auzefPsikoloji

Psikoloji 2021 Final

Psikoloji 2021 Final

1- Hangisi psikolojinin konusunun içinde değildir?

A) İnsan ve hayvan davranışlarını karşılaştırmak
B) Hayvanların davranışları incelemek
C) İnsanların davranışlarını incelemek
D) İnsan zihnini incelemek
E) Toplumun yapısını incelemek

Cevap : E) Toplumun yapısını incelemek

2- Aşağıdakilerden hangisi bir veri toplama yolu değildir?

A) Envanter
B) Sezgi
C) Ölçek
D) Alet ve görevler
E) Test

Cevap : B) Sezgi

3- Aşağıdakilerden hangisi, yaratıcılıkla bağlantılı bir özellik değildir?

A) Sorun ya yada çözümü farklı bir açıdan yeniden tanımlamak
B) Bilinen çözümleri uygulamak
C) Orijinal çözümler üretmek
D) Kimsenin görmediği bir açıdan bakmak
E) Bir yenilik ortaya koymak

Cevap : B) Bilinen çözümleri uygulamak

4-Duyusal malumatların oluşturduğu karmaşık ve çok boyutlu girdiyi anlamlı örüntüler olarak yorumlama
aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

A) Duyumsama
B) Algılama
C) Kavrama
D) Çalışma Belleği
E) Anlama

Cevap : B) Algılama

5- “Bir duyu alıcısının uyarılmasıyla bedenin içinde veya dışında bulunan şartlarla ilgili bir yaşantı veya
farkındalığa yol açan nöral işlem” tanımı hangi kavrama aittir?

A) Duyum
B) Bilinç
C) Sezme
D) Bellek
E) Algı

Cevap : A) Duyum

6- “Doğayı anlayabilmek için istemli araştırma yöntemlerinin kullanılmasıyla biriktirilmiş, tutarlı,
güvenilir ve akılcı bir sistem kurma ve yöntem oluşturma çabası” hangi kavramı tanımlar?

A) İstatistik
B) Teori
C) Olgu
D) Bilim
E) Kuram

Cevap : D) Bilim

7- Bir kişide bir duyum yaratmak için gerekli minimum fiziksel enerji şiddetine ne denilir?

A) Mutlak eşik
B) Fark eşiği
C) Weber yasası
D) Algılama
E) Duyusal adaptasyon

Cevap : A) Mutlak eşik

8- Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların kişilikleri hakkında çıkarımlarda bulunma eğilimimizin nedeni olabilir?

A) Ahlaklı insanları ayırt edebilmek için
B) Sosyal etkileşimi düzenleme ve kolaylaştırma işlevi olduğu için
C) Cinsel ihtiyaçlarımız karşılayabilmemiz için
D) Sağlıklı partnerler seçebilmek için
E) Merak ettiğimiz için

Cevap : B) Sosyal etkileşimi düzenleme ve kolaylaştırma işlevi olduğu için

9-Gözlemlerin bir veri toplama yolu olabilmesi için hangisine gerek yoktur?

A) Bu davranışların miktar ve şiddetinin tespit edilmesine
B) Hangi davranışların gözleneceğine ilişkin bir form hazırlanmasına
C) Davranışın düzeyini belirleyen bir puan elde edilmesine
D) Kayıt edilmesine
E) Genel izlenimlerin not edilmesine

Cevap : E) Genel izlenimlerin not edilmesine

10- Zekanın gündelik hayat işlevleriyle bağını kurarak kültürel bağlam ile bütünlendiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) L.L.Thurstone
B) J.P.Guilford
C) R.J.Sternberg
D) F.Galton
E) C.Spearman

Cevap : C) R.J.Sternberg

11- Zekanın özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çevreye uyum sağlamakla ilgili bir işlevdir.
B) Zekanın beyinde hangi lobda yer aldığı bellidir.
C) Zekice davranışın ne olduğu kültürel özelliklerle ilgilidir.
D) Zeka varsayımsal bir yapıdır.
E) Zeka zihinsel bir işlevdir.

Cevap : B) Zekanın beyinde hangi lobda yer aldığı bellidir.

