “alacak hakkı” girmesine sağlayan
hukuki işlem çeşidi aşağıdakilerden hangisidir.?

Cevap : Borçlanma işlemi

11- Örf ve Adet hukuki için “toplumda Yaygın ve genel inanışı” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Manevi unsur

12- İyi kötü ayrımı aşağıdaki toplumsal kurallardan hangisinin insan davranışlarını değerlendirmede temel
aldığını bir değer yargısıdır?

Cevap : Ahlak kuralları

13- Hukuken korunan ve sahibine korumadan yararlanma yetkisi tanıyan menfaate ne ad verilir?

Cevap : Hak

14-Kanunların ait oldukları devletin ülkesinde bulunan herkese uygulanması temeline dayanan ilke
aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Mülkililik ilkesi

15- Kişilerin kendi aralarındaki ilişkiye uygulanıp uygulanmayacağını belirleyebildikleri tamamlayacı ve yorumlayıcı nitelikteki kurallara ne ad verilir?

Cevap : Yedek hukuku kuralları

16- Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukla ilgili bir kanun olarak değerlendirilemez.?

Cevap : Ceza kanunu

17- “A” sahip olduğu bisikleti B ye satarak teslim eder örneğinde nasıl bir kazanma türü söz konusudur?

Cevap : Devren kazanma

18- Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin zararının giderilmesi için açtığı bir dava türüdür.?

Cevap : Tazminat davası

19-Alacaklıya güven telkin etmek suretiyle onu sürekli oyalayarak zaman aşımı süresinin dolmasını sağlayan borçlunun daha sonra alacağını zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle borcu ödemekten kaçınması halinde aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir ?

Cevap : Hakkın kötüye kullanılması sebebiyle zaman aşımının dolduğu ileri sürülemez

20-aşağıdaki sözleşmelerden hangisinin geçerliliği kanunen şekil şartına bağlanmıştır?

Cevap : Kefalet sözleşmesi

21-Kesin hükümsüz sözleşmeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Borçların iflası halinde geçerli hale gelirler

22-İrtifak hakkı ne tür bir haktır?

Cevap : Sınırlı aynı hak

23-Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir.?

Cevap : Borcun sebebini ihtiva etmemiş olsa bile soyut borç ikrarı geçerlidir.

24- Tam ehliyetsiz ” ayırt etme gücü olmayan” bir kimsenin yapacağı sözleşmenin hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kesin hükümsüzdür

25-Aşağıdaki nedenlerden hangisi sözleşmenin kesin hükümsüz olması sonucu doğurmaz?

Cevap : Konusunun sözleşme kurulduktan sonra imkansızlaşması

26- Aşağıdakilerden hangisi bütün sözleşmeler bakımından geçerlilik şartlarından biri değildir?

Cevap : Sözleşme yazılı yapılmış olmalıdır.

27- Aşağıdakilerden hangisi medeni hukuk ile ilgili bir kanun olarak değerlendirilemez.?

Cevap : Ceza kanunu

28- Bir kanun hükmünün uygulanması halinde adil olmayan ve sonuçlarının hukukun kabul etmeyeceği
sonuçların doğması durumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylemek isabetli olur?

Cevap : Örtülü bir boşluk söz konusudur

29-Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun bir türüdür?

Cevap : Ticaret hukuku

30-Bir taşınmaz malikinin diğer bir kişi lehine taşınmasında sınırlı hak kurması hangi kazanma türüne örnektir?

Cevap : Tesisen kazanma

31-Aşağıdakilerden hangisinde iyi niyet rol oynayabilir?

Cevap : Taşınır eşyanın mülkiyetinin zaman aşımıyla kazanılmasında

32- Aşağıdakilerden hangisinde dürüstlük kuralının uygulanmasının değil bir hakkın kazanılmasında
mevcut bir engelin varlığını bilmeme ve bilebilecek kurumda olmama halinin söz konusu olduğu bir vardır?

Cevap : Yolsuz tescil hallerinde tapuya güvenerek iyi niyetle mülkiyet hakkı kazanmada

33- Davacı konumunda bulunan hak sahibinin mahkemeden davalı konumunda olan bir kişinin her şeyi
yapmaya bir şeyi yapmaktan kaçınmaya veya bir şeyi vermeye……….. talep ettiği dava türü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Cevap : Tespit davası

34- Aşağıdakilerden hangisi hukuki işlemi yapan kişinin mal varlığının pasifinin çoğaltan buna karşılık mal
varlığında yer alan haklara doğrudan doğruya bir etkisi olmayan işlemlerdir?

Cevap : Borçlandırıcı işlemler

35-Bir hakkın açıkça kötüye kullanılması ile aşağıdakilerden hangisi arasında sıkı bir ilişki vardır?

Cevap : Dürüstlük kuralı

36-Tasarruf işleminin geçerliliğinin aynı zamanda borçlandırıcı işleminde geçerli olması koşuluna bağlı
olması durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir ?

Cevap : Sebebe Bağlılık (İllilik) Prensibi

37- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?

Cevap : Kanunda öngörülmeyen bir durumda; bir kişinin iyi niyeti olması herhangi bir hukuki etki yaratmak özellikle de bir hukuku olan bir eksikliği gidermez.

38- A adına tapuda kayıtlı bir taşınmazın devralan B, A’nın bu taşınmazı daha önce geçersiz bir satış sözleşmesi ile M’den satın alıp adına tescil ettirdiğini (yani A adına oluşturulan kaydın yolsuz olduğunu) bilmesi gerekiyor ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : C’nin yolsuz tescilin varlığını bilebilecek durumda olması halinde, C’nin adına oluşturulan tapu
kaydının düzeltilmesi için M tarafından dava açılabilir.

adalet
FACEBOOK ADALET GRUBU

Medeni Hukuk 2021 Final SorularıMedeni Hukuk 2021 Final Soruları

Medeni Hukuk 2021 Final Soruları

Medeni Hukuk 2021 Final Soruları

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!