Psikoloji

Psikoloji Ünite-4 Soru Cevap-1

1-) Üyeleriyle aynı yaşantılar, değerler ve kuralların paylaşıldığı, bireylerin sosyal kimliğinin bir parçası olan gruplara ne ad verilir?
Cevap: Aidiyet grupları
2-) Bir grubu, herhangi bir kalabalıktan ayıran unsur nedir?
Cevap: İçerisinde kendine özgü rol ve mevki ilişkileri ile normlar barındırmasıdır.3-İçerisinde kendine özgü rol ve mevki ilişkileri ile normlar barındırmasıdır.
3-) Grupların oluşum amacını, kişinin kendi başına elde edemeyeceği hedeflere ulaşabilmek için diğer insanlarla işbirliği yapması olarak açıklayan bilim insanı kimdir?
Cevap: M.Şerif
4-) itaat konusunu araştıran bilim adamı kimdir?
Cevap: S.Milgram5-) Bireyler, kendi mensup oldukları grupları (iç grup) diğer gruplardan (dış grup) daha olumlu olarak algılama eğilimi taşırlar. Buna ne ad verilir?
Cevap: Grup içi yanlılık
6-) bireyin bir grubun içinde erimesi ve kişisel sorumluluk duygusunu yitirmesiyle sonuçlanan kavrama ne ad verilir?
Cevap: Kimliksizleşme
7-) bireysel ya da grup halinde başka insanların algılarımızı, tutumlarımızı ve davranışlarımızı etkileme sürecine ne ad verilir?
Cevap: Sosyal etki
😎 kişilerin diğer grup üyeleri tarafından ortaya konulan/belirlenen davranışları ya da fikirleri kabul etme ve onlara uygun davranma eğilimine ne ad verilir?
Cevap: Uyma davranışı
9-) İnsanlar neden çoğunluğun görüşlerini kabul etmekte ve uyma davranışı göstermektedirler?
Cevap: Uyma davranışının iki temel işlevi olduğu ortaya konulmuştur; bilgi sağlayıcı etki ve normatif etkidir. Normların bilgi verme etkisi, belirli bir durumda doğru davranma ve doğru düşünme şeklini anlamayı sağlamasıdır. Normatif etkisi ise, başkaları tarafından hoşlanılma, kabul görme ve onaylanmayı sağlamasıdır.
10-) insanların hoşlanılmak, kabul ve onay görmek için başkalarına uygun davranma eğilimlerini ifade eden kavrama ne ad verilir?
Cevap: Normatif etki

11-) Küçük bir azınlığın çoğunluğun fikrini değiştirip yeni normlar oluşturmasının nasıl mümkün olduğu düşüncesini ortaya koyan bilim insanı kimdir?
Cevap: S.Moscovici
12-) Azınlıkta kalan görüş sahiplerinin çoğunluğu etkileyebilmelerindeki temel unsur nedir?
Cevap: Tutarlılık ve istikrar
13-) Birbiriyle etkileşime giren, ortak fikir, hedef veya amacı paylaşan iki veya daha fazla kişiden oluşan yapıya ne ad verilir?
Cevap: Grup
14-) Yakınlık etkisinin altında yatan temel neden nedir?
Cevap: Yakınlık etkisinin altında yatan temel neden kolay ulaşılabilirlikten çok, sık maruz kalma nedeniyle aşinalık hissi edinmiş olmamız ve böylece davranışların tahmin edilebilirliğin yükselmiş olmasıdır.
15-) bizden hoşlandığını düşündüğümüz insanlardan hoşlanma eğilimine sahip olmamızı ifade eden kavram nedir?
Cevap: Karşılıklılık
16-) Fedakarlık yapmak nedir?
Cevap: İnsanların kendilerinin zarar görebilmesi riskini göze alarak başkaları için bir şeyler yapma eğilimini tanımlamaktadır.
17-) genel olarak toplumun veya diğer insanların yararına olan davranışlarda bulunma eğilimine ne ad verilir?
Cevap: Olumlu sosyal davranış
18-) İnsanların olumlu sosyal davranışların ortaya çıkma nedenleri üzerinde yapılan çalışmalarda dört etkenden söz edilmektedir. Bu etkenler nelerdir?
Cevap: fedakârlık yapma eğilimi, egoizm, kolektivizm ve ilkeleri/değerleri olmak
20-) Egoizm nedir?
Cevap: İnsanların ileride kendilerinin de benzeri bir iyilik görebilecekleri düşüncesi veya takdir edilme/sosyal prestij elde etme arzusu ile gösterdikleri olumlu sosyal davranışların kökenine işaret etmek için kullanılmaktadır.
21-) Grup sürecinin açıklamak için sosyal kimlik teorisini ortaya atan bilim adamları kimlerdir?
Cevap: Tajfel ve Turner
Psikoloji Test-1 Psikoloji Test-2
Psikoloji Soru Cevap-1


Psikoloji Ünite1-Test-1 Psikoloji Ünite1 Soru Cevap-1
Psikoloji Ünite1 Soru Cevap-2
Psikoloji Ünite1 Soru Cevap-3
Psikoloji Ünite1 Soru Cevap-4
Psikoloji Ünite-5 Soru Cevap-1error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!