12- Belleği kontrollü deneysel çalışmalarla ilk kez inceleyen araştırmacı kimdir?

A) F.Bartlett
B) A.Baddeley
C) G.Miller
D) H.Ebbinghaus
E) W.Wundt

Cevap : D) H.Ebbinghaus
NOT: Bellek konusundaki araştırmalar, 19. yüzyılın sonlarında başlamıştır. Birinci bölümde anlatıldığı üzere, 1879 yılında kurulan Wundt’un laboratuarında daha çok psikofizik üzerine çalışmalar yürütülmektedir ve bellek gibi “üst düzey” bir zihinsel etkinliğin incelenmesinin mümkün olmadığı kanısı hâkimdir. Ancak H. Ebbnghaus bu görüşü paylaşmayarak insanlarda bellek süreçlerini kontrollü deneysel araştırmalar yoluyla incelemiştir.

13- Bellek ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Belleğimiz yanılmaz.
B) Bellek beynin pek çok bölgesini kaplayan bir ağ gibidir.
C) Beyinde bellek içeriğinin bulunduğu bir lob bulunur.
D) Bellek hatıralarımızın depolandığı bir yerdir.
E) Bellek içeriği yaşadıklarımızın eksiksiz bir kaydıdır.

Cevap : D) Bellek hatıralarımızın depolandığı bir yerdir.

14- Aşağıdakilerden hangisi tanılama sistemlerinin yararlarından değildir?

A) Karar verme sürecini kolaylaştırması
B) Tedavilerin karşılaştırılabilmesi
C) Psikopatoloji alanında ortak bir çerçevesi oluşturması
D) Klinisyenler arasında bir etkileşim zemini oluşturması
E) Kimsenin anlamayacağı şekilde konuşabilme imkanı vermesi

Cevap : E) Kimsenin anlamayacağı şekilde konuşabilme imkanı vermesi

15- Allport, “Yağı eriten ateş, yumurtayı katılaştırır” kuramı ile ilgili ne anlatmak istemiştir?

A) Gücün önemine dikkat çekmiştir.
B) İnsanların yapısal özelliklerinin geçiciliğini vurgulamıştır.
C) İnsanların temel özelliklerinin ne kadar kalıcı olduğunu vurgulamıştır.
D) İnsanların temel özellikleri ve yatkınlıklarının çevresel koşullardan farklı etkilenmelerini sağladığını ifade etmiştir.
E) İlk çağ felsefesine atıf yapmıştır

Cevap : D) İnsanların temel özellikleri ve yatkınlıklarının çevresel koşullardan farklı etkilenmelerini sağladığını ifade etmiştir.

16- Aşağıdakilerden hangisi Üç Aşamalı Başarılı Zeka kuramının bir özelliği değildir?

A) Zeka üzerinde kültürel ve bağlamsal etkiler yoktur.
B) Üst biliş zekanın bir bileşeni olarak görülür.
C) Kuram zeka alanlarındaki bilgi işleme becerilerini tanımlar.
D) Zeka analitik, yaratıcı ve pratik olmak üzere üç alandan oluşur.
E) Zekice davranış bağlamı doğru analiz ederek ortama uygun davranışı

Cevap : A) Zeka üzerinde kültürel ve bağlamsal etkiler yoktur.

17- Kendileri ve dünya hakkında yanlış ve akılcı olmayan düşünceler/kanılara sahip olmanın psikolojik sağlığı olumsuz etkilediğini öngörerek bunları değiştirmeye odaklanan tedavi yaklaşımı hangisidir?

A) Davranışçı Terapi
B) Bilişsel-Davranışçı Terapi
C) Bilişsel Terapi
D) Grup terapisi
E) Psikanaliz

Cevap : C) Bilişsel Terapi

18- Yaratıcılığı, etkileyen çevresel koşullar, kişilik özellikleri, motivasyonel etmenler gibi açılardan inceleyen yaklaşım hangisidir?

