auzefPsikoloji

Psikoloji Final Soruları 2019

Psikoloji Final Soruları 2018-19

1) M.K. giderek iç dünyasına kapanıp evden çıkmaz olmuştu. Bir süre sonra hayali kişilerle konuşmaya başlamıştı. Bu hastalık

hangisidir?

a) Disosiyatif bozukluk

b) Şizofreni

c) Sınırda kişilik bozukluğu

d) Konveksiyon bozukluğu

e) Travma sonrası stres bozukluğu

Cevap: b) Şizofreni
2) Hangisi duygu durum bozuklukları arasında yer almaz?

a) Majör depresyon

b) Distimik bozukluk

c) Anti-sosyal bozukluk

d) İki uçlu bozukluk

e) Mani bozukluk

Cevap: c) Anti-sosyal bozukluk
3) Psikanalizde hastanın bazı şeyleri anlatmak istememesi, tepki ya da isteksizlik göstermesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Uzlaşma

b) Savunma

c) Kaçış

d) Direnç

e) Eylem

Cevap: d) Direnç
4) Bir bireyin “zihinsel gelişim bozukluğu” tanısı alması için gerekli ölçütlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Bu ölçütlerin bir tanesinin tutturulması yeterlidir.

b) Zihinsel işlevlerde ortalamanın gerisinde olmalıdır.

c) Gündelik yaşamını sürdürmekte ciddi güçlükleri olmalıdır.

d) Bu özellikler 18 yaştan önce ortaya çıkmış olmalıdır.

e) Önemli uyumsal yetersizlikleri olmalıdır.

Cevap: a) Bu ölçütlerin bir tanesinin tutturulması yeterlidir.
Psikoloji Final Soruları 2018
5) Aşağıdakilerden hangisi betimsel çalışmanın bir özelliği değildir?

a) Mevcut durumu olduğu haliyle tanımlamak.

b) Olguları tarif etmek.

c) Olguların belirli özelliklerini ortaya koymak.

d) Bir olgunun nedenini ortaya çıkartmak.

e) İki farklı olguyu birbiriyle karşılaştırmak.

Cevap: d) Bir olgunun nedenini ortaya çıkartmak.
6) Bir insanın profesyonel yardım ya da tedavi gerektiren bir psikolojik bozukluktan mustarip olduğuna veya “anormal”

sınırları içinde alınacağına karar vermek için ne yapmak gerekir?

a) Titiz ve çok boyutlu bir değerlendirme yapmak gerekir.

b) Kişisel rahatsızlık olması gerekir.

c) Pek çok psikolojik test uygulamak gerekir.

d) Toplumsal normların ihlal ediliyor olması gerekir.

e) Yeterlilik kaybı olup olmadığının incelenmesi gerekir

Cevap: a) Titiz ve çok boyutlu bir değerlendirme yapmak gerekir.
7) Allport’un kişilik kuramına göre “yağı eriten ateş, yumurtayı katılaştırır” cümlesi ne anlama gelmektedir?

a) İnsanlar çevresel değişimlerden benzer şekilde etkilenirler.

b) İnsanların temel yapısal özellikleri çevreden farklı etkilenmelerini sağlar.

c) Davranışlar çevre etkileri yoluyla tutarsızlaşmaktadır.

d) Temel kişilik özellikleri değişmezdir.

e) Çevresel etmenler kişilik üzerinde etkili değildir.

Cevap: b) İnsanların temel yapısal özellikleri çevreden farklı etkilenmelerini sağlar.
8) Hoşlanmayı sağlayan etmen hangi seçenekte yanlış verilmiştir?

a) Benzerlik

b) Hoş/çekici bulmak

c) Mekânsal yakınlık

d) Karşılıklılık

e) Sempati

Cevap: e) Sempati
Psikoloji Final Soruları 2018
9) Duyusal gelişim süreçleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Birkaç duyunun eş güdümlü kullanılması 3 yaş civarında ortaya çıkar.

b) Duyusal işlevler bebekliğin sonunda yetişkinlerin düzeyine gelir.

c) Bebekler insan yüzlerine diğer uyaranlardan daha uzun süre bakarlar.

d) Duyusal kayıplar orta yetişkinlikten itibaren görülmeye başlanır.

e) Algı ve hareket gelişimi birbirini kışkırtır ve destekler.

