AdaletauzefHukuk Büro Yönetimi ve SekreterliğiKamu YönetimiMedeni HukukSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Medeni Hukuk 2021 Vize Deneme Sınavı

Medeni Hukuk 2021 Vize Deneme Sınavı

#1. Aşağıdakilerden hangisi şekli hukuk türüdür?

#2. İçtihadı birleştirme kararları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi kişi (şahıs) varlığı haklarından biri değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi yenilik doğuran haklardan biri değildir?

#5. Hukuk boşluğu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


#6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#7. Bir kanun hükmü konulunca artık konulduğu zamanki gibi kalmaz. Bir başka deyişle kanun hükmü konuldu mu artık onu oyan kanun koyucunun iradesinden kopar, bağımsız bir hal alır. Hayatın değişen gerçeklerine ve ihtiyaçlarına göre değişir, değişmek zorundadır. O halde kanun hükmünün gerçek anlamını aradığımız zaman, onun konulduğu zamanki anlam ve amacını değil, uygulanacağı andaki gereklere verebileceği cevap araştırılmalıdır. Bir başka deyişle kanun koyucunun bu hükmü koyduğu andaki amacı aranmamalı, yorumun yapıldığı anda bu hükmü koysa idi nasıl bir hüküm getirirdi bu araştırılmalıdır. Yukarıda açıklanan yorum metodu aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Medeni kanunun 1. Maddesinin son fıkrasında yer alan hakim karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır. Hükmü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#9. Örf ve adet hukuku için "toplumda yaygın ve genel inanışı" ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı maddi niteliktedir?


#11. Aşağıdakilerden hangisi şerh verilebilen nispi haklardan biri değildir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi değiştirici yenilik haklardan biridir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi nispi hakların bir türüdür?

#14. Bir kimseye bir başkasında bir edimi yani bir şey vermesini, yapmasını veya yapmamasını (bir davranıştan kaçınmasını veya bir duruma katlanmasını) isteme yetkisi sağlayan haklara ne ad verilir?

#15. I. Yasama yorumu 1924 ve 1961 tarihli Anayasalarımızda düzenlenmiştir. II. Medeni kanunumuz 7 maddelik bir başlangıç bölümü içermektedir. III. Bir kanun hükmünün düzenlediği alan belirlenerek, geride kalan alanlar için hüküm oluşturma metodu zıt kanıt olarak ifade edilir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?


#16. Aşağıdakilerden hangisi bir özel hukuk alanıdır?

#17. Bir adi ortalıkta ortakların adi ortaklığa ait mallar üzerindeki hakkı ya da mirasçıların miras bırakanın terekesi üzerindeki hakları hangi tür haklardandır?

#18. Örf ve adet hukuku kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#19. Bir kanun hükmünün uygulanması halinde adil olmayan ve sonuçlarını hukukun kabul etmeyeceği sonuçların doğması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek isabetli olur?

#20. Aşağıdakilerden hangisi tarafların aksini kararlaştırabildiği kurallardan değildir?


#21. Aşağıdakilerden hangisi bir kanun boşluğu türü değildir?

#22. Hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi tanıyan menfaate ne ad verilir?

#23. Bir nesne üzerindeki fiili hakimiyet aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

#24. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#25. En az iki kişinin karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanı ile oluşan hukuki muamelelere ne ad verilir?


#26. İrtifak hakkı ne tür bir haktır?

#27. Hakimin hukuki anlaşmazlığı çözerken başvuracağı kaynakların sırası açısından doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

#28. Kanunda durumun gerekler haklı sebepler, hakkaniyete göre, uygun miktarda, gerekli önlemlerin alınması ya da uygun sebepler, uygun zaman, yapabilir ya da edebilir gibi ifadeler kullanıldığında hakim için aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

#29. I. Medeni hukuk terimi, sözlük anlamı olarak “şehir hukuku” demektir. II. Aile hukuku, kısaca aile ilişkileri diye isimlendirebileceğimiz bir takım ilişkileri düzenleyen medeni hukuk dalıdır. III.Medeni kanunun içinde borçlar hukuku eşya hukuku miras hukuku gibi bölümler bulunmaktadır. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#30. Aşağıdakilerden hangisi aksi taraflarca kararlaştırılamayan, uyulması zorunlu olan kurallardır?


#31. Aşağıdakilerden hangisi mutlak haklardan biri değildir?

#32. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynaklarından biridir?

#33. Kişilere yetki veren ve ödev yükleyen veya sadece ödev yükleyerek sosyal ilişkilerini düzen altına alan kurallar aşağıdakilerden hangisinde kapsayıcı olarak ifade edilmiştir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Medeni Hukuk 2021 Vize Deneme Sınavı

Medeni Hukuk 2021 Vize Deneme Sınavı

adalet
FACEBOOK ADALET GRUBU

 

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!