A) Pragmatik Yaklaşım
B) Yatırım Kuramı
C) Psikodinamik Yaklaşım
D) Sosyal-Kişilik Yaklaşımları
E) Zihnin Yapısı Modeli

Cevap : D) Sosyal-Kişilik Yaklaşımları

19- Yaratıcılık ve zeka arasındaki bağlantılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yaratıcılık ile zeka bağlantısız özelliklerdir.
B) Her yaratıcı insan, en az ortalama düzeyde zekaya sahiptir.
C) Yüksek zekalı kişilerin bazıları yaratıcı olabilir.
D) Her zeki insan, yaratıcı değildir.
E) Yaratıcı düşünebilmek için yüksek zekaya sahip olmak gerekir.

Cevap : E) Yaratıcı düşünebilmek için yüksek zekaya sahip olmak gerekir.

20- Bir hastalığın oluşma nedenleri ve köklerinin bilinmesi ve düşünceleri, duyguları ve davranışları nasıl etkilediğinin anlaşılmasını inceleyen disiplin hangisidir?

A) Etimoloji
B) Etiyoloji
C) Oftalmoloji
D) Epistemoloji
E) Etnoloji

Cevap : B) Etiyoloji

21- Algısal örgütleme ilkeleri neyi açıklar?

A) Duyusal bilginin beyindeki organizasyonunu
B) Görme sistemini
C) Duyusal deneyimlerimizin nasıl düzenlendiğini
D) Zihnin yapısını
E) Belleğin yapısını

Cevap : C) Duyusal deneyimlerimizin nasıl düzenlendiğini

22- Koşullanma prensiplerine dayanılarak geliştirilen tedavi tekniğinin adı nedir?

A) Gestalt terapi
B) Psikanaliz
C) Rahatlama tedavisi
D) EKT
E) Sistematik duyarsızlaştırma

Cevap : E) Sistematik duyarsızlaştırma

23- Hangisi bir davranışın öğrenilmiş olmasının ölçütlerinden değildir?

A) Doğuştan gelmesi
B) Nisbeten kalıcı olması
C) Tekrar yoluyla oluşması
D) Bir davranış değişikliğinin olması
E) Yaşantılar yoluyla edinilmiş olması

Cevap : A) Doğuştan gelmesi

24- Zekayı akıcı zeka ve kristalize zeka olarak iki faktörlü bir yapı olarak ele alan kuramcı kimdir?

A) H.Gardner
B) R.B.Cattell
C) J.Guilford
D) R.Sternberg
E) C.Spearman

Cevap : B) R.B.Cattell

25- “Gözlenen anormal davranış örüntülerinin, kabul görmüş bir tanılama sistemi içerisinde kategorize
edilmesiyle yapılan bir nitelendirme” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Ötekileştirme
B) Stigmatizasyon
C) Tedavi
D) Etiketleme
E) Teşhis/tanı

Cevap : E) Teşhis/tanı

Psikoloji 2021 Final

26- DereBostan taraftarlarının birbirlerini, ÇakılTaş taraftarlarından daha iyi eğitilmiş insanlar olarak görmesi, nasıl açıklanabilir?

A) İç grup yanlılığı ile
B) Adil dünya inancı ile
C) Bilişsel çelişki kuramı ile
D) Yanlış atıflar yapmaları ile
E) Olumsuz tarafgirlik ile

Cevap : A) İç grup yanlılığı ile

NOT: Bireyler, kendi mensup oldukları grupları (iç grup) diğer gruplardan (dış grup) daha olumlu olarak algılama eğilimi taşırlar. Buna grup içi yanlılık denilmektedir. Grup içi yanlılık, insanların kendi gruplarının üyelerini diğer gruplardan olumlu değerlendirmeleridir.

27- Aşağıdakilerden hangisi tanılama sistemlerinin yararlarından değildir?

A) Kimsenin anlamayacağı şekilde konuşabilme imkanı vermesi
B) Karar verme sürecini kolaylaştırması
C) Tedavilerin karşılaştırılabilmesi
D) Psikopatoloji alanında ortak bir çerçevesi oluşturması
E) Klinisyenler arasında bir etkileşim zemini oluşturması

evap : A) Kimsenin anlamayacağı şekilde konuşabilme imkanı vermesi

28- Fizyolojik süreçler ve duygularla kişiliğin bağını kuran ilk kişi kimdir?

