auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal HizmetYaşlı Bakımı

Psikoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -2

Psikoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -2

#1. Kişiliği İçe dönüklük ve dışa dönüklük olarak 2 temel boyuta ayıran ve aralarındaki davranış farklılıklarını merkezi sinir sistemindeki uyarılma ve ketlenme potansiyeli ile açıklayan kuramcı hangisidir?

#2. Hangisi veri toplama amacıyla yapılan gözlemlerin özelliği değildir?

#3. İnsan özelliklerini tanımlayan sıfatlardan yola çıkarak ayrıntılı istatistik analizler yoluyla boyutlar oluşturan kuramların genel adı nedir?

#4. Bireyin kendi kişiliğinin oluşumunda oynadığı role, bireyle içinde bulunduğu çevre ile etkileşiminin kişiliğini farklılaşabileceğine de dikkat çeken yaklaşım hangisidir?

#5. Kişilik gelişimini her bireyin kendine özgü kendini gerçekleştirme eğilimi yönlendirdiğini savunan görüş hangisidir ?


#6. Hangisi insanlar hakkında veri toplarken kullanılan yollardan değildir?

#7. 1. Termodinamik yasasından etkilenerek Psikodinamizm ilkesini ortaya koyan kuramcı hangisidir?

#8. Hangisi için norma gerek yoktur?

#9. Kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel olarak inceleyen kuramcı hangisidir?

#10. ABC okulu velilerinin öğrenci servisleri hakkındaki görüşlerini belirlemek için hangi yolları kullanabilirim?


#11. Yapılandırılmamış görüşmelerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur

#12. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir bilginin özelliği değildir?

#13. Kişiliği bilinçli olması gerekmeyen bazı iç güçlerin şekillendirdiği ve davranışı harekete geçirdiği varsayımı, hangi yaklaşıma aittir?

#14. Sağlıklı ve bütünleşmiş bir kişiliği hareketli bir dengeyi sürdüren iç güçlerin akışkan duruşu olarak tanımlayan kuramcı kimdir?

#15. Hangisi bir ölçme aracının güvenirliğini belirlemek için kullanılan yollardan biridir?


#16. Hangisi ölçme araçlarının psikometrik niteliklerinden biri değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi anket ile ölçülemez?

#18. Bir aracın ölçmek istediği özelliği, ne kadar isabetli ölçtüğünü tanımlayan kavram hangisidir?

#19. Cattell, sıfatları faktör analizi ile örtüştürerek kaç tane temel kişilik özelliği boyutu belirlemiştir?

#20. Halen dünyada en iyi kişilik testi olarak kabul edilen NEO-PI testi hangi kurama dayalıdır ?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -2

Psikoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -2

Hangisi veri toplama amacıyla yapılan gözlemlerin özelliği değildir?

A. Sistematik olması
B. Kayıt edilmesi
C. Gözlemcinin eğitilmiş olması
D. Kayıt altına alınması
E. Düzenli olması

Cevap : E. Düzenli olması

Yapılandırılmamış Görüşmelerin özellikleri hangisi doğrudur?

A. Dağınıktır
B. Konusu kişiye göre değişir
C. Belirlenmiş bir tema vardır
D. Süresi sınırlıdır
E. Kayıt edilmesi gerekmez

Cevap : C. Belirlenmiş bir tema vardır

.
Hangisi insanlar hakkında veri toplarken kullanılan yollardan değildir?

A. Gözlem
B. Röportaj
C. Ölçek
D. Test
E. Alet ve Görevler

Cevap : B. Röportaj

ABC okulu velilerinin öğrenci servisleri hakkındaki görüşlerini belirlemek için hangi yolları kullanabilirim?

A. Anket, Görüşme
B. Test, Envanter
C. Gözlem, Alet
D. Ölçek, Test
E. Envanter

Cevap : A. Anket, Görüşme

Hangisi ölçme araçlarının psikometrik niteliklerinden biri değildir?

