auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal Hizmet

Psikoloji 2023-2024 Final Soruları

Psikoloji 2023-2024 Final Soruları

#1. "Zeka denilen bir şeyi nasıl ölçeceğimizi biliyoruz ama neyi ölçtüğümüzü bilmiyoruz." ifadesinin sonuçları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : D) Mevcut zeka testlerinin ölçümleri yetersiz kalmaktadır.

“Zeka denilen bir şeyi nasıl ölçeceğimizi biliyoruz ama neyi ölçtüğümüzü bilmiyoruz.” ifadesinin sonuçları hakkında söylenemeyecek şey “C) Mevcut zeka testlerinin ölçümlerinin geçerli ölçümler olduğu bilinmektedir.”dır.

Bu ifade, zeka testlerinin güvenilirliği ve geçerliliği hakkında bir şüphe ifade eder. Zeka testlerinin güvenilir ölçüm araçları olup olmadığı ve gerçekten zekayı ölçüp ölçmediği konusunda devam eden tartışmalar vardır. Bazı uzmanlar, zeka testlerinin belirli zihinsel becerileri ve yetenekleri ölçtüğünü kabul ederken, diğerleri bu testlerin zeka gibi karmaşık ve çok boyutlu bir kavramı tam olarak yakalayamadığını savunur. Bu nedenle, “mevcut zeka testlerinin ölçümlerinin geçerli ölçümler olduğu” ifadesi, bu belirsizlik ve tartışma ışığında yanlış bir genelleme oluşturur.

#2. Bir reklam firması; çalışma düzeni, çalışan ilişkileri ve çalışma mekanları ile ilgili düzenlemeler yaparak çalışanların yaratıcı üretimini arttırabileceğini düşünüyor ise hangi yaratıcılık yaklaşımına dayanmaktadır?

Cevap : B) Sosyal-Kişilik Yaklaşımı

Bu durumda, bir reklam firmasının çalışma düzeni, çalışan ilişkileri ve çalışma mekanları ile ilgili düzenlemeler yaparak çalışanların yaratıcı üretimini arttırma fikri, “B) Sosyal-Kişilik Yaklaşımı”na dayanmaktadır.

Sosyal-Kişilik Yaklaşımı, yaratıcılığın sadece bireysel yeteneklerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda sosyal ve çevresel faktörlerle de şekillendiğini öne sürer. Bu yaklaşıma göre, çalışma ortamı, iş arkadaşlarıyla olan ilişkiler ve genel çalışma koşulları gibi faktörler, bireylerin yaratıcı düşünme ve üretim kapasitelerini önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin, destekleyici bir çalışma ortamı, açık iletişim ve yaratıcı risk alma konusunda teşvik edici bir kültür, çalışanların yaratıcılığını ve yenilikçi düşünme becerilerini artırabilir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi bugün kabul gören öğrenme yollarından biri değildir?

Cevap : D) Uykuda öğrenme

#4. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmenin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) Derin düşünme

Yaratıcı düşünmenin özelliklerinden biri olmayan seçenek “E) Derin düşünme”dir.

Yaratıcı düşünme genellikle esneklik, orijinallik, ayrıntılandırma ve akıcılık gibi özelliklerle karakterize edilir. Esneklik, farklı bakış açılarından düşünebilme ve çeşitli fikirler üretebilme yeteneğini; orijinallik, benzersiz ve yenilikçi fikirler üretebilme kapasitesini; ayrıntılandırma, fikirleri detaylandırma ve genişletme yeteneğini; ve akıcılık ise düşüncelerin kolay ve hızlı bir şekilde akıp gelmesini ifade eder. Bununla birlikte, “derin düşünme” yaratıcı düşünmenin doğrudan bir özelliği olarak kabul edilmez. Yaratıcılık daha çok esneklik, yeni fikirlerin üretimi ve bunların çeşitliliği ile ilişkilidir, derinlemesine analiz veya uzun süreli düşünme süreçleri ile doğrudan ilişkilendirilmez.