A) Hipokrat
B) Allport
C) Freud
D) Sheldon
E) Galen

Cevap : A) Hipokrat

NOT: Bir hekim olan Hipokrat, her bedene hâkim olan bir salgı türü olduğunu ve hâkim salgının insanın mizacını belirlediğini söylemiştir. Hipokrat’ın aslında fizyolojik yapı ile duygular ve davranışlar arasındaki bağlantıyı kurmuş olduğuna dikkat etmeliyiz. Bu sezgisel bağ, güncel dönem araştırmalarında bulgularla ortaya konulacaktır.

29- Düşünce ve davranışlardaki bozulmaların beyindeki bir patoloji ile ilgili olduğu fikrini ilk kez ortaya atan kimdir?

A) Hipokrat
B) Galen
C) Anaximenes
D) Pinel
E) Rush

Cevap : A) Hipokrat

NOT: Hipokrat, beyni bilinçliliğin, entelektüel yaşamın ve duyguların organı olarak kabul etmiş; böylece düşünce ve davranışlardaki bozulmaların bir tür beyin patolojisi olduğunu düşünmüştür. Bu çerçevede uygulanan tedaviler hem bedeni ve hem de duyguları ele alacak şekilde düzenlenmektedir.

30- Çocukluk dönemlerine odaklanmak yerine, mevcut koşullar ve mevcut davranışlarda normal dışı örüntülerin sürmesine neden olan pekiştirme süreçleri üzerine odaklanan tedavi yaklaşımı hangisidir?

A) Biyolojik Yaklaşım
B) Grup Terapisi
C) Bilişsel Yaklaşım
D) Psikanaliz
E) Davranışçı Yaklaşım

Cevap : E) Davranışçı Yaklaşım

NOT:  Davranışçı yaklaşımlar, içsel psikolojik süreçlere ya da çocukluğun ilk dönemlerine odaklanmak yerine mevcut koşullar ve mevcut davranışlarda normal dışı örüntülerin sürmesine neden olan pekiştirme süreçleri üzerine odaklanırlar.

Psikoloji 2021 Final

31- Kişilik kavramının özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Zaman içinde tutarlı özelliklerimizdir.
B) Zaman içinde görece kalıcı özelliklerimizdir.
C) Bizim tutarlı duygusal yatkınlıklarımızdır.
D) Bizi diğer insanlardan ayıran özelliklerimizdir.
E) Bizi kendimiz kılan düzenli duygu, düşünce ve davranış eğilimlerimizdir.

Cevap : C) Bizim tutarlı duygusal yatkınlıklarımızdır.

32- Yaratıcı problemleri, diğerlerinden ayıran en temel özellik hangisidir?

A) Birden fazla doğru cevabı olması
B) Basitliği
C) Bir tek işlemle yapılması
D) Karmaşıklığı
E) Tek doğru cevabı olması

Cevap : A) Birden fazla doğru cevabı olması

33- Eysenck’in kuramına göre içe dönük – dışa dönüklük arasındaki farklılık eğiliminin temelinde yatan süreç hangisidir?

A) Sosyo-kültürel etmenler
B) Merkezi sinir sistemindeki uyarılma-ketlenme potansiyeli
C) Kişilerin değer sistemleri
D) Ebeveyn tutumları
E) Okulda maruz kalınan deneyimler

Cevap : B) Merkezi sinir sistemindeki uyarılma-ketlenme potansiyeli

34- Psikoterapi sürecinin temel özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Terapist ve danışan arasında kişisel yakınlık ve samimiyet olması
B) Terapistin belirli bir terapi tekniği kullanması
C) Sürecin iyileştirici bir sistematik dahilinde yürütülmesi
D) Terapist ve danışan arasında güven ilişkisinin kurulmuş olması
E) Terapist ile danışan arasında sözel etkileşim

Cevap : A) Terapist ve danışan arasında kişisel yakınlık ve samimiyet olması

35- Ruhsal sorunları, biyolojik, psikolojik ve çevresel etkenlerin birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıktığını
ve belirli yatkınların belirli koşullarla eşleşmesine dayandığını kabul eden yaklaşım hangisidir?