A. Standardizasyon
B. Geçerlik
C. Güvenirlik
D. Normlar
E. Yönerge

Cevap : E. Yönerge

Hangisi için norma gerek yoktur?

A. Cinsiyet
B. Yaş
C. Ülke
D. Burç
E. Bölge

Cevap : D. Burç

Aşağıdakilerden hangisi anket ile ölçülemez?

A. Zeka
B. Görüş
C. Demografik Veri
D. Davranış
E. Alışkanlık

Cevap : A. Zeka

Bir aracın ölçmek istediği özelliği, ne kadar isabetli ölçtüğünü tanımlayan kavram hangisidir?

A. Güvenirlik
B. Standardizasyon
C. Geçerlilik
D. Psikometri
E. Yüzdelik Norm

Cevap : C. Geçerlilik

Hangisi bir ölçme aracının güvenirliğini belirlemek için kullanılan yollardan biridir?

A. Sınama güvenirliği
B. Örtük Güvenirlik
C. Varsayma gv.
D. Kapalı gv.
E. Tekrarlama güvenirliği

Cevap : E. Tekrarlama güvenirliği

Psikoloji Vize Soruları

Gelen duyusal malumatı tanıma, düzenleme, bağlantılarını kurma, anlamlandırma ve yorumlama sürecine ne denir?

A. Duyum
B. Algılama
C. Duyusal Uyarılma
D. Bellek
E. Öğrenme

Cevap : B. Algılama

Bir kişide herhangi bir duyum yaratmak için gerekli minumum fiziksel enerji şiddetine ne denir ?

A. Mutlak eşik
B. Fark Eşiği
C. Duyusal ayrım
D. Adaptasyon
E. Uyma

Cevap : A. Mutlak eşik

İki uyarıcı arasındaki fark edilebilen en küçük fiziksel farka ne denir?

A. Uyma
B. Uyumsama
C. Fark Eşiği
D. Mutlak Eşik
E. Weber Yasası

Cevap : C. Fark Eşiği

Uzaydaki oryantasyonumuz ve pozisyonumuz hakkında bilgi sağlayan duyumuz hangisidir?

A. Kinestetik duyu
B. Proprioseftif duyu
C. Dokunma
D. Vestibüler duyu
E. Basınç duyusu

Cevap : D. Vestibüler duyu

Aşağıdakilerden hangisi bir tat değildir?

A. Umami
B. Acı
C. Ekşi
D. Tuzlu
E. Lezzetli

Cevap : E. Lezzetli

Işık alıcı (fotoreseptör) hücrelerimiz hangileridir?

A. Kornea
B. Umami
C. Retina
D. Çubukçuk ve Koni hücreleri
E. Fovea

Cevap : D. Çubukçuk ve Koni hücreleri

Yaşlılıkta “ağzımın hiç tadı kalmadı”yakınmasının en basit nedeni hangisidir?

A. Depresyon
B. Kaygı bozukluğu
C. Tat hücrelerinin azalması
D. İlgi çekme arzusu
E. Çocukluk travmaları

Cevap : C. Tat hücrelerinin azalması

Hareket ederken bedenimizin durumunu bilebilmemiz hangi duyuya bağlıdır ?

A. Kinestetik duyu
B. Vestibüler duyu
C. Proprioseptif duyu
D. Denge duyusu
E. Görme

Cevap : A. Kinestetik duyu

Lezzet hissinin oluşumunda hangi duyular yer alır ?

A. Görme ve Tat
B. Koku ve Tat
C. Görme ve Koku
D. Acı ve Tatlı
E. Umami

Cevap : B. Koku ve Tat

İçinde bulunduğumuz ortamda sürekli devam eden bir uyaranı fark etmez olmaya başlamamıza ne denir?

A. Duyusal Adaptasyon
B. Fark edilebilir fark
C. Fark Eşiği
D. Mutlak Eşik
E. Weber Yasası

Cevap : A. Duyusal Adaptasyon

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!