auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal Hizmet

Psikoloji 2023-2024 Bütünleme Soruları

Psikoloji 2023-2024 Bütünleme Soruları

#1. İnsanlarda en baskın duyu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Görme

#2. Algısal örgütleme ilkeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Bir görüntüde zemin öne çıkarılarak algılanır.

#3. Aşağıdakilerden hangisi Guilford’un zihin modelini ortaya atmasının sonuçlarından biri değildir?

Cevap : C) Tanınmış yaratıcı kişilerin otobiyografik incelemeleri önem kazanmıştır.

#4. H. Ebbinghaus'un psikolojiye katkıları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Wundt ile çatışma içine girerek tartışma gerilimi oluşturmasıdır.

#5. Sönmeye en dirençli tarife aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Değişken oranlı


#6. Bilimsel araştırmalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Bir kuram olgular arasındaki sezgisel bağlara dayanır.

#7. Grup normlarının değişebilirliğini sağlayan etmenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Etki kaynağı tutarlığı katı bir şekilde sağlanmalıdır.

#8. Sesin kaynağını belirleme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Birden fazla duyunun eşgüdümünden yararlanılır.

#9. Biyopsikososyal sağlık anlayışına göre, ruh sağlığı yerinde olmama hâli nasıl ele alınır?

Cevap : D) Hayatın fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal bütün yönleri

#10. Kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel olarak ele alan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) G. Allport


#11. Bir daire şekli kullanarak 55 farklı ve sık rastlanan nesne oluşturan bir kişi hangi yaratıcı düşünce özelliklerinden yararlanmıştır?

Cevap : E) Akıcılık ve esneklik

#12. Aşağıdakilerden hangisi zeka veya zihinsel yetenekler kapsamında ele alınamaz?

Cevap : A) Başkalarının duygularını anlama

#13. Sosyal dünyadan gelen malumatları seçme, algılama, hatırlama ve muhakeme etme süreçlerini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Sosyal biliş

#14. Strese yatkınlık modelinin ön kabulleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Psikopatoloji biyolojik etmenler sonucu ortaya çıkar.

#15. Gözleri yüzlerinin iki yanında olan kuşlar gibi türlerde derinlik algısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Tek göze bağlı derinlik ipuçlarını kullanırlar.


#16. Psikolojinin hangi alt alanı, insanların yaşamları boyunca geçirdikleri değişimleri açıklama ve farklı yaşam dönemlerini inceleme amacını taşımaktadır?

Cevap : B) Gelişim Psikolojisi

#17. Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi davranışını beyan etmesine (öz bildirime) dayalı bir ölçme yolu değildir?

Cevap : C) Test

#18. “Arabanın evin yolunu bilmesi” hangi bellek türünün otomatikleşmesi ile açıklanabilir?

Cevap : D) İşlemsel bellek

#19. Her satışından %25 komisyon alan bir pazarlamacının satış davranışlarını pekiştirmek için kullanılan tarife aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Sabit oranlı

#20. Aşağıdakilerden hangisi Heider’in görüşüne göre insanı davranışa yönlendiren bir etmen değildir?

Cevap : C) Güç ve iktidar kurma ihtiyacı


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikoloji 2023-2024 Bütünleme Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Bölüm : Auzef Çocuk Gelişimi
Ders : Psikoloji

Açıköğreim Sınav Sorualrı

Psikoloji 2023-2024 Bütünleme Soruları

Açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik bu makale, psikoloji alanında temel kavramları ve teorileri, özellikle de İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri için önemli olanları ele alacaktır. Bu içerik, öğrencilere 2023-2024 dönemi bütünleme sınavlarına hazırlık sürecinde yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Psikoloji 2023-2024 Bütünleme Soruları

Kişilik Teorileri ve Psikopatoloji

Gordon Allport ve Kişilik Psikolojisi: Gordon Allport, kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel olarak ele alan kuramcı olarak bilinir. Allport, kişiliğin benzersiz, örgütlü ve dinamik bir yapı olduğunu savunmuştur. Ona göre, kişilik; bireyin davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını etkileyen ve bir ömür boyu süren bir gelişim sürecidir.