#5. "Gönüllü olarak yardım kuruluşlarında çalışmaya duyulan motivasyonun kaynağı kişinin kendi değerleri, inançları ve düşünceleridir." açıklaması hangi yaklaşıma uygundur?

Cevap : D) Bilişsel Yaklaşım

Bu açıklama, “D) Bilişsel Yaklaşım”a uygundur.

Bilişsel Yaklaşım, bireylerin davranışlarının ve motivasyonlarının, düşünceleri, inançları ve değer yargıları gibi içsel zihinsel süreçler tarafından yönlendirildiğini öne sürer. Bu durumda, gönüllü olarak yardım kuruluşlarında çalışmaya duyulan motivasyon, bireyin kendi içsel değerleri, inançları ve düşünceleri tarafından tetikleniyor olarak görülür. İnsanların neden belirli eylemleri gerçekleştirdikleri veya belli hedeflere ulaşmayı amaçladıkları, onların zihinsel süreçlerine ve kişisel değerlerine dayandırılır. Bu yaklaşım, bireylerin dış dünyayı algılama ve bu algılamalarına dayanarak karar verme şekillerinin önemini vurgular.


#6. Ölçme araçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Bir ölçme aracından subjektif sonuçlar elde edilir.

Ölçme araçları ile ilgili olarak yanlış olan seçenek “B) Bir ölçme aracından subjektif sonuçlar elde edilir.”dır.

Ölçme araçlarının temel amacı, nesne ve olayların özelliklerini objektif ve standart bir şekilde belirlemek ve bu nitelikleri sayısal değerlere dönüştürmektir. Bu sayede, daha doğru ve karşılaştırılabilir sonuçlar elde edilebilir. İyi tasarlanmış bir ölçme aracı, subjektif yargılardan ve bireysel yorumlardan mümkün olduğunca uzak sonuçlar üretmeyi hedefler. Bu nedenle, bir ölçme aracından subjektif sonuçlar elde edilmesi, genellikle ölçme aracının güvenilirliği veya geçerliliği açısından bir eksiklik olarak değerlendirilir.

#7. Sistematik duyarsızlaştırmanın dayandığı öğrenme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Sönme

Sistematik duyarsızlaştırmanın dayandığı öğrenme ilkesi “E) Sönme”dir.

Sistematik duyarsızlaştırma, özellikle fobiler ve anksiyete bozuklukları gibi durumlarda kullanılan bir terapi yöntemidir. Bu yöntem, bir kişiyi korkutan veya anksiyete yaratan bir uyaranın (örneğin, bir örümcek) varlığında rahatlama teknikleri kullanarak kişiyi aşamalı olarak rahatlatmayı amaçlar. Bu süreç boyunca, korku veya anksiyete tepkisi zamanla azalır veya “söner”. Sönme, koşullanmış bir tepkinin, koşullanmış uyaranın artık koşullandırıcı uyaranla eşleştirilmediği durumlarda zamanla azalması veya kaybolması sürecidir. Bu terapide, korku verici uyaran, artık korku veya anksiyete tepkisini tetiklemeyinceye kadar kontrollü bir şekilde ve tekrar tekrar sunulur.

#8. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun işlevlerinden biri değildir?

Cevap : E) Başarı ihtiyacı oluşturmak

Motivasyonun işlevlerinden biri olmayan seçenek “E) Başarı ihtiyacı oluşturmak”tır.

Motivasyon, genellikle bireylerin davranışlarını başlatma, sürdürme, durdurma ve bu davranışlarda gösterdikleri çaba düzeyini tayin etme ile ilişkilendirilir. Bunlar, motivasyonun bireyin hareketlerini ve bu hareketlerin yoğunluğunu yönlendirme şekilleridir. Ancak “başarı ihtiyacı oluşturmak” motivasyonun doğrudan bir işlevi olarak tanımlanmaz. Başarı ihtiyacı, bireyin içsel değerlerinden ve hedeflerinden kaynaklanır ve motivasyonun bir sonucu olarak ortaya çıkabilir, ancak motivasyonun kendisi bu ihtiyacı oluşturmak için bir araç olarak tanımlanmaz.

