Psikoloji

PSİKOLOJİ ÜNİTE-6 SORU CEVAP-1

1-)
İlk zekâ ölçeği kimler tarafından hangi yıl yayınlanmıştır?
Cevap: İlk zekâ ölçeği, A. Binet (185Cevap: 1911) ve T. Simone ( 187Cevap: 1961) tarafından 1905 yılında Binet-Simon Ölçeği adıyla yayınlanmıştır.
2-)
Wechsler tarafından üretilen zeka testi nedir?
Cevap: Wechsler tarafından 1939 yılında geliştirilen ve zaman içinde hem yetişkin (WAIS) ve hem çocuklar (WISC) için ayrı ayrı formları üretilen zekâ testleri bulunmaktadır.
3-)
Zekâ testleri sonuçlarına göre ortalama bir insanın IQ puanı kaçtır?
Cevap: 100 civarındadır.
4-)
Çeşitli alanlara yayılmış birçok zihinsel eksiklik ya da yetersizliği ifade etmek için kullanılan genel terime ne ad verilir?
Cevap: Zeka geriliği
5-)
Sternberg’e göre üstün zeka nedir?
Cevap: Sternberg, üstün zekâyı, zekâyı oluşturan bileşenlerin etkili kullanımı olarak tanımlamaktadır. Bir diğer ifadeyle, üstün zekâ, planlama, zihinsel kaynakların uygun kullanımı, yeni bilgi edinme ve etkili iş yürütebilme becerilerinin başarılı olarak kullanılmasıdır.
6-)
Renzulli’ye göre üstün zeka nedir?
Cevap: Üstün zekâlı olmanın, ortalamanın üzerinde bir zekâ katsayısı, yüksek seviyede yaratıcılık ve irade/adanmışlık şeklinde üç özellik kümesinden oluştuğunu öne sürmüştür. Bu görüşe göre, üstün zekâlı olmak için yalnızca yüksek IQ yeterli olmamakta, yaratıcılık ve belirli problemlere veya performans alanlarına karşı yüksek bir adanmışlık da var olmalıdır
7-)
Muhakeme etme, planlama, sorun çözme, soyut düşünme, karmaşık fikirleri kavrama, hızlı öğrenme ve deneyimlerden sonuç çıkarma ile birlikte birçok başka şeyi de içeren genel bir yetenek olduğu kabul edilen kavrama ne ad verilir?
Cevap: Zeka
😎
Bugünkü anlamda “zekâ” fikrinin temelleri hangi bilim adamı tarafından atılmıştır?
Cevap: Sir Francis Galton9-)
Galton tarafından ortaya atılan 4 ana fikir nedir?
Cevap: Zekânın bir düzeyi/derecesi vardır; zekâ düzeyine işaret eden bu derece farkları ölçülerek gösterilebilir.
İnsanlar arasındaki zekâ derecesi farklılıkları bir çan eğrisi ya da normal dağılım oluşturur. Bu eğriye göre, insanların çoğunluğu ortaya toplanır, dâhiler ve düşük zekâlılar daha az sayıda olarak iki uçta yer alır.
Zekâ, bir tek doğru cevabı olan nesnel testlerle ölçülebilir.
İki test sonucunun birbiriyle ilişkili olup olmadığı bir istatistik prosedürle belirlenebilir. Bugün bu hesaplama biçimi, korelasyon tekniği olarak bilinen çeşitli formüllere kaynaklık ederek yaygın şekilde kullanılmaktadır.
10-)
Bir alanda parlak olan bir kişinin diğer alanlarda da genel olarak parlak olduğuna ilişkin görüşünü, çeşitli alanlarda yapılan zihinsel ölçümlerde elde ettiği yüksek korelasyonlara dayandıran bilim adamı kimdir?
Cevap: C. Spearman
11-)
Zekânın 7 farklı bileşenden oluştuğu görüşünü ortaya atan bilim adamı kimdir?
Cevap: Thurstone
12-)
Zekânın nispeten birbirinden bağımsız iki bileşenden oluştuğunu öne süren bilim adamı kimdir?
Cevap: R.B.Cattell
13-)
Kristalize zekâ hangi becerileri ifade eder?
Cevap: Mantık, akıl yürütme, sözel ve sayısal becerileri ifade etmektedir.
14-)
Akıcı zekâ hangi becerileri ifade eder?
Cevap: Görsel mekânsal yetenek; görsel ayrıntıları fark etme; bellek; karmaşık ilişkileri görme; problem çözme gibi becerileri içerir.
15-)
Bir g faktörü ve bunun iki alt boyutu olan sözel-eğitimsel zekâ (sözel ve sayısal) ile mekanik-uzamsal zekâ (uzay/mekân; mekanik ve el becerisi) bileşenlerinden oluştuğunu savunan bilim adamı kimdir?
Cevap: Vernon16-)
Zihni bir bütün olarak ele alması ve yaratıcılığı da zekâyı oluşturan bir bileşen olarak zihnin bir parçası olarak tanımlayan bilim adamı kimdir?
Cevap: Guilford
17-)
R. Sternberg’in savunduğu zeka düşüncesi nedir?
Cevap: R. Sternberg, geleneksel zekâ anlayışını eleştirmiş zekânın gündelik hayat işlevleriyle bağlantısı kurularak ve kültürel bağlamında anlaşılması gerektiğini savunmuştur.
18-)
Çoklu zeka kuramını ortaya atan bilim adamı kimdir?
Cevap: H.Gardner
19-)
H.Gardner’a göre 8 adet zeka türü vardır. Bunlar nelerdir?
Cevap: Mantıksal-matematiksel zekâ, Dilsel zekâ, Doğa zekâsı, Müzikal zekâ, Uzamsal zekâ, Bedensel-kinestetik zekâ, Kişiler arası zekâ ve İçsel (kişiye ait) zekâdır.
20-)
IQ hesaplayabilmek için neler üzerinde durmak gerekir?
Cevap: IQ hesaplayabilmek için, elde edilen ham puanın hangi yaş aralığına denk olduğunu gösteren normların olması gereklidir. Bu normlar ilgili ülkeye ait değerler olmalıdır. Testten elde edilen ham puan, önceden hazırlanmış norm tablosu vasıtasıyla zekâ yaşına dönüştürülür. Zekâ katsayısı ise bir bireyin zekâ testinde hesaplanan zekâ yaşının, takvim yaşına bölünüp 100 ile çarpılması sonucunda elde edilmektedir.
Psikoloji Test-1 Psikoloji Test-2
Psikoloji Soru Cevap-1


Psikoloji Ünite1-Test-1 Psikoloji Ünite1 Soru Cevap-1
Psikoloji Ünite1 Soru Cevap-2
Psikoloji Ünite1 Soru Cevap-3
Psikoloji Ünite1 Soru Cevap-4
Psikoloji Ünite-5 Soru Cevap-1


error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!