auzefPSİKOLOJİYE GİRİŞ I

Psikolojiye Giriş 1 Ünite-7

Psikolojiye Giriş 1 Ünite-7

İnsanın Yaşam Boyu Gelişimi

1- İnsanların dünya ve zihin hakkındaki anlayışlarının nasıl değişip geliştiğini inceleyen alan hangisidir?

A) Duyusal gelişim
B) Algı gelişimi
C) Motor gelişim
D) Bilişsel gelişim

Cevap : D) Bilişsel gelişim

2- Piaget’nin bilişsel gelişim evreleri sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Somut İşlemler evresi, İşlem Öncesi evre, Duyu – Hareket evresi, Soyut İşlemler evresi
B) Duyu – Hareket evresi, İşlem Öncesi evre, Somut İşlemler evresi, Soyut İşlemler evresi
C) Soyut İşlemler evresi, Somut İşlemler evresi, İşlem Öncesi evre, Duyu – Hareket evresi
D) İşlem Öncesi evre, Duyu – Hareket evresi, Soyut İşlemler evresi, Somut İşlemler evresi

Cevap : B) Duyu – Hareket evresi, İşlem Öncesi evre, Somut İşlemler evresi, Soyut İşlemler evresi

3- Piaget’in “temel bilgi edinme yolu kavram, temsil ve imgeler oluşturma ve bunlar arasında basit mantıksal ilişkilerin kurulması” olan evre hangisidir?

A) İşlem Öncesi Evre
B) Duyu – Hareket Evresi
C) Somut İşlemler Evresi
D) Soyut İşlemler Evresi

Cevap : A) İşlem Öncesi Evre

4- Aşağıdakilerden hangisi Piaget’in bilişsel gelişim evrelerinden olan somut işlemler evresi hangi yaş aralığını kapsar?

A) 2-7 yaş
B) 0-2 yaş
C) 2-3 yaş
D) 12 yaş ve sonrası
E) 7-11 yaş

Cevap : E) 7-11 yaş
NOT: Piaget’nin bilişsel gelişim evreleri:
1- Duyu – Hareket Evresi (0-2 yaş)
2- İşlem Öncesi Evre ( 2-7 yaş)
3- Somut İşlemler Evresi ( 7-11 yaş)
4- Soyut İşlemler Evresi (12 yaş ve sonrası)

5- Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre “nesne korunumu” hangi evrede gerçekleşir?

A) Somut İşlemler Evresi
B) Soyut İşlemler Evresi
C) İşlem Öncesi Evre
D) Duyu Evresi
E) Hareket Evresi

Cevap : A) Somut İşlemler Evresi

6- Piaget’ye göre insan düşüncesinin gelişimi, soyut işlemlerle muhakeme yapılabilir hâle gelindiğinde tamamlamış olduğu evre hangisidir?

A) Somut İşlemler Evresi
B) Soyut İşlemler Evresi
C) İşlem Öncesi Evre
D) Hareket Evresi
E) Duyu Evresi

Cevap : B) Soyut İşlemler Evresi

7- “Yakınsak gelişim alanı” kavramı kim tarafından ortaya çıkmıştır?

A) Piaget
B) Erikson
C) Bowlby
D) Vigotsky
E) Freud

Cevap : D) Vigotsky
NOT: Bir çocuğun gelişiminin alt sınırı, tek başına iken yapabildikleri iken, üst sınırı, bir başka yetişkin ya da becerili bir akran ile birlikte yapabildikleridir. Vigotsky, bu aralığa ya da potansiyele Yakınsak Gelişim Alanı demiştir. (Yakınsak gelişim alanı: “Çocuğun problem çözmede bireysel olarak başarabildiği ile bir yetişkin veya kendinden daha bilgili bir akranın yardımıyla başarabildiği arasındaki uzaklık olarak tanımlanır.”)

8- Bağlanma Kuramını geliştiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bowlby
B) Vigotsky
C) Freud
D) Erikson
E) Piaget

Cevap : A) Bowlby

9- İnsanların sosyal–duygusal gelişimlerini yaşam boyu devam eden 8 evre hâlinde tanımlayan kuramcı kimdir?

A) Bowlby
B) Piaget
C) Vigotsky
D) Freud
E) Erikson

Cevap : E) Erikson

10- “Bilişsel gelişimin kaynağı, bireysel özelliklerden önce, insan ile kültür arasındaki etkileşimdir.”
Yukarıda verilen bilgi hangi kuramcıya aittir?

A) Freud
B) Erikson
C) Piaget
D) Vigotsky

Cevap : D) Vigotsky
NOT: Vygotsky’nin kuramının gelişim psikolojisine en önemli katkısı, “öğrenmenin sosyo-kültürel” yanını vurgulamasıdır. Bilişsel gelişimde psikolojik süreçlerden çok, insan ve kültür arasındaki etkileşim etkilidir. Çocuğun bilişsel gelişiminde içinde bulunduğu ‘sosyal çevrenin’ önemli rolü vardır. Çocuklar, çevresindeki kişilerden ve onların sosyal dünyalarından öğrenmeye başlamaktadırlar. Çocukların kazandıkları kavramların, fikirlerin, olguların, becerilerin, tutumların kaynağı sosyal çevredir.

