AdaletauzefBankacılık ve SigortacılıkHukuk Büro Yönetimi ve SekreterliğiİktisatİşletmeMaliyeTicaret HukukuUluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Ticaret Hukuku 2021 Final Deneme Sınavı

Ticaret Hukuku 2021 Final Deneme Sınavı

#1. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın temel özelliklerinden biridir?

#2. Marka, Patent (buluşçu hakkı), faydalı model ( küçük buluşlar üzerindeki hak), tasarım, yeni bitki türleri üzerindeki ıslahçı hakları hangi hukukun konusunu oluşturur?

#3. Aşağıdaki Kanunlardan hangisi Ticaret Hukuku’nun kapsamında yer almaz?

#4. Küçük veya kısıtlılara ait bir ticari işletmenin, bunlar adına yasal temsilcisi tarafından işletmesi durumunda tacir sıfatı aşağıdakilerden hangisine ait olur ?

#5. “İptal davasının konu kıymetli evrakın ziya uğraması” ile ilgili yanlıştır?


#6. Kıymetli evrak terimi ilk defa hangi ülke hukukunda kullanılmıştır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinden bononun zorunlu şekil koşullarından biri değildir?

#8. Kıymetli evrakın temel özelliklerini içermeyen senetler, kural olarak ve hukuken nasıl bir şekilde kabul edilirler?

#9. Kambiyo senetleriyle takipte takip aşağıdakilerden hangisiyle başlar ?

#10. Ciro işleminin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?


#11. I. Sözleşmenin konusu II. Tarafların cinsiyetleri III. Tarafların medeni durumu IV. Resmi şekil şartı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sıradan bir sözleşmede en azından bulunması gerekli özelliklerdendir?

#12. Bağlı tacir yardımcıları ifadesindeki bağlılık kavramından aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaktadır?

#13. Faiz hesaplama şekli ile ilgili ayrım aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Genel Haciz yoluyla takip aşağıdakilerden hangisiyle başlar?

#15. Aşağıdakilerden hangisi bağlı tacir yardımcıları grubu kapsamında yer almaktadır?


#16. Bir yerde Asliye Ticaret mahkemesi yoksa bu yerde ticari davalara hangi mahkeme bakar?

#17. Aşağıdaki kavramlardan hangisi sözleşme kurmak amacıyla irade açıklamasında bulunan kişinin önerisine karşı tarafın verdiği olumlu karşı cevaptır?

#18. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde tacir gibi sorumlu olma kavramı açıklanmıştır?

#19. Ödeme emrine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#20. Bononun süresi içinde ödeme için senedin asıl borçlusu olan keşideciye ibraz edilmiş ancak borçlu tarafından ödenmemiş olması durumunun ilk ve temel hukuki sonucu nedir?


#21. Kıymetli evrak kavramının hukuk süreçte ortaya çıkışı nasıl olmuştur?

#22. TTK’ye göre taraflardan sadece biri için ticari iş niteliğindeki hukuki işlemin diğeri için de ticari iş niteliğinde sayılabilmesinin bağlı olduğu koşul aşağıdakilerden hangisidir?

#23. Evraksız kıymetli evrak uygulaması ticari faaliyetler alanındaki hangi ihtiyaca cevap vermek üzere ortaya çıkmıştır?

#24. Aşağıdaki senet türlerinden hangisi Türk hukukundaki kambiyo senetleri grubuna girmektedir?

#25. Ticari hükümlerin uygulanma sırasında ticari örf ve adet kuralları kaçıncı sırada yer almaktadır?


#26. Emre yazılı kıymetli evrakın devir şekli aşağıdakilerden hangisidir?

#27. Aşağıdaki adlandırmalardan hangisi “ vedia sözleşmesi” için kullanılan bir kavramdır?

#28. Menkul kıymetlerin ihraç edildiklerinde milyonlarla ifade edilen sayıda yani yığın halinde çıkarılıyor olmaları ve bu durumda bunların her biri üzerinde ayrı ayrı işlem yapılmasının ve saklanmalarının yarattığı zorluklar ayrıca faiz, kar payı, bedelsiz hisse senedi, yeni pay alma hakları gibi hakları kullanmak üzere kupon kesmek için senet sahiplerinin her defasında bankaya gitmek zorunda kalmalarına çözüm oluşturmak üzere uygulamaya konmuş olan kıymetli evrak türü aşağıdakilerden hangisidir?