Strese Yatkınlık Modeli: Psikopatolojinin anlaşılmasında, biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerin bir etkileşim içinde olduğu kabul edilir. Bu model, psikopatolojinin sadece biyolojik faktörlerle açıklanamayacağını, bireyin yatkınlığı ve yaşadığı stresin de önemli olduğunu vurgular.

Öğrenme Psikolojisi

Sönmeye Dirençli Öğrenme: Değişken oranlı pekiştirmenin, öğrenilen davranışların sönmeye karşı en dirençli olduğu gösterilmiştir. Bu tür pekiştirme düzeni, bireyin davranışını pekiştirecek ödülün ne zaman geleceğini öngörememesine dayanır, bu da öğrenilen davranışın daha kalıcı olmasını sağlar.

Yaratıcılık ve Zeka

Guilford’un Zihin Modeli: Guilford’un zihin modeli, yaratıcılığın her bireyde farklı düzeylerde bulunduğu ve nesnel testlerle ölçülebileceği fikrini destekler. Yaratıcılık, problem çözme, akıcı düşünme ve esneklik gibi zihinsel işlevlerle ilişkilendirilmiştir.

Bellek ve Öğrenme

Ebbinghaus’un Bellek Üzerine Katkıları: Hermann Ebbinghaus, bellek üzerine yaptığı deneysel çalışmalarla bilinir. Anlamsız hece dizileri kullanarak belleğin nasıl işlediğini göstermiş ve bellek üzerine önemli kuramsal katkılarda bulunmuştur.

Sağlık Psikolojisi

Biyopsikososyal Model: Bu model, sağlığın ve hastalığın anlaşılmasında biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini savunur. Ruh sağlığı da dahil olmak üzere, sağlık sorunlarının çözümünde bu üçlü etkileşim önemli bir yer tutar.

Algı ve Duyu

Derinlik Algısı ve Görsel İllüzyonlar: İnsanlar ve bazı hayvanlar, çevrelerindeki nesnelerin mesafesini ve derinliğini algılama yeteneğine sahiptir. Bu süreç, gözlerden gelen farklı ipuçlarının beyinde işlenmesiyle gerçekleşir.

Sosyal Psikoloji

Grup Normları ve Sosyal Etkileşim: İnsanlar, sosyal gruplara ait olduklarında, bu grupların norm ve değerlerini benimseyerek davranışlarını ayarlarlar. Grup normlarının değişiminde esneklik ve uyum, bireylerin grup içi etkileşimlerini ve sosyal ilişkilerini şekillendirir.

Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisinin Önemi: İnsanların yaşam boyu geçirdikleri fiziksel, bilişsel ve sosyal değişimleri inceleyen bir alan olarak, gelişim psikolojisi, bireyin hayatının her evresinde karşılaştığı zorlukları ve fırsatları anlamamıza yardımcı olur.

Bu makale, lolonolo.com olarak, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olma amacımızın bir parçasıdır. Amacımız, öğrencilerin psikoloji konularında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, sınavlarda başarılı olmalarına yardımcı olmaktır

@lolonolo_com

Psikoloji 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. Kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel olarak ele alan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A. Maslow
B) G. Allport
C) R. Cattell
D) S. Freud
E) W. Sheldon

Cevap : B) G. Allport

2. Strese yatkınlık modelinin ön kabulleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Psikopatoloji, yapısal özellikler kadar kişisel ve çevresel etmenler ile oluşur.
B) Biyolojik, psikolojik ve çevresel etkilerin etkileşimi söz konusudur.
C) Psikopatolojinin oluşumunda hem yatkınlık hem de stres etkilidir.
D) Psikopatoloji biyolojik etmenler sonucu ortaya çıkar.
E) Kişinin biyolojik yatkınlığı, kişisel ve çevresel etmenler ile ortaya çıkmayabilir.

