auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal Hizmet

Psikoloji 2022-2023 Final Soruları

Psikoloji 2022 Final Soruları

#1. İnsanlarda en baskın duyu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Görme

#2. Bellek hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) Kişinin deneyimleri yeniden inşa edilebilen etkin bir ağda saklanır.

#3. Zeka katsayısının (IQ) anlamı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) IQ her kültürde farklı formüllerle hesaplanmaktadır.

#4. Maslow’un kuramına göre aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisi bütün memeli türlerde görülür?

Cevap : D) Sevgi ve bağlılık ihtiyacı

#5. Aşağıdaki kişilik kuramcılarından hangisi "Nasıl biriyim? " sorusuna cevap veren özellik kuramcılarından değildir?

Cevap : C) C.G. Jung


#6. Klasik koşullanma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Organizma etkin tepkiler vermeli ve uyaranı seçmelidir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel faaliyetlerin amacı değildir?

Cevap : E) İnsanlığın geleceği hakkında kehanetler bildirmek ve yorumlar yapmak

#8. Kişinin algılarının yanılmasını sağlayan nedenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Tek göze bağlı derinlik ipuçları

#9. AB Üniversitesi CD Fakültesi öğrencilerinin yemekhaneler hakkındaki görüşlerini öğrenmek isteyen bir araştırmacı, kısa sürede kapsamlı bir veri seti elde etmek için hangi veri toplama yolunu kullanmalıdır?

Cevap : B) Anket/Soru Listesi

#10. Pekiştirme kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Olumsuz pekiştirme, ortama organizma için olumsuz bir şeyin eklenmesidir.


#11. Aşağıdakilerden hangisi normal dışı davranışları değerlendirmek için kullanılacak bir ölçüt dizisinde yer almaz?

Cevap : D) Özelliğe az rastlanılması veya sıra dışı olması

#12. M. Şerif ve S. Asch'in deneyleri çerçevesinde insanların gruba uyma davranışları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Belirsiz durumlar uymama davranışını arttırır.

#13. Aşağıdakilerden hangisi motive olmuş bir davranışın göstergelerinden biri değildir?

Cevap : E) Dikkatin kolay dağılması

#14. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin benzeri sorularla ilgilenen diğer disiplinlerden farkını tanımlamaz?

Cevap : D) Test ve teknikler kullanarak insanları sistematik olarak incelemesi

#15. Sosyal psikolojinin çalışma alanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Toplumların kültürel yapılarındaki değişimleri inceler.


#16. “Arabanın evin yolunu bilmesi” hangi bellek türünün otomatikleşmesi ile açıklanabilir?

Cevap : C) İşlemsel bellek

#17. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmenin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) Derin düşünme

#18. Bir reklam firması; çalışma düzeni, çalışan ilişkileri ve çalışma mekanları ile ilgili düzenlemeler yaparak çalışanların yaratıcı üretimini arttırabileceğini düşünüyor ise hangi yaratıcılık yaklaşımına dayanmaktadır?

Cevap : A) Sosyal-Kişilik Yaklaşımı

#19. Algısal örgütleme ilkeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Bir görüntüde zemin öne çıkarılarak algılanır.

#20. Duyumsama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Duyumsama duyumun tanınması ve bilinmesidir.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Psikoloji 2022 Final Soruları

Psikoloji 2022 Final Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikoloji 2022-2023 Final Soruları

Psikoloji 2022 Final Soruları

1. Bir reklam firması; çalışma düzeni, çalışan ilişkileri ve çalışma mekanları ile ilgili düzenlemeler yaparak çalışanların yaratıcı üretimini arttırabileceğini düşünüyor ise hangi yaratıcılık yaklaşımına dayanmaktadır?

A) Sosyal-Kişilik Yaklaşımı
B) Pragmatik Yaklaşım
C) Psikometrik Yaklaşım
D) Yatırım Teorisi
E) Mistik Yaklaşım

Cevap : A) Sosyal-Kişilik Yaklaşımı

2. AB Üniversitesi CD Fakültesi öğrencilerinin yemekhaneler hakkındaki görüşlerini öğrenmek isteyen bir araştırmacı, kısa sürede kapsamlı bir veri seti elde etmek için hangi veri toplama yolunu kullanmalıdır?

