auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal Hizmet

Psikoloji 2021-2022 Final

Psikoloji 2021-2022 Final

Psikoloji 2021-2022 Final

1- Çoktan seçmeli testlerin, açık uçlu sınavlardan daha kolay olmasını bellek süreçleri açısından nasıl açıklayabilir?

A) Hatırlama başarısının tanıma balansından yüksek olmasıyla
B) Episodık belleğin kolaylaştırıcı olmasıyla
C) Tanımanın yüksek zekâ gerektirmesiyle
D) Tanımada geri getirme ipuçlarının aşikâr olmasıyla
E) Hatırlamanın daha zahmetsiz olmasıyla

Cevap : D) Tanımada geri getirme ipuçlarının aşikâr olmasıyla

2- Ruhsal sorunları, biyolojik, psikolojik ve çevresel etkenlerin birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıktığını ve belirli yatkınların belirli koşullarla eşleşmesine dayandığını kabul eden yaklaşım hangisidir? (Doğru cevap için 14. Üniteye bakınız)

A) Psikolojik Yaklaşım
B) Biyolojik Yaklaşım
C) Davranışçı Yaklaşım
D) Yatkınlık-Stres Yaklaşımı
E) Bilişsel Yaklaşım

Cevap : D) Yatkınlık-Stres Yaklaşımı

3- Aşağıdakilerdcn hangisi normal dışı davranışı ayırt etmek için kullanılabilecek bir ölçüt değildir?

A) Toplumda az rastlanan özellik veya ilgilere sahip olmak
B) Gerçeklikle Ortûşmeyen, muhakemesi kopuk konuşmak ve düşünmek
C) Gündelik yaşam İşlevlerinin yerine getirilmesinde kayıplar
D) Duygusal ve bilişsel süreçlerini izleyip düzenleme becerilerinde kayıp
E) Mevcut duruma uygun olmayan şiddette tepkiler vermek

Cevap : A) Toplumda az rastlanan özellik veya ilgilere sahip olmak

4- Kendileri ve dünya hakkında yanlı} ve akılcı olmayan düşünceler/kanılara sahip olmanın psikolojik sağlığı olumsuz etkilediğini öngörerek bunları değiştirmeye odaklanan tedavi yaklaşımı hangisidir?

A) Davranışçı terapi
B| Bllişsel-davranışçı terapi
C) Bilişsel terapi
D) Grup terapisi
E) Psikanaliz

Cevap : C) Bilişsel terapi

5- Yaratıcılığı, etkileyen çevresel koşullar, kişilik özellikleri, motivasyonel etmenler gibi açılardan İnceleyen yaklaşım hangisidir?

A) Pragmatik Yaklaşım
B) Sosyal-Kişilik Yaklaşımları
C) Psikocfinamik Yaklaşım
D) Yatırım Kuramı
E) Zihnin Yapısı Modeli

Cevap : B) Sosyal-Kişilik Yaklaşımları

6- Doğru bir ekosistem kurulduğunda, bireylerin yaratıcı üretimleri de artacağını savunan kuramcı hangisidir?

A) Freud
B) Sternberg
C) Amabile
D) Runco
E) Torrance

Cevap : C) Amabile

7- İtaat davranışını etkileyen etmenleri deneysel olarak inceleyen araştırmacı?

A) Milgram
B) Asch
C) M. Şerif

Cevap : A) Milgram

8- Çoklu zeka kuramı hangi kuramcıya aittir?

A) Guilford
B) Cattell
C) Gardner
D) Galton
E) Sternberg

Cevap : C) Gardner

9- Yakınlık ve şefkatin bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyan deneysel çalışma kime aittir?

A) Rotter
B) Harlow
C) Maslow

Cevap : B) Harlow

10- Zekanın gündelik hayat işlevleriyle bağını kurarak kültürel bağlam ile bütünlendiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) L.L.Thurstone
B) J.P.Guilford
C) F.Galton
D) R.J.Sternberg
E) C.Spearman

Cevap : D) R.J.Sternberg

11- Zekanın kalıtsal olduğu görüşünü ilk kez savunan araştırmacı kimdir?

A) Thurstone
B) Spearman
C) Guilford
D) Sternberg
E) Galton

Cevap : E) Galton

12- Üç aşamalı başarılı zeka kuramı hangi kuramcıya aittir?

A) Sternberg
B) Guilford
C) Thurstone
D) Spearman
E) Galton

Cevap : A) Sternberg

13- “Gözlenen anormal davranış örüntülerinin, kabul görmüş bir tanılama sistemi içerisinde kategorize edilmesiyle yapılan bir nitelendirme” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Ötekileştirme
B) Stigmatizasyon
C) Tedavi
D) Etiketleme
E) Teşhis/tanı

Cevap : E) Teşhis/tanı

14- Çocukluk dönemlerine odaklanmak yerine, mevcut koşullar ve mevcut davranışlarda normal dışı örüntülerin sürmesine neden olan pekiştirme süreçleri üzerine odaklanan tedavi yaklaşımı hangisidir?

A) Biyolojik Yaklaşım
B) Davranışçı Yaklaşım
C) Bilişsel Yaklaşım
D) Psikanaliz
E) Grup Terapisi

Cevap : B) Davranışçı Yaklaşım

15- Psikoterapi sürecinin temel özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Terapist ile danışan arasında sözel etkileşim
B) Terapistin belirli bir terapi tekniği kullanması
C) Sürecin iyileştirici bir sistematik dahilinde yürütülmesi
D) Terapist ve danışan arasında güven ilişkisinin kurulmuş olması
E) Terapist ve danışan arasında kişisel yakınlık ve samimiyet olması

Cevap : E) Terapist ve danışan arasında kişisel yakınlık ve samimiyet olması

16- Motivasyonun kaynağının dürtü azalması olduğunu söyleyen kuramcı hangisidir?

A) Maslow
B) Rotter
C) Hull
D) Gould
E) Heider

Cevap : C) Hull

17- Milgram’ın deneyi?

Cevap : İnsanların otoriter sahibi bir kişi veya kurumun İsteklerine kendi vicdan değerleri ile çelişmesine rağmen ne ölçüde hazır olduklarını ölçme amacı güder.

18- Algıda seçiciliği oluşturan etmen değildir?

Psikoloji 2021-2022 Final

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi
Auzef Sosyal Hizmetler

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!