auzefPsikoloji

Psikoloji Ünite -3 Soru Cevap-1

Psikoloji Ünite Soru Cevap Ünite 3

1-) kendi davranışlarımızın nedenlerini çevresel etmenlere, başkalarının davranışlarını ise kişisel etmenlere yükleyerek açıklamaya olan genel eğilimimize ne ad verilir?

Cevap: Temel atıf hatası

2-) İnsanların başkalarının davranışlarını anlama ve kategorize etme süreçlerine ne ad verilir?

Cevap: sosyal algılama

3-) insanların izlenim oluştururken, karşıdakinin temel kişilik özelliğine ilişkin genel bir çıkarımda bulunduklarını ve diğer özelliklerin bu temel özelliğe göre yorumlandığını ortaya koyan bilim adamı kimdir?

Cevap: Asch

4-) “Olumsuz bir bilgi, kişi hakkındaki izlenimi hemen bozmakta ve edinilmiş bu olumsuz izlenim, değişmeye karşı direnç göstermektedir” şeklinde tanımlanan kavram nedir?

Cevap: Olumsuz tarafgirlik

Psikoloji Ünite Soru Cevap Ünite 3

5-) İnsanların sosyal dünyadan gelen bilgileri seçme, yorumlama ve hatırlamalarını kapsayan süreçleri tanımlayan kavrama ne ad verilir?

Cevap: Sosyal biliş

6-) Kişilerin sosyal çevrelerini, kendilerini ve diğerlerini kategorilere sokarak düzenlemesine ne ad verilir?

Cevap: Sosyal kategorizasyon

7-) İnsanların yalnızca belirli bir gruba ait oldukları için belirli özelliklere sahip oldukları doğrultusundaki yaygın kanaatlerimize ne ad verilir?

Cevap: Kalıp yargılar (stereotipler)

😎 Atıf teorilerinin kurucusu kimdir?

Cevap: F.Heider

9) Kişisel veya kişisel olmayan olarak nasıl ayırabildiğimiz meselesi üzerinde duran bilim adamı kimdir?

Cevap: H. Kelley

10-) Kelley’e göre, insanlar nedensel bir açıklama ararken üç tür bilgi kaynağı gözetirler. Bunlar nelerdir?

Cevap: Tutarlılık, yaygınlık/benzerlik ve belirginlik

11-) Bilişsel cimrilik kavramını açıklamaya çalışan bilim adamları kimlerdir?

Cevap: S.Fiske ve S.Taylor

Psikoloji Ünite Soru Cevap Ünite 3

12-) Temel atıf hatasını ortaya atan bilim adamı kimdir?

Cevap: L.Ross

13-) “Bu dünyada iyi insanların başına iyi şeyler, kötü insanların başına ise kötü şeyler gelir” varsayımına dayanan tarafgirliğe ne ad verilir?

Cevap: Adil dünya inancı

14-) İnsanlar ve gruplar arasındaki ilişkileri inceleyen psikoloji dalı nedir?

Cevap: Sosyal psikoloji

15-) İnsanların bilişsel süreçlerini ikna mesajı üzerine odaklamalarının ne kadar olası olduğunu tanımlayan teoriye ne ad verilir?

Cevap: Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli

16-) bir nesneye, bir insana ya da bir duruma yönelik olarak düşünce, duygu ya da davranışları kapsayan görece sabit bir yatkınlığa ne ad verilir?

Cevap: Tutum

17-) “ Eğer tutum nesnesi ile kişinin değerlendirmeleri arasındaki ilişki/bağlantı kuvvetliyse o zaman tutumeylem tutarlılığı artmaktadır” bu tanıma ne ad verilir?

Cevap: Ulaşılabilirlik/erişilebilirlik

18-) Bilişsel Çelişki Kuramını geliştiren bilim adamı kimdir?

Cevap: L.Festinger

19-)Atıf teorilerinin kurucusu kimdir?

Cevap: F.Heider

Psikoloji Test-1 Psikoloji Test-2
Psikoloji Soru Cevap-1
Psikoloji Ünite1-Test-1 Psikoloji Ünite1 Soru Cevap-1
Psikoloji Ünite1 Soru Cevap-2
Psikoloji Ünite1 Soru Cevap-3
Psikoloji Ünite1 Soru Cevap-4
Psikoloji Ünite-5 Soru Cevap-1

Psikoloji Ünite-3
Psikoloji Ünite-3

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!