A) Derinlemesine görüşme
B) Anket/Soru Listesi
C) Görüşme
D) Odak grup
E) Test

Cevap : B) Anket/Soru Listesi

3. Duyumsama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Fiziksel bir sinyalin elektrokimyasal bir sinyale dönüşümüdür.
B) Duyumsama duyumun tanınması ve bilinmesidir.
C) Duyumlar beyin kabuğunda işlenir.
D) Duyumsama, duyumun alınmasıdır.
E) Her duyumun farklı alıcı hücreleri vardır.

Cevap : B) Duyumsama duyumun tanınması ve bilinmesidir.

4. İnsanlarda en baskın duyu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görme
B) Kinestetik duyum
C) Koku alma
D) İşitme
E) Tat alma

Cevap : A) Görme

5. Zeka katsayısının (IQ) anlamı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) IQ her kültürde farklı formüllerle hesaplanmaktadır.
B) IQ, tüm ülkelerde zeka düzeylerinin karşılaştırmasını sağlar.
C) IQ standart bir hesaplama biçimidir.
D) IQ hesaplanması için testin normlarının olması gerekir.
E) Katsayı, ham puanın zeka yaşı karşılığının sabit çarpımı ile bulunur.

Cevap : A) IQ her kültürde farklı formüllerle hesaplanmaktadır.

6. Aşağıdaki kişilik kuramcılarından hangisi “Nasıl biriyim? ” sorusuna cevap veren özellik kuramcılarından değildir?

A) G. Allport
B) R. Cattell
C) C.G. Jung
D) H. Eysenck
E) Costa ve McGrea

Cevap : C) C.G. Jung

7. Sosyal psikolojinin çalışma alanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplumların kültürel yapılarındaki değişimleri inceler.
B) İnsanları sosyal bağlamları içinde ele alır.
C) Gruplar ve insanların ilişkilerini inceler.
D) Grupların ve insanların etkileşimlerini, ortamları ve bağlamları ile birlikte inceler.
E) İnsanlar ve grupların birbirileri ile etkileşimlerini inceler.

Cevap : A) Toplumların kültürel yapılarındaki değişimleri inceler.

8. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel faaliyetlerin amacı değildir?

A) İçinde yaşanılan dünya ile ilgili bilgi birikimini arttırmak
B) Doğaya ilişkin deneyimleri anlaşılır kılmak
C) Doğaya ilişkin deneyimleri tutarlı ve sistematik olarak açıklamak
D) Bilimsel bilginin üretimi hakkında bir yöntem ortaya koymak
E) İnsanlığın geleceği hakkında kehanetler bildirmek ve yorumlar yapmak

Cevap : E) İnsanlığın geleceği hakkında kehanetler bildirmek ve yorumlar yapmak

9. Algısal örgütleme ilkeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Zaman veya mekanda yakın şeyleri gruplayarak algılanır.
B) Bir görüntüde zemin öne çıkarılarak algılanır.
C) Gruplanmış nesneler yekpare algılanır.
D) Boşluk veya eksikler doldurulup tamamlanarak algılanır.
E) Birbirine benzeyen şeyler bütünleştirilerek algılanır.

Cevap : B) Bir görüntüde zemin öne çıkarılarak algılanır.

10. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmenin özelliklerinden biri değildir?

A) Orjinallik
B) Akıcılık
C) Esneklik
D) Ayrıntılandırma
E) Derin düşünme

Cevap : E) Derin düşünme

11. Aşağıdakilerden hangisi motive olmuş bir davranışın göstergelerinden biri değildir?

A) Çaba düzeyi
B) Amaca odaklılık
C) Hız
D) İsteklilik
E) Dikkatin kolay dağılması

Cevap : E) Dikkatin kolay dağılması

12. Kişinin algılarının yanılmasını sağlayan nedenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Duyu sisteminin fizyolojisi
B) Algısal bütünleme ilkesi
C) Algısal değişmezlik ilkeleri
D) Algısal örgütleme ilkeleri
E) Tek göze bağlı derinlik ipuçları

Cevap : E) Tek göze bağlı derinlik ipuçları

13. “Arabanın evin yolunu bilmesi” hangi bellek türünün otomatikleşmesi ile açıklanabilir?

