AdaletauzefBankacılık ve SigortacılıkHukuk Büro Yönetimi ve SekreterliğiİktisatİşletmeMaliyeTicaret HukukuUluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Ticaret Hukuku 2021 Vize Deneme Sınavları

Ticaret Hukuku 2021 Vize Deneme Sınavları

#1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi gerçek kişilerde tacir sıfatının kazanılması için gerekli koşulları içermektedir?

#2. Ticari davalarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#3. Bir tacire bağlı sıfatı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge veya bölge içinde sürekli olarak ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi meslek edinen kimse hangi tacir yardımcısıdır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi hukuken geçerli bir ticaret unvanıdır?

#5. Tacirler arasında diğer tarafı temerrüde düşürmeye ilişkin aşağıdaki yöntemlerden hangisi düzenlenmemiştir?


#6. Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi ticaret hukuku kapsamına dahil değildir?

#7. 1956 tarihli Eski Türk Ticaret Kanununun yürürlükte olduğu dönemde yeni bir Ticaret Kanununun hazırlanmasını ve yürürlüğe konmasını gerektiren temel sebep aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Ticari işletme kavramının TTK'daki tanımı çerçevesindeki unsurlarından olan "bağımsızlık" unsurunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi tacir değildir?

#10. Ticari defterlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


#11. Ticari işlere uygulanacak hükümlerin sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1. Ticari örf ve adet 2. (varsa) sözleşme hükümleri 3. Ticaret kanunu ile diğer kanunların emredici hükümleri 4. Tamamlayıcı ya da yorumlayıcı ticari hükümler 5. Diğer kanunların genel hükümleri

#12. Ticari işletmenin devri sözleşmesinin kapsamına aşağıdakilerden hangisi için istisna konulamaz?

#13. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet hallerinden değildir?

#14. Ticaret unvanı bakımından aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin bir unsuru değildir?

NOT: Ticari işletme kavramının TTK m.11/1’de yer alan yukarıda belirttiğimiz tanımı çerçevesinde dört unsuru bulunmaktadır. Bu dört unsur şunlardır: ‘Gelir sağlama hedefi’, ‘devamlılık’, ‘bağımsızlık’, ‘esnaf faaliyeti sınırlarını aşma’.


#16. Gerçek kişi tacir bir hukuki işlemi yaptığı sırada bu işlemin ticari işletmesi ile ilgili olmadığını bildirmesi durumu; hukuki olarak aşağıdakilerden hangi sonucu doğurur?

#17. Tacirler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#18. Aşağıdaki haklardan hangisi bağlı tacir yardımcılarından pazarlamacının sahip olduğu haklardan biri değildir?

#19. Ticari hükümlerin uygulanma sırasında emredici hükümler kaçıncı sırada yer almaktadır?

#20. Asliye ticaret mahkemeleri ile Asliye hukuk mahkemeleri arasındaki ayrıma ilişkin doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


#21. Ticaret hukukunun özel hukuk kapsamında yer alan bir hukuk dalı olmasına müdahalesine maruz kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#22. Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi ticaret hukuku kapsamında yer almaktadır?

#23. Havale, vedia sözleşmeleri ve telif hakkından doğan davalar ve bir ticari işletmeyi ilgilendiren davalar grubu kapsamı aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

#24. TTK ‘da düzenlenen hususlardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar hangi tür ticari davalar grubu kapsamında yer almaktadır?

#25. TTK sisteminde ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınırın belirlenmesine ilişkin doğru seçenek hangisidir?


#26. Ticaret hukuku ile iktisat biliminin, ekonomik etkinlikler alanındaki rolleri bakımından doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#27. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu sistematiğinde yer alan ve Kitap olarak değildir?

#28. Ticaret şirketleri tacir sıfatını ne zaman kazanırlar?

#29. Tacirler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#30. Aşağıdakilerden hangisi "bağlı olmayan tacir yardımcıları grubuna dahil değildir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ticaret Hukuku 2021 Vize Deneme Sınavları

Ticaret Hukuku 2021 Vize Deneme Sınavları

telegram adalet
FACEBOOK ADALET GRUBU

adalet

Ticaret Hukuku 2020 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!