#9. Algılama sürecinde zihnin dünyaya ilişkin varsayımları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) Zihin dünyanın sabit ve düzenli bir yer olduğunu varsayar.

Algılama sürecinde zihnin dünyaya ilişkin varsayımı “C) Zihin dünyanın sabit ve düzenli bir yer olduğunu varsayar.” şeklindedir.

Bu yaklaşım, algılama sürecinin temel bir yönünü vurgular: Zihin, çevremizdeki dünyayı anlamak ve yorumlamak için sabitlik ve düzenlilik varsayımlarına dayanır. Bu, karmaşık ve sürekli değişen çevresel uyarıcıları işlerken, zihnin bir düzen ve tutarlılık duygusu yaratma eğilimini ifade eder. Örneğin, zihin, görsel veya işitsel bilgileri işlerken, bu bilgileri tanıdık desenler ve yapılar olarak düzenleyerek algılamamızı kolaylaştırır. Bu, dünyayı daha öngörülebilir ve anlaşılır hale getirir, böylece günlük yaşantımızda etkili bir şekilde navigasyon yapmamıza olanak tanır.

#10. "Türkiyenin başkenti neresidir?" sorusu hangi bellek içeriğine dayanarak cevaplandırılır?

Cevap : D) Semantik Bellek

“Türkiye’nin başkenti neresidir?” sorusu, “D) Semantik Bellek” içeriğine dayanarak cevaplandırılır.

Semantik bellek, genel dünya bilgisi, kavramlar, dil bilgisi ve anlamları gibi soyut bilgileri içeren bellek türüdür. Semantik bellek, kişisel deneyimlerden bağımsız olan ve genellikle genel gerçekler ve dünya hakkında bilgiler içerir. Örneğin, bir ülkenin başkenti, tarihi olaylar, matematiksel formüller gibi bilgiler semantik bellekte saklanır. Bu nedenle, “Türkiye’nin başkenti neresidir?” sorusu, genel bilgi ve faktörlerin depolandığı semantik bellekten alınan bir bilgidir.


#11. Aşağıdakilerden hangisi normal dışı davranışları değerlendirmek için kullanılacak bir ölçüt dizisinde yer almaz?

Cevap : C) Özelliğe az rastlanılması veya sıra dışı olması

#12. Heider'ın Fenomonolojik Atıf Teorisine göre bir kadın eşinin doğum gününü unutmasını açıklarken içsel atıf yapıyorsa, aşağıdaki gerekçelendirmelerden hangisini kullanır?

Cevap : C) Duyarsız ve sevmeyi bilmeyen bir adam olduğu için

#13. Bir terapist, kişinin sorun yaşadığı durumlarda, hatalı öğrenilmiş tepkileri yerine yeni davranışlar edinmesini sağlıyor ise aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini kullanıyor olabilir?

Cevap : C) Davranışçı Terapi

Bu durumda, bir terapistin kişinin sorun yaşadığı durumlarda hatalı öğrenilmiş tepkilerin yerine yeni davranışlar edinmesini sağlaması, “C) Davranışçı Terapi” yaklaşımına işaret ediyor.

Davranışçı Terapi, bireylerin davranışlarını değiştirmek ve uyumsuz ya da istenmeyen davranışları ortadan kaldırmak için kullanılır. Bu yaklaşım, öğrenme teorilerine dayanır ve davranışların öğrenilmiş yanıtlar olduğunu kabul eder. Davranışçı terapide, terapistler bireyleri yeni, daha sağlıklı ve uyumlu davranışlar öğrenmeye teşvik eder ve bu süreçte genellikle koşullanma tekniklerini kullanır. Hedef, hatalı veya zararlı öğrenilmiş davranışların yerine, bireyin yaşam kalitesini ve işlevselliğini artıracak yeni davranışlar kazandırmaktır.

