auzefFelsefePsikolojiPSİKOLOJİYE GİRİŞ Isosyoloji

Psikolojiye Giriş-1 2021 Final Soruları

Psikolojiye Giriş-1 2021 Final Soruları

#1. Bütün gelişim alanları düşünüldüğünde kisa sürede oldukça hızlı ve önemli değişikliklerin oluştuğu alan aşagidakilerden hangsidir?

#2. Beynin bilinçli farkındalıktan sorumlu olan bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Hangisi tüm insanlarda görülen algısal örgütlenme ilkelerinden değildir?

#4. Bandura'ya göre bir modelin gözlenmiş davranışının ne zaman etkili olacağginı belirleyen dört koşul bulunmaktadır. Aşağidakilerden hangisi bu dört koşuldan biri değildir?

#5. Bir korku-gerilim filmi izledikten sonra, her gölgeyi ya da tikirtiyı tehlike sinyali olarak alglama egilimi algsal süreçlerin hang?


#6. Aşağıdakilerden hangisi, beynin yapısı ile ilgili bilgi sağlamaz?

#7. “Bir duyu alıcısının uyarılmasıyla bedenin içinde veya dışında bulunan şartlarla ilgili bir yaşantı veya farkındalığa yol açan nöral işlem” tanımı hangi kavrama aittir?

#8. Bir çocuk ilk kez bir solucan goruyor ve "Anne bak bu yılana benziyor ama daha küçük, renkleri farklı... Bu ne?" diyor ve solucan oldugunu öğreniyor.. Piaget'nin bilginin kazanılma sürecini açıklayışına göre bu çocuk nasıl bir zihinsel işlem gerçekleştirmektedir?

#9. Gelişim psikolojisinin işlevini en iyi özetleyen seçenek aşağidakilerden hangisidir?

#10. Duyum ile algı arasındaki farkllıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


#11. Canlıların mekanları öğrenmeleriyle ilgili olarak aşağida ifade edilenlerden hangisi yanlıştır?

#12. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi Acı/ağrı duyumundaki durumsal ve bireysel farklılıkları açıklar?

#13. Aşağıdakilerden hangisi bilinç düzeyinde bir değişimin olduğu hallerden değildir?

#14. Önce odanı topla sonra arkadaşının yaş günü partisine gidersin" diyen bir anne, așağıdaki ilkelerden hangisine uygun davranmıştır?

#15. Gelişim sürecinin ele alınış biçimiyle ilgili olarak aşağidakilerden hangisi yanlıştır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikolojiye Giriş-1 2021 Final Soruları

1- Duyum ile algı arasındaki farklılıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Algı nöronal bir etkinliktir ama duyum fizikseldir.
B) Algı yorumlama içerir ama duyum içermez.
C) Her ikisi de yorumlayıcı ve nöronal etkinliklerdir.
D) Duyum nöronal bir etkinliktir ama algı değildir.
E) Duyum yorumlama içerir ama algı içermez.

Cevap : B) Algı yorumlama içerir ama duyum içermez.

2- Hangisi tüm insanlarda görülen algısal örgütlenme ilkelerinden değildir?

A) Sekil-zemin algısı
B) Benzerlik
C) Yakınlık
D) Yanılmazlık
E) Tamamlama

Cevap : D) Yanılmazlık

3- Aşağıdakilerden hangisi, beynin yapısı ile ilgili bilgi sağlamaz?

A) MRI
B) Otopsi
C) EEG
D) FMRI
E) CAT

Cevap : C) EEG

4- Bir korku-gerilim filmi izledikten sonra, her gölgeyi ya da tıkırtıyı tehlike sinyali olarak algılama eğilimi algısal süreçlerin hangisi?

A) Sekil-zemin algısı
B) Şekil değişmezliği
c) Algısal yanılma
D) Algısal kurulum
E) Benzerlik prensibi

Cevap : D) Algısal kurulum

5- Canlıların mekanları öğrenmeleriyle ilgili olarak aşağıda ifade edilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Hem doğal ve hem de labirent ortamlarında yapılan deneyler vardır.
B) Fare, kuş, şempanze gibi canlılar da mekanları öğrenir.
C) Mekânların öğrenilme yollarından biri gizil öğrenmelerdir.
D) Yalnızca insanlar mekanları öğrenebilir.
E) Pek çok canlı türü bilişsel haritalar oluşturabilir

Cevap : D) Yalnızca insanlar mekanları öğrenebilir.

6- Aşağıdakilerden hangisi bilinç düzeyinde bir değişimin olduğu hallerden değildir?

A) Cinnet geçirme
B) Madde kullanım
C) Meditasyon
D) Uyku
E) Hipnoz

Cevap : A) Cinnet geçirme

7- Bandura’ya göre bir modelin gözlenmiş davranışının ne zaman etkili olacağinı belirleyen dört koşul bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu dört koşuldan biri değildir?

A) Harekete geçme
B) Yeniden üretme / Oluşturma:
C) Hatırlama
D) Güdülenme- Motivasyon
E) Dikkat

Cevap : A) Harekete geçme

8- Beynin bilinçli farkındalıktan sorumlu olan bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serebral korteks
B) Medulla spinalis
C) Limbik sistem
D) Hipotalamus
E) Beyin sapı

Cevap : A) Serebral korteks

9- Gelişim psikolojisinin işlevini en iyi özetleyen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireyin yaşamı boyunca geçirdiği değişikliklerin ölçülmesidir.
B) Bireyin geçirdiği değişimlerin izlenmesidir.
C) Bireyin yaşamı boyunca geçirdiği değişimlerin tarif edilmesi ve açıklanmasıdır.
D) Bireyin yaşamı boyunca geçirdiği değişimlerin nedenlerinin bulunmasıdır.
E) Bireyin yaşamı boyunca geçirdiği değişimlerin değerlendirilmesidir.

