Psikoloji

Psikoloji Ünite-5 Soru Cevap-1

1-) Bilinen en eski sınıflama kim ve ne zaman yapılmıştır?
Cevap: Milattan önce 5. yüzyılda Hipokrat tarafından yapılmıştır.
2-) 1900’lü yılların ortalarına doğru insanları beden yapılarına göre sınıflayarak mizaçlarıyla bağdaştıran teoriyi ortaya atan bilim adamı kimdir?
Cevap: W.Sheldon
3-) Temel kişilik boyutlarının iki temel faktöre indirgenebileceğini söyleyen bilim adamı kimdir?
Cevap: H.Eysenck
4-) Eysenck’in geliştirdiği kişilik testine ne ad verilir?
Cevap: Eysenck’in geliştirdiği EPQ isimli kişilik testidir.5-) beyin fonksiyonlarının işleyişinde Beş Faktör Modelindeki özellik farklılıklarına karşılık gelen bazı farklılıkların olduğuna ilişkin araştırma sonuçları elde edilmiş ve bir test yöntemi hazırlanmıştır. Bu test yöntemine ne ad verilir?
Cevap: NEOPI isimli (Neuroticism, Extraversion, Opennes Personality Inventory) bir test geliştirilmiştir.
6-) fizikteki termodinamik çalışmalarından yola çıkarak “psikodinamik” kavramını geliştiren bilim adamı kimdir?
Cevap: S.Freud
7-) Freud’a göre sürekli doyum arayan bilinç dışı arzu ve dürtülerden oluşan sisteme ne ad vermiştir?
Cevap: İd
😎 Freud’a göre doğuştan getirilmeyen, toplumsal çevre üzerinden sonradan edinilen ve yaşamın ilk yıllarında ebeveynlerin davranış vb. ları yoluyla maruz kaldığımız kurallar, normlar, değerler, ideallerden oluşan bilinçli bir sistem olarak tanımladığı sisteme ne ad verilir?
Cevap: Superego
9-) id ile superego arasındaki çatışmada her ikisinin de taleplerini uygun şekilde karşılayabilecek çözümleri üreten dengeleyici sisteme ne ad verilir?
Cevap: Ego
10-) Doğum ile yaklaşık 18 ay arasını kapsayan ve libidonal enerjinin yoğunlaştığı döneme ne ad verilir?
Cevap: Oral dönem
11-) 18 ay ile yaklaşık 3 yaş arası süren bu dönemde libidonal enerjinin yoğunlaştığı bölge neresidir ve bu döneme ne ad verilir?
Cevap: Anüstür (makat) ve bu döneme dean(a)ldönem adı verilir.12-) Üç yaş ile altı yaş arası süren döneme ne ad verilir?
Cevap: Fallik dönem
13-) Altı yaştan ergenliğe kadar süren döneme ne ad verilir?
Cevap: Gizil dönem
14-) Ergenlikten başlayarak yetişkinliğe kadar süren ve gerçek cinsel etkinliğin başladığı döneme ne ad verilir?
Cevap: Gen(i)tal dönem
15-) Psikodinamik yönelimli bir kuramcı olmakla birlikte, cinsellik ve saldırganlık dürtülerine doyum arayan id ile kısıtlama getiren süper ego arasındaki çatışmadan doğan kişilik yapılanması kavramlaştırmasına karşı çıkan bilim adamı kimdir?
Cevap: Alfred Adler
16-) Bazı bireyler kendilerini aşağılık duygusuna aşırı şekilde kaptırarak hiç bir telafi edici eylemde bulunamaz hale gelebilirler. Adler bu duruma ne isim vermiştir?
Cevap: Aşağılık kompleksi
17-) Hem hümanistik yaklaşıma ve hem de feminist psikoloji akımlarına katkı sağlayan bilim adamı kimdir?
Cevap: Karen Horney
18-) Yaratma ihtiyacı ve tutarlı/bütün bir birey olma ihtiyacı görüşünü savunan bilim adamı kimdir?
Cevap: Carl Gustave Jung
19-) insanların temelde olumlu güdülere sahip olduklarını ve her zaman daha üst/iyi bir düzeye ulaşma çabalarının olduğunu savunan düşünceye ne ad verilir?
Cevap: Hümanistik ya da insancıl kuramlar
20-) sosyal ve bilişsel etmenlerin önemine vurgu yapan bilim adamı kimdir?
Cevap: A.Bandura
21-) bilişsel ve durumsal etmenlerin önemine vurgu yapan bilim adamı kimdir?
Cevap: W.Mishel22-) Bandura, kişilik gelişimi ve değişiminin, dört ayrı bilişsel süreç tarafından etkilendiğini öne sürmektedir. Bunlar nelerdir?
Cevap: dil becerisi, gözlemsel öğrenme, amaca dönük davranma ve kendini değerlendirme (self reflection).
23-) Bireyin kendine özgü olan, değişik durumlarda ve zaman içinde kalıcı olan duygu, düşünce ve davranış örüntüsüne ne ad verilir?
Cevap: Kişilik
24-) W.Sheldon tarafından ortaya konulan teoride üç tip beden yapısı olduğu belirlenmiştir. Bunlar nelerdir?
Cevap: endomorfik (şişman, yumuşak ve yuvarlak); mezomorfik (kaslı, keskin hatlı ve güçlü); ektomorfik (zayıf, uzun ve hassas)
25-) İnsanların farklı durumlarda tutarlı davranışlar sergilemelerini sağlayan kalıcı nitelikler ya da vasıflara ne denir?
Cevap: Özellik
26-) Kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel olarak inceleyen kuramcı kimdir?
Cevap: G.Allport
27-) Kültürel, etnik veya dilsel bir ortaklığı paylaşan bir grubun bütün üyelerinin temel uyum tarzına ne ad verilir?
Cevap: Yaygın özellik28-) Kişiye özgü deneyimler sonucu oluşan ve benzersiz olan kişisel yatkınlıkların birleşimiyle oluşan özelliklere ne ad verilir?
Cevap: Bireysel özellik
29-) Bireysel özellikler kaç grupta ele alınır ve bunlar nelerdir?
Cevap: Bireysel özellikleri üç grupta ele almak gerekir; esas özellikler, merkezi özellikler ve ikincil özellikler.
30-) 16 adet temel kişilik özelliği bulunmaktadır. Bunlar nelerdir?
Cevap: Soğuk kanlı Sıcak kanlı; Somut düşünme – Soyut düşünme; Hislerden etkilenme – duygusal istikrar; Çekinik-Baskın; Ağırbaşlı-Taşkın; Dürüst – Kolaycı; Çekingen- Cesur;
Katı fikirli – Esnek fikirli; İtimat Edici- Şüpheci; Pratik- Hayalperest; Samimi- Kurnaz; Kendine güvenen- Vesveli; Tutucu-Deneyime açık; Grup yönelimli- Kendine Yeten; Disiplinli- Kontrollü; Rahatlamış- Gergin
31-)kaç tane temel kişilik özelliği vardır
Cevap: 16

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!