#14. Duyumsama ile ilgili olarak aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?

Cevap : A) Duyumsama duyumun tanınması ve bilinmesidir.

#15. İnsan ilişkilerinde hoşlanma hissini arttıran etmenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Mekansal uzaklık

İnsan ilişkilerinde hoşlanma hissini arttıran etmenlerle ilgili olarak yanlış olan seçenek “B) Mekansal uzaklık”tır.

Sosyal psikolojide, hoşlanma ve çekim hissi genellikle fiziksel yakınlık veya aşinalık, benzerlik (kişisel özelliklerde, düşüncelerde, yaşam deneyimlerinde vb.), ve bazen ortak sosyal kimlik veya benzer giyim tarzı gibi faktörlerle ilişkilendirilir. Ancak, mekansal uzaklık genellikle hoşlanma hissini arttırmaz; tam tersine, fiziksel olarak yakın olmak (coğrafi veya mekansal yakınlık), insanlar arasındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olan bir faktördür. Yakınlık, insanların birbirleriyle daha sık etkileşime girmesine ve bu süreçte ilişkilerini güçlendirmesine olanak tanır.


#16. İnsanların bir kişi hakkındaki ilk izlenimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) İlk izlenimleri olumlu olmaya eğilimlidir.

İnsanların bir kişi hakkındaki ilk izlenimleri ile ilgili doğru ifade “A) İlk izlenimleri olumlu olmaya eğilimlidir.”

Sosyal psikoloji araştırmaları, genellikle insanların yabancılarla ilk karşılaştıklarında olumlu izlenimler oluşturma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu fenomen, “olumlu yanlılık” veya “halo etkisi” olarak bilinir ve bir kişinin belli bir olumlu özelliği, diğer özellikleri hakkında da olumlu izlenimler oluşturmamıza neden olabilir. İnsanlar genellikle yeni tanıştıkları kişilere karşı hoşgörülü ve kabul edici olma eğilimindedirler, en azından bu kişi hakkında aksi yönde belirgin bir bilgiye sahip olmadıkça. Bu, sosyal etkileşimlerde işbirliğini ve uyumu teşvik eden bir sosyal mekanizma olarak işlev görür.

#17. Bellek hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Kişinin deneyimleri, yeniden inşa edilebilen etkin bir ağda saklanır.

 

Bellek hakkında doğru olan ifade “A) Kişinin deneyimleri, yeniden inşa edilebilen etkin bir ağda saklanır.”dır.

Bellek, statik bir depolama sistemi olarak değil, dinamik ve etkileşimli bir süreç olarak işler. Bireylerin deneyimleri ve anıları, sadece depolanmakla kalmaz, hatırlama sırasında aktif olarak yeniden inşa edilir. Bu süreç, geçmiş deneyimlerin ve anıların her seferinde hatırlandığında, mevcut anın bağlamı ve kişinin mevcut bilgi ve duyguları ile etkileşime girdiği anlamına gelir. Bu yeniden inşa süreci, hatıraların zaman içinde değişebileceği ve her hatırlama denemesinde farklı şekillerde yeniden şekillenebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, bellek esnek ve dinamik bir yapıya sahiptir.

#18. "Bir ezberleme görevi esnasında klasik müziğe maruz kalan 10 yaş çocukları ile, Caz müziğine maruz kalan çocukların hatırlama seviyeleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?" Yukarıdaki verilen sorunun yöntemine göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Deneysel

Bu sorunun yöntemi “E) Deneysel” türündedir.

Deneysel araştırmalar, belirli bir değişkenin (bu durumda müzik türü) bir sonuç üzerindeki (ezberleme görevindeki hatırlama seviyeleri) etkisini anlamak için kullanılır. Araştırmada, çocuklar iki gruba ayrılır ve her grup farklı bir müzik türüne (klasik müzik ve caz müziği) maruz bırakılır. Daha sonra, her iki grubun hatırlama seviyeleri karşılaştırılır. Bu tür bir tasarım, neden-sonuç ilişkilerini incelemek için kullanılır ve deneysel araştırmanın temel özelliklerinden biridir. Diğer seçenekler olan korelasyonel, meta-analiz, betimsel ve derleme yöntemleri bu durumda uygulanabilir değildir, çünkü bu yöntemler genellikle farklı türdeki ilişkileri veya verileri incelemek için kullanılır.