Cevap :C) Bireyin yaşamı boyunca geçirdiği değişimlerin tarif edilmesi ve açıklanmasıdır.

10- Bütün gelişim alanları düşünüldüğünde kisa sürede oldukça hızlı ve önemli değişikliklerin oluştuğu alan aşagidakilerden hangsidir?

A) Bilişsel gelişim
B) Kişilik gelişimi
C) Ahlak gelişimi
D) Fiziksel gelişim
E) Sosyal gelişim

Cevap : D) Fiziksel gelişim

11- Gelişim sürecinin ele alınış biçimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gelişim süreci büyüme ile sona erer.
B) Gelişimi anlamak için değişmenin olumlu ve olumsuz yönleri kabul edilmelidir.
C) Gelişim sürecinde baskın olan bir dönem yoktur.
D) Gelişim yaşam döngüsü boyunca biyoloji ve kültürün etkileşimi ile gerçekleşir.
E) Gelişim döllenme ile başlayan ve ölümle sona eren döngüsel bir süreçti

Cevap : A) Gelişim süreci büyüme ile sona erer.

12- Bir çocuk ilk kez bir solucan gorüyor ve “Anne bak bu yılana benziyor ama daha küçük, renkleri farklı… Bu ne?” diyor ve solucan olduğunu öğreniyor..
Piaget’nin bilginin kazanılma sürecini açıklayışına göre bu çocuk nasıl bir zihinsel işlem  gerçekleştirmektedir?

A) Örgütleme
B) Uyumsama
C) Özümleme
D) Kavrama
E) Ayrımsama

Cevap : B) Uyumsama

13- Önce odanı topla sonra arkadaşının yaş günü partisine gidersin” diyen bir anne, așağıdaki ilkelerden hangisine uygun davranmıştır?

A) Gözlem yoluyla öğrenme
B) Premack ilkesi
C) Model alma
D) Hiç biri
E) Yapılandirma ilkesi

Cevap : B) Premack ilkesi

14- “Bir duyu alıcısının uyarılmasıyla bedenin içinde veya dışında bulunan şartlarla ilgili bir yaşantı veya
farkındalığa yol açan nöral işlem” tanımı hangi kavrama aittir?

A) Duyum
B) Bilinç
C) Sezme
D) Bellek
E) Algı

Cevap : A) Duyum

15- Bireylerin ve grupların statüler arasındaki giriş ve çıkış sürecine ne ad verilir?

Cevap : Toplumsal hareketlilik

16- İnsanların uçmayı serçelerin konuşmayı öğrenememeleri aşağıdaki faktörlerin hangisidir?

Cevap : Türe özgü hazır bulunuşluğun olmayışı

17- Piaget ile Vigotsky’nin bilişsel gelişime bakış açıları karşılaştırıldığında bu mukayese aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Her ikisi de bilginin çocuk tarafından yapılandırıldığını kabul eder.

18- Beynin sağ ve sol yarım küreleri uzmanlaşmalarına rağmen normalde aşağıdakilerden hangisiyle bağlantı sağlanmaktadır?

Cevap : Korpus kallosum

19- Vigotsky’e göre bilişsel gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Bilişsel gelişme evreler halinde ele alınır.

20- Merkezi sinir sisteminin görevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Dış dünya ile doğrudan bağlantı kurmak

21- Sinir sisteminin genel yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Merkezi sinir sistemi somatik ve otonom sisteminden oluşur.

22- İnsan figürü çizimlerin 2-5 yaş arasındaki gelişimini incelemek için, 2 yaşındaki çocuklardan oluşan bir grup seçip 5 yaşına kadar 6 ayda bir test verilerek izlendiğinde aşağıdaki yöntemsel düzenlemelerden hangisi kullanılmış olur ?

Cevap : Boylamsal düzenleme

23- Klasik koşullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Koşullu tepkinin kazanılması tekrar sayısına bağlı değildir.

24- Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi episodik bellekte depolanır?

Cevap : Kumsalda verilen gece partisinde olanlar

25- Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi Acı/ağrı duyumundaki durumsal ve bireysel farklılıkları açıklar?

A) Vole kuramı
B) Duyusal adaptasyon
C) Koşullanma
D) Kapı kontrol kuramı
E) Weber yasası

Cevap : D) Kapı kontrol kuramı

26- Kısa süreli bellekle ilgili olarak aşağıda ifade edilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sınırsızdır

27- Piaget e göre 0 -2 yaş arasında kullanılan temel bilgi hangisidir?

Cevap : Duyular ve hareketler

28- Klasik koşullanma ve operant koşullanma ile ilgili olarak aşağıda ifade edilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Her ikisi de organizmanın doğal bir tepkisine dayalıdır.

29- İşitsel malumat aşağıdakilerden hangisine ulaştığında sıvıya aktarılmış olur?

Cevap : Salyangoz

30- Bilincin değişen durumlarını deneyimleme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Herkesin her gün deneyimlediği bir şeydir

31- Aşağıdakilerden hangisi belirsiz (muğlak) ya da eksik duygusal malumatın tamamlanmasını sağlayan bir özellik değildir?

Cevap : Algısal kurulum

Auzef Çocuk Gelişimi Auzef Psikolojiye giriş 1 , Psikolojiye Giriş-1 Final ve Bütünleme 2019
Telegram Sosyal Hizmetler
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!