Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2020-2021 Vize

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2020-2021 Vize

Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2020 Vize Soruları, Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2020

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2020-2021 Vize

1- Aşağıdakilerden hangisi korunan kişilerle ilgili olarak ŞÖNİM (şiddet önleme ve izleme merkezleri) tarafından verilecek destek hizmetlerinden değildir?

A) Kişiye hakları, destek alabilecekleri kurumlar, iş bulma ve benzeri konularda rehberlik etmek
B) Psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardım ve danışmanlık yapmak
C) Tedbir kararlarının uygulanmasının sonuçlarını ve kişiler üzerindeki etkilerini izlemek
D) Verilen tedbir kararıyla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesine yönelik önerilerde bulunmak ve yardımlar yapmak
E) Kişiler hakkında tedbir kararları almak

Cevap : E) Kişiler hakkında tedbir kararları almak
NOT: Korunan kişilerle ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından verilecek destek hizmetleri şunlardır:
a) Kişiye hakları, destek alabilecekleri kurumlar, iş bulma ve benzeri konularda rehberlik etmek ve meslek edindirme kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
b) Verilen tedbir kararıyla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesine yönelik önerilerde bulunmak ve yardımlar yapmak.
c) Tedbir kararlarının uygulanmasının sonuçlarını ve kişiler üzerindeki etkilerini izlemek.
ç) Psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardım ve danışmanlık yapmak.
d) Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp sunmak.
e) İlgili merci tarafından istenilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulanmasının sonuçları ve ilgililer üzerindeki etkilerine dair rapor hazırlamak.
f) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca maddi destek sağlanması konusunda gerekli rehberliği yapmak.

2- Aşağıdaki kurumlardan hangisi çocuk hizmetleri ile ilgili faaliyet yürüten ana kurumlardan değildir?

A) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Adalet Bakanlığına bağlı Çocuk Mahkemeleri
C) Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
D) Milli Eğitim Bakanlığı
E) Sağlık Bakanlığı

Cevap : C) Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
NOT: Toplumun en zayıf kesimlerinden olan, bakım ve korunma ihtiyacı altında olan çocuklar için devletin ve sivil toplumun yerine getirmek zorunda olduğu görevleri vardır. Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde risk faktörü taşıyan ve korunması gereken çocuklarla ile ilgili Adalet Bakanlığı’na bağlı Çocuk Mahkemeleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına çeşitli görevler düşmektedir.

3- Çocuk refahı alanında uygulanan sosyal hizmet uygulamalarında çocuk ile ilgili dikkat edilmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuğun kurum bakım ve korumasına verilmesi
B) Çocuğun evlat edindirilmesi
C) Çocuğun yüksek yararı hangisini gerektiriyorsa ona göre davranılması
D) Çocuğun koruyucu aileye verilmesi
E) Çocuğun ailesinin yanında kalması

Cevap : C) Çocuğun yüksek yararı hangisini gerektiriyorsa ona göre davranılması

4- Sosyal hizmet uygulamalı tarafından kadınların davranış kalıplarında, alışkanlıklarında ve algılamalarında değişiklik yapmayı hedefleyen rol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Davranış değiştirici
B) Savunucu
C) Arabulucu
D) Planlayıcı
E) Değerlendirici

Cevap : A) Davranış değiştirici

5- Yaşlının sosyal rahatsızlıkları ve sosyal sorunları öndeyse veya kronikleşmişse uygulanacak program aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evde bakım hizmeti
B) Sosyal rehabilitasyon programı
C) Manevi destek programı
D) Sosyal tedavi programı
E) Sosyal bakım programı

Cevap : D) Sosyal tedavi programı

6- Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi bakıma ihtiyacı olmayan ve herhangi bir özrü bulunmayan yaşlının bakımı ile ilgili olarak hane halkının tek başına veya diğer destek unsurlarına (komşu, akraba) rağmen yetersiz kaldığı durumlarda yaşlılara evde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olunması amacıyla sunulan hizmetlere ne denir?

A) Yaşlı hizmeti
B) Toplum merkezi hizmeti
C) Gündüzlü bakım hizmeti
D) Huzurevi hizmeti
E) Evde bakım hizmeti

Cevap : E) Evde bakım hizmeti

7- 60 yaş ve üzerindeki sosyal ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kişiye ne denir?

A) Yaşlı
B) Yaşlı refahı
C) Genç
D) Olgun
E) Yaşlanma

Cevap : A) Yaşlı

8- Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeyi ifade eden uygulama kararı hangi tedbirin uygulanmasını ifade etmektedir?

A) Barınma tedbiri
B) Danışmanlık tedbiri
C) Bakım tedbiri
D) Sağlık tedbiri
E) Eğitim tedbiri

Cevap : B) Danışmanlık tedbiri

9- Doğumdan başlayarak içinde bulunan zaman kadar geçen yılların toplamına ne denir?

A) Yaşlılık
B) Biyolojik yaş
C) Kronolojik yaş
D) Yaşlanma
E) Gerileme

Cevap : C) Kronolojik yaş

10- Şiddeti uygulayan kişiye yönelik destek hizmetleri hangi birim tarafından verilmektedir?