Cevap : D) Psikopatoloji biyolojik etmenler sonucu ortaya çıkar.

3. Sönmeye en dirençli tarife aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değişken oranlı
B) Sabit oranlı
C) Uyaran genellemesi
D) Değişken zaman aralıklı
E) Sabit zaman aralıklı

Cevap : A) Değişken oranlı

4. Aşağıdakilerden hangisi Guilford’un zihin modelini ortaya atmasının sonuçlarından biri değildir?

A) Yaratıcılık mistik özelliklerini kaybetmiştir.
B) Yaratıcı düşünme farklı düzeylerde bile olsa her insanın zihninde vardır.
C) Tanınmış yaratıcı kişilerin otobiyografik incelemeleri önem kazanmıştır.
D) Yaratıcı düşünme nesnel testlerle ölçülebilir hâle gelmiştir.
E) Yaratıcı düşünmenin zihnin bir işlem yolu olduğu kabul görmüştür.

Cevap : C) Tanınmış yaratıcı kişilerin otobiyografik incelemeleri önem kazanmıştır.

5. H. Ebbinghaus’un psikolojiye katkıları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bellek Üzerine kitabının yeni bir araştırma alanı tanımlamasıdır.
B) Belleğin ölçümü amacıyla anlamsız hece dizileri prosedürünü kullanmasıdır.
C) Bellek konusunu deneysel olarak incelemesidir.
D) Yüksek seviyeli zihinler süreçlerin deneysel olarak incelenebileceği göstermesidir.
E) Wundt ile çatışma içine girerek tartışma gerilimi oluşturmasıdır.

Cevap : E) Wundt ile çatışma içine girerek tartışma gerilimi oluşturmasıdır.

6. Biyopsikososyal sağlık anlayışına göre, ruh sağlığı yerinde olmama hâli nasıl ele alınır?

A) Olumsuz çevre koşullarına maruz kalma düzeyi
B) Organların işlev kapasitesi
C) Olumlu çevre koşullarına maruz kalma düzeyi
D) Hayatın fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal bütün yönleri
E) Bedensel sağlık

Cevap : D) Hayatın fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal bütün yönleri

7. Her satışından %25 komisyon alan bir pazarlamacının satış davranışlarını pekiştirmek için kullanılan tarife aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabit oranlı
B) Değişken oranlı
C) Değişken zaman aralıklı
D) Sabit zaman aralıklı
E) Uyaran genellemesi

Cevap : A) Sabit oranlı

8. Algısal örgütleme ilkeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gruplanmış nesneler yekpare algılanır.
B) Bir görüntüde zemin öne çıkarılarak algılanır.
C) Boşluk veya eksikler doldurulup tamamlanarak algılanır.
D) Birbirine benzeyen şeyler bütünleştirilerek algılanır.
E) Zaman veya mekânda yakın şeyleri gruplayarak algılanır.

Cevap : B) Bir görüntüde zemin öne çıkarılarak algılanır.

9. Gözleri yüzlerinin iki yanında olan kuşlar gibi türlerde derinlik algısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bu türlerin algılama süreçlerinde derinlik ipucu kullanılmaz.
B) Göz kası hareketlerinden derinlik ipucu iletisi üretirler.
C) Derinliği retinal farka dayalı algılarlar.
D) Çift göze bağlı derinlik ipuçlarını kullanırlar.
E) Tek göze bağlı derinlik ipuçlarını kullanırlar.

Cevap : E) Tek göze bağlı derinlik ipuçlarını kullanırlar.

10. Grup normlarının değişebilirliğini sağlayan etmenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Etki kaynağı tutarlığı katı bir şekilde sağlanmalıdır.
B) Etki, tutarlı olmalıdır.
C) İstikrarlı bir şekilde devam etmelidir.
D) Etki kaynağı esnek ve uzlaşmacı davranmalıdır.
E) Etki kaynağı müzakereci bir tarz kullanmalıdır.

Cevap : A) Etki kaynağı tutarlığı katı bir şekilde sağlanmalıdır.