Cevap: a) Birkaç duyunun eş güdümlü kullanılması 3 yaş civarında ortaya çıkar.
10) Daha önce labirente konup rastgele salınıp dolaştırılmış bir grup maymunun yanına, hiç o labirentte bulunmamış bir grup

maymun daha konduğunda; önceden labirente salınmış maymunların muzu daha çabuk bulmasının sebebi ne olabilir?

a) Uyumsama

b) Hatırlama

c) Bilişsel harita

d) Dikkat

e) Güdülenme

Cevap: c) Bilişsel harita
11) “Bütün parçaların toplamından fazla ve farklıdır” ifadesi ile özetlenebilecek yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gestalt Ekolü

b) Bilişsel Yaklaşım

c) Hümanistik Yaklaşım

d) Psikodinamik Yaklaşım

e) Davranışçı Yaklaşım

Cevap: a) Gestalt Ekolü
12) “Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.” İfadesi nasıl açıklanabilir?

a) Biçimlendirme

b) Pekiştirme

c) Yeniden üretme

d) Uyaran genellemesi

e) Gizil öğrenme

Cevap: d) Uyaran genellemesi
Psikoloji Final Soruları 2018
13) Kısa süreli ve düşük yoğunluklu strese maruz kalan bir grup ile daha önce hiç stres yaşamamış bir grup, yüksek yoğunlukta

strese maruz kaldıklarında aşağıdakilerden hangisi olur?

a) Daha önce hiç strese maruz kalmayan grup stresle daha kolay başa çıkar.

b) Her iki grupta stresle aynı şekilde başa çıkar.

c) Kısa süreli ve düşük yoğunluklu strese maruz kalan grup stresle daha kolay başa çıkar.

d) Her iki grupta stresle zor başa çıkar.

e) Hiçbiri

Cevap: c) Kısa süreli ve düşük yoğunluklu strese maruz kalan grup stresle daha kolay başa çıkar.
14) Lazarus’a göre stresle başa çıkmaya çalışan bir kişinin ikincil değerlendirmesi nedir?

a) Kendisi için stres yaratacak nitelikte olup olmadığını

b) Durumun tehdit yaratıp yaratmadığını

c) Kontrolünü kaybedip kaybetmediğini

d) Ne tür bir başa çıkma yolunu kullanacağını

e) Stres gerekmediğini

Cevap: d) Ne tür bir başa çıkma yolunu kullanacağını
15) Derslerde uyuklayan Mustafa’ya öğretmeninin bu sıralarda sınıf dışında görev vermesinden sonra Mustafa’nın derslerde

uyuklamasının artması nasıl açıklanır?

a) Sosyal öğrenme

b) Operant öğrenme

c) Uyumsama

d) Klasik koşullanma

e) Otoritenin etkisi

Cevap: b) Operant öğrenme
16) Ergenlik dönemi Erikson’un Psikososyal gelişim kuramında hangi evreye denk gelir?

a) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç

b) Girişimciliğe karşı suçluluk

c) Yakınlığa ve dayanışmaya karşı yalıtılmışlık

d) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası

e) Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu

Cevap: d) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
Psikoloji Final Soruları 2018
17) “Ölçme aracının/testin uygulama ve puanlama işlemlerinin aynılığını (değişmezliğini) ifade eder. Ölçme aracının/testin

materyalinin, uygulama koşullarının, yönergelerinin vb. açıkça belirlenmesi; bütün işlemlerin her uygulama için nesnel ve aynı

(değişmez) olması anlamına gelir.”

Yukarıdaki açıklama ölçme araçlarının sahip olması gereken özelliklerden hangisidir?

a) Geçerlik

b) Güvenirlik

c) Standardizasyon

d) Norm

e) Ölçek

Cevap: c) Standardizasyon
18) Arabasını park ederken çöp kovasına çarpan adamın bunun nedeni olarak kovanın yanlış yere konmasıyken, aynı şey

eşinin başına geldiğinde bunu sakarlık olarak değerlendirmesi nedir?

a) Adil dünya inancı

b) Çelişki

c) Savunucu atıf

d) Temel atıf hatası kavramlaştırması

e) Çevresel rota

Cevap: d) Temel atıf hatası kavramlaştırması
19) Beklenmedik bir felaket gibi kötü bir olayı yaşamış kişilerin, sonrasında bunu tekrar eder şekilde yaşamış gibi hissetmeleri

ve hatırlamaları sonucu oluşan ruhsal bozukluk hangisidir?

a) Travma sonrası stres bozukluğu

b) Depresyon

c) Anksiyete

d) Genel kaygı bozukluğu

e) Panik bozukluk

Cevap: a) Travma sonrası stres bozukluğu
20) Düz vitesli araba kullanmayı öğrenmiş biri otomatik vitesli araba kullanmayı öğrenirken elinin vitese gitmesi nasıl bir

davranıştır?

a) İleriye ket vurma

b) Yeniden yapılandırma

c) Unutma

d) Geriye ket vurma

e) Uyumsuzluk

Cevap: a) İleriye ket vurma
Anatomi Final Soruları 2018

Psikoloji Final Soruları 2018
PSİKOLOJİ  ANASAYFA

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!