#19. Duyusal eşik kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Memeli türlerde duyusal eşik düzeyi aynı aralıktadır.

Duyusal eşik kavramı ile ilgili olarak yanlış olan seçenek “B) Memeli türlerde duyusal eşik düzeyi aynı aralıktadır.”dır.

Duyusal eşik, bir duyunun algılanabilmesi için gerekli olan minimum uyarıcı miktarını ifade eder. Bu eşikler, farklı memeli türleri arasında önemli ölçüde değişiklik gösterir. Her türün duyusal sistemi, kendi ekolojik ve biyolojik ihtiyaçlarına uygun şekilde evrimleşmiştir. Bu nedenle, farklı türlerin duyusal eşikleri, onların çevrelerindeki spesifik uyarıcılara hassasiyetlerini yansıtacak şekilde farklılık gösterir. Örneğin, bazı hayvanlar insanların algılayamayacağı frekanstaki sesleri duyabilir veya insan gözünün göremeyeceği ışık dalga boylarını algılayabilir. Dolayısıyla, tüm memeli türlerinin duyusal eşik düzeylerinin aynı aralıkta olduğunu söylemek yanlıştır

#20. Algılama sürecinin özelliklerine göre, birinin karanlıkta yürürken yanındakine "Bak bu kırmızı benim arabam." demesi nasıl mümkün olmaktadır?

Cevap : A) Algıların parlaklık ve renk değişmezliği özelliği ile

Bu durum, “A) Algıların parlaklık ve renk değişmezliği özelliği ile” mümkün olmaktadır.

Algıların parlaklık ve renk değişmezliği özelliği, farklı aydınlatma koşullarında bile nesnelerin renklerini ve parlaklığını tutarlı bir şekilde algılayabilmemizi ifade eder. Bu durumda, bir kişi karanlıkta bile kendi aracını tanıyabilir çünkü zihin, ışık koşulları değişse bile nesnelerin renklerini sabit olarak algılamaya eğilimlidir. Bu, özellikle düşük ışıkta veya değişken aydınlatma koşullarında, öğrenilen renk bilgisinin korunmasını sağlayan bir algılama mekanizmasıdır. Bu nedenle, karanlıkta yürüyen bir kişi, daha önce gördüğü ve tanıdığı bir arabanın rengini, önceki deneyimlerine dayanarak tanıyabilir ve “Bak bu kırmızı benim arabam.” diyebilir.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Psikoloji 2023-2024 Final Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi 1. sınıf 2023- 2024 final soruları

Auzef Sosyal Hizmetler Final Soruları 2023-2024

Psikoloji 2023-2024 Final Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi 1. sınıf 2023- 2024 final soruları

Auzef Sosyal Hizmetler Final Soruları 2023-2024

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikoloji 2023-2024 Final Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi 1. sınıf 2023- 2024 final soruları

Auzef Sosyal Hizmetler Final Soruları 2023-2024

Psikoloji 2023-2024 Final Soruları

Psikoloji Alanında Yaratıcılık, Algı, Bellek ve İnsan Davranışları

Psikoloji, insan zihninin ve davranışlarının karmaşıklığını anlamak ve açıklamak için sürekli evrilen bir bilim dalıdır. Bu alandaki sorular, yaratıcılıktan algılama süreçlerine, belleğin işleyişinden duyumsamanın doğasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Her bir konu, insan zihninin derinliklerine dair önemli ipuçları sunar ve psikolojinin geniş alanını aydınlatır.