#29. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrak niteliğindeki senedin ziyaa uğraması durumlarında iptal davası açılmasının şartlarından biri değildir?

#30. Ticari hükümlerin uygulanma sırasında emredici hükümler kaçıncı sırada yer almaktadır?


#31. Kıymetli evrakın ağırlaştırılmış şekil koşullarına tabi kılınmış olması özelliğinin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

#32. Menkul kıymetlerin ihraç edildiklerinde milyonlarla ifade edilen sayıda yani yığın halinde çıkarılıyor olmaları ve bu durumda bunların her biri üzeninde ayrı ayrı işlem yapılmasının ve saklan yarattığı zorluklar: ayrıca faiz, kar payı, bedelsiz hisse senedi, yeni pay alma hakları gibi hakları kullanmak üzere kupon kesmek için senet sahiplerinin her defasında bankaya gitmek zorunda kalmalarına çözüm oluşturmak üzere uygulamaya konmuş olan kıymetli evrak türü aşağıdakilerden hangisidir?

#33. Türk hukukunda görülen kıymetli evraka ilişkin hukuki düzenlemeler dünyada ilk defa hangi ülke hukukunda yapılmıştır?

#34. Ticaret hukukunun özel hukuk kapsamında yer alan bir hukuk dalı olmasına rağmen en fazla kamu hukuku müdahalesine maruz kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#35. Bir kanun hükmünün uygulanması halinde adil olmayan ve sonuçlarını hukukun kabul etmeyeceği sonuçların doğması durumu ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisinin söylemek isabetli olur?


#36. Kıymetli evrak niteliğindeki senetlerin ziyaı, açık ifade ile herhangi bir şekilde ortadan kaybolması suretiyle senet hamilinin isteği ve bilgisi dışında elinden çıkması durumları için düzenlenmiş olan kıymetli evrakın iptali usulünün amacı kimin haklarının korunmasına yöneliktir?

#37. “Evraksız kıymetli evrak” kavramının temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

#38. Evraksız kıymetli evrak kavramında yer alan “evraksız” terimi genel olarak “kıymetli evrak” kavramının hangi temel unsuru ile çelişmektedir?

#39. Tarafların tacir olduğu ve dava konusu uyuşmazlığın konusunun da bunların ticari işletmesiyle ilgili olduğu davalar hangi tür ticari davalar grubu kapsamında yer almaktadır?

#40. ........................... Kelimesi “ Adsız” “ isimsiz “ anlamındadır. Gösterdiği şey ise şirketin ortaklarının adlarının şirket unvanında belirtilmemesidir?


#41. Bononun ödeme için ibraz süresi aşağıdakilerden hangisidir?

#42. Ticari işletmenin devri sözleşmesinin kapsamına konulabilecek istisnalar bakımından, sınırın oluşturan bu istisnalar çıkarıldığında geriye kapsam dahilinde kalan unsurlarla işletmenin ticari faaliyetine devam edebilmesi gereği ölçütünün gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

#43. Aşağıdaki türlerden hangisi kıymetli evrakın içerdiği hakkın niteliği açısından yapılan sınıflandırma içerisinde yer almaktadır?

#44. Kambiyo senetleri veya diğer emre yazılı kıymetli evrakın ziyaa uğraması durumunda açılacak iptal davasında yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

#45. Kıymetli evrak niteliğindeki senetlerde senet ile hak arasındaki sıkı surette bağlılıktan diğer ifade ile kaynaşmışlıktan aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaktadır?


#46. Ticari işletmenin bir bütün olarak devri sözleşmesi için hangi olasılıkta rekabet kurumundan izin alınması gereklidir?

#47. Aşağıdaki türlerden hangisi kıymetli evrakın içerdiği hakkın senetten önce doğmuş olup olmaması açısından yapılan sınıflandırma içerisinde yer almaktadır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ticaret Hukuku 2021 Final Deneme Sınavı

Ticaret Hukuku 2021 Final Deneme Sınavı

telegram adalet
FACEBOOK ADALET GRUBU

adalet

Ticaret Hukuku 2021 Final Deneme Sınavı

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!