auzefFelsefePsikolojiPSİKOLOJİYE GİRİŞ Isosyoloji

Psikolojiye Giriş -1 2022-2023 Final Soruları

Psikolojiye Giriş -1 2022-2023 Final Soruları

#1. Mutlak eşik kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Mutlak eşik, ancak fark edilebilir farkı oluşturan fiziksel enerjinin düzeyidir.

B seçeneği yanlıştır: “Mutlak eşik, ancak fark edilebilir farkı oluşturan fiziksel enerjinin düzeyidir.” Mutlak eşik, bir duyumu algılamak veya fark etmek için gereken minimum fiziksel enerji düzeyidir. Bu, bir duyumun belirli bir düzeyde algılanabilmesi için gereken en düşük uyarı düzeyidir. Fark edilebilir farkın oluşması, mutlak eşiğin altında başlayabilir, çünkü algı, mutlak eşik düzeyinin üzerinde bir uyarıda da başlayabilir. Bu nedenle, mutlak eşik, bir duyumun oluşması için gerekli minimum fiziksel enerji şiddetidir, fark edilebilir farkla doğrudan ilişkili değildir.

#2. Klasik koşullama ile ilgili olarak aşağıda ifade edilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Koşullu tepkinin kazanılması tekrar sayısına bağlı değildir.

C seçeneği yanlıştır: “Koşullu tepkinin kazanılması tekrar sayısına bağlı değildir.” Klasik koşullama sürecinde tekrarlar oldukça önemlidir. Koşullu tepki, koşullu uyarıcı ile koşulsuz uyarıcının tekrar tekrar eşleştirilmesi sonucunda kazanılır. Bu yüzden, koşullu tepkinin kazanılması süreci tekrarların sayısına ve sıklığına bağlıdır.

#3. “Aç tavuk kendini darı ambarında sanır.” sözü aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanabilir?

Cevap : D) Arzu, istek veya ihtiyaçların algıda seçicilik sağlamasıyla

Bu söz, D seçeneği olan “Arzu, istek veya ihtiyaçların algıda seçicilik sağlamasıyla” açıklanabilir. Bu ifade, birinin ihtiyaçları veya arzuları doğrultusunda algılarının etkilenebileceğini ifade eder. Tavuk aç olduğu için yem arayışında olur ve bulduğu darı ambarında kendini çok mutlu sanabilir, çünkü ihtiyacı olan şeyi bulmuş olur. Bu durum, kişisel ihtiyaçların algıyı şekillendirebileceği ve önceliklendirebileceği bir örnek olarak kullanılabilir.

#4. Vigotsky’e göre bilişsel gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Bilişsel gelişme evreler hâlinde ele alınır.

B seçeneği yanlıştır: “Bilişsel gelişme evreler hâlinde ele alınır.” Vygotsky’nin perspektifinde, bilişsel gelişme evreler hâlinde ele alınmaz. Onun teorisi, bilişsel gelişmenin çocuğun sosyal etkileşimleri ve kültürel deneyimleriyle bağlantılı olarak ilerlediğini savunur. Piaget gibi evreler üzerine kurulu bir yapı yerine, Vygotsky’nin teorisi, çocuğun sosyal etkileşimlerinin ve öğrenme içindeki rolünün önemini vurgular. Dolayısıyla, bilişsel gelişim evrelerle sınırlı bir perspektif değildir, daha ziyade çevresel etkileşimlerin ve kültürel deneyimlerin sürekli bir etkileşim içinde olduğu bir süreç olarak görülür.

#5. Sigara kullanan ya da kullanmayan herkes sigaranın ne şekilde/neler yapılarak içildiğini bilir (sigara alışkanlığı kastedilmiyor). Bu bilgi hangi yolla öğrenilmiş bir bilgidir?

Cevap : A) Farkına varmadan öğrenme


#6. Bilincin işlevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Rutin ve otomatik hareketlere rehberlik etme

#7. İnsan figürü çizimlerinin 2-5 yaş arasındaki gelişimini inceleyen bir araştırmacı, 2 yaşındaki çocuklardan oluşan bir grup seçer ve grubu 5 yaşına kadar 6 ayda bir izlerse aşağıdaki yöntemsel düzenlemelerden hangisini kullanmış olur?