11. Bir daire şekli kullanarak 55 farklı ve sık rastlanan nesne oluşturan bir kişi hangi yaratıcı düşünce özelliklerinden yararlanmıştır?

A) Orijinallik ve ayrıntılandırma
B) Ayrıntılandırma ve esneklik
C) Esneklik ve orijinallik
D) Orjinallik ve akıcılık
E) Akıcılık ve esneklik

Cevap : E) Akıcılık ve esneklik

12. Sosyal dünyadan gelen malumatları seçme, algılama, hatırlama ve muhakeme etme süreçlerini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal ilişkiler
B) Sosyal biliş
C) İkili yakın ilişkiler
D) Toplumsal etki
E) Sosyal kavrayış

Cevap : B) Sosyal biliş

13. İnsanlarda en baskın duyu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kinestetik duyum
B) İşitme
C) Tat alma
D) Koku alma
E) Görme

Cevap : E) Görme

14. Aşağıdakilerden hangisi Heider’in görüşüne göre insanı davranışa yönlendiren bir etmen değildir?

A) Nedensel olarak açıklama ihtiyacı
B) Geleceği tahmin etme ihtiyacı
C) Güç ve iktidar kurma ihtiyacı
D) Dünyayı anlama ve bilme ihtiyacı
E) Tahmin ve beklentiler oluşturma ihtiyacı

Cevap : C) Güç ve iktidar kurma ihtiyacı

15. Psikolojinin hangi alt alanı, insanların yaşamları boyunca geçirdikleri değişimleri açıklama ve farklı yaşam dönemlerini inceleme amacını taşımaktadır?

A) Eğitim Psikolojisi
B) Gelişim Psikolojisi
C) Bilişsel Psikoloji
D) Trafik Psikolojisi
E) Sosyal Psikoloji

Cevap : B) Gelişim Psikolojisi

16. Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi davranışını beyan etmesine (öz bildirime) dayalı bir ölçme yolu değildir?

A) Ölçek
B) Soru Listesi
C) Test
D) Görüşme
E) Anket

Cevap : C) Test

17. Bilimsel araştırmalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bilimsel bir araştırma sistemli gözlemlere dayanır.
B) Her araştırma olgular üzerinde yürütülür.
C) Bir kuram olgular arasındaki sezgisel bağlara dayanır.
D) Her araştırmaya kaynaklık eden bir soru vardır.
E) Araştırmalar, kuramları test eden yeni tahminlerin sınanmasıdır.

Cevap : C) Bir kuram olgular arasındaki sezgisel bağlara dayanır.

18. “Arabanın evin yolunu bilmesi” hangi bellek türünün otomatikleşmesi ile açıklanabilir?

A) Semantik bellek
B) Flaş bellek
C) Otobiyografik bellek
D) İşlemsel bellek
E) Episodik bellek

Cevap : D) İşlemsel bellek

19. Sesin kaynağını belirleme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İki kulaktan gelen duyumun göreceliliğine dayanır.
B) Uyarının iki kulağa ulaşma süresinin farkından yararlanılır.
C) İki kulağa gelen duyumun karşılaştırılmasına dayanır.
D) Birden fazla duyunun eşgüdümünden yararlanılır.
E) Uyaranın iki kulağa ulaştığındaki ses şiddet farkından yararlanılır.

Cevap : D) Birden fazla duyunun eşgüdümünden yararlanılır.

20. Aşağıdakilerden hangisi zeka veya zihinsel yetenekler kapsamında ele alınamaz?

A) Başkalarının duygularını anlama
B) Akıl yürütme
C) Deneyimlerinden etkili sonuçlar çıkarma
D) Planlama
E) Hızlı ve doğru kavrama

Cevap : A) Başkalarının duygularını anlama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi Çıkmış Sınav Soruları

Auzef Psikoloji 2023-2024 Bütünleme Soruları

Bölüm : Auzef Çocuk Gelişimi
Ders : Psikoloji

Auzef Çocuk Gelişimi Auzef Psikoloji

Auzef Psikoloji 2023-2024 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!