11- Aşağıdakilerden hangisi Erikson’a göre çocuğun “başkalarına güven” duygusunu kazandığı gelişim dönemidir?

A) Çalışkanlığa Karşı Aşağılık Duygusu
B) Özerkliğe Karşı Kuşku ve Utanç
C) Girişkenlik-Suçluluk duygusu
D) Yakınlığa ve Dayanışmaya Karşı Yalıtılmışlık
E) Temel Güvene Karşı Güvensizlik

Cevap : E) Temel Güvene Karşı Güvensizlik

12- “Bu evrede kendine uygun kimlik geliştirmek veya geliştirmemek meselesidir.”
Yukarıda verilen bilgi Erikson’un hangi evresinde gerçekleşir?

A) Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karmaşası
B) Yakınlığa ve Dayanışmaya Karşı Yalıtılmışlık
C) Çalışkanlığa Karşı Aşağılık Duygusu
D) Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk
E) Girişimciliğe Karşı Suçluluk

Cevap : A) Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karmaşası

13- Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre bireyler kişilik gelişimleri ile ilgili olarak her gelişim döneminde aşağıda verilenlerden hangisiyle baş etmek durumundadırlar?

A) Gelişim görevi
B) Gelişim evreleri
C) Gelişim çatışmaları
D) Gelişim ilkeleri

Cevap : C) Gelişim çatışmaları
NOT: Erikson’a göre, her bir psiko-sosyal gelişim evresi bir karşıtlığı ya da bir çatışmayı içerir. Birey bu karşıtlığı ya da çatışmayı olumlu yönde çözümleyerek bir üst evreye geçer. Çatışma olumsuz yönlü çözülmüş veya tam çözülememiş olsa bile, toplumsal ve kültürel etmenler bireyin bir üst evreye geçişini gerekli kılabilir. Bu durumda bu çözülememiş çatışma yukarı doğru taşınır ve uygun olanaklar ortaya çıkarsa sonraki evrelerde çözümlenebilir. Ancak bu taşınan çözümlenmemiş çatışma bir sonraki evrenin kazanımlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

14- “Bu evrede çocuğun çözmesi gereken çatışma “gerçek” dünyada, “gerçek” işlerde (okul gibi) çaba ve üretkenlik gösterdiğinde elde edeceği sonuçlarla ilgilidir. ”
Yukarıda verilen bilgi Erikson’un hangi evresinde gerçekleşir?

A) Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk
B) Çalışkanlığa Karşı Aşağılık Duygusu
C) Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karmaşası
D) Girişimciliğe Karşı Suçluluk
E) Özerkliğe Karşı Kuşku ve Utanç

Cevap : B) Çalışkanlığa Karşı Aşağılık Duygusu
NOT: Psikanalitik yönelimli bir kuramcı olan Erikson, insanların sosyal–duygusal gelişimlerini yaşam boyu devam eden 8 evre hâlinde tanımlamıştır.
Bunlar:
1. Temel Güvene Karşı Güvensizlik (0-2)
2. Özerkliğe Karşı Kuşku ve Utanç (2-3)
3. Girişimciliğe Karşı Suçluluk (4-6)
4. Çalışkanlığa Karşı Aşağılık Duygusu (6/7 yaştan erinliğe kadar)
5. Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karmaşası (Ergenlik)
6. Yakınlığa ve Dayanışmaya Karşı Yalıtılmışlık (İlk yetişkinlik)
7. Üretkenliğe Karşı Durgunluk (Orta Yetişkinlik)
8. Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk (Yaşlılık)

15- Sosyal gelişimi etkileyen ilk kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okul
B) Arkadaş
C) Çevre
D) Aile

Cevap : D) Aile

16- Akranları tarafından reddedilen çocuklarda hangi davranış gözükmez?

A) Okulu bırakma
B) Sağlıklı sosyal ve duygusal gelişim
C) Saldırgan davranışlar
D) Depresyon

Cevap : B) Sağlıklı sosyal ve duygusal gelişim

17- “Çocuk anneden ayrılmakta güçlük çekmez.; kaygılandığında temas arar ve kolayca yatışır.”
Yukarıda verilen bağlanma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güvensiz Bağlanma
B) Kaygılı bağlanma
C) Güvenli bağlanmış
D) Kaçıngan bağlanma

Cevap : C) Güvenli bağlanmış

18- Kişinin güvenlik duygusuyla ilişkili olan bir çeşit duygusal bağ nedir?

A) Bağlanma
B) İçgüdü
C) Kaçınma
D) Kaygı

Cevap : A) Bağlanma

19- Çocuğun anne babayı rahatça güvenli üs olarak kullanamadığı, ayrılık ya da ayrıldıktan sonra birleşildiğinde kolayca yatıştırılamadığı bağlanma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güvensiz Bağlanma
B) Kaygılı Bağlanma
C) Güvenli Bağlanma
D) Kaçıngan Bağlanma

Cevap : A) Güvensiz Bağlanma

İnsanın Yaşam Boyu Gelişimi

Auzef Çocuk Gelişimi Auzef Psikolojiye giriş 1
Telegram Sosyal Hizmetler
telegram çocuk gelişimi

İnsanın Yaşam Boyu Gelişimi

Auzef Sosyoloji Lisans İnsanın Yaşam Boyu Gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!