Psikoloji

Psikoloji Ünite-2 Soru Cevap-1

1-) Bilimsel bilgi nedir?
Cevap: Kişinin kanaat ve inançlarının bir ürünü olmayan; deney ve gözlem yoluyla toplanan ve nesnel olgulara dayanan bilgidir.
2-) Bir araştırmanın amacına uygun düzenlenmiş soru listesine ne ad verilir?
Cevap: Anket
3-) Bilimsel yöntemi bilimsel yapan ikinci özellik nedir?
CEvap: Bir dizi benzer olayın altında yatan olguyu anlamak için sistemli bir biçimde araştırma yapmak ve saptanan olgunun genellenebileceği olaylar dizisinin sınırlarını belirleyebilmektir.
4-) Bilimsel faaliyetlerin genel özelliği nedir?
Cevap: Bütün bilim dallarının, doğaya ilişkin sorularını cevaplamak için bilimsel yöntemi kullanmalarıdır.

5-) Bilimsel yöntemi diğer yöntemlerden farklılaştırarak bilimsel yapan birinci özellik nedir?
Cevap: Gözlenebilen olayları anlamak için tek tek, sistemli ve objektif bir biçimde çalışarak veri toplamaktır.
6-) Bilimsel etkinliğin amaçları nelerdir?
Cevap:
a- Doğa olaylarını doğru olarak betimlemek (tarif ve tasvir etmek), bir diğer ifadeyle tam olarak ne olduğunu belirlemek;
b- Doğa olaylarını açıklamak (izah etmek), bir diğer ifadeyle neden ve nasıl olduklarını açıklamak;
c- Bir grup olguyu açıklayan kuramlar ya da modeller gibi tutarlı bilgi yapıları oluşturmak;
d- Yapılan açıklamalara ve kuram/modellere dayalı olarak yeni olguları öngörmek ve bu öngörüleri sınamak;
e- Bu öngörülere dayalı olarak insanlık yararına düzenlemeler yapmak.
7-) araştırdığımız probleme bağlı olarak hazırladığımız sorular çerçevesinde, sözel olarak ve yüz yüze yürütülen bilgi toplama yöntemine ne ad verilir?
Cevap: Görüşme

😎 Bilimsel araştırma süreci nelerdir?
Cevap: Doğayla ilgili sorulara, bilimsel bir tutumla yaklaşma ve bilimsel yöntemi kullanarak cevap arama sürecidir.
9-)Bilimsel araştırma sürecini anlayabilmek için iki temel konuyu incelemeyiz, bunlar nelerdir?
Cevap: Birincisi araştırma sürecinin nasıl başladığı, planlandığı ve uygulandığı; ikincisi ise psikolojide ne tür veri toplama yollarının kullanıldığıdır.
10-) Araştırmacı, sorduğu sorunun cevabı hakkında ne tür bir cevaba ulaşması gerekir?
Cevap: Araştırmacı, sorduğu sorunun cevabı hakkında bir tahminde, bir öngörüde bulunmalıdır.
11-) Araştırma sürecinin ikinci basamağı nedir?
Cevap: Hipotez
12-) Veri toplamayı tamamladıktan sonra yapılması gereken ilk işlem nedir?
Cevap: istatistik tekniklerle analiz etmek
13-) Psikolojide Kullanılan Araştırma Yöntem Türleri nelerdir?
Cevap: Betimsel, korelasyonel ve deneysel yöntemler
14-) Mevcut durumu olduğu haliyle ortaya koyan, olguları ve belli başlı özelliklerini tanımlayan, karşılaştıran araştırma türü nedir?
Cevap: Betimsel araştırmalar
15-) Gözlenen olgular arasındaki bağlantıları ya da ilişkileri inceleme amacını taşıyan araştırma yöntemi nedir?
Cevap: Korelasyonel araştırmalar
16-) Olguların nedenlerini açıklamak, öngörüleri, kuram ya da modelleri sınamak gibi daha ileri seviyedeki araştırma yöntemi nedir?
Cevap: Deneysel araştırmalar

17-) Eğer yeterince betimsel ve korelasyonel bulgu birikmişse, tutarlı izahlara ulaşılabiliyorsa o zaman hangi yöntemin kullanılması gerekir?
Cevap: Deneysel araştırmalar
18-) Belirli bir özelliği tanımlayan/ifade eden bir davranış örnekleminin nesnel ve standart ölçümü için hazırlanmış araçlara ne ad verilir?
Cevap: Psikolojik test
19-) Hiç bir müdahalede bulunmaksızın, gözlem yapılmayan durumun aynen korunmasına özen göstererek yapılan gözleme ne ad verilir?
Cevap: Doğal halde gözlem
20-) Sistemli araştırma yöntemlerinin kullanılmasıyla biriktirilmiş bilgi bütünlüğüne ne ad verilir?
Cevap: Bilim
21-) Belirli bir özelliğe ya da niteliğe sahip olma miktarını belirlemek için kullanılan araca ne ad verilir?
Cevap: Ölçek
22-) Psikolojide Kullanılan Veri Toplama Yolları nelerdir?
Cevap: Gözlem, görüşme, anket, ölçek, testler ve özel alet ve görevler
23-) Önceden seçilip belirlenmiş belirli bir davranış, işlev ya da durumların belirli bir plana ya da sisteme göre, izlenmesi ve kayıt altına alınmasına ne ad verilir?
Cevap: Sistematik gözlem
24-) Bir araştırmanın amacına uygun düzenlenmiş soru listesine ne ad verilir?
Cevap: Anket
Psikoloji Test-1 Psikoloji Test-2
Psikoloji Soru Cevap-1


Psikoloji Ünite1-Test-1 Psikoloji Ünite1 Soru Cevap-1
Psikoloji Ünite1 Soru Cevap-2
Psikoloji Ünite1 Soru Cevap-3
Psikoloji Ünite1 Soru Cevap-4
Psikoloji Ünite-5 Soru Cevap-1


error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!