Cevap : A) Boylamsal düzenleme

#8. İç salgı bezleri ve hormonların insan davranışları üzerindeki etkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Solunum, sindirim, dolaşım gibi temel sistemlerin sürekli çalışmasını sağlarlar.

İç salgı bezleri ve hormonlar genellikle temel fizyolojik süreçleri düzenlerler ancak solunum, sindirim ve dolaşım gibi temel sistemlerin sürekli çalışmasını sağlamak doğrudan hormonların işlevi değildir. Bu işlevler genellikle sinir sisteminden veya otomatik olarak kontrol edilen süreçlerden kaynaklanır. Hormonlar genellikle bu sistemleri düzenleme veya etkileme eğilimindedirler ama doğrudan bu sistemlerin çalışmasını sağlama işlevine sahip değillerdir.

#9. Fal ya da astroloji yoluyla edinilen bilginin bilimsel bir bilgi olmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Gözlenebilir olgular üzerinde sistematik ve objektif olarak veri toplamadıkları için

C seçeneği doğru cevaptır: “Gözlenebilir olgular üzerinde sistematik ve objektif olarak veri toplamadıkları için.” Astroloji veya fal gibi yöntemler, bilimsel yöntemlerin gerektirdiği standartlara uymaz. Bilimsel bilgi, gözlem, deney ve sistematik veri toplama süreçlerine dayanır. Astroloji veya fal gibi yöntemlerde bilgi üretimi, gözlemlenebilir gerçeklere dayanmaz ve genellikle objektif veya sistematik bir veri toplama süreci içermez. Bu nedenle, bu yöntemler bilimsel olarak geçerli bir bilgi kaynağı olarak kabul edilmezler.

#10. Bir alışveriş merkezinde 100 milyonluk alışveriş yapanlara 10 milyonluk hediye çeki verileceği ilan ediliyor. Bu durumda hangi pekiştirme tarifesi kullanılmaktadır?

Cevap : A) Sabit oranlı tarife

Bu durumda kullanılan pekiştirme tarifesi, sabit oranlı tarifedir. Çünkü her 100 milyonluk alışveriş yapan kişiye sabit bir oranda, yani 10 milyonluk hediye çeki veriliyor. Her bir alışveriş miktarına bağlı olarak, sabit bir ödül miktarı sunuluyor. Bu durum sabit oranlı pekiştirme tarifesini yansıtır.


#11. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alanda çalışan bir psikoloğun sorabileceği sorudur?

Cevap : E) Ezberlenecek malzemenin uzunluğu hatırlama performansını etkiler mi?

Bilişsel alanda çalışan bir psikologun sorabileceği sorular genellikle zihinsel süreçler, düşünme biçimleri, bellek, öğrenme gibi konulara odaklanır. Bu çerçevede, E seçeneği olan “Ezberlenecek malzemenin uzunluğu hatırlama performansını etkiler mi?” sorusu, bilişsel süreçlerle ilgili bir sorudur. Bu tür bir soru, bellek işleyişini, hatırlama süreçlerini ve bilgi işleme kapasitesini anlamak amacıyla araştırmalarda kullanılabilir. Bu soru, bilişsel psikolojiye özgü araştırma alanlarından birine odaklanmaktadır.

#12. Aşağıdakilerden hangisi otonom sinir sisteminin görevi değildir?

Cevap : B) Duyulardan gelen bilgileri merkezî sinir sistemine iletme

Otonom sinir sistemi, iç organlar ve bezlerin merkezi sinir sistemiyle iletişimini sağlar, temel hayati işlevleri düzenler ve insanın maddi varlığını sürdürmesine yardımcı olur. Ancak, B seçeneği olan “Duyulardan gelen bilgileri merkezi sinir sistemine iletme” otonom sinir sisteminin doğrudan görevi değildir. Otonom sinir sistemi genellikle iç organların ve vücut sistemlerinin otomatik kontrolünü sağlar ve bu nedenle duyusal bilgilerin işlenmesi veya iletilmesiyle değil, vücudun otomatik işlevlerini düzenlemekle ilgilidir.