İlk olarak, yaratıcılık ve onu etkileyen faktörlerle başlayalım. Yaratıcılığın, bireylerin çevreleri ve sosyal etkileşimleriyle yakından ilişkili olduğu düşünülür. Örneğin, bir reklam firmasının çalışma düzeni, çalışan ilişkileri ve mekanları üzerinde yaptığı düzenlemelerin yaratıcılığı artırabileceği düşüncesi, sosyal-kişilik yaklaşımının bir örneğidir. Bu yaklaşım, yaratıcılığın sadece bireysel yeteneklerden değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel faktörlerden de etkilendiğini vurgular.

İkinci olarak, bireysel motivasyon ve içsel itici güçler önemlidir. İnsanların gönüllü olarak yardım kuruluşlarında çalışma motivasyonları, genellikle kişisel değerler, inançlar ve düşüncelerden kaynaklanır. Bu, bilişsel yaklaşımın bir yansımasıdır ve insanların davranışlarının, düşünceleri ve inançları tarafından yönlendirildiğini gösterir.

Üçüncü olarak, algılama süreci, zihnin dünyaya ilişkin temel varsayımlarını içerir. Zihin, genellikle dünyayı sabit ve düzenli bir yer olarak algılar. Bu, günlük yaşamda karşılaştığımız bilgiyi işleme ve anlamlandırma şeklimizi etkiler. Örneğin, karanlıkta bile bir arabanın rengini tanıyabilmemiz, algıların parlaklık ve renk değişmezliği özelliğine dayanır.

Dördüncü olarak, bellek konusu, kişisel deneyimlerin nasıl saklandığı ve işlendiğiyle ilgilidir. Bellek, sadece geçmiş deneyimlerin bir kaydı değil, aynı zamanda bu deneyimlerin aktif olarak yeniden inşa edildiği etkin bir ağdır. Bu, bireylerin deneyimlerini nasıl hatırladıkları ve yorumladıkları üzerinde önemli etkilere sahiptir.

Son olarak, insan ilişkileri ve ilk izlenimler, psikolojik süreçlerin başka bir boyutunu temsil eder. İlk izlenimler genellikle olumlu eğilimlidir ve bu, karşılıklı etkileşimlerde önemli bir rol oynar.

Bu çeşitli konular, psikolojinin geniş alanını ve insan zihninin anlaşılmasının karmaşıklığını vurgular. Her bir konu, insan davranışlarının ve düşüncelerinin daha derin bir anlayışına katkıda bulunur ve psikolojiyi sürekli gelişen ve büyüleyici bir alan yapar

@lolonolo_com

Psikoloji 2023-2024 Final Soruları

1. Bir reklam firması; çalışma düzeni, çalışan ilişkileri ve çalışma mekanları ile ilgili düzenlemeler yaparak çalışanların yaratıcı üretimini arttırabileceğini düşünüyor ise hangi yaratıcılık yaklaşımına dayanmaktadır?

A) Yatırım Teorisi
B) Sosyal-Kişilik Yaklaşımı
C) Psikometrik Yaklaşım
D) Pragmatik Yaklaşım
E) Mistik Yaklaşım

Cevap : B) Sosyal-Kişilik Yaklaşımı

2. “Gönüllü olarak yardım kuruluşlarında çalışmaya duyulan motivasyonun kaynağı kişinin kendi değerleri, inançları ve düşünceleridir.” açıklaması hangi yaklaşıma uygundur?

A) Öğrenmeye Dayalı Yaklaşım
B) Dürtü Azalması Yaklaşımı
C) İçgüdülere Dayalı Yaklaşım
D) Bilişsel Yaklaşım
E) Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Cevap : D) Bilişsel Yaklaşım

3. Algılama sürecinde zihnin dünyaya ilişkin varsayımları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Zihin dünyanın kaotik ve şekilsiz bir yer olduğunu varsayar.
B) Zihin dünyanın dağınık ve değişken bir yer olduğunu varsayar.
C) Zihin dünyanın sabit ve düzenli bir yer olduğunu varsayar.
D) Zihin dünyanın anlamsız şekillerden oluştuğunu varsayar.
E) Zihin dünyanın düzensiz örüntülerden oluştuğunu varsayar.

Cevap : C) Zihin dünyanın sabit ve düzenli bir yer olduğunu varsayar.

4. Sistematik duyarsızlaştırmanın dayandığı öğrenme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendiliğinden geri gelme
B) Uyarının ayırt edilmesi
C) Uyaran genellemesi
D) Eş zamanlılık
E) Sönme

Cevap : E) Sönme

5. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmenin özelliklerinden biri değildir?

A) Esneklik
B) Orjinallik
C) Ayrıntılandırma
D) Akıcılık
E) Derin düşünme

Cevap : E) Derin düşünme

6. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun işlevlerinden biri değildir?

A) Davranışı durdurmak
B) Davranışı sürdürmek
C) Davranışı başlatmak
D) Çaba düzeyini tayin etmek
E) Başarı ihtiyacı oluşturmak

Cevap : E) Başarı ihtiyacı oluşturmak

7. Ölçme araçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Nesne ve olayların özelliklerinin miktarını belirlemek amacını taşır.
B) Bir ölçme aracından subjektif sonuçlar elde edilir.
C) Ölçme aracının duyarlığını belirleyen farklı düzey ölçümler alınabilir.
D) Nesne ve olayların niteliklerini niceliğe dönüştürmek amacını taşır.
E) Nesne ve olayların miktarlarını sayısal olarak göstermek amacını taşır.

Cevap : B) Bir ölçme aracından subjektif sonuçlar elde edilir.

8. Algılama sürecinin özelliklerine göre, birinin karanlıkta yürürken yanındakine “Bak bu kırmızı benim arabam.” demesi nasıl mümkün olmaktadır?

A) Algıların parlaklık ve renk değişmezliği özelliği ile
B) Algıların şekil değişmezliği özelliği ile
C) Algıların şekil-zemin değişmezliği özelliği ile
D) Derinlik ve uzaklığı algılama ipuçlarını kullanma ile
E) Çift göze bağlı ipuçlarından yararlanma ile

Cevap : A) Algıların parlaklık ve renk değişmezliği özelliği ile

9. Duyusal eşik kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her duyumun duyusal eşik seviyesi farklıdır.
B) Memeli türlerde duyusal eşik düzeyi aynı aralıktadır.
C) Kişilerin duyusal eşik seviyeleri farklı olabilir.
D) Sürekli maruz kalınılırsa duyarsızlaşma gelişir.
E) Duyusal eşikler ortalama bir değerdir.

Cevap : B) Memeli türlerde duyusal eşik düzeyi aynı aralıktadır.

10. “Bir ezberleme görevi esnasında klasik müziğe maruz kalan 10 yaş çocukları ile, Caz müziğine maruz kalan çocukların hatırlama seviyeleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?” Yukarıdaki verilen sorunun yöntemine göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Korelasyonel
B) Meta-analiz
C) Betimsel
D) Derleme
E) Deneysel

Cevap : E) Deneysel

11. Bir terapist, kişinin sorun yaşadığı durumlarda, hatalı öğrenilmiş tepkileri yerine yeni davranışlar edinmesini sağlıyor ise aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini kullanıyor olabilir?

A) Psikanaliz
B) Şema Terapi
C) Davranışçı Terapi
D) Psikodinamik Yaklaşım
E) Bilişsel Terapi

Cevap : C) Davranışçı Terapi

12. “Türkiyenin başkenti neresidir?” sorusu hangi bellek içeriğine dayanarak cevaplandırılır?

A) Flaş Bellek
B) İşlemsel Bellek
C) Episodik Bellek
D) Semantik Bellek
E) Otobiyografik Bellek

Cevap : D) Semantik Bellek

13. Bellek hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kişinin deneyimleri, yeniden inşa edilebilen etkin bir ağda saklanır.
B) Bazı bellek türleri deneyimin eksiksiz bir kaydıdır.
C) Kişinin deneyimlerinin eksiksiz ve tam bir kaydıdır.
D) Kişinin deneyimleri, sistemli depolarda saklanır.
E) Kişinin bütün deneyimleri, uzun süreli olarak saklanır.

Cevap : A) Kişinin deneyimleri, yeniden inşa edilebilen etkin bir ağda saklanır.

14. İnsan ilişkilerinde hoşlanma hissini arttıran etmenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kişi ile benzer yaşam deneyimleri geçirmiş olmak
B) Mekansal uzaklık
C) Kişinin özellikleri ve düşüncelerinde benzerlik
D) Aşinalık
E) Benzer giyim tarzını tercih etmek

Cevap : B) Mekansal uzaklık

15. İnsanların bir kişi hakkındaki ilk izlenimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İlk izlenimleri olumlu olmaya eğilimlidir.
B) İlk izlenimleri doğru olur.
C) İlk izlenimleri nesnel verilere dayalıdır.
D) İlk izlenimleri olumsuz olmaya eğilimlidir.
E) İlk izlenimleri nötr olmaya eğilimlidir.

Cevap : A) İlk izlenimleri olumlu olmaya eğilimlidir.

16. “Zeka denilen bir şeyi nasıl ölçeceğimizi biliyoruz ama neyi ölçtüğümüzü bilmiyoruz.” ifadesinin sonuçları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Mevcut zeka testleri güvenilir ölçümler yapmaktadır.
B) Zekanın yapısı hakkında farklı görüşler vardır.
C) Mevcut zeka testlerinin ölçümlerinin geçerli ölçümler olduğu bilinmektedir.
D) Mevcut zeka testlerinin ölçümleri yetersiz kalmaktadır.
E) Zekayı oluşturan bileşenlerin neler oldukları hakkında tartışmalar vardır.

Cevap : D) Mevcut zeka testlerinin ölçümleri yetersiz kalmaktadır.

17. Heider’ın Fenomonolojik Atıf Teorisine göre bir kadın eşinin doğum gününü unutmasını açıklarken içsel atıf yapıyorsa, aşağıdaki gerekçelendirmelerden hangisini kullanır?

A) Annesi ve kardeşi beni kötülediği için
B) Çocukların dertleriyle uğraştığı için
C) Duyarsız ve sevmeyi bilmeyen bir adam olduğu için
D) Bir sevgilisi olduğu/beni aldattığı için
E) Bugünlerde şirkette aşırı yoğun bir iş temposu olduğu için

Cevap : C) Duyarsız ve sevmeyi bilmeyen bir adam olduğu için

18. Aşağıdakilerden hangisi bugün kabul gören öğrenme yollarından biri değildir?

A) Gözlem yoluyla öğrenme
B) Klasik koşullanma
C) Operant koşullanma
D) Uykuda öğrenme
E) Farkına varmadan öğrenme

Cevap : D) Uykuda öğrenme

19. Aşağıdakilerden hangisi normal dışı davranışları değerlendirmek için kullanılacak bir ölçüt dizisinde yer almaz?

A) Kişinin çevresindekileri tedirgin eden/ürküten davranışlar yapması
B) Yaşam işlevselliğinde bozulma görülmesi
C) Özelliğe az rastlanılması veya sıra dışı olması
D) Kişinin durumundan duyduğu rahatsızlık hissi
E) Kişinin duruma uygun düşmeyen şiddette tepkiler vermesi

Cevap : C) Özelliğe az rastlanılması veya sıra dışı olması

20. Duyumsama ile ilgili olarak aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?

A) Duyumsama duyumun tanınması ve bilinmesidir.
B) Fiziksel bir sinyalin elektrokimyasal bir sinyale dönüşümüdür.
C) Her duyumun farklı alıcı hücreleri vardır.
D) Duyumsama, duyumun alınmasıdır.
E) Duyumlar beyin kabuğunda işlenir.

Cevap : A) Duyumsama duyumun tanınması ve bilinmesidir.

Psikoloji

Psikoloji 2023-2024 Final Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi
Auzef Psikoloji

Psikoloji 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!