A) ŞÖNİM
B) Milli Eğitim Bakanlığı
C) Ceza ve tevkif evleri
D) Kadın konukevi
E) Emniyet Genel Müdürlüğü

Cevap : A) ŞÖNİM

11- Uçucu, çözücü ve uyuşturucu madde bağımlısı olan çocuklardan hakkında bakım tedbir kararı verilen çocukların Sağlık Bakanlığınca madde bağımlılığı tıbbi tedavi ve rehabilitasyonunun sağlanması sonrası bu çocukları aile ve sosyal çevreleri ile sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla çocuklar hangi merkezlerde kabul edilmektedir?

A) Refakatsiz sığınmacı Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
B) Madde Bağımlısı Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
C) ÇEMATEM
D) Çocuk evleri
E) AMATEM

Cevap : B) Madde Bağımlısı Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri

12- Yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmeleri amacıyla, kendi kendilerini idare edebilecek şekilde
rehabilitasyonlarının sağlandığı, tedavisi mümkün olmayanların ise sürekli olarak özel bakım altına alındığı yatılı sosyal hizmet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi
B) Toplum merkezleri
C) Rehabilitasyon merkezi
D) Huzurevi
E) Yaşlı bakım merkezi

Cevap : A) Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi

13- Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı hangi bakanlık bünyesinde faalitelerini yürütmektedir?

A) Sağlık Bakanlığı
B) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D) Başbakanlık
E) Milli Eğitim Bakanlığı

Cevap : A) Sağlık Bakanlığı

14- Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet merkezleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal hizmet merkezleri
B) Çocuk evleri
C) Şiddeti önleme merkezleri
D) Kadın konukevleri
E) Toplum merkezleri

Cevap : D) Kadın konukevleri

15- Canlının oluşumundan yaşamın bitimine kadar devamm eden sürece ne denir?

A) Genç
B) Olgun
C) Yaşlı refahı
D) Yaşlı
E) Yaşlanma

Cevap : E) Yaşlanma

16- Sosyal hizmet uzmanlarının çalışma alanlarından biri olan çocuk şube müdürlükleri hangi kurum içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir?

A) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü
C) Emniyet Genel Müdürlüğü
D) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E) Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı

Cevap : C) Emniyet Genel Müdürlüğü

17- “SHU, müracaatçı kadınların kadın konukevleri, toplum merkezleri, ŞÖNİM gibi kurum ve kuruluşlardan yararlanmasına yardımcı olur” şeklinde ifade edilen davranış aşağıdakilerden hangi rolü ifade etmektedir?

A) Savunuculuk
B) Harekete geçirici
C) Danışman
D) Arabulucu
E) Öğretici

Cevap : D) Arabulucu

18- ” Kadın hakları ve ihlalleri konusunda bilgi toplamaya, değerlendirmeye ve alternatif ve öncelikleri ortaya koymaya ve eylem için karar vermeye çalışır” ifadesi sosyal hizmet uzmanının hangi rolünü açıklar?

A) Savunuculuk
B) Vaka Bulucu
C) Öğretici
D) Harekete Geçirici
E) Değerlendirici

Cevap : E) Değerlendirici

19- Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkânı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocukların bakımını üstlenen koruyucu aileye ne denir?

A) Süreli Koruyucu Aile
B) Uzmanlaşmış Koruyucu Aile
C) Geçici Koruyucu Aile
D) Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile
E) Süresiz Koruyucu Aile

Cevap : A) Süreli Koruyucu Aile

20- “Kadın hakları konusunda ihmal ve istismara uğrayan ve risk altındaki kadınlara yönelik destek sağlamak yönünde çalışmalar yapar” ifadesi sosyal hizmet uzmanın hangi rolünü açıklar?

A) Planlayıcı
B) Savunuculuk
C) Klinik hizmet verici
D) Değerlendirici
E) Davranış Değiştirici

Cevap : C) Klinik hizmet verici

21- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5393 sayılı kanun
B) 2828 sayılı kanun
C) 633 sayılı khk
D) 5395 sayılı kanun
E) 6284 sayılı kanun

Cevap : E) 6284 sayılı kanun

22- Ailesi ile ilişkisi az olan, ailesi olmayan, evden atılan, evden kaçan ve günün tamamını sokakta geçirip, gereksinimlerinin tamamını veya önemli bir kısmını sokakta karşılayan, psikososyal desteğe ihtiyaç duyan çocukların temel gereksinimlerini karşılamak için uygulanan sosyal hizmet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suç Mağduru Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
B) Sokakta Yaşayan Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
C) Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
D) Refakatsiz Sığınmacı Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
E) Madde Bağımlısı Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri

Cevap : B) Sokakta Yaşayan Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri

23- Kadının toplumsal cinsiyeti nedeniyle ön plana çıkan, kadınında öncelikle benimsediği anne ve eş rollerinde yaşadığı sorunların çözümü, sağlıklı ilişkiler kurabilmesi aşağıdaki programlardan hangisi uygulanmalıdır?

A) Anne-Çocuk eğitim programı(AÇEP)
B) Toplum merkezi proramı
C) Sosyal destek programı
D) Aile eğitim programı
E) Gençlik programı

Cevap : A) Anne-Çocuk eğitim programı(AÇEP)

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2020-2021 Vize

Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2020-2021 Vize

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: