auzefPsikoloji

Psikoloji 2020 Vize Soruları

Psikoloji 2020 Vize Soruları

Psikoloji 2020 Vize Soruları Online -1
Psikoloji 2020 Vize Soruları Online -2

1- Sınırlı birim miktarda bilgiyi kısa süreyle tutabilen bellek türü hangisidir?

A) Çalışma belleği
B) Kısa süreli bellek
C) Episodik bellek
D) İşlemsel bellek
E) Uzun süreli bellek

Cevap : B) Kısa süreli bellek

2- Çalışma belleği kavramlaştırmasını ortaya atan araştırmacı kimdir ?

A) F.Barlett
B) H.Ebbinghaus
C) A.Baddeley
D) G.Miller
E) W.Wundt

Cevap : C) A.Baddeley
NOT: Çalışma Belleği, biz bilişsel görevleri sürdürürken gerekli bilgiler geçici olarak aklımızda tutmamızı, uzun süreli bellekten getirmemiz ve gerekli işlemler yürütmemiz düzenleyen bir bellek mekanizmasıdır. A.Baddeley tarafından tanımlanan bu bellek türü, yen ve eski bilgilerin sürekli olarak dönüştürüldüğü, birleştirildiği ve aktarıldığı bir çalışma masası olarak kavramlaştırılabilir

3- Temel algılama ilkelerinin önemli bir kısmı kim tarafından ortaya konulmuştur ?

A) Viyana Ekolü
B) Wunt
C) Fechner
D) Gestalt Ekolü
E) Helmholtz

Cevap : D) Gestalt Ekolü
NOT: Temel algılama ilkelerin önemli bir kısmı, Gestalt Ekolü tarafından ortaya konulmuştur. Bu ekole ismini veren Gestalt kelimesi, Almanca “bütün, şekil, örüntü” gibi anlamlara gelmektedir ve hemen bütün dillerde tam bir karşılığı olmadığı için aynen kullanılmaktadır.

4- Belleği kontrollü deneysel çalışmalarla ilk kez inceleyen araştırmacı kimdir ?

A) F.Barlett
B) H.Ebbinghaus
C) A.Baddeley
D) G.Miller
E) W.Wundt

Cevap : B) H.Ebbinghaus
NOT: Bellek konusundaki araştırmalar, 19. yüzyılın sonlarında başlamıştır. Birinci bölümde anlatıldığı üzere, 1879 yılında kurulan Wundt’un laboratuarında daha çok psikofizik üzerine çalışmalar yürütülmektedir ve bellek gibi “üst düzey” bir zihinsel etkinliğin incelenmesinin mümkün olmadığı kanısı hâkimdir. Ancak H. Ebbinghaus bu görüşü paylaşmayarak insanlarda bellek süreçlerin kontrollü deneysel araştırmalar yoluyla incelemiştir.

5- Hangisi bilimsel etkinliklerin amaçlarından değildir ?

A) Buluşlar yapmak
B) Kuramlara dayalı öngörülerde bulunmak ve bunları sınamak
C) Doğa olaylarını açıklamak
D) Bir dizi olguyu açıklayan kuramlar oluşturmak
E) Doğa olaylarını betimlemek

Cevap : A) Buluşlar yapmak

6- Hangisi bir davranışın öğrenilmiş olmasının ölçütlerinden değildir?

A) Yaşantılar yoluyla edinilmiş olması
B) Nispeten kalıcı olması
C) Tekrar yoluyla oluşması
D) Doğuştan gelmesi
E) Bir davranış değişikliğinin olması

Cevap : D) Doğuştan gelmesi

7- Algısal örgütleme ilkeleri neyi açıklar?

A) Belleğin yapısını
B) Duyusal deneyimlerimizin nasıl düzenlendiğini
C) Görme sistemini
D) Zihnin yapısını
E) Duyusal bilginin beyindeki organizasyonunu

Cevap : B) Duyusal deneyimlerimizin nasıl düzenlendiğini

8- Operant (edimsel) koşullanma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A) Davranış doğal bir uyaran uyaran – tepki bağını içermelidir.
B) Her organizma hedefe ulaştıran davranışı farklı olabilir.
C) Davranış pekişerek edinilmiştir.
D) Organizma belirli bir ihtiyaç düzeyinde olmalıdır
E) Organizma davranışı kendisi başlatır

Cevap : A) Davranış doğal bir uyaran uyaran – tepki bağını içermelidir.

9- Duyusal malumatların oluşturduğu karmaşık ve çok boyutlu girdiyi anlamlı örüntüler olarak yorumlama aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

A) Kavrama
B) Algılama
C) Anlama
D) Çalışma belleği
E) Duyumsama

Cevap : B) Algılama

10- Gözlemlerin güvenirliğini arttırmak için hangisine gerek yoktur ?

A) Bağımsız gözlemcilerin puanlaması
B) Gözlemcinin çoğunu yakından tanıması
C) Gözlem zamanlarının temsil ediciliğinin sağlanması
D) Gözlemci eğitimi
E) Kapsayıcı bir gözlem kayıt formu

Cevap : B) Gözlemcinin çoğunu yakından tanıması

11- Klasik koşullanma olabilmesi için en temelde nasıl bir bağ olmalıdır?

A) Koşullu uyaran-koşullu tepki bağı
B) Doğal uyaran-tepki bağı
C) Optik kiazma
D) Beyin yarımküreleri arası bağ
E) Koşullu uyaran bağı

Cevap : B) Doğal uyaran–tepki bağı

12- Hava yarı karanlık iken gri görünmekte olan araba için, şu beyaz araba benim denilmesi algılama sürecinin hangi özelliğine uygundur ?

A) Şekil değişmezliği
B) Renk değişmezliği
c) Esneklik eksikliği
D) Duyum değişmezliği
E) Büyüklük değişmezliği

Cevap : B) Renk değişmezliği

13- Hangisi ölçme araçlarının ölçme düzeylerinden değildir ?

A) istatiksel ölçümler
B) oranlı ölçümler
C) sıralayıcı ölçümler
D) sınıflandırıcı ölçümler
E) eşit aralıklı ölçümler

Cevap : A) istatiksel ölçümler
NOT: Ölçme araçları, sınıflandırma yapmak, sıralama yapmak, eşit aralıklarla sıralamak ve oranlı olarak sıralamak şeklinde ölçme düzeyine göre farklı duyarlılık derecelerine sahip olabilirler.

14- Bir kişide bir duyum yaratmak için gerekli minimum fiziksel enerji şiddetine ne denilir ?

A) Weber yasası
B) Duyusal adaptasyon
C) Fark eşiği
D) Algılama
E) Mutlak eşik

Cevap : E) Mutlak eşik

15- Aşağıdakilerden hangisi psikoloji araştırmalarında kullanılan yöntem türlerinden değildir ?

A) Deneysel
B) Betimsel
C) İstatistiksel
D) Korelasyonel
E) Yarı deneysel

Cevap : C) İstatistiksel

16- Derinlik ve uzaklığı algılamak için hangi ipuçlarından yararlanmayız ?

A) Tek göze bağlı ipuçları
B) Nesnenin dokusundaki görünüş farkı
C) Çift göze bağlı ipuçları
D) Renk değişmezliği
E) Retinal fark

Cevap : D) Renk değişmezliği

17- Araba kullanma , köfte yapma , resim yapma gibi etkinliklerin işlem sıralarını , hangi eylemlerin hangi düzen içinde yapacaklarına ilişkin bilgileri kapsayan bellek türü hangisidir ?

A) Semantik bellek
B) Bildirimsel bellek
C) Episodik bellek
D) İşlemsel bellek
E) Flash bellek

Cevap : İşlemsel bellek

18- Doğayı anlayabilmek için istemli araştırma yöntemlerinin kullanılmasıyla biriktirilmiş, tutarlı , güvenilir ve akılcı bir sistem kurma ve yöntem oluşturma çabası hangi kavramı tanımlar ?

A) İstatistik
B) Teori
C) Olgu
D) Kuram
E) Bilim

Cevap : E) Bilim

19- Hangisi bilimsel bir bilginin özelliklerinden değildir?

A) Ölçülebilir olması
B) Kişilerin kanaat ve inançlarının ürünü olması
C) Tekrar edilebilir olması
D) Gözlenebilir olması
E) Bilginin elde ediliş tarzı

Cevap : B) Kişilerin kanaat ve inançlarının ürünü olması

Psikoloji 2020 Vize Soruları

20- Çoktan seçmeli testlerin, açık uçlu sınavlardan daha kolay olmasını bellek süreçleri açısından nasıl açıklayabiliriz ?

A) Hatırlama başarısının tanıma başarısından yüksek olmasıyla
B) Episodik belleğin kolaylaştırıcı olmasıyla
C) Tanımanın yüksek zeka gerektirmesiyle
D) Tanımada geri getirme ipuçlarının aşikar olmasıyla
E) Hatırlamanın daha zahmetsiz olmasıyla

Cevap : D) Tanımada geri getirme ipuçlarının aşikar olmasıyla

21- İki değişken arasında ilişki bulunması (dondurma satış miktarı ve denizde boğulan insan sayısı gibi) aralarında neden sonuç bağı olduğunu gösterir mi?

A) İlişki düşükse gösterir
B) Gösterir
C) ilişki yüksekse gösterir
D) ilişki düşükse göstermez
E) Göstermez

Cevap : E) Göstermez

22- Koşullanma prensiplerine dayanılarak geliştirilen tedavi tekniğinin adı nedir?

A) Sistematik duyarsızlaştırma
B) Psikanaliz
C) Gestalt terapi
D) Biyo – feedback tedavisi
E) Rahatlama tedavisi

Cevap : A) Sistematik duyarsızlaştırma

23- Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin uygulamalı alanlarından biridir ?

A) Klinik psikoloji
B) Bilişsel psikoloji
C) Deneysel psikoloji
D) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik
E) Gelişim psikolojisi

Cevap : A) Klinik psikoloji

24- Duyumsanan fiziksel enerjiyi, sinir sisteminde kullanılabilir elektro-kimyasal enerjiye dönüştüren yapımız hangisidir ?

A) beyin
B) nöronlar
C) duyu organları
D) hafıza
E) algı

Cevap : B) nöronlar

25- Türkiye’de ilk Psikoloji laboratuvarı hangi yılda ve nerede kurulmuştur?

Cevap : 1936 – İstanbul Üniversitesi

26- İnsan düşüncesinin, kendi davranışları üzerinde etkili olduğunu ve yalnızca çevreden gelen uyaranlara verilen tepkilerle açıklanamayacağını savunan yaklaşım hangisidir ?

A) Gestalt ekolü
B) Bilişsel yaklaşım
C) Davranışçılık
D) işlevselcilik
E) Yapısalcılık

Cevap : B) Bilişsel yaklaşım
NOT: Aynı zamanda, insan düşüncesi, davranışları üzerinde etkili olan bir etmendir; yan davranışlar yalnızca çevreden gelen uyaranların bir sonucu olarak açıklanamaz. Bilişselciler bu temel itiraz noktalarının geçerliliğini deneysel araştırmalarla ortaya koymuşlardır. Bilişsel yaklaşım, insan zihnini modelleme ihtiyacı duymuş ve 20 yüzyıl için çok uygun olan bilgisayar metaforunu kullanmıştır.

27- Birine sorduğumuzda, Rize köylerinde ve RM hastanesinde söylenen “çaya gitti” ifadesini farklı anlamamamızı sağlayan hangisidir?

A) Rizeli olmak
B) Sözcük dağarcığının genişliği
C) Zeka
D) Kültürel ve bağlama bağlı algısal seçicilik
E) Önceden biliyor olmamız

Cevap : D) Kültürel ve bağlama bağlı algısal seçicilik

28- Bellek ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bellek içeriği yaşadıklarımızın eksiksiz bir kaydıdır.
B) Beyinde bellek içeriğinin bulunduğu bir lob bulunur
C) Bellek beynin pek çok bölgesini kaplayan bir ağ gibidir.
D) Belleğimiz yanılmaz
E) Bellek hatıralarımızın depolandığı bir yerdir

Cevap : E) Bellek hatıralarımızın depolandığı bir yerdir.

29- Tren yolunun yanında bir evde oturan insanların bir süre sonra trenin geçtiğini fark etmemeleri hangi süreçle ilişkilidir ?

A) Umursamazlık
B) Duyusal adaptasyon
C) Dikkat eksikliği
D) Algılama
E) Mutlak eşik

Cevap : B) Duyusal adaptasyon

30- “Belirli bir durumda organizmayı doyuma ulaştıran ,hoş etkileri olan tepkilerin tekrarlanma sıklığı artar; organizmayı bırakan tepkilerin tekrarlanma sıklığı azalır” ifadesi hangisini açıklamaktadır?