#13. Algılama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Bir nesne herkes tarafından aynı şekilde algılanır.

E seçeneği yanlıştır: “Bir nesne herkes tarafından aynı şekilde algılanır.” Algılama, kişiden kişiye farklılık gösterebilir çünkü algı, bireyin deneyimleri, önyargıları, öğrenme geçmişi ve diğer faktörler tarafından etkilenebilir. Aynı nesne veya durum farklı insanlar tarafından farklı şekillerde algılanabilir. Bu yüzden, algılama süreci kişisel deneyimlere ve farklı bakış açılarına göre değişebilir.

#14. Aşağıdakilerden hangisi beyin yapılarından biri değildir?

Cevap : E) Paratiroidler

Paratiroidler, vücudun endokrin sistemine ait küçük bezlerdir ve beyin yapılarıyla ilgili değillerdir. Diğer seçenekler ise beyin yapılarıyla ilişkilidir:
*Korpus kallasum: Beynin iki hemisferini birleştiren ve bilgi transferini sağlayan yapıdır.
*Hipokampüs: Özellikle hafıza oluşumu ve yönlendirmeyle ilgili olan beyin bölgesidir.
*Hipotalamus: Vücut sıcaklığı, açlık, susuzluk gibi temel dürtülerin kontrolünde rol oynayan ve hormon salınımını düzenleyen bir yapıdır.
*Limbik sistem: Duyguların, davranışsal öğrenmenin ve belleğin düzenlenmesinde etkili olan bir beyin ağıdır.

#15. “Türkiye’nin başkenti neresidir?” gibi bir bilgi sorusunu cevaplarken hangi bellekten yararlanılır?

Cevap : E) Semantik bellek

“Türkiye’nin başkenti neresidir?” gibi bir bilgi sorusu cevaplanırken genellikle semantik bellek devreye girer. Semantik bellek, genel bilgiler, kavramlar, gerçekler ve dünya hakkındaki genel bilgi deposudur. Başkentlerin ülkelere göre hangi şehirler olduğu gibi bilgiler semantik bellekte saklanır ve bu tür genel bilgi ve gerçeklerin depolanması ve geri çağrılması semantik belleğin işlevine dayanır.


#16. Aşağıdakilerden hangisi bilinç düzeyinde bir değişimin olduğu hâllerden değildir?

Cevap : D) Cinnet geçirme

#17. Sınıfın dağınıklığından şikâyetçi olan bir öğretmen bu davranışı biçimlendirme yaparak düzenlemeye karar veriyor. Bu amaçla aşağıdakilerden hangisini yapmasına gerek yoktur?

Cevap : B) Öğrencilerine model olmaya özen göstermelidir.

#18. “Dış dünyadan gelen fiziksel iletilerin sinirsel iletilere dönüşmesini sağlayan ......” Yukarıdaki cümleyi tanımlayacak doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) duyu organlarının yapısal özellikleridir.

Verilen cümlenin açıklanmasında C seçeneği olan “duyu organlarının yapısal özellikleri” doğru bir ifadedir. Duyu organları, dış dünyadan gelen fiziksel uyaranları (ışık, ses, dokunma gibi) algılayan ve bu uyaranları sinirsel iletilere dönüştüren yapısal özelliklere sahiptir. Göz, kulak, deri gibi duyu organları, dış dünyadan gelen bu fiziksel uyaranları sinirsel sinyallere dönüştürerek sinir sistemine iletilmesini sağlar.

#19. Aşağıdaki yaşantılardan hangisi episodik bellekte depolanır?

Cevap : D) Kumsalda verilen gece partisinde olanlar

Episodik bellek, kişisel deneyimleri ve olayları hatırlamakla ilgilidir. Bu bağlamda, D seçeneği olan “Kumsalda verilen gece partisinde olanlar” episodik bellekte depolanır. Çünkü bu tür bir yaşantı kişisel bir deneyimdir ve belirli bir zamanda, belirli bir mekânda gerçekleşen bir olayı temsil eder.

#20. Belleğin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) İnsan belleği kusursuz kayıt alma işlevi olan bir yapı değildir.

C seçeneği doğrudur: “İnsan belleği kusursuz kayıt alma işlevi olan bir yapı değildir.” Bellek, tamamen doğru veya kusursuz bir kayıt tutma mekanizması değildir. Bellek, bilgiyi işleme, saklama ve geri çağırma süreçlerinden oluşur ve bu süreçlerde hatalar veya eksiklikler olabilir. Bellek, genellikle deneyimlerimizi ve bilgilerimizi çeşitli şekillerde filtreler, değiştirir veya eksilter.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Psikolojiye Giriş -1 2022-2023 Final Soruları
Auzef Felsefe
Auzef Sosyoloji

Psikolojiye Giriş -1 2022-2023 Final Soruları
Auzef Felsefe
Auzef Sosyoloji

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikolojiye Giriş -1 2022-2023 Final Soruları

Zihnin Gizemlerini Çözümlemek: Psikolojiye Bir Yolculuk

Psikoloji, insan davranışı, algılama, bellek ve biliş üzerine son derece ilgi çekici bir alan. İlginç soru ve cevaplar dizisini inceleyerek insan zihninin karmaşık işleyişine ve davranışlarımızı ve deneyimlerimizi şekillendiren çeşitli faktörlere dair anlayış kazanabiliriz.

İnsan Davranışları Üzerinde İç Salgı Bezleri ve Hormonların Rolü

Yolculuğumuz, ruh halindeki değişmeleri, bazı gelişimsel süreçleri etkileyen ve günlük etkinliklerin düzeyini ayarlayan endokrin sistemiyle, yani hormonları üreten bezler ağıyla başlar. Bu sistem, insan davranışlarını önemli ölçüde etkiler. Ancak, solunum, sindirim, dolaşım gibi temel sistemlerin sürekli çalışmasını sağlama görevi hormonlara ait değildir; bu, daha çok vücudun otomatik işleyişiyle ilgilidir.

Algı ve Gerçeklik

“Aç tavuk kendini darı ambarında sanır” atasözü, arzu, istek veya ihtiyaçların algıda seçiciliğe yol açabileceğini gösterir. Bu, psikolojide bireylerin çevrelerini kendi ihtiyaç ve düşünceleri doğrultusunda nasıl algıladıklarını açıklar. Algılama, bireyin dış dünyayı yorumlama biçimi olarak tanımlanabilir. Ancak, herkesin aynı nesneyi aynı şekilde algılaması beklenemez; çünkü algılama, kişisel deneyimler ve psikolojik durumlar tarafından şekillendirilir.

Bilinç ve Bellek

Bilinç, bireyin çevresel uyaranları, duygularını ve bedenden gelen duyumları fark etmesini sağlar. Ancak, rutin ve otomatik hareketlere rehberlik etmek genellikle bilinç dışı süreçler tarafından yönetilir. Bellek ise insan zihninin en karmaşık ve etkileyici yönlerinden biridir. İnsan belleği kusursuz bir kayıt cihazı değildir; dış gerçekliği olduğu gibi kaydetmez, aksine sübjektif ve değişken bir yapıya sahiptir.

Bellek Türleri ve Bilişsel Psikoloji

Farklı bellek türleri, günlük yaşantımızda farklı işlevlere sahiptir. Örneğin, “Türkiye’nin başkenti neresidir?” gibi bir bilgiyi hatırlarken, semantik bellek devreye girer. Bu, genel bilgiler ve dünyaya dair genel gerçekleri içeren bellek türüdür. Bilişsel psikoloji, belleğin bu gibi yönleriyle ilgilenir ve örneğin, ezberlenecek malzemenin uzunluğunun hatırlama performansını nasıl etkilediğini araştırır.

Beyin Yapıları ve Gelişim

Beyin, psikolojinin merkezi konularından biridir. Ancak, paratiroidler beyin yapısı değil, endokrin sistemde yer alan bezlerdir. Çocukların gelişimi üzerine yapılan çalışmalar, özellikle erken yaşlardaki değişimleri anlamamıza yardımcı olur. Örneğin, 2-5 yaş arasındaki çocukların insan figürü çizimlerini inceleyen araştırmacılar, bu yaş grubundaki gelişimsel değişiklikleri anlamak için boylamsal düzenleme kullanabilirler.

Episodik Bellek ve Davranışsal Psikoloji

Episodik bellek, kişisel deneyimlerle ilgilidir. Örneğin, bir kumsalda verilen gece partisinde yaşananlar episodik bellekte depolanır. Bu tür anılar, bireysel yaşantıların zengin dokusunu oluşturur. Davranışsal psikoloji ise, öğrenme ve pekiştirme mekanizmalarını inceler. Örneğin, bir alışveriş merkezindeki promosyonlar, belirli davranışları pekiştirmek için kullanılan stratejilerdir.

Bilinç Durumları ve Öğrenme

Bilinç durumları, çeşitli faktörlerle değişebilir. Uyku, madde kullanımı, hipnoz ve meditasyon, bilinç durumlarında değişikliklere yol açabilir. Psikolojide öğrenme, farklı yollarla gerçekleşir. Örneğin, sigara içme bilgisi çoğunlukla farkına varmadan öğrenilir.

Eğitim ve Bilişsel Gelişim

Eğitimde davranışçı yaklaşımlar, belirli davranışların nasıl biçimlendirileceğine odaklanır. Örneğin, bir sınıfın düzenlenmesi, pekiştireçler ve pekiştirme tarifeleri kullanılarak yapılabilir. Bilişsel gelişim ise, çevreden alınan bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgilidir. Lev Vygotsky’ye göre, bilişsel gelişim, sosyal etkileşimler yoluyla ve çevreden öğrenme ile gerçekleşir.

Duyu Algısı ve Bilimsel Bilgi

Duyu algısının temeli, dış dünyadan gelen fiziksel iletilerin sinirsel iletilere dönüştürülmesidir. Bu süreç, duyu organlarının yapısal özellikleriyle ilgilidir. Bilimsel bilgi, gözlenebilir olgular üzerinde sistematik ve objektif olarak veri toplama sürecidir. Bu nedenle, fal veya astroloji yoluyla edinilen bilgiler bilimsel kabul edilmez.


Bu makale, psikolojinin karmaşık ve çeşitli yönlerini, temel soru ve cevaplar aracılığıyla ele alarak, bu bilim dalının insan zihnine dair sunduğu anlayışların daha iyi kavranmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Psikoloji, davranışlarımızı, algılarımızı ve düşünce süreçlerimizi şekillendiren gizemli bir dünya sunar ve bu dünyayı keşfetmek, kendimizi ve diğer insanları daha iyi anlamamıza yardımcı olur

Psikolojiye Giriş -1 2022-2023 Final Soruları

1. İç salgı bezleri ve hormonların insan davranışları üzerindeki etkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ruh hâlindeki değişmeleri etkilerler.
B) Bazı gelişimsel süreçleri başlatır veya durdururlar.
C) Gündelik etkinliklerin düzeyini ayarlarlar.
D) Solunum, sindirim, dolaşım gibi temel sistemlerin sürekli çalışmasını sağlarlar.
E) Temel heyecanların düzeyini etkilerler.

Cevap : D) Solunum, sindirim, dolaşım gibi temel sistemlerin sürekli çalışmasını sağlarlar.

2. “Aç tavuk kendini darı ambarında sanır.” sözü aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Aşinalık etkisi ile
B) İçinde bulunulan bağlamın etkisiyle
C) Tavukların algı sistemlerinin sınırlılığı ile
D) Arzu, istek veya ihtiyaçların algıda seçicilik sağlamasıyla
E) Algısal yanılmalar ile

Cevap : D) Arzu, istek veya ihtiyaçların algıda seçicilik sağlamasıyla

3. Algılama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Algılama bütünleyici bir etkinliktir.
B) Algısal süreç, anlamlı örüntüleri tanımlar.
C) Algısal süreçlerin girdisi duyulardan gelen malumatlardır.
D) Algılama yorumlayıcı bir etkinliktir.
E) Bir nesne herkes tarafından aynı şekilde algılanır.

Cevap : E) Bir nesne herkes tarafından aynı şekilde algılanır.

4. Bilincin işlevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Rutin ve otomatik hareketlere rehberlik etme
B) Kendi zihinsel süreçlerini fark etme
C) Çevresel uyaranları fark etme
D) Belirli bir anda duygularını fark etme
E) Bedenden gelen duyumları fark etme

Cevap : A) Rutin ve otomatik hareketlere rehberlik etme

5. Belleğin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İnsan belleği iç gerçekliğin kusursuz bir kaydını tutar.
B) İnsan belleği dış gerçekliğin kusursuz bir kaydını tutar.
C) İnsan belleği kusursuz kayıt alma işlevi olan bir yapı değildir.
D) Bellek, ergenlikten sonra kusursuz kayıt yapmaya başlamaktadır.
E) İnsan belleğinin yanılgıları küçük yaş hatıraları için mümkündür.

Cevap : C) İnsan belleği kusursuz kayıt alma işlevi olan bir yapı değildir.

6. “Türkiye’nin başkenti neresidir?” gibi bir bilgi sorusunu cevaplarken hangi bellekten yararlanılır?

A) Çalışma belleği
B) Kısa süreli bellek
C) Episodik bellek
D) İşlemsel bellek
E) Semantik bellek

Cevap : E) Semantik bellek

7. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alanda çalışan bir psikoloğun sorabileceği sorudur?

A) Çift dil bilen kişiler iki dili aynı anda nasıl bilebilirler?
B) Bazı öğrenciler neden önemli sınavları olduğu her dönemde hasta olurlar?
C) Bazı çocukların neden hayali arkadaşları olur?
D) Yaratıcı bireylerle yaratıcı olmayan bireylerin kişilik özellikleri farklı mıdır?
E) Ezberlenecek malzemenin uzunluğu hatırlama performansını etkiler mi?

Cevap : E) Ezberlenecek malzemenin uzunluğu hatırlama performansını etkiler mi?

8. Aşağıdakilerden hangisi beyin yapılarından biri değildir?

A) Korpus kallasum
B) Hipokampüs
C) Hipotalamus
D) Limbik sistem
E) Paratiroidler

Cevap : E) Paratiroidler

9. İnsan figürü çizimlerinin 2-5 yaş arasındaki gelişimini inceleyen bir araştırmacı, 2 yaşındaki çocuklardan oluşan bir grup seçer ve grubu 5 yaşına kadar 6 ayda bir izlerse aşağıdaki yöntemsel düzenlemelerden hangisini kullanmış olur?

A) Boylamsal düzenleme
B) Sırasal düzenleme
C) Düzensel yöntem
D) Aralıklı düzenleme
E) Kesitsel düzenleme

Cevap : A) Boylamsal düzenleme

10. Aşağıdaki yaşantılardan hangisi episodik bellekte depolanır?

A) Gittiğiniz tatil kasabasının adı
B) Kasabanın hangi bölgede olduğu
C) Otele ödediğiniz ücret miktarı
D) Kumsalda verilen gece partisinde olanlar
E) Kano kullanırken yapılması gerekenler

Cevap : D) Kumsalda verilen gece partisinde olanlar

11. Bir alışveriş merkezinde 100 milyonluk alışveriş yapanlara 10 milyonluk hediye çeki verileceği ilan ediliyor. Bu durumda hangi pekiştirme tarifesi kullanılmaktadır?

A) Sabit oranlı tarife
B) Oran aralıklı tarife
C) Sabit aralıklı tarife
D) Değişken oranlı tarife
E) Değişken aralıklı tarife

Cevap : A) Sabit oranlı tarife

12. Aşağıdakilerden hangisi bilinç düzeyinde bir değişimin olduğu hâllerden değildir?

A) Uyku
B) Madde kullanımı
C) Hipnoz
D) Cinnet geçirme
E) Meditasyon

Cevap : D) Cinnet geçirme

13. Klasik koşullama ile ilgili olarak aşağıda ifade edilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Önce koşullu sonra koşulsuz uyaran verilmelidir.
B) Organizmanın doğal bir ihtiyacına yönelik olmalıdır.
C) Koşullu tepkinin kazanılması tekrar sayısına bağlı değildir.
D) Koşullu ve koşulsuz uyaranın verilişi bitişik olmalıdır.
E) Organizmanın doğuştan getirdiği bir tepkisine dayalı olmalıdır.

Cevap : C) Koşullu tepkinin kazanılması tekrar sayısına bağlı değildir.

14. Aşağıdakilerden hangisi otonom sinir sisteminin görevi değildir?

A) İç organlar ve bezlerin merkezî sinir sistemiyle bağını kurma
B) Duyulardan gelen bilgileri merkezî sinir sistemine iletme
C) Bilincin tam veya yarı kapalı olduğu durumlarda işlevini sürdürme
D) Temel hayati işlevleri düzenleme
E) İnsanın maddi varlığını sürdürmesini sağlama

Cevap : B) Duyulardan gelen bilgileri merkezî sinir sistemine iletme

15. Sigara kullanan ya da kullanmayan herkes sigaranın ne şekilde/neler yapılarak içildiğini bilir (sigara alışkanlığı kastedilmiyor).
Bu bilgi hangi yolla öğrenilmiş bir bilgidir?

A) Farkına varmadan öğrenme
B) Kavrama yoluyla öğrenme
C) Klasik koşullanma
D) Edimsel koşullanma
E) Model alma

Cevap : A) Farkına varmadan öğrenme

16. Sınıfın dağınıklığından şikâyetçi olan bir öğretmen bu davranışı biçimlendirme yaparak düzenlemeye karar veriyor.
Bu amaçla aşağıdakilerden hangisini yapmasına gerek yoktur?

A) Düzenleme yapılacak davranışları basamaklar hâlinde sıraya dizmelidir.
B) Öğrencilerine model olmaya özen göstermelidir.
C) Sınıf dağınıklığını somut davranışlarla tarif etmelidir.
D) Hangi pekiştireçleri kullanacağına karar vermelidir.
E) Hangi pekiştirme tarifesini uygulayacağına karar vermelidir.

Cevap : B) Öğrencilerine model olmaya özen göstermelidir.

17. Mutlak eşik kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir duyumun oluşabilmesi için belirli bir eşik düzey gereklidir.
B) Mutlak eşik, ancak fark edilebilir farkı oluşturan fiziksel enerjinin düzeyidir.
C) Mutlak eşik, bir duyumun oluşması için gerekli fiziksel enerji şiddetidir.
D) İnsanların mutlak eşik düzeyleri farklı olabilir.
E) Her duyumun eşiği farklıdır.

Cevap : B) Mutlak eşik, ancak fark edilebilir farkı oluşturan fiziksel enerjinin düzeyidir.

18. Vigotsky’e göre bilişsel gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuklar çevrelerindeki insanlar vasıtasıyla öğrenirler.
B) Bilişsel gelişme evreler hâlinde ele alınır.
C) İçselleştirme sürekli devam eden bir süreçtir.
D) Etkili bir yol gösterme bilişsel gelişimi destekler.
E) Bilişsel gelişim çevreden gelen malumatın içselleştirilmesi yoluyla oluşur.

Cevap : B) Bilişsel gelişme evreler hâlinde ele alınır.

19. “Dış dünyadan gelen fiziksel iletilerin sinirsel iletilere dönüşmesini sağlayan ……”
Yukarıdaki cümleyi tanımlayacak doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) korteksin yapısal özellikleridir.
B) omuriliktir.
C) duyu organlarının yapısal özellikleridir.
D) medulla oblangatadır.
E) ön beyin lobu yapılarıdır.

Cevap : C) duyu organlarının yapısal özellikleridir.

20. Fal ya da astroloji yoluyla edinilen bilginin bilimsel bir bilgi olmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belirli bir bilim alanında uzman olmadıkları için
B) Bilgi edinmek için belirli bir yol kullanmadıkları için
C) Gözlenebilir olgular üzerinde sistematik ve objektif olarak veri toplamadıkları için
D) Doğru ve isabetli bilgi üretemedikleri için
E) Gözlenebilir olgulardan sistematik olmayan yollarla veri topladıkları için

Cevap : C) Gözlenebilir olgular üzerinde sistematik ve objektif olarak veri toplamadıkları için

Psikolojiye Giriş -1

Auzef Sosyoloji, Psikolojiye Giriş 2022 Vize Soruları Felsefe

Psikolojiye Giriş -1 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!