A) Psikolojik Yaklaşım
B) Biyolojik Yaklaşım
C) Davranışçı Yaklaşım
D) Yatkınlık-Stres Yaklaşımı
E) Bilişsel Yaklaşım

Cevap : D) Yatkınlık-Stres Yaklaşımı

36- Aşağıdakilerden hangisi normal dışı davranışı ayırt etmek için kullanılabilecek bir ölçüt değildir?

A) Duygusal ve bilişsel süreçlerini izleyip düzenleme becerilerinde kayıp
B) Gerçeklikle örtüşmeyen, muhakemesi kopuk konuşmak ve düşünmek
C) Gündelik yaşam İşlevlerinin yerine getirilmesinde kayıplar
D) Toplumda az rastlanan özellik veya ilgilere sahip olmak
E) Mevcut duruma uygun olmayan şiddette tepkiler vermek

Cevap : D) Toplumda az rastlanan özellik veya ilgilere sahip olmak

37- Yüksek seviyeli ihtiyaçlarla, düşük seviyeli ihtiyaçlar karşılaştırıldıklarında hangisi yanlıştır?

A) Yukarı seviyeli ihtiyaçları diğer memeli türler ile paylaşırız.
B) Yukarı seviyeli ihtiyaçlar hiç tatmin edilmezlerse fark edilmezler.
C) Aşağı seviyeli ihtiyaçları diğer memeli türlerle paylaşırız.
D) Aşağı seviyeli ihtiyaçlar tatmin edilmedikleri zaman fark edilirler.
E) Alt seviyeli ihtiyaçlar güçlü bir motivasyon kaynağıdır.

Cevap : A) Yukarı seviyeli ihtiyaçları diğer memeli türler ile paylaşırız.

NOT: Maslow, aslında geliştirdiği şahsiyet kuramının bir parçası olarak, kendi ifadesiyle “pozitif bir motivasyon teorisi” ortaya koymuştur. Bu kuram insan ihtiyaçlarının basamaklı bir sıra (hiyerarşi) takip ettiğini ve bunların temelde ki gruba ayrılabileceğini söyler: aşağı seviyedeki ihtiyaçlar ve yüksek seviyedeki ihtiyaçlar. Aşağı seviyeli ihtiyaçlar; sırasıyla gıda, su, barınma, ısınma gibi fizyolojik, emniyet; ait olma ve sevgi ihtiyaçlarıdır. Yüksek seviyeli ihtiyaçlar ise, değer-saygı ve kendini gerçekleştirme ve estetik ihtiyaçlardır. Yüksek seviyeli ihtiyaçlar, üst seviyedeki canlılara özgü veya evrimsel gelişme sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlardır. Örneğin, fizyolojik ihtiyaçlar her canlıda vardır, ait olma ve sevgi memelilerde görülür ( yani aşağı seviyeli ihtiyaçları diğer memeli türlerle paylaşırız)  ama kendini gerçekleştirme yalnızca insanlarda ortaya çıkmıştır.( Kendini gerçekleştirme yukarı seviyeli ihtiyaçlarımızdandır sadece bu  insanlarda vardır.)

38- İnsanların doğuştan olumlu güdülere sahip olduklarını, kişiliğin hem bireysel hem de sosyal açıdan mükemmel olma arasındaki dinamik ilişki yoluyla oluştuğunu söyleyen kuramcı kimdir?

A) E.Fromm
B) H.Eysenck
C) A.Adler
D) S.Freud
E) G.Jung

Cevap : C) A.Adler

NOT: Adler’e göre insanların doğuştan gelen olumlu güdüleri vardır; hem bireysel ve hem de sosyal açıdan mükemmel olmak için çaba harcarlar.

Psikoloji 2021 Final

Auzef Psikoloji, Psikoloji 2021 Final telegram çocuk gelişimi
Telegram Sosyal Hizmetler
Auzef Çocuk Gelişimi

Psikoloji 2021 Final

Psikoloji 2021 Final

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!