A) Flaş bellek
B) Episodik bellek
C) İşlemsel bellek
D) Otobiyografik bellek
E) Semantik bellek

Cevap : C) İşlemsel bellek

14. Klasik koşullanma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Organizmanın süreci başlatmak için bir davranışta bulunmasına gerek yoktur.
B) Doğal (refleksif) bir uyaran-tepki bağı üzerine inşa edilir.
C) Benzer uyaranlar genellenebilir.
D) Organizma etkin tepkiler vermeli ve uyaranı seçmelidir.
E) Koşullanacak uyaran, doğal uyaranla ile eş zamanlı verilir.

Cevap : D) Organizma etkin tepkiler vermeli ve uyaranı seçmelidir.

15. M. Şerif ve S. Asch’in deneyleri çerçevesinde insanların gruba uyma davranışları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanlar belirsiz durumlarda eski normları koruma eğilimi gösterirler.
B) Belirsiz durumlar uymama davranışını arttırır.
C) İnsanlar en aşikar yanlışlarda bile gruba uymayı sürdürebilirler.
D) Normlar kuşakta kuşağa aktarılabilir.
E) Bir grupta oluşmuş normlara direnç gösteren az sayıda kişi olmaktadır.

Cevap : B) Belirsiz durumlar uymama davranışını arttırır.

16. Maslow’un kuramına göre aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisi bütün memeli türlerde görülür?

A) Saygı görme ihtiyacı
B) Kendini kabul etme ihtiyacı
C) Estetik ihtiyaçlar
D) Sevgi ve bağlılık ihtiyacı
E) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

Cevap : D) Sevgi ve bağlılık ihtiyacı

17. Bellek hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kişinin bütün deneyimleri uzun süreli olarak saklanır.
B) Kişinin deneyimlerinin eksiksiz ve tam bir kaydıdır.
C) Kişinin deneyimleri yeniden inşa edilebilen etkin bir ağda saklanır.
D) Kişinin deneyimleri sistemli depolarda saklanır.
E) Bazı bellek türleri deneyimin eksiksiz bir kaydıdır.

Cevap : C) Kişinin deneyimleri yeniden inşa edilebilen etkin bir ağda saklanır.

18. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin benzeri sorularla ilgilenen diğer disiplinlerden farkını tanımlamaz?

A) İnsanın yapısına ilişkin nedensel açıklamalar yapmak için deneyler yürütmesi
B) Bu soruları araştırırken kullanılan araştırma yöntemi
C) İnsan ve dünyasını anlamak üzerine çalışıyor olması
D) Test ve teknikler kullanarak insanları sistematik olarak incelemesi
E) Davranışları ve zihinsel süreçleri ölçmedeğerlendirme yaparak ele alması

Cevap : D) Test ve teknikler kullanarak insanları sistematik olarak incelemesi

19. Aşağıdakilerden hangisi normal dışı davranışları değerlendirmek için kullanılacak bir ölçüt dizisinde yer almaz?

A) Kişinin duruma uygun düşmeyen şiddette tepkiler vermesi
B) Kişinin çevresindekileri tedirgin eden/ürküten davranışlar yapması
C) Kişinin durumundan duyduğu rahatsızlık hissi
D) Özelliğe az rastlanılması veya sıra dışı olması
E) Yaşam işlevselliğinde bozulma görülmesi

Cevap : D) Özelliğe az rastlanılması veya sıra dışı olması

20. Pekiştirme kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Olumsuz pekiştirme ortamdan organizma için olumsuz bir uyaranın çıkartılmasıdır.
B) Pekiştirme, her zaman organizma için olumlu bir sonuç anlamına gelir.
C) Olumsuz pekiştirme, ortama organizma için olumsuz bir şeyin eklenmesidir.
D) Ceza ortamdan organizma için hoş olan bir uyaranın çıkarılmasıdır.
E) Hem olumlu hem olumsuz pekiştirme davranışın sıklığını arttırır.

Cevap : C) Olumsuz pekiştirme, ortama organizma için olumsuz bir şeyin eklenmesidir.

Psikoloji 2022-2023 Final Soruları
Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Psikoloji 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!