A) problem çözme
B) premack etkisi
C) strateji
D) etki kanunu
E) yatkınlık prensibi

Cevap : D) etki kanunu

31- Ancak insanların gözlenebilir davranışlarının araştırabileceğini savunan ve davranışların kaynağını öğrenmeye dayandıran yaklaşım hangisidir?

A) Gestalt ekolü
B) Bilişsel yaklaşım
C) Davranışçılık
D) işlevselcilik
E) Yapısalcılık

Cevap : C) Davranışçılık

32- Bilgilerin bilinçli, farkında ve niyetli olarak kodlandığı bellek süreçlerine ne isim verilir?

A) flash bellek
B) örtük bellek
C) episodik bellek
D) açık bellek
E) amaçlı bellek

Cevap : D) açık bellek

33- Piaget ile Vigotsky’nin bilişsel gelişime bakış açıları karşılaştırıldığında bu mukayeseye ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Her ikisinde de etkili bir yardım ile gelişim hızlandırılabilir.
B) Her ikisi de sosyal çevreyi temele alır
C) Her ikisi de bilginin çocuk tarafından yapılandırıldığını kabul eder.
D) Her ikisi de gelişimi evrelerle tanımlar.
E) Her iki kuramda da olgunlaşma temele alınır.

Cevap : C) Her ikisi de bilginin çocuk tarafından yapılandırıldığını kabul eder.

34- Gözlemlerin bir veri toplama yolu olabilmesi için hangisine gerek yoktur?

A) Hangi davranışların gözleneceğine ilişkin bir form hazırlanmasına
B) Bu davranışların miktar ve şiddetinin tespit edilmesine
C) Kayıt edilmesine
D) Davranışın düzeyini belirleyen bir puan elde edilmesine
E) Genel izlenimlerin not edilmesine

Cevap : E) Genel izlenimlerin not edilmesine

Psikoloji 2020 Vize Soruları

35- Deneysel araştırmanın üstünlükleriyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Olgular arasındaki neden sonuç bağlarını inceleyebilmemizi sağlar.
B) Olguları kontrollü koşullarda inceleyebiliriz.
C) Olayların oluşmasını beklemeksizin koşulları oluşturarak çalışabiliriz
D) Teorilerin öngörülerini test edebiliriz.
E) Tanımlama düzeyinde bilgi ediniriz.

Cevap : E) Tanımlama düzeyinde bilgi ediniriz.

36- Hangisi görüşme tekniğinin bir üstünlüğüdür?

A) değerlendirmesinin karmaşık olması
B) derinlemesine bilgi sağlaması
C) aklımıza gelen her şeyi sorabilmek
D) yalnızca bireysel olarak yapılması
E) uzun zaman alması

Cevap : B) derinlemesine bilgi sağlaması

37- Tek tek söylenen 10 rakam yerine 7 sözcüklü bir cümleyi hatırlamanın daha kolay olması KSB’nin hangi özelliğiyle bağlantılıdır?

A) Bilişsel esneklik
B) Kümeleme
C) Tekrarlama
D) Dikkat
E) Unutma

Cevap : B) Kümeleme

38- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Birincil veri toplama araçları olarak anket, deney ve gözlem sıkça kullanılır.

39- Yaşlılarda sık görülen hiç bir şeyin eski tadının kalmadığı şikayetinin kaynağı nedir ?

A) Bellek bozulmalar
B) Depresyon eğilimleri
C) Hayattan sıkılmış olmaları
D) Tat hücrelerinin sayıca azalmaya başlaması
E) Nöronal yavaşlama

Cevap : D) Tat hücrelerinin sayıca azalmaya başlaması

40- Hangisi çalışma belleğinin bileşeni değildir?

A) Episodik Destek
B) Merkezi yürütücü
C) Fonetik yer bileşeni
D) Görsel – Mekansal kopyalama bileşeni
E) Fonolojik döngü bileşeni

Cevap : C) Fonetik yer bileşeni

41- Konuşurken kurduğumuz cümlelerin sözdizimini asla düşünmeden kurallara uygun cümleler kurabilmemiz hangi bellek türü ile mümkün olabilmektedir?

A) Örtük bellek
B) Açık bellek
C) İşlemsel bellek
D) Flash bellek
E) Episodik bellek

Cevap : A) Örtük bellek

Psikoloji 2020 Vize Soruları

Auzef Psikoloji, Psikoloji 2020 Vize Soruları telegram çocuk gelişimi
Telegram Sosyal Hizmetler
Auzef Çocuk Gelişimi

